ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทั้งปวง*

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทั้งปวง, -ทั้งปวง-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีกาก (n adj ) เป็นคำหยาบสำหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว เพราะหญิงนั้นเปรียบเสมือนกากของทั้งปวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งปวง[PRON] whole, See also: all, Syn. ทั้งผอง, ทั้งมวล, หมดด้วยกัน, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, Ant. บางส่วน, Example: งานทั้งปวงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการร้าน
ด้วยประการทั้งปวง[ADV] entirely, See also: completely, fully, wholly, altogether, Example: เด็กคนนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง จึงสมควรได้รับรางวัลลูกดีเด่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั้งปวง, ทั้งผอง, ทั้งเพ, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมดว. หมดด้วยกัน.
กรรมสิทธิ์สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน ในอันที่จะใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน รวมทั้งขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.
กระทรวง ๑(-ซวง) น. หมู่, พวก, เช่น ทุกหมวดทุกกระทรวงทรง ฤทธิเรื้อง (ยอพระเกียรติกรุงธน), ชนิด, อย่าง, เช่น อนึ่งนั้นอุเบกขาว่าเพ่งเฉย คือแหวกเลยสุขทุกข์อาลัยห่วง ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขสิ้นทั้งปวง สามกระทรวงนี้เป็นชื่อเวทนา (ปกีรณำพจนาดถ์), แบบ, อย่าง, กระบวน, เช่น ส่วนองค์พระอัยกาก็ทรงพาหนะหัสดินทร กรินทรราชเป็นทัพหลวงตามกระทรวงพยุหยาตรา (ม. ร่ายยาว มหาราช), โดยสมควรแก่กระทรวงแล้วส่งไป (สามดวง), ผจญคนกลิ้งกลอกกลับหลอกลวง เอากระทรวงสัตย์ซื่อให้เสื่อมเท็จ (สุ. สอนเด็ก).
กลม ๔(กฺลม) ว. ปวง, หมด, สิ้น, เช่น ทั้งกลม คือ ทั้งปวง, จึ่งได้เมืองแก่กู ทงงกลํ (จารึกสยาม)
คณะองคมนตรีน. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราช-กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ.
คอมมิวนิสต์น. ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และให้จัดสรรรายได้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนในสังคมอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคในทรัพย์สิน, ผู้ที่นิยมระบบคอมมิวนิสต์.
จุฬาราชมนตรีน. ตำแหน่งผู้นำสูงสุดทางด้านการบริหารกิจการมุสลิมในประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาทางราชการเกี่ยวกับกิจการมุสลิมทั้งปวง.
ทรัพยากร(ซับพะยากอน) น. สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์หรือมีค่า.
ทั้งกลมว. ทั้งปวง, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เช่น พี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม (จารึกพ่อขุนรามคำแหง)
เทครัวก. อพยพครอบครัว, กวาดต้อนผู้คนพลเมืองจากถิ่นฐานเดิมไปไว้ที่อื่น, เช่น ในปีเดียวนั้นให้เทครัวเมืองเหนือทั้งปวงลงมายังกรุงพระนครศรีอยุทธยา (พงศ. ประเสริฐ)
ธรรมฐิติน. “การตั้งอยู่แห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
ธรรมธาตุน. “การทรงอยู่แห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้ คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
ธรรมนิยามน.“การกำหนดแน่นอนแห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้ คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
ธรรมสถิติน. “การตั้งอยู่แห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้ คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
บรรดา(บัน-) ว. ทั้งหลาย, ทั้งปวง, ทั้งหมด, (มักใช้อยู่ข้างหน้า) เช่น บรรดามนุษย์ บรรดาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่, ประดา ก็ว่า.
บรรลุนิติภาวะก. มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะความเป็นผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดยสมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อผู้เยาว์ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย.
