Search result for

*ทลาย*

(123 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทลาย, -ทลาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลาย[V] be ruined, See also: be disillusioned, be shattered, collapse, Syn. พังทลาย, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: ความหวังของเขาทลายลง เมื่อเขาประสบกับปัญหาขาดทุน, Thai definition: ไม่ได้ดังหวัง
ทะลาย[V] destroy, See also: tumble down, fall down, pull down, collapse, break, wreck, damage, smash, Syn. หัก, พังทลาย, โค่น, พัง, Example: น้ำที่ถูกสกัดกั้นมานาน ไหลบ่าลงทลายทำนบ, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พังทลาย[V] crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พังทลาย[V] collapse, See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing, Syn. พังพินาศ, Example: กิจการของเขาที่สร้างมากับมือพังทลายลงเพราะพิษเศรษฐกิจ, Thai definition: ล้มละลายหรือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ
ถล่มทลาย[V] collapse, See also: fall, crumble, subside, tumble down, Example: ใครจะไปคิดว่าอาคารที่ประกอบด้วยอิฐหินปูนทราย และโครงเหล็กจะถล่มทลายลงมาได้ง่ายๆ, Thai definition: พังทลายลง
ทะลักทลาย[V] flow rapidly, See also: flood, Syn. ทะลัก, Example: เงินทุนต่างชาติทะลักทลายเข้ามาในเมืองไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทลาย(ทะ-) ก. อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย เช่น กองทรายทลาย, พังหรือทำให้พัง เช่น กำแพงทลาย ทลายกำแพง, มักใช้เข้าคู่กับคำ พัง เป็น พังทลาย, โดยปริยายหมายความว่า ล้มเหลว ไม่ได้ดังหวัง เช่น ความฝันพังทลาย วิมานทลาย.
ม้าทลายโรงน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Neuropeltis racemosa Wall. ในวงศ์ Convolvulaceae ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ผลเล็ก มีปีกบางล้อมรอบเป็นแผ่นกลม.
เสือทลายห้าง ช้างทลายโรงน. คนที่แสดงกิริยาเอะอะตึงตัง.
กรุ ๒(กฺรุ) น. เรียกบ่อที่ใช้อิฐเป็นต้นเรียงเป็นผนังบ่อเพื่อกันดินทลาย ว่า บ่อกรุ.
โค่นก. ล้มหรือทำให้ล้มลง เช่น ต้นไม้โค่น โค่นต้นไม้, ทลายลง เช่น ยอดปรางค์โค่น, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้หมดไปหรือสิ้นไป เช่น โค่นอำนาจ.
จระแคง(จะระ-) ว. ตะแคง เช่น เท้าล้มจระแคง ทลายพุงพัง (สุธนู).
ฉลาย(ฉะหฺลาย) ก. สลาย, แตกพัง, ทลาย, ละลาย.
ตะกอนเศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม.
ถล่ม(ถะหฺล่ม) ก. ยุบหรือทำให้ยุบลง เช่น แผ่นดินถล่ม, ทำให้พังทลายหรือล่มจม เช่น ถล่มด้วยปืนใหญ่.
ทะลักก. อาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรง เมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลง เช่น ถูกแทงไส้ทะลัก น้ำทะลักออกจากเขื่อน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สินค้าที่กักตุนทะลักออกมา.
บ่อกรุน. บ่อที่ใช้อิฐเป็นต้นเรียงเป็นผนังบ่อเพื่อกันดินทลาย.
เปิงว. ยับเยิน, พัง, ทลาย, เช่น หลังคาเปิง ด่าเสียเปิง.
พัง ๑ก. ทลาย เช่น บ้านพัง ตึกพัง, ทำให้ทลาย เช่น พังบ้าน พังประตู.
เพก. พังทลาย.
ยับ ๒ก. ย่น, ยู่ยี่, เช่น ผ้ายับ เสื้อยับ กระดาษยับ, อาการซึ่งแสดงความเสียหายมาก หรือเสียรูปจนถึงชํ้าชอก พังทลาย ป่นปี้ ปู้ยี่ปู้ยำ ยู่ยี่ เป็นต้น เช่น รถถูกชนยับ บ้านพังยับ.
เย้ว. เอียงจนเสียรูปโดยมีอาการทำท่าจะทลายลง เช่น ห้องแถวเย้จวนจะพัง, เฉ, ไม่ตรง, เบนหรือเอียงไป, เช่น เขียนหนังสือแถวเย้.
โย้เย้ว. รวนหรือซวนเซมีอาการจะหลุดหรือทลายลง เช่น ฟันโย้เย้ เรือนโย้เย้, ไม่ตรงรูป เช่น เขียนหนังสือโย้เย้.
