Search result for

*ทางโลก*

(83 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทางโลก, -ทางโลก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางโลก[ADJ] secular, See also: temporal, mundane, worldly, Ant. ทางธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โลกวัชชะ(โลกะ-) น. โทษทางโลก, อาบัติที่เป็นโทษทางโลก, ข้อเสียหายที่ชาวโลกติเตียนว่าไม่เหมาะสมกับสมณะ คือ สิ่งที่ภิกษุหรือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ภิกษุทำ ก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกัน เช่น ทำโจรกรรม ฆ่ามนุษย์ ทะเลาะวิวาท.
โลกิย-, โลกิยะ, โลกีย์ว. เกี่ยวกับโลก, ทางโลก, ธรรมดาโลก, ของโลก, ตรงข้ามกับ โลกุตระ, เช่น โลกิยธรรม เรื่องโลกิยะ, โดยปริยายหมายถึงที่เกี่ยวกับกามารมณ์ เช่น เรื่องโลกีย์.
โลกียสุขน. ความสุขทางโลก, ความสุขทางกามารมณ์, เช่น การดูมหรสพเป็นโลกียสุขอย่างหนึ่ง.
สมโภค(-โพก) น. การเสวยสุขกายใจอันเป็นไปในทางโลก.
อารัณยกะ ๒(-รันยะกะ) น. ชื่อคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์คู่กับคัมภีร์พราหมณะ สำหรับผู้ที่สละทางโลกเข้ามาปฏิบัติธรรมในป่า ลักษณะเนื้อหาไม่แตกต่างกับคัมภีร์พราหมณะมากนัก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choruses, Secularเพลงประสานเสียงทางโลก [TU Subject Heading]
Thermal analysis in earth sciencesการวิเคราะห์ความร้อนในทางโลกวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Secular?เพลงทางโลกเหรอ? Doubt (2008)
What would be the point of a secular song?อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของเพลงทางโลกล่ะ? Doubt (2008)
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง Phoenix (2009)
That's not literal enough, Sweets.มันก็ยังไม่เป็นความจริงใน ทางโลกพอน่ะ สวีทส์ Harbingers in a Fountain (2009)
You don't sit on a toilet like that until you've left the material world behind.ว่าคุณจะไม่นั่งโถส้วมแบบนั้น จนกว่าคุณจะตัดเรื่องวัตถุทางโลกแล้ว Home Economics (2009)
Seems as if someone's practicing the mundane activities she'll be saddled with the rest of her life.มันเหมือนกับว่า มีใครซักคน ปฏิบัติกิจกรรมทางโลก... เธอจะถูกใส่อานไว้ กับชีวิตที่เหลือทั้งหมด Easy A (2010)
Okay, can we just keep it secular, honey?โอเค เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับทางโลกได้ไหม นักเรียนที่รัก No Más (2010)
The universe is really, really big.ที่ถูกคานจงใจทางโลก Are We Alone? (2010)
Sure. - He's so sophisticated.- เขาเชี่ยวชาญเรื่องทางโลก Super 8 (2011)
You traded your place in God's plan for the pathetically mundane.นายแลกสถานะของนาย กับแผนของพระเจ้า เพื่อเรื่องทางโลกที่น่าสังเวช Sin of Omission (2011)
- I like mundane.- ผมชอบเรื่องทางโลก Sin of Omission (2011)
I-I don't believe in attacking people online and spreading rumors.ฉัน ฉันไม่ชอบการทำร้ายคนทางโลกออนไลน์ และกระจายข่าวลือ I Am Number Nine (2011)
Ontologically, he's getting in the way of my work.ทางโลก เขาแค่เข้ามาทำให้ชีวิตผมยุ่ง Witch's Lament (2011)
Spirits do not follow our physical laws.พวกวิญญานไม่สนใจกับ กฏทางโลกของเรา Birth (2011)
Then suddenly, just like that, the day to day mundane, barren, and empty ritualistic life returned to this lonely part of the world here on the west shore side of the Mississippi.และก็เช่นเดียวกับที่ในแต่ละวัน ทางโลกแห้งแล้งว่างเปล่าชีวิต พิธีกรรม กลับไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโลกเหงา Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
