ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ถ่อย*

   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถ่อย, -ถ่อย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อย[ADJ] despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย
ถ่อย[V] be mean, See also: be vile, be base, be wicked, be despicable, be contemptible, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Example: เขาถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะ แต่บางทีก็ค่อนข้างถ่อยไปนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าถ้อยหมอความน. ผู้ที่ชอบเอากฎหมายมาอ้าง, ผู้มักใช้โวหารพลิกแพลงไปในทางกฎหมาย.
ถ้อถ้อยน. คำโต้.
ถ้อถ้อยก. กล่าวโต้, กล่าวประชัน, เช่น ร้องโดยยามสรุโนค ถ้อถ้อยโบกบินฉวาง (ม. คำหลวง วนประเวศน์), บางแห่งใช้ ท่อถ้อย หรือ ท้อถ้อย ก็มี.
ถ่อยว. ชั่ว, เลว, ทราม.
ถ้อยน. คำพูด, มักใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น ถ้อยคำ เจ้าถ้อยหมอความ เป็นถ้อยร้อยความ.
ถ้อยความน. เรื่องราวที่เขียนหรือเรียบเรียง, เรื่องราวที่ฟ้องร้องกัน, มักใช้ในสำนวนว่า เป็นถ้อยเป็นความ.
ถ้อยคำน. คำที่กล่าว.
ถ้อยคำสำนวนน. หนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการดำเนินคดีอาญาในศาลนั้น.
ถ้อยแถลง(-ถะแหฺลง) น. คำชี้แจง, คำประกาศ, คำอธิบายเป็นทางการ.
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันว. ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติดีต่อกันในเรื่องเดียวกันหรือในทำนองเดียวกัน.
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันว. ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน.
ถั่งถ้อยก. พูดพลั่ง ๆ ออกมา, เบิกความ.
ท่อถ้อยน. คำโต้.
ท่อถ้อยก. กล่าวโต้, กล่าวประชัน, ใช้ว่า ถ้อถ้อย หรือ ท้อถ้อย ก็มี.
เนื้อถ้อยกระทงความน. ถ้อยคำที่ได้เรื่องได้ราวเข้าใจได้ชัดเจน.
ใส่ถ้อยร้อยความก. ใส่ความ, พูดหาเหตุหาเรื่อง.
กถา(กะ-) น. ถ้อยคำ, เรื่อง, คำอธิบาย, คำกล่าว.
กัปปิยโวหารน. โวหารที่ควรแก่ภิกษุ เช่น เรียกเงินตราว่า กัปปิยภัณฑ์, ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะแก่กาลเทศะ.
ก้าน ๒น. ก่าน, กล้า, เช่น รู้ไป่ทันแก่ก้าน กล่าวถ้อยกลางสนาม (โลกนิติ).
การสื่อสารน. วิธีการนำถ้อยคำ ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง.
เกลือก ๒(เกฺลือก) สัน. หาก, ถ้า, แม้, บางที, เผื่อว่า, มักใช้ว่า เกลือกว่า เช่น แม่อย่าสามานย์ด้วยวาจา มันจะตามถ้อยคำเข้ามาประสมประสาน เกลือกว่าเหยื่อมันสาธารณ์แม่จะอดสู (ม. ร่ายยาว ชูชก).
โกฐาส(โกดถาด) น. ส่วน เช่น พรพอใจบ้นนน้นนอนนเป็นโกฐาสถ้อย (ม. คำหลวง ทศพร).
เข้าตัวก. อาการที่อาคม ของขลัง หรือถ้อยคำที่ปรารถนาจะกระทำหรือพูดให้ร้ายแก่ผู้อื่นแล้วย้อนกลับมาโดนตัวเอง, ไม่พ้นตัว เช่น พูดเข้าตัว.
คติพจน์น. ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่าง.
คารม(-รม) น. ถ้อยคำที่คมคาย, ฝีปาก.
คำขวัญน. ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล.
คำคมน. ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด.
คำให้การน. ถ้อยคำหรือข้อความที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง รับ ภาคเสธ ปฏิเสธ หรือแก้ข้อหาในคดีที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องในคดีอาญา หรือที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีแพ่งหรือในคดีปกครอง.
ง่าม ๑น. ลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น ๒ หรือ ๓ เป็นต้น เช่น ง่ามไม้ ไม้ง่าม สามง่าม, โดยปริยายใช้หมายถึงถ้อยคำที่มีความหมายได้ ๒ ทาง คือ ทั้งทางสุภาพและไม่สุภาพ เช่น พูดสองง่าม.
