Search result for

*ทางอิเล็กทรอนิกส์*

(26 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทางอิเล็กทรอนิกส์, -ทางอิเล็กทรอนิกส์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางอิเล็กทรอนิกส์[ADJ] electronic, Syn. ทางไฟฟ้า, Example: ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรวจการณ์ก. ตรวจค้นด้วยสายตาหรือใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย เพื่อรวบรวมข่าวสารหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic procurementการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic government informationข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic measurementการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic contractsสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic controlการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic measurementsการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic noiseสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic packagingการบรรจุทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
electronic commerceการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ [การทูต]
Critical infrastructureโครงพื้นฐานสำคัญของโครงพื้นฐานสำคัญของประเทศ หมายถึง บรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั่น มีผลเกี่ยวเนื่องสำคัญต่อความมั่นคงหรือความสงบเรีบร้อยของประเทศหรือต่อสาธารณชนประเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
diodeไดโอด, อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียวใช้ในเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไดโอดมีหลายชนิด แต่ที่นิยมอยู่ทั่วไปเป็นชนิดสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transistorทรานซิสเตอร์, อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสารกึ่งตัวนำ  ใช้แทนหลอดวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These are the electrodes with leads heading off to the electronics that we use to record from and stimulate the cells.เหล่านี้เป็นขั้วไฟฟ้า พร้อมกับนำไปสู่? การที่จะมุ่งหน้า ออกไปทางอิเล็กทรอนิกส์ Is There Life After Death? (2011)
The notorious computer hacker zed has been taken into custody and will be charged with over five dozen counts of wire fraud, as well as charges of insider trading, tax evasion, and terrorism.แฮกเกอร์คอมพิวเตอร์ผู้เก่งกาจ เซ็ด ได้ถูกนำตัวไปขัง และจะถูกตั้งข้อหาโจรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 60 ข้อ และข้อหาเกี่ยวกับการค้าภายใน การเลี่ยงภาษีและการก่อการร้าย Hacker (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   
ทางอิเล็กทรอนิกส์[adj.] (thāng ilekthrønik) EN: electronic   FR: électronique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deck[N] เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง, Syn. tape deck
self-induced[ADJ] ซึ่งเกิดกระแสชักนำในตัว (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: ซึ่งเหนี่ยวนำเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
e-business (n) การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
social commerce (n ) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top