ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ถอนตัว*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถอนตัว, -ถอนตัว-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนตัว(v) withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ถอนตัว(v) withdraw, Ant. เข้าร่วม, Example: สมปองถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้, Thai Definition: ขอยุติไม่ร่วมต่อ, ไม่ขอร่วมต่อไป, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลำตัวก. พลั้งพลาดไปจนยากที่จะหลุดพ้นออกมาได้ เช่น เขาถลำตัวเสพยาเสพติดจนถอนตัวไม่ขึ้น.
ถอนเอาตัวออกจากพันธะ เช่น ถอนตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreement for the Application of the Bolivarian Alternative for the Peoples of our America and the People’s Trade Agreementsความตกลงอัลบา เกิดขึ้นจากแนวความคิดของประธานาธิบดี Hugo Cha'vez แห่งเวเนซุเอลาหลังประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกประชาคมแอนเดียนเพื่อแสดง ความไม่พอใจที่โคลัมเบียและเปรูจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ข้อตกลง ALBA จึงเป็นทางเลือกในการจัดทำความตกลงทางการค้าตามแนวสังคมนิยมแทนการจัดทำเขต การค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา (FTAA) ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ เวเนซุเอลา คิวบา และโบลิเวีย [การทูต]
Nuclear Test Banหมายถึง สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งในบรรยากาศ ในอวกาศ และใต้น้ำ สนธิสัญญาฉบับนี้ได้มีผลบังคับเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1963 ประเทศที่ลงนามเริ่มแรกในสนธิสัญญาได้แก่ อังกฤษ สหภาพโซเวียต และ สหรัฐอเมริกา รวมสามประเทศจุดมุ่งหมายสำคัญของสนธิสัญญาคือ รัฐบาลของประเทศทั้งสาม ต้องการให้มีการทำความตกลงกันเป็นผลสำเร็จเกี่ยวกับการลดอาวุธ หรือปลดกำลังอาวุธทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ตามความมุ่งประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งต้องการให้ยุติหรือเลิกการแข่งขันกันสะสมอาวุธ และกำจัดมิให้มีเหตุจูงใจที่จะผลิตและทดสอบอาวุธไม่ว่าชนิดใดทั้งหมด รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ด้วย นอกจากนี้ ยังเสาะแสวงหาที่จะให้หยุดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปตลอดชั่วกาลนานสนธิ สัญญานี้มีข้อความอยู่ 5 มาตรา และไม่จำกัดอายุเวลา ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ ทั้งหลายเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีได้ ในทางตรงกันข้าม ประเทศภาคีก็มีสิทธิใช้อธิปไตยแห่งชาติได้เพื่อถอนตัวจากสนธิสัญญา ถ้าหากประเทศนั้น ๆ เห็นว่า ประโยชน์อันสูงสุดของประเทศตนต้องตกอยู่ในอันตราย และแจ้งล่วงหน้าสามเดือนให้ประเทศภาคีอื่น ๆ ทั้งหมดทราบการตกลงใจนั้น [การทูต]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Begging the understanding of my friends I am asking Panditji to stand down.เพื่อความเข้าใจกันของเพื่อนๆ ผมจะขอให้พันดิตจีถอนตัว Gandhi (1982)
I'm out, too.ฉันถอนตัวด้วย Punchline (1988)
Then I'm out. Disqualify me.งั้นฉันถอนตัว ตัดสิทธิ์ฉันเลย Punchline (1988)
Do you think they're gonna give it to him just 'cause you walked out? No.คิดว่าเขาจะได้หรือ ถ้าคุณถอนตัว ไม่ Punchline (1988)
Or any of these others who'll get it because you walked out? Forget it!หรือจากใครก็ตามที่ชนะ เพราะคุณถอนตัว ลืมได้เลย Punchline (1988)
My secretary has got appointments booked for me, you know, all day.ถ้านายจะชนะอยู่แล้ว แล้วจะบอกให้ชั้นถอนตัวทำไมล่ะ นายนี่ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจหน่อยไม่ได้รึไงนะ Hero (1992)
If I were you, I would be smart and cut loose of this.ฉันจะถอนตัวจากงานนี้ Heat (1995)
Retreat!ถอนตัว! Toy Story (1995)
Listen, it's not too late to back out.ฟังนะ ยังไม่สายที่จะถอนตัว Gattaca (1997)
Now I'm stuck in California with someone that doesn't really want to be with me, แล้วผมก็ต้องอยู่ แคลิฟอร์เนียกับคนที่ ไม่อยากอยู่กับผมแต่คุณถอนตัวไม่ได้ Good Will Hunting (1997)
- just wish they had a take-back. - A what? What's a take-back?อะไรนะถอนตัวอะไร Good Will Hunting (1997)
I don't want a take-back. I just want you to come to California with me.ชั้นไม่ถอนตัวหรอก ชั้นแค่อยากให้คุณไปแคลิฟอร์เนียกับชั้น Good Will Hunting (1997)
You can go if you want to. I can finish this myself.คุณจะถอนตัวก็เชิญ ผมสานต่อเองได้ The Red Violin (1998)
May I see your hand, please?ถ้าพวกเค้าถอนตัว Fight Club (1999)
Fall for him if you want, but don't get into the martial arts unless you're willing to go all the way.อยากตามหมอนั่นก็ตามใจ แต่อย่าเข้าสู้หนทางการต่อสู้เชียวล่ะ ถ้าไปแล้วถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะ Street Fighter Alpha (1999)
Many of the bettors had asked for a draw because they had to go to work on the docks loading sacks of sugar.นักพนันส่วนใหญ่ยอมถอนตัว เพราะต้องกลับไปทำงานขนกระสอบน้ำตาลที่ท่าเรือต่อ The Old Man and the Sea (1999)
