Search result for

*ทำผิดพลาด*

   
85 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทำผิดพลาด, -ทำผิดพลาด-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าด้ายเข้าเข็มว. จวนจะสำเร็จ ถ้าทำผิดพลาดหรือมีอะไรมาขัดจังหวะแม้เพียงเล็กน้อยก็เสียการ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're only people. People make mistakes. Could they be wrong?พวกเขากำลังคนเท่านั้น คนทำผิดพลาด พวกเขาอาจจะผิดหรือเปล่า? 12 Angry Men (1957)
- Witnesses can make mistakes.- พยานสามารถทำผิดพลาด 12 Angry Men (1957)
You are mistaken, Your Excellencyคุณถูกทำผิดพลาด, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I think you made a mistake.ผมว่าท่านทำผิดพลาดแล้ว Oh, God! (1977)
Face it, you goofed again, just like the avocado pit.ยอมรับสิ ท่านทำผิดพลาดอีกแล้ว เหมือนเรื่องเมล็ดอาโวคาโด Oh, God! (1977)
Well, we all make mistakes.ก็ เราทุกคนเองก็เคยทำผิดพลาด Clue (1985)
You made one fatal mistake.คุณทำผิดพลาดอย่างหนึ่ง Clue (1985)
You're making a big mistake!คุณกำลังทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง! Mannequin (1987)
Which might account for his panicking into error.เลยทำให้เขาตื่นตระหนก จนทำผิดพลาด The Princess Bride (1987)
He made the mistake of reaching out to a white folk's raft and they threw stones at him.เขาทำผิดพลาด เพราะไปจับแพของ คนขาว แล้วพวกนั้นเอาหินขว้างเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
All right, 16 years ago, I made the biggest mistake of my life.ใช่ 16 ปีที่แล้ว ผมทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิต Cool Runnings (1993)
Look, I made a huge mistake. I never should've broke up with her.ฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ ฉันไม่ควรเลิกกบเธอ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
You're making a big mistake, Paul. This is an unstable system.คุณกำลังทำผิดพลาดใหญ่พอ นี่คือระบบที่ไม่เสถียร Dante's Peak (1997)
I mean, it's not like we've done something wrong.ฉันหมายถึง เราไม่ทำผิดพลาดอะไรนะ eXistenZ (1999)
I made a mistake, and I regret it.แต่ทำผิดพลาด จึงได้เสียใจ Woman on Top (2000)
Now, one of us has made a gross error... and wasted the other person's valuable time.พวกเราคนนึงทำผิดพลาดอย่างแรง และทำให้อีกฝ่ายเสียเวลาที่มีค่า Unbreakable (2000)
- What? I feel terrible.ฉันรู้สึกแย่ ฉันทำผิดพลาดมากเลย Legally Blonde (2001)
I thought I killed you once. I'm not gonna make the same mistake twice.ฉันนึกว่าฉันฆ่านายตายไปแล้วนะ ฉันจะไม่ทำผิดพลาดเป็นครั้งที่สองหรอก X-Ray (2001)
-You made a mistake, Landon! -You sure?แกทำผิดพลาดมากแลนด้อน / แน่นะ? A Walk to Remember (2002)
Your people have made a mistake now Or SP Wong wouldn't have diedคนของคุณทำผิดพลาด ไม่งั้นผ.อ.วองไม่ตายแน่ Infernal Affairs (2002)
You are on the road to disaster.นายกำลังทำผิดพลาดเลย Love Actually (2003)
We have been engaged for ever. I wanted to jolt you into action. I made a mistake.เราเหมือนหมั้นกันมานานเป็นชาติ ฉันแค่อยากให้เราไปขั้นต่อไป ฉันทำผิดพลาดเอง Hope Springs (2003)
You can be forgiven... maybe heavenly Father can forgive you for what you've done, but who you are...เราต้องขอให้พระเจ้าทรงอภัยเรา ให้ท่านเข้าใจในมิ่งที่เราทำผิดพลาดมา Latter Days (2003)
Everybody makes a mistake once in a while but I just cant be personally responsible.บางครั้งคนเราก็ทำผิดพลาดได้ แต่ผมรับผิดชอบทั้งหมดไม่ไหว The Corporation (2003)
thousands of jobs.ไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่เคยทำผิดพลาด The Corporation (2003)
But you made a mistake.แต่คุณทำผิดพลาดอย่างแรง 50 First Dates (2004)
- You're making a mistake.- คุณกำลังทำผิดพลาด Cubeº: Cube Zero (2004)
If you fail to do this... you will fail as Ninja... and be banished.ถ้าเจ้าทำผิดพลาด... . เจ้าจะไม่ได้เป็นนินจา... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Failure to do so, of course, will mean failure as a Ninja... and you will be banished.ถ้าทำผิดพลาด,แน่นอนว่า ในอนาคต เจ้าจะไม่ใช่นินจา... และจะถูกเนรเทศ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He's not thinking straight. We gotta stop him from making the biggest mistake of his life!เขาไม่คิดให้ดีซะก่อน เราต้องหยุดเขา ไม่ให้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่สุดในชีวิต Madagascar (2005)
I've made so many mistakes.ฉันทำผิดพลาดมากมาย The Perfect Man (2005)
Yeah, well, I make whoppers, over and over... and my kids are the ones who suffer.ใช่ แต่ฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก แล้วลูกๆ ฉันต้องเป็นคนเจ็บปวด The Perfect Man (2005)
This is about giving men who've made mistakes in their lives an opportunity to rise above themselves.นี่เป็นการให้โอกาส คนที่ทำผิดพลาดในชีวิต... ได้ผุดขึ้นเป็นบัวเหนือน้ำ The Longest Yard (2005)