ล้มก. กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง เช่น ต้นไม้ล้ม ล้มตัวลงนอน ตึกล้ม, ทำให้มีอาการเช่นนั้น เช่น ล้มจอมปลวก ถูกผลักล้มลง, ตั้งอยู่ไม่ได้ เช่น กิจการล้ม ธนาคารล้ม โรงเรียนล้ม
ล้มว. ที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง เช่น ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม
แหลกลาญ(-ลาน) ว. ย่อยยับ, แตกทลาย, พังทลาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil-binding plantsพืชป้องกันดินทลาย [TU Subject Heading]
sloping groundพื้นที่ลาด, บริเวณภูมิประเทศที่มีพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ดินถูกชะพังทลายได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soil erosionการกร่อนของดิน, การพังทลายของดิน, กระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้เปลือกโลกสึกกร่อนโดยที่ดินชั้นบนถูกพัดพาไปจากที่เดิมเนื่องจากกระแสลม น้ำและแรงโน้มถ่วงของโลก การทำลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสึกกร่อนและพัดพาของดิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm destroying it all on my own. I can't sleep.ข้ากำลังทำทุกอย่างพังทลาย นอนก็ไม่หลับ The Other Boleyn Girl (2008)
But wait, okay, so we have breaking and entering.แต่ช้าก่อน เราได้ทลายและเข้าไป Frost/Nixon (2008)
The world is crashing, Michael.โลกกำลังจะทลายแล้ว ไมเคิล Doubt (2008)
- and as the city grew old and began to crumble...ขณะที่เมืองแก่ลงและเริ่มที่จะพังทลาย City of Ember (2008)
- Dad, this place is falling apart.- พ่อ ที่แห่งนี้กำลังจะพังทลายลง City of Ember (2008)
No, I will not just sit around while Ember collapses.ไม่,ผมจะไม่นั่งดูอยู่เฉยๆ ในขณะที่ถ่านไฟคุกำลังทลายลงหรอกนะ City of Ember (2008)
that wall was slowly coming down.ตอนนี้มันกำลังพังทลายลงมาอย่างช้าๆ 500 Days of Summer (2009)
He could feel the wall coming down.เขารู้สึกได้จริงๆว่ากำแพงได้พังทลายลงมาแล้ว 500 Days of Summer (2009)
You're just afraid you'll get an answer you don't want, which will shatter all the illusions of how great these past few months have been.แล้วมันจะทำให้ภาพฝันที่เลิศเลอของพี่ทั้งหมดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา พังทลายไปหมด 500 Days of Summer (2009)
This motherfucker is off the charts.ไอ้เชี่ยนี่ ทำเรทติ้งถล่มทลาย Gamer (2009)
Everything we worked for will be wiped out.ทุกอย่างที่เราเพียรพากกันมา จะพังทลาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Fear and chaos have spread throughout the globe, as in London where the 30th Olympic Games have just been suspended.รูปปั้นพระคริสต์กำลังพังทลาย ความกลัว และสับสนแผ่กระจายไปทั่วโลก โอลิมปิคครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน ถูกเลื่อนออกไป 2012 (2009)
Following the findings of the enquiry concerning the aftermath of Operation Blue Jay.หลังจากที่เราได้ เข้าไปทลายรังเหล่าแกงค์ และควบคุมตัวไว้ ในภาระกิจที่ชื่อว่าบลูเจย์ Harry Brown (2009)
They're not being told that the free lunchmeat that their children are getting are contaminated with high levels of mercury.ทำให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียหาย แย่มากเสียจนทุกอย่าง อาจจะพังทลายหมด รายงานปี 2006 ในวารสาร Science ทำนายว่าปริมาณปลาในอีก 40 ปีข้างหน้า จะหมดไปถ้ายังคงจับกันหนักในอัตราปัจจุบัน The Cove (2009)
I was going to take full responsibility. But then your father collapsed...ฉันกำลังจะรับผิดชอบการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเต็มที่ แต่ชีวิตพ่อของเธอต้องพังทลายลง .. Episode #1.24 (2009)
~~ tear down the mountains ~~ ~~ yell, scream and shout ~~# แม้จะทลายภูเขา กรีดร้อง หรือตะโกน # Sectionals (2009)
* * well, baby, they're tumbling down * * they didn't even put up a fight * * they didn't even make a sound * * it's like i've been awakened * * every rule I had you breakin' ** * ที่รัก มันพังทลายลงไปแล้ว * * มันพังลงอย่างง่ายดาย * Vitamin D (2009)
* it's the risk that I'm takin' ** เธอทลายกฏเกณฑ์นั่นไป * * ฉันพร้อมจะเสี่ยงทุกอย่าง * Vitamin D (2009)