He ended up fasting himself into an early grave because food was of this world and this world was sinful.ชีวิตเขาลงเอยด้วยการอดอาหารจนตาย เพราะว่าอาหารเป็นของทางโลก และโลกเปี่ยมไปด้วยบาป Breaker of Chains (2014)
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot,อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา Suspiria (1977)
I want you to point the AE-35 antenna towards Earth.ฉันต้องการให้คุณจุด เสาอากาศ แออี35 ทางโลก 2010: The Year We Make Contact (1984)
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน The Lawnmower Man (1992)
The end of the worldปลายทางโลกน่ะ The Legend of 1900 (1998)
He was handsome, smart, funny, sophisticated and charming.เขาหล่อ ฉลาด สนุกสนาน เก่งเรื่องทางโลก / แล้วก็มีเสน่ห์ The Notebook (2004)
There's over 200 regional banks in the U.S. Alone that have nothing like the sophistication of the system you developed for Landrock.มีธนาคารมากกว่า 200 แห่ง ในสหรัฐ โดดเดี่ยว... ...ที่ไม่เชี่ยวชาญกับเรื่องทางโลก ของระบบที่คุณพัฒนาให้กับ Landrock. Firewall (2006)
Now here is somethingthat doesn't need material.ตอนนี้นี่คือสิ่งที่ ไม่ต้องการวัตถุทางโลก Bad News Blair (2007)
You need to learn to navigate in the secular world if you wanna succeed here.แต่เธอก็ต้องศึกษาเรื่องทางโลก ถ้าหากเธออยากจบจากที่นี่ The Haunting of Molly Hartley (2008)
I can navigate in the secular world without questioning my beliefs.หนูสามารถเข้าใจเรื่องทางโลกได้ โดยไม่คลางแคลงคำสอนในไบเบิล The Haunting of Molly Hartley (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debauchery[N] พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางโลกีย์, See also: ความหมกมุ่นในโลกีย์, การล่อลวงให้ทำผิด, Syn. indulgence
earthbound[ADJ] ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ, Syn. mundane, unimaginative
earthward[ADV] ไปทางโลก, See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลกหรือพื้นดิน, Syn. downward
earthward[ADJ] ไปทางโลก, See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลก, Syn. downward
man of the world[N] คนจัดเจนเรื่องทางโลก
material[ADJ] ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ, See also: ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ, ในโลกของวัตถุ, ทางโลก, ทางวัตถุ, Syn. concrete, objective, materialistic, Ant. indefinite, unreal
mundane[ADJ] เกี่ยวกับโลก, See also: ทางโลก, ปกติ, ธรรมดา, Syn. normal, ordinary, worldy, earthly
mundanely[ADV] ในทางโลก, Syn. materially
physical[ADJ] เกี่ยวกับตัณหาราคะ, See also: เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก, เกี่ยวกับกิเลสตัณหา
planetary[ADJ] เกี่ยวกับโลก, See also: ของโลก, ทางโลก, Syn. terrestrial
retire from the world[IDM] (ละทิ้งทางโลก) เข้าสู่โลกทางศาสนา
secular[ADJ] เกี่ยวกับทางโลก, See also: ไม่เกี่ยวกับศาสนา, ทางโลก, ทางฆราวาส, Syn. irreligious, worldly
secularize[VT] ทำให้เป็นทางโลก, See also: แยกออกจากนอกวัด, ทำให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา, เปลี่ยนเป็นของฆราวาส, Syn. undedicate, depose, deconsecrate
sensual[ADJ] ซึ่งหมกมุ่นในเรื่องทางโลก, See also: เกี่ยวกับตัณหาราคะ, Syn. sexual, voluptuous
sensuality[N] การหลงในเรื่องทางโลก
sensualize[VT] ทำให้เกิดตัณหาราคะ, See also: ทำให้หมกมุ่นในเรื่องทางโลก, ทำมั่วโลกีย์, ทำให้เกิดความรู้สึก, ทำให้เป็นลักษณะทางโลก
sensuous[ADJ] เกี่ยวกับความรู้สึก, See also: เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส, เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส, เกี่ยวกับทางโลก, Syn. sensual, passionate, voluptuous, Ant. puritanical