You made two mistakes.นายทำผิดพลาด 2 ข้อนะพวก Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
If you don't do it right, people will resent us.ถ้าเราทำผิดพลาด ราษฎรคงไม่พอใจ Episode #1.43 (2006)
It's really important that the inexperienced Crown Princess shouldn't make mistakes.จริงๆแล้วประสบการณ์นั้นสำคัญมากเจ้าหญิงไม่ควรทำผิดพลาด Episode #1.3 (2006)
If the Princess makes a mistake then..ถ้าเจ้าหญิงทำผิดพลาดล่ะก็ Episode #1.3 (2006)
We made a lotta mistakes out there today. All of us.วันนี้เราทำผิดพลาดหลายอย่าง เราทุกคน Gridiron Gang (2006)
- I don't want you making the same mistakes I made.ปู่ไม่อยากให้แกทำผิดพลาด เหมือนตอนที่ปู่เป็นหนุ่ม Little Miss Sunshine (2006)
And make no mistake about it, we can turn them around.อย่าทำผิดพลาด เราพลิกโอกาสได้แน่ The Pursuit of Happyness (2006)
I've made some mistakes.พ่อทำผิดพลาดมามาก In My Time of Dying (2006)
I'm asking you to make a mistake;ผมกำลังขอให้คุณทำผิดพลาด Manhunt (2006)
I thought that... everybody realized, they made a big mistake.ฉันคิดว่า... . ทุกๆคนตระหนักได้ว่า พวกเขาทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง One Missed Call Final (2006)
You made a mistake.คุณทำผิดพลาด The Heart of the Matter (2007)
She said I had a rough year, that people make mistakes,and that...เธอบอกว่าผมเจออะไรแย่ๆมากตลอดปี คนเราทำผิดพลาดได้และ... . The Heart of the Matter (2007)
- that I made a mistake. - Oh,so now I'm a mistake?ผมทำผิดพลาด โอ้ งั้นตอนนี้ฉันคือตัวความผิด The Heart of the Matter (2007)
Which means I have to teach, and then I have to deal with their problems when they screw up.ซึ่งหมายถึงผมควรจะสอน และจากนั้นผมควรดูแลปัญหาของพวกเค้าเวลาทำผิดพลาด The Heart of the Matter (2007)
I MADE A MISTAKE.ฉันทำผิดพลาดเอง Family/Affair (2007)
To see you make the same mistakes again?ที่ต้องทนเห็นลูกทำผิดพลาดแบบเดิมอีก The Dark Defender (2007)
Look, I Have Made Mistakes, And I Know That,ฟังนะ ฉันเคยทำผิดพลาดมาแล้ว ฉันรู้ดี Blair Waldorf Must Pie! (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunder[N] การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า, Syn. gaffe
boggle[VT] ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
botch[VT] ทำผิดพลาด, Syn. bungle
bumbling[ADJ] ซึ่งทำผิดพลาด
be on the blink[IDM] ทำงานล้มเหลว, See also: ทำผิดพลาด, ทำงานไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ, Syn. go on
be out[PHRV] ทำผิดพลาด, See also: คิดผิด, ทำผิด, Syn. throw out
be out in[PHRV] ทำผิดพลาด, See also: ทำผิด, Syn. throw out
blunder away[PHRV] สูญเสียเพราะทำผิดพลาด
crop up[PHRV] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ)
err[VI] ทำผิด, See also: ทำผิดพลาด
fluff[VI] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำพลาด, Syn. bungle, spoil, blunder
get wrong[PHRV] ทำผิดพลาด, See also: ทำผิด, Ant. get right
goof up[PHRV] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำพลาด, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mess up
have another guess coming[IDM] เข้าใจผิด, See also: ทำผิดพลาด
jumble up[PHRV] สับสน, See also: ทำผิดพลาด, ทำวุ่นวาย, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mix up, muddle up
labour under a delusion[IDM] ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง, Syn. be under
labour under mis apprehension[IDM] ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง, Syn. be under
labour under misunderstanding[IDM] ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง, Syn. be under
miscarry[VI] ทำผิดพลาด, See also: ทำไม่สำเร็จ, Syn. fail, Ant. succeed
miscue[N] การทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. error
mix-up[N] สถานการณ์สับสนวุ่นวาย (เพราะตัดสินใจหรือทำผิดพลาด), Syn. muddle, mess, tangle
muff[VI] ทำผิดพลาด, See also: ทำซุ่มซ่าม, ทำพลาดโอกาส, ทำเซ่อซ่า, Syn. bungle, mishandle
put the cat among the pigeons[IDM] ทำให้ยุ่งยาก (โดยการพูด / กระทำผิดพลาด), Syn. set among
miss the boat[SL] ทำผิดพลาด
fluff[SL] ทำผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
err(เออร์) {erred,erring,errs} vi. ทำผิด,ทำผิดพลาด,เข้าใจผิด,เถล,ออกนอกทาง,ทำไม่ถูกต้อง,ทำบาป,ทำชั่ว
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
infallible(อินแฟล'ละเบิล) adj. ไม่รู้จักผิดพลาด,ไม่ทำผิดพลาด,แน่นอนที่สุด. n. บุคคลที่ไม่ทำผิดพลาด,บุคคลที่ถูกตลอด,สิ่งที่ถูกต้องตลอด., See also: infallibility,infallibleness n. infallibly adv., Syn. allwise,unerring
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
trip(n) การหกล้ม,การเดินทาง,การเดินเร็ว,การกระทำผิดพลาด
wrong(vt) กระทำผิดต่อ,ทำผิดพลาด,ละเมิด,ใส่ร้าย,ประทุษร้าย

French-Thai: Longdo Dictionary
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top