จำอวดน. การแสดงโดยใช้ถ้อยคำ ท่าทาง ชวนให้ตลกขบขัน.
ฉะฉานว. อาการที่พูดห้าวหาญและชัดถ้อยชัดคำ, ฉาดฉาน ก็ใช้.
ฉาดฉานว. อาการที่พูดห้าวหาญและชัดถ้อยชัดคำ, ฉะฉาน ก็ใช้.
ชื่นมื่นก. ชื่นบาน เช่น ท้าวสามนต์ฟังถ้อยค่อยชื่นมื่น (สังข์ทอง).
ด่าก. ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นให้เสียหาย มักใช้คำหยาบหรือคำที่มีความหมายส่อไปในทางไม่ดี, ตำหนิ เช่น เมื่อเช้าถูกนายด่า.
ดำอวดก. จำอวด, การแสดงโดยใช้ถ้อยคำ ท่าทาง ชวนให้ตลกขบขัน.
ตราสินน. ถ้อยคำที่แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานของทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายจากการถูกปล้น, บางทีเขียนเป็น ตราสีน ก็มี เช่น ให้ทำฎีกาตราสีนแต่โดยสัจโดยจรีง (สามดวง ลักษณะโจร)
ตีความวิเคราะห์ถ้อยคำ ข้อความ และความมุ่งหมายของบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อให้ทราบความหมายของถ้อยคำหรือข้อความนั้น ๆ.
เต้า ๓ก. ไป เช่น คร้นนเช้ากหิ้วกรนนเช้า ชายป่าเต้าไปตามชาย (ม. คำหลวง มัทรี), มา เช่น แต่นี้จักเปล่งถ้อย แถลงนาม หัวหมื่นพันพลเหนือ แต่เต้า (ยวนพ่าย).
ถ่อ ๑ก. ทำให้เรือหรือแพเคลื่อนที่ไปโดยใช้ไม้ถ่อยันดินใต้ท้องน้ำ
ถ่องชัด, แน่, แท้, เที่ยง, จะแจ้ง, เช่น เร่งหาผู้รู้รอบ ทุกการ เฉลียวฉลาดโวหาร ถ่องถ้อย (ลอ).
ทัณฑ์บนน. ถ้อยคำหรือหนังสือสัญญาว่าจะไม่ประพฤติละเมิดตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้, (โบ) ทานบน
ทานบนน. ทัณฑ์บน, ถ้อยคำหรือหนังสือสัญญาว่าจะไม่ประพฤติละเมิดตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้, เช่น ให้เอาตัวมาสบถษาบานเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆเจ้าจงหนักหนา แล้วให้เรียกเอาทานบนไว้ครั้งหนึ่งก่อน ถ้าผู้นั้นมิละพะยศยังทำอยู่อิกไซ้ ก็ให้จับเอาตัวมาส่งให้ผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการ (สามดวง).
เที้ยนก. เปรียบ, คล้ายคลึง, เหมือน, เช่น ไม่เคลือบแคลงมิดเมี้ยน คำราชอาจเทียบเที้ยน ที่ถ้อยตูแถลงนี้แล (สามกรุง).
ธรรมกถาน. การกล่าวธรรม, ถ้อยคำที่เป็นธรรม.
น้ำคำน. คำพูด, ถ้อยคำสำนวน.
นิพนธ์ก. ร้อยกรองถ้อยคำ, แต่งหนังสือ, (ราชา) ทรงนิพนธ์, ทรงพระนิพนธ์, ทรงพระราชนิพนธ์.
นิพันธ์ก. ร้อยกรองถ้อยคำ, แต่งหนังสือ.
นิรุตติปฏิสัมภิทาน. ปัญญาอันแตกฉานในนิรุตติ คือ ความเข้าใจในภาษา รู้จักใช้ถ้อยคำพูดอธิบายให้คนเข้าใจ ตลอดจนรู้ภาษาต่าง ๆ อาจชักนำคนให้เชื่อถือหรือนิยมตามคำพูด, กล่าวสั้น ๆ ว่า เข้าใจพูด, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติ-ปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
เน้นก. ทำให้หนักแน่นเพื่อให้เห็นความสำคัญ (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น เน้นถ้อยเน้นคำ, ลงเสียงหนัก เช่น เน้นเสียง, กดให้แน่น เช่น เน้นเหงือก เน้นฟัน.