ปวงว. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เช่น ปวงชน, มักใช้เข้าคู่กับคำ ทั้ง เป็น ทั้งปวง เช่น ชนทั้งปวง.
ผองว. ทั้งปวง, ทั้งหมด.
มวล(มวน) ว. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, เช่น มวลชน มวลมนุษย์, ทั้งมวล ก็ว่า.
แม่น้ำน. ลำนํ้าใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำธารทั้งปวง.
ยุทธปัจจัยน. สิ่งของทั้งปวงที่มิใช่ยุทธภัณฑ์ แต่เป็นสิ่งเกื้อกูลต่อการรบ เช่น อาหาร ยา เคมีภัณฑ์ รวมถึงสัตว์พาหนะด้วย.
ยุทโธปกรณ์น. วัสดุอุปกรณ์ทั้งปวงและยุทธภัณฑ์ทุกชนิดซึ่งใช้ในราชการทหาร รวมทั้งเครื่องมือยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่สาธารณูปโภคอันจำเป็นเพื่อปฏิบัติการรบหรือเพื่อดำรงและสนับสนุนกิจกรรมทางทหารโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีความมุ่งหมายทางธุรการหรือทางการรบ.
รากเหง้าน. ต้นเหตุ เช่น โลภ โกรธ หลง เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวง
วิศว-(วิดสะวะ-) ว. ทั้งหมด, ทั้งปวง.
วิศวกรรม(วิดสะวะกำ) น. ชื่อเทวดาตนหนึ่ง ผู้ชำนาญในการช่างทั้งปวง, วิษณุกรรม วิสสุกรรม เวสสุกรรม หรือ เพชฉลูกรรม ก็เรียก. (ส.; ป. วิสฺสกมฺม, วิสฺสุกมฺม)
เวไนยน. ผู้ควรแนะนำสั่งสอน, ผู้พึงดัดได้สอนได้, ใช้ว่า เวนย ก็มี เช่น จะให้เวนยชาติทั้งปวงได้ (นันโท).
ศาลจังหวัดน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่ตั้งประจำในแต่ละจังหวัดหรือในบางอำเภอ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ.
ศาลแพ่งน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมชั้นต้นอื่น ศาลแพ่งมีเขตพื้นที่ตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร นอกจากเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี แต่คดีที่อยู่นอกเขตพื้นที่ของศาลแพ่ง ศาลแพ่งอาจใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาได้.
ศาลยุติธรรมน. ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง ที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร.
ศาลสถิตยุติธรรมน. เป็นคำรวมที่ใช้เรียกศาลยุติธรรมทั้งปวง.
ศาลอาญาน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมชั้นต้นอื่น ศาลอาญา มีเขตพื้นที่ตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนอกจากเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี แต่คดีที่อยู่นอกเขตพื้นที่ของศาลอาญา ศาลอาญาอาจใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาได้.
ศาลอาญาศึกน. ศาลที่ตั้งขึ้นเมื่อหน่วยทหารหรือเรือรบอยู่ในยุทธบริเวณ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจได้ทุกบทกฎหมายและไม่จำกัดตัวบุคคล.
ศิษย์เอกน. ศิษย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศเหนือศิษย์ทั้งปวงหรือเหนือศิษย์แต่ละรุ่น.
สกลมหาสังฆปริณายก(สะกนมะหาสังคะปะรินายก) น. ตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวง.
สรรพ, สรรพ-(สับ, สับพะ-) ว. ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด, เช่น พร้อมสรรพ งามสรรพ เสร็จสรรพ สรรพสิ่ง สรรพสินค้า.
สหธรรมิก(สะหะทำมิก) น. ผู้มีการประพฤติธรรมร่วมกัน เช่น พระสงฆ์ทั้งปวงเป็นเพื่อนสหธรรมิกกัน อุบาสกอุบาสิกาเป็นสหธรรมิกกัน.