sophisticate[VT] ทำให้เชี่ยวชาญเรื่องทางโลก, Syn. civilize
sophisticated[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์มาก, See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก, Syn. refined, well-bred
sublunary[ADJ] ใต้พระจันทร์, See also: เกี่ยวกับทางโลก
temporal[ADJ] ที่เกี่ยวกับทางโลก, See also: เกี่ยวกับฆราวาส, Syn. earthly, mundane, secular
unworldly[ADJ] ซึ่งไม่หมกมุ่นในทางโลกีย์, See also: ซึ่งไม่ฝักใฝ่ทางโลกีย์, เกี่ยวกับทางธรรม, Syn. holy, religious, Ant. worldly
unworldly[ADJ] ไม่ใช่ทางโลก, Syn. unearthly, Ant. earthly, worldly
worldling[N] มนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ยังมีกิเลส, See also: ผู้ที่ยังคงสนใจในความสุขทางโลก
worldly-minded[ADJ] ซึ่งยังคงสนใจในวัตถุและความสุขทางโลก, See also: เกี่ยวกับทางโลก, Syn. materialistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
mundane(มันเดน',มัน'เดน) adj. ทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย,ธรรมดาโลก,ปกติ
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
secular(เซค'คิวละ) adj. ทางโลก,ทางฆราวาส,โลกีย์,ชาตินี้,นอกวัด,ไม่ใช่ทางพระ,ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา,นานแสนนาน,ตลอดไป,เกิดขึ้นครั้งเดียวในยุคหนึ่งหรือศตวรรษหนึ่ง. n. ฆราวาส,ชาวโลก,ปถุชน, See also: secularly adv.
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ,หมกมุ่นในรสชาติ,มั่วโลกีย์,แห่งกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,กระตุ้นความรู้สึก,กระตุ้นรสชาติ,ทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly,lewd
sensualise(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensualize(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sublunary(ซับ'ลูนะรี) adj. ใต้ดวงจันทร์,อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์,เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกมนุษย์,โลกีย์ทางโลก., Syn. sublunar
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก
terrestrial(ทะเรส'เทรียล) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับพื้นดินหรือบนบก,งอกบนพื้นดิน,ในทางโลก. n. ผู้อาศัยอยู่บนโลก.
unworldly(อันเวิร์ลดฺ'ลี) adj. ไม่ใช่ทางโลก,ไม่ใช่ทางโลกีย์,เกี่ยวกับทางธรรม,เกี่ยวกับทางพระ,เกี่ยวกับจิตใจ,บ้านนอก,ไม่ใช่โลก,อ่อนต่อโลก., See also: unworldliness n., Syn. unsophisticated
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
worldly(เวิร์ลดฺ'ลี) adj.,adv. (เกี่ยวกับ) โลก,โลกมนุษย์,โลกียวิสัย,ทางโลก,ช่ำชองโลก,สังคมโลก, See also: worldliness n., Syn. earthly

English-Thai: Nontri Dictionary
fleshly(adj) ทางร่างกาย,ทางโลกีย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
mundane(adj) ทางโลก,โลกีย์,ทางโลกียวิสัย
secular(adj) เกี่ยวกับฆราวาส,ทางโลก,ทางโลกีย์
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส,ทำให้เป็นทางโลก
sensual(adj) ราคะจัด,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึก,ทางโลก
temporal(adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย
worldly(adj) ทางโลก,ทางโลกียวิสัย,เกี่ยวกับมนุษย์โลก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cyberthieves (n slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต
grean[เกรียน] (n adv ) เป็นนิสัยหนึ่งของบุคคลยังไม่พ้นจากทางโลก ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น ตั้งตนเองเป็นหลัก มีความคิดอยู่ในฝันของตนเอง มีผู้อื่นยกย่องเห็นในตวามสามารถในด้านถนัดของตนเองแล้วมีความสุข

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: S. weltlich, A. sakral,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top