เนื้อเพลง ๑ถ้อยคำที่เป็นบทร้อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The blower, man.เธอใส่ความถ่อยเพลง Mad Max (1979)
- Oh, yeah. - Play with yourself, asshole!ช่วยตัวเองไปเลยไป ไอ้ถ่อย The Woodsman (2004)
I'm filthy.ส่วนฉันถ่อย Eating Out (2004)
The mercedes was parked here. It pulled out this way, made a left at the street.รถเบ็นสจอดตรงนี้ ฉันถ่อยออกมาทางนี้ เลี้ยวซ้ายที่ถนนนั้น Lost Son (2004)
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ Pride & Prejudice (2005)
Get a load of Mr. Two Strikes trying to tell me how to act in public.ให้คนถ่อยเถื่อนอย่างนั้น มาสอนฉันว่าให้ทำตัวยังไงน่ะเหรอ It Takes Two (2006)
- Come on! Get up! Get up!ไอ้คนถ่อยStardust (2007)
- Lee... analyst is not a jackal.- ลี นักวิเคราะห์ไม่ค่อยถ่อยนะ Rendition (2007)
Oh, they're rude!พวกนี้ถ่อยจริงๆ เลย Inkheart (2008)
You always were a rude bastard, cyrus.นายก็ยังเป็นคนถ่อยๆ เหมือนเดิมเลยน่ะ ไซรัส A Bright New Day (2009)
Those scumbags are only a handful of the soldiers who work for Omar morales.คนถ่อยพวกนั้นเป็นเพียงทหาร แค่หยิบมือที่ทำงานให้โอมาร์ โมราเลส Rite of Passage (2010)
This Yuan Shao is barbaric, wanna be a lion?ไอ้คนถ่อยอ้วนเสี้ยว... บังอาจคิดจะเป็นราชสีห์ The Lost Bladesman (2011)
Beat the yahoos we got coming in here.กวาดล่างพวกถ่อยๆ แล้วกลับมาที่นี่ Chuck Versus the Zoom (2011)
Rockie, keep your distance.ร็อคกี้ ถ่อยห่างออกมา On the Fence (2011)
Are you out of your fucking mind?ไม่คิดว่าแกจะถ่อยขนาดนี้ Deadfall (2012)
They're quitting the field.พวกมันล่าถ่อย Episode #1.3 (2012)
Enjoy prison, asshole.ไงบ้างนักโทษ,ไอ้ถ่อย Somebody That I Used to Know (2012)
Your cell phone is registered to a low-life named Jimmy White.มือถือของคุณจดทะเบียน ในนามของไอ้ถ่อยชื่อ จิมมี่ ไวท์ Firewall (2012)
Scumbags, lowlifes, all of 'em.เป็นอาชญากร คนถ่อย พวกชั้นต่ำ Dead to Me (2013)
I met some rough people./ฉันเจอกับพวกคนถ่อย Crucible (2013)
Thought I should get rougher, too.ฉันคิดว่าฉันควรทำตัวถ่อยเหมือนกัน Crucible (2013)
We're in a recession.พวกเราอยู่ในสภาวะถดถ่อย /N ถ้ามันเกิดขึ้นจริง พวกเราสามารถจัดการกับมันได้ Gone Girl (2014)
Maybe even roll them back a bit.บางที่ก็แค่ ถ่อย ชุดคำสั่ง นิดหน่อย The Original (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้ถ่อย[X] (ai thǿi) EN: you shit !   
คนถ่อย[n. exp.] (khon thǿi) FR: fripouille [f] (fam.)
ประหยัดถ้อยคำ[v. exp.] (prayat thøikham) EN: be taciturn   FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ตลกแบบถ่อย[X] (talok baēp thǿi) EN: ribald   
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked   FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
ถ้อย[n.] (thøi) EN: words   FR: mots [mpl] ; paroles [fpl]
ถ้อยคำ[n.] (thøikham) EN: words ; wording ; diction ; declaration ; statement   
ถ้อยคำไพเราะ[n. exp.] (thøikham phairǿ) EN: honeyed words   
ถ้อยคำสำนวน[n. exp.] (thøikham samnūan) EN: idiomatic wording   
ถ้อยความ[n.] (thøikhwām) EN: lawsuit ; litigation   
ถ้อยความ[n.] (thøikhwām) EN: contents ; text ; wording ; statement   FR: sens [m] ; signification [f]
ถ้อยแถลง[n.] (thøithalaēng) EN: statement ; argument ; summation   
ถ้อยที[adv.] (thøithī) EN: mutually   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[v. exp.] (thøithīthøi āsai kan) EN: be mutually dependent ; mutually depend on each other ; be interdependent   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[adj.] (thøithīthøi āsai kan) EN: reciprocal ; mutually dependent ; dependent upon one another   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top