Please withdraw!กรุณาถอนตัวไป! Spirited Away (2001)
Their warrior days are long over but they're still top fighters.สมัยก่อนคนพวกนี้เป็นยอดฝีมือ แต่เพราะเบื่อการต่อสู้เลยถอนตัวจากยุทธจักร Kung Fu Hustle (2004)
That he just had more invested. So I left.เขาลงทุนลงแรงมากกว่าฉันเยอะ ฉันเลยถอนตัวออกมา Primer (2004)
I'll quit the show.ผมจะถอนตัวออกจากรายการโชว์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
We're pulling out.เราถอนตัว. Fantastic Four (2005)
I wouldn't leave unless we all go.ผมจะไม่ถอนตัวจนกว่าพวกเราทุกคน.. จะเห็นเหมือนกันหมด The Great Raid (2005)
I can't leave, not as long as there is a single prisoner left in Cabanatuan.ฉันถอนตัวไม่ได้ จนกว่าเชลยศึกในคาบานาตวน.. จะได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด The Great Raid (2005)
Kid, sometimes you just gotta know when you're licked.ไอ้หนู บางทีคนเราก็ต้องถอนตัวบ้าง Robots (2005)
Get out!- เขาถอนตัวแล้ว King Kong (2005)
You're finished, Denham!- ถอนตัวแล้ว King Kong (2005)
You're just gonna quit, just like that?คุณจะถอนตัวออกไปง่ายๆแบบนี้เหรอ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I thought you were retired.ฉันคิดว่านายถอนตัวแล้วซะอีก Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
But he's been sidelined due to an injury.แต่เค้าเพิ่งถอนตัวเนื่องจากบาดเจ็บ Super Rookie (2005)
They quit the Holy Land and travelled directly to Rome.พวกเขาถอนตัวจากแดนศักดิ์สิทธิ์และมุ่งกลับโรม The Da Vinci Code (2006)
That's it. We can't risk it. I'm pulling the plug.อย่าเสี่ยงดีกว่า ผมขอถอนตัว Big Momma's House 2 (2006)
If you back out, you know what I'll look like to the partners?ถ้าคุณถอนตัว ผมคงมองหน้าหุ้นส่วนไม่ติดแน่ The Pursuit of Happyness (2006)
I want you to withdraw from this assignment.ผมอยากให้คุณถอนตัวจากปฏิบัติการครั้งนี้ Appleseed Ex Machina (2007)
Sorry, i'm retired.เสียใจ ฉันถอนตัวแล้ว Chapter Six 'The Line' (2007)
Would you pull an ass out of a pit on the sabbath?คุณจะยอมถอนตัวออกจากพิธีทางศาสนาหรือเปล่า The Right Stuff (2007)
Would you or would you not pull an ass out of a pit on the sabbath?คุณจะยอม หรือไม่ยอม ถอนตัวออกจากพิธีทางศาสนา The Right Stuff (2007)
- He's backing out.เขาถอนตัวไง Awake (2007)
- He's backing out?- ถอนตัว? Awake (2007)
He can't back out.เขาถอนตัวไม่ได้ Awake (2007)
I feel like you are bagging out of our deal.ผมรู้สึกว่าคุณกำลังถอนตัว ออกจากข้อตกลงของเรา Mr. Brooks (2007)
I'm gonna run to the gym before there's an ellipto-Iine.แย่จังที่แคลร์พลาดไปหมด รวมทั้งการถอนตัวจากเชียร์ลีดเดอร์ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
I gave you every chance to pull out.ก่อนหน้านี้ ฉันให้โอกาสพวกแกถอนตัวละนะ Vamonos (2007)
Like I said, Walter if this line of work doesn't suit you get out before it's too late.อย่างที่ฉันพูด วอลเตอร์ เส้นทางนี้มันไม่เหมาะกับนายเลย ถอนตัวซะก่อนที่มันจะสายจนเกินไป ...And the Bag's in the River (2008)
When old holes-in-her-purse balls, you know you're in deep.เมื่อหมดเงินเธอก็ต้องถอนตัว นายรู้ว่านายถือไพ่เหนือ Crazy Handful of Nothin' (2008)
He's out, man. Way out.เขาถอนตัวพวก เขาต้องถอนตัว Crazy Handful of Nothin' (2008)
No. Count me out. All right?ไม่ ผมขอถอนตัวล่ะ ตลงไหม A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Helen never handled rejection particularly well.เฮเลนไม่เคยถอนตัวจากเรื่องพวกนี้ Episode #2.1 (2008)
Abort mission. Extraction required.ยกเลิกภารกิจ ถอนตัวเดี๋ยวนี้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
You'd be better off leaving Dickenson's dead carcass in there.งั้นคุณก็ถอนตัวไป ปล่อยให้ ร่างของDivkensonอยู่ตรงนั้นต่อไป Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Either participate or withdraw.จะเข้าร่วมหรือถอนตัว Knight Rider (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถอนตัว[kān thøn tūa] (n, exp) EN: withdrawal
ถอนตัว[thøntūa] (v) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part  FR: se retirer ; quitter
ถอนตัวจาก[thøntūa jāk] (v, exp) EN: withdraw from

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdicate(vt) ทำให้สละราชสมบัติ, See also: ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัวจากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์
abdicate(vi) สละราชสมบัติ, See also: สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัวจากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์, Syn. renounce, relinguish
cash in(phrv) ถอนตัว (ธุรกิจ), Syn. withdraw
draw back(phrv) ถอนตัวจาก (ข้อตกลง, สัญญา), See also: ถอนสัญญา, Syn. pull back