สักหมายหมู่น. การสักบอกสังกัด, การสักเลกหรือคนที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นไพร่หลวงหรือไพร่สม ให้รู้ว่าอยู่ในหมู่ใดกรมใด เพื่อใช้ในราชการและไม่ให้ไพร่อยู่อย่างไร้สังกัด เช่น ไพร่หลวงทั้งปวงซึ่งมีสักหมายหมู่กรมนั้นแล้ว (สามดวง), หมายประกาศเรื่องปลอมสักหมายหมู่ (ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔), สักเข้าหมู่ ก็ว่า.
สังขารโลก(สังขานระ-) น. ชุมนุมแห่งสังขารทั้งปวง.
สัพ, สัพพะว. สรรพ, ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด.
สารพัด(สาระพัด) ว. ทั้งปวง, ทั้งหมด, ทุก, ทุกอย่าง, เช่น ร้านชำมีของขายสารพัด, เขียนเป็น สารพัตร ก็มี.
สิงหนาทน. พระราชดำรัสอันเป็นที่น่าเกรงขามของคนทั้งปวง เหมือนเสียงของราชสีห์เป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั้งปวง, เสียงตวาดของนักรบเพื่อให้เป็นที่เกรงขามของข้าศึก, สีหนาท ก็ว่า.
สุรสีหนาทน. พระดำรัสอันเป็นที่น่าเกรงขามของคนทั้งปวงเหมือนเสียงของราชสีห์เป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั้งปวง, เสียงตวาดของนักรบเพื่อให้เป็นที่เกรงขามของข้าศึก.
ห้างหุ้นส่วนสามัญน. ห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด.
โหม ๑, โหม-การบูชายัญ, การเซ่นสรวงทั้งปวง.
องคมนตรี(องคะ-) น. ตำแหน่งที่มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ.
อัยการองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบด้วยคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครอง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เรียกว่า องค์กรอัยการ, เดิมเรียกว่า กรมอัยการ, ถ้าหมายถึงเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดิน เรียกว่า พนักงานอัยการ หรือ ข้าราชการอัยการ, โบราณเรียกว่า พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือ ยกบัตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expedimentทรัพย์สมบัติทั้งปวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ถวายพระพรลากระทำภายหลังจากที่พระสงฆ์สวดบท ภวตุ สพฺพมงฺคลํ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์รูปที่ ๒ จะต้องเป็นผู้กล่าวถวายพระพรลา ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ คือ "ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแล้ว อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอถวายพระพร" [ศัพท์พระราชพิธี]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Consular Fees and Chargesค่าธรรมเนียมและค่าภาระทางกงสุล ตามข้อ 39 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ได้กำหนดไว้ว่า1. สถานที่ทำการทางกงสุล อาจเรียกเก็บในอาณาเขตของรัฐผู้รับ สำหรับการปฏิบัติงานทางกงสุลซึ่งค่าธรรมเนียม ค่าภาระตามที่ได้บัญญัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง2. จำนวนเงินที่เก็บได้ในรูปค่าธรรมเนียมและค่าภาระตามที่อ้างถึงในวรรค 1 ของข้อนี้ ใบรับสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าภาระเช่นว่านั้น จะได้รับยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีทั้งปวงในรัฐผู้รับ [การทูต]
Freedom of Movement of Member of Consular Postเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ทำการทาง กงสุล เรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ในข้อ 34 ว่า?ภายในบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตซึ่งเป็นที่หวงห้าม หรือที่ได้กำหนดระเบียบไว้ เพราะเหตุผลในทางความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน แก่บุคคลทั้งปวงในสถานที่ทำการทางกงสุล? [การทูต]