and a time to die, a time to plant and a time to uproot the plant, a time to kill and a time to heal... a time to tear down and a time to build...เวลาเพื่อการเกิด และเวลาเพื่อการตาย เวลาที่จะเพาะปลูก และเวลาที่จะเก็บเกี่ยว เวลาที่จะฆ่า และเวลาที่จะรักษา... เวลาที่จะพังทลาย และเวลาที่จะสร้าง... Good Mourning (2009)
I'm sorry. Another was broken.ผมเสียใจ \ อีกหนึ่งพังทลาย The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
I think this place is sapping my life force.ผมคิดว่าที่นี่กำลังทลายพลังอำนาจของผม Politics of Human Sexuality (2009)
Or you can turn it off ruin everything and no one will ever like you.หรือเธอจะปิดเครื่องก็ได้.. ทำทุกอย่างพังทลาย.. และจะไม่มีใครชอบเธออีกเลย Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Although all traces of cellular contamination have disappeared, we cannot rule out the possibility of mental contamination from the Angel.การพังทลายของเซลล์ยังคงกระจายออกไป \ เรายังตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปนเปื้อนทางจิตใจจากเทวทูตไม่ได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
We can use everything. We'll blow this whole thing wide open.เราต้องใช้ทุกอย่าง เราจะทลายความจริงให้ได้ The International (2009)
Three years ago, he started one of those Ponzi schemes and when it collapsed, a lot of people lost their asses.สามปีก่อน เค้าเริ่มร่างแผนงาน Ponzi ต่อมา มันก็ล้มเหลว คนที่นี่ส่วนมาก ก็พังทลายลงเำำพราะเค้า Devil (2010)
Who broke the ice? I'm guessing him.ใครทลายน้ำแข็ง ฉันว่าเขานั่นแหล่ะ It Hurts Me Too (2010)
How I've ruined it.เห็นว่ามันพังทลายยังไง How About a Friendly Shrink? (2010)
# Caught in a landslide ## # ยึดเหนี่ยวสิ่งที่พังทลายJourney to Regionals (2010)
Before its good name is ruined forever.ก่อนที่ชื่อเสียงทั้งหมดจะพังทลายลง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I always said that you could never kiss,because if you did then the dam would break.ผมพูดเสมอว่า พวกคุณจูบกันไม่ได้หรอก เพราะถ้าคุณจูบกัน กำแพงเขื่อนจะพังทลาย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
In his book,Sweets wrote that being abandoned by my parents made me convinced that all meaningful relationships are doomed.ในหนังสือของเขา สวีตส์เขียนว่า การที่ถูกพ่อแม่ทิ้ง ทำให้ฉันเชื่อว่า ความสัมพันธ์ที่สำคัญทั้งหมด ถูกลิขิตให้พังทลาย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I am not gonna lose my cookbook career over this.อาชีพทำหนังสือทำอาหารฉันจะพังทลายป่นปี้หมด We All Deserve to Die (2010)
That's how this weekend came to pass.ที่เขี่ยฉันออกไป และทำให้ชีวิตฉันพังทลาย And Then There Were Fewer (2010)
Ruined, turned to shit, dead, ever since I hooked up with the great Heisenberg.มันพังทลาย เปลี่ยนแปลง ตาย นับตั้งแต่ที่ผมได้ร่วมงาน กับไฮเซนเบิร์กผู้ยิ่งใหญ่ One Minute (2010)
But, B., don't you think you should give him a few minutes to enjoy his event before you blow up his world?เธอควรจะให้เวลาเขาสนุกกับงานหน่อยเหรอ ? ก่อนที่เธอจะพังทลายเขา Touch of Eva (2010)
I don't know what that means, but you just ruined Mexican food for me.แต่เธอเพิ่งทำอาหารเม็กซิกันของฉันพังทลายไปต่อหน้าต่อตา A Humiliating Business (2010)
I felt the world crash in on me, and then I felt it lift.ผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกมันถล่มทลาย แล้วผมก็รู้สึกว่า มันหายไป Ain't No Sunshine (2010)
Fell apart. I felt...พังทลาย ผมรู้สึก Take It! (2010)
The pack isn't just breaking apart, they're completely collapsing.ฝูงไม่ใช่เพิ่มจะแตกกัน มันพังทลายลงเรียบร้อยแล้ว Middle Man (2010)
at that point, your life... can be considered ruined.ถ้าเป็นอย่างนั้น ชีวิตของนาย จะพังทลาย Episode #1.9 (2010)
- Exactly.ความฝันของเธอพังทลายแล้วเหรอ? Episode #1.4 (2010)
There's no hope left for you anymore. No hope for you to become a decent adult.ความหวังที่จะเห็นแกเป็นผู้เป็นคนของฉันมันพังทลายไม่มีชิ้นดีแล้ว Episode #1.3 (2010)