International Telecommunication Unionสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านโทรคมนาคม สนับสนุนการพัฒนาในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชาติทั้งปวง [การทูต]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Work of the United Nations on Human Rightsงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานสำคัญชิ้นหนึ่งของสหประชาชาติคือ วควมมปรารถนาที่จะให้ประเทศทั้งหลายต่างเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ มนุษยชนตลอดทั่วโลก ดังมาตรา 1 ในกฎบัตรของสหประชาติได้บัญญัติไว้ว่า?1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีเจตนามุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันให้บังเกิดผลจริงจัง เพื่อการป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ รวมทังเพื่อปราบปรามการรุกรานหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ต่อสันติภาพ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธี และสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้ 2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการ แห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการกำหนดเจตจำนงของตนเองแห่งประชาชนทั้งปวงเป็นมูลฐานและจะได้ดำเนิน มาตรการอันเหมาะสมอย่างอื่น เพื่อเป็นกำลังแก่สันติภาพสากล 3. เพื่อทำการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ อันเป็นหลักมูลฐานสำหรับทุก ๆ คนโดยปราศจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะ บรรลุจุดหมายปลายทางเหล่านี้ร่วมกันด้วยความกลมกลืน"ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ลงข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนระหว่างประเทศ ที่ได้ยอมรับผิดชอบที่จะให้ความคุ้มครอง และเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยข้อความรวม 30 มาตรา กล่าวถึง1. สิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิทางการเมือง2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 1 และ 2 เป็นมาตราที่กล่าวถึงหลักทั่วไป เช่น มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพ และทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใด ๆ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ ต้นกำเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือสถานภาพอื่น ๆ ส่วนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ได้รับการรับรองอยู่ในมาตร 3 ถึง 21 ของปฏิญญาสากล เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย มีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการถูกลงโทษอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคลภายใต้กฎหมาย ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือถูกเนรเทศโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะแต่งงานและมีครอบครัว เป็นต้นส่วนมาตรา 22 ถึง 27 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้การประกันสังคม สิทธิที่จะทำงาน สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่าง สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน มาตรา 28 ถึง 30 กล่าวถึงการรับรองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีขีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทศ และขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติช่วยกันส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและ เสรีภาพตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลโดยทั่วกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1950 ให้ถือวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [การทูต]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง Labyrinth (1986)
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้ Wuthering Heights (1992)
You're more one than anyone.โยมเป็นสุดยอดของทั้งปวง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That's a very vulnerable time for her.เป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง eXistenZ (1999)
- Sometimes it helps people to find meaning in their lives. - Julie was complaining her life is void of meaning.งานของเราคือช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์ทั้งปวง ช่วยสอนจูลี่ให้รู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตหน่อยสิ Latter Days (2003)
And therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รัก โปรดชำระบาปทั้งปวง ออกจากพวกเราด้วยเถิด โปรดนำแสงแห่งความดี ขับไล่ปีศาจในใจของเราไปด้วยเถิด Latter Days (2003)
You risk it all. You put her in front of everything, your future, your life all of it.เธอมีความสำคัญเหนือสิ่งทั้งปวง อนาคตของคุณ ชีวิตของคุณ... The Girl Next Door (2004)
You know, in some cultures donkeys are revered as the wisest of all creatures.นายรู้ไม๊, ในบางวัฒนธรรม ลา เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า ฉลาด กว่าสัตว์ใดทั้งปวง Shrek 2 (2004)
"By the power of truth, I, while living, have conquered the universe. ""ด้วยอำนาจแห่งความจริง, ทำให้ฉันคงอยู่, เพื่อพิชิต จักรวาลทั้งปวง." V for Vendetta (2005)
It is a utopia with no war, disease, suffering or hatred.เป็นเมืองในอุดมคติที่ไร้สงคราม โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I will try to make strong swords and protect BuYeo from any threats.ข้าจะพยายามผลิตดายที่แข็งแกร่ง และปกป้องพูยอจากการรุกรานทั้งปวง Episode #1.41 (2006)
I'm the empress of evil!ข้าคือราชินีแห่งปีศาจทั้งปวง Happily N'Ever After (2006)
Darling, I am truly unhappy to have to tell you this, but through unfortunate circumstances that had nothing whatsoever to do with me, poor Will has been press-ganged into Davy Jones's crew.ที่รัก ผมกระอักกระอ่วนใจจริงๆ ที่จะบอกคุณเรื่องนี้ แต่.. ด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย ที่ทำให้.. พ่อวิลล์ ที่น่าสงสาร ถูกเกณฑ์ เป็นลูกเรือของ เดวี่ โจนส์ ไปแล้ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Cease negative actions, cultivate positive actions, and tame your mind.หยุดกระทำบาปกรรมทั้งปวง สร้างทำแต่กรรมดี ชำระจิตให้สงบผ่องใส Milarepa (2006)
By following the path of the enlightened ones you are destined to arrive at the place beyond all suffering.โดยดำเนินตามเส้นทาง ของท่านผู้บรรลุธรรมตรัสรู้แล้ว เจ้าจะพบหนทางสู่การบรรลุถึง ที่ที่อยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้ Milarepa (2006)
He'll forgive their sins.เขาจะได้ยินเสียงจากสวรรค์ เขาจะยกโทษให้บาปทั้งปวง Faith Like Potatoes (2006)
You know what I'm saying?เพื่อทั้งหมดทั้งปวง มันก็ต้องมีเสียสละกันบ้าง Grin and Bear It (2007)
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง That Night, a Forest Grew (2007)
In order to shield her from the evils of this world...เพื่อที่จะปกป้องเธอจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงในโลกนี้... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Two, we were all a simple action away from complete disaster.สอง ก็เหมือนกับทุกคน คือหลีกเลี่ยงจากหายนะทั้งหลายทั้งปวง Numb (2007)
Now this is where we lead into the whole Kabuki thing.# นี่เป็นที่ที่จะนำไปสู้คาบูกิทั้งปวง High School Musical 2 (2007)
The foundation of a complete education.รากฐานของการศึกษาทั้งปวง Like Stars on Earth (2007)
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน Chuck Versus the Sensei (2008)
And because of that in my eyes, titi are the prettiest of all flowersและในสายตาข้า,มันสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง Iljimae (2008)
"I give the crown to my second son. Protect him and guard him against all enemies.""ข้ายกบรรลังก์ให้กับลูกชายรองของข้า จงปกป้องและคุ้มครองเขาจากภยันตรายทั้งปวงHong Gil Dong, the Hero (2008)
/a collection of all the mystical secrets /of the ancient world.แหล่งเก็บรวบรวมความลับลึกล้ำทั้งปวงแห่งโลกบรรพกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
NO, STEVEN BALEMAN IS NOT JUST YOUR NEIGHBOR. AND YOU KNOW THIS HOW?แล้วทั้งหมดทั้งปวง คุณก็แค่ได้รู้ว่าเพื่อนบ้านผมเป็นใคร เหมือนกันเป็นชัยชนะเล็กๆ Soul Mates (2009)
Holy virgin of virgins all holy angels and archangels,ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ เทพเทวาที่ศักดิ์สิทธิทั้งปวง Demonology (2009)
Along with every satanic power of the enemy...พลังทั้งปวงแห่งซาตานผู้เป็นศัตรู... .... Demonology (2009)
But against all reason, It's happening.แต่เหนือเหตุผลทั้งปวง กลายเป็นว่า Don't Walk on the Grass (2009)
Please guide and direct us for all our days and protect us from evil.และปกป้องเราจากภัยอันตรายทั้งปวง Let Me In (2010)
Fuck wives, man. Fuck kids.ช่างหัวเมียทั้งหลาย ช่างหัวลูกทั้งปวง Hot Tub Time Machine (2010)
You are not responsible for this-- not in any way, shape, or form, all right?นายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุนี้ ไม่ทั้งสินทั้งปวง สถานการณ์ หรือไม่ว่าจะอะไร ตกลงไหม No Más (2010)
But I love you more than anything.แต่ฉันรักเธอยิ่งกว่าอะไรทั้งปวง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You'll not remember anything that happened in Fairyland.นายจะจำเรื่องทั้งปวงที่เกิด ในแดนอัศจรรย์ไม่ได้ Tooth Fairy (2010)
It seeks to corrupt all goodnessมันคอยตามทำลายความดีทั้งปวง The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก The Rite (2011)
By the mysteries of the incarnation the suffering, the death and resurrection and ascension of our Lord, Jesus Christ I command you.ด้วยสิ่งลึกลับทั้งหลายทั้งปวง ความทุกข์ ความความตาย และการฟื้นคืนชีพ \ การสเด็จสู่สรวงสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ The Rite (2011)
Then by the power vested in me by the one true Vampire Authority, whose wisdom and justice we hold sacred,ด้วยอำนาจแห่งข้า ผู้มีอำนาจ หนึ่งเดียวในแวมไพร์ทั้งปวง ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและ ความยุติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ You Smell Like Dinner (2011)
God, our Father... remove all power from this lost spirit.พระเจ้า พระบิดา ขับไล่อำนาจทั้งปวง ของวิญญาณหลงทาง Going Dutch (2011)
It's like a gem of strategy.มันเปรียบเหมือนเพชรเม็ดงามของแผนการทั้งปวง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I am the King's Hand, charged with keeping the peace...ข้าคือมือขวาของกษัตริย์ ได้รับมอบหมายให้รักษาความสงบทั้งปวง A Golden Crown (2011)
You said Lone Vengeance stands for all that is good.คุณบอกว่าโลน เวนเจนส์ เป็นตัวแทนแห่งความดีทั้งปวง Heroes and Villains (2011)
Here, piggy, piggy, pig.觷駻ǧԴ¹蹴Թš ҹ ͧ ͧ... Piggy Piggy (2011)
I'm sorry you had to see all this.ฉันขอโทษคุณต้องดูสิ่งทั้งปวงนี้. Disconnect (2012)
(echoing): ♪ All the injustice (Artie screams)ความไม่ยุติธรรมทั้งหมดทั้งปวง Michael (2012)
If you ask me, I think the anti-prom's the most important prom of all.ถ้าเธอถามฉันอ่ะนะ งานต่อต้านพรอมเป็นงานที่ สำคัญที่สุดกว่างานพรอมทั้งปวง Prom-asaurus (2012)
But if it's swordsmen who rule, why do we pretend Kings hold all the power?แต่หากทหารรับจ้าง มีอำนาจ เหตุใดเราจึงแสร้งว่า กษัตริย์กุมอำนาจทั้งปวงเล่า What Is Dead May Never Die (2012)
But me, though-- my life has left me uniquely unfit for constraint.แต่ตัวข้านี่สิ ประสบการณ์ ชีวิตที่ผ่านมาของข้า ทำให้ข้าไม่เหมาะกับการ ถูกคุมขังด้วยประการใดๆทั้งปวง A Man Without Honor (2012)
Thank you, She who transcends death.ขอบคุณ เธอผู้อยู่เหนือความตายทั้งปวง Hopeless (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยประการทั้งปวง[adv.] (dūay prakān thangpūang) EN: in every respect   
ทั้งปวง[pr.] (thangpūang) EN: whole ; all   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด, Syn. total, whole, entire
altogether[ADV] ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
en bloc[ADV] ทั้งหมด, See also: ทั้งปวง, Syn. bodily, collectively, en masse
entirely[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
file list boxช่องแสดงรายชื่อแฟ้มหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมที่แสดงรายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งปวงที่มีอยู่ในสารบบใดสารบบหนึ่ง มีทั้งในระบบวินโดว์ของเครื่องพีซี และเครื่องแมคอินทอช

English-Thai: Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
holistically (n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง,การนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย
See also: S. entirety,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top