To Lee Sun Joon, was the time that we shared together... a mere nothing that crumbled at a small misunderstanding?สำหรับลีซอนจูน เวลาที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา จะให้มันต้องพังทลายไป เพราะความเข้าใจผิดกันอย่างนั้นหรือ? Sungkyunkwan Scandal (2010)
"You're gonna hit walls out there.""เราจะทลายกำแพงเหล่านั้น" The Pacific (2010)
If we lose our center and fall, all those people will fall too.ถ้าเราเสียศูนย์แล้วพังทลายย่อยยับไปละก็ ผู้คนพวกนั้นทั้งหมด ก็จะต้องจบไปกับเราด้วย Episode #1.12 (2010)
A kiss you'll never forget?จูบทลายโลกเลยใช่มั้ย? Episode #1.8 (2010)
I could sell the shit out of it.ฉันขายได้ถล่มทลายแน่ Love & Other Drugs (2010)
He could crush mountains, level forests, tame seas!เขาสามารถทลายภูเขา ยกผืนป่า แยกแผ่นท้องทะเล How to Train Your Dragon (2010)
It says, "I saw it collapse. I knew it would happen. "ผมเห็นมันพังทลายลงมา ผมรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ Final Destination 5 (2011)
You knew, because you warned that the bridge was about to collapse, and minutes later, it did.เพราะคุณเตือนว่าสะพานกำลังจะพังทลายลงมา แล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมา มันก็พังจริงๆ Final Destination 5 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าถล่มดินทลาย[n. exp.] (fā thalom din thalāi) EN: landslide   
พังทลาย[v.] (phangthalāi) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in   FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash   FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble   FR: s'ébouler ; s'écrouler
ถล่มทลาย[v.] (thalomthalāi) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avalanche[VI] ทลายลงมา, See also: ทะลักลงมา, Syn. flood, deluge, flow, overflow
avalanche[VT] ทำให้ทลายลงมา, See also: ทำให้ทะลักลงมา
blight[N] การเสื่อมสลาย, See also: การพังทลาย, การผุพัง
buckle[VI] พังทลาย
break off[PHRV] ยุติ, See also: สิ้นสุด, พังทลาย, Syn. declare off, declare on
cave-in[N] การพังทลายลง (ในใต้พื้นที่เป็นโพรง), Syn. collapse, disaster
collapse[N] การพังทลาย, Syn. damage, debacle, break, crack, destruction, demolition
collapse[VT] ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้ยุบลง, ทำให้พังครืน, Syn. break, crack, damage, destroy, wreck, ruin, demolish
collapse[VI] พังทลาย, See also: ยุบลง, พังครืน, Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
crumble[VI] พังทลาย, See also: แตกสลาย
crumple[VT] ทำให้พังทลาย, Syn. colapse, fall down
crumple[VI] พังทลาย
cave in[PHRV] ล้มเหลว, See also: พังทลาย, พัง, ล้มละลาย, ล่มจม, ขาดทุน, Syn. fail
do in[PHRV] ทำลาย, See also: ทำให้พังทลาย, Syn. do up
down the tube[IDM] พังทลาย (คำสแลง), See also: สูญสลาย
fall in[PHRV] ล่มสลาย, See also: พังทลาย
destroy[VI] ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish
disintegrate[VT] ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้แตกแยก, ทำให้สลาย, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down
go phut[PHRV] ล้มเหลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: พังทลาย, ล่มสลาย
landslide[N] แผ่นดินถล่ม, See also: แผ่นดินทลาย, Syn. landslip
perish[VI] พังทลาย, See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ, Syn. suffer, ruin
plough under[PHRV] ทำลาย, See also: พังทลาย
run to ruin[PHRV] พังทลายเพราะไม่ได้ดูแล
pinstriper[SL] นักธุรกิจ (โดยเฉพาะที่สวมชุดสูทลายทาง)
fuck[SL] พังทลาย
shatter[VT] ทำลายความหวัง, See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้พังทลาย
tumbledown[ADJ] ซึ่งพังทลายลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
cave-inn. การพังทลาย
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย
tumble-down(ทัม'เบิลเดาน์) adj. พังทลาย,พัง,ทลาย, Syn. rickety,falling,shaky

English-Thai: Nontri Dictionary
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
collapse(vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย
paisley tie[เพซฺลี ไท] (n ) เนกไทลายลูกน้ำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
崩す[くずす, kuzusu] Thai: ทลาย English: to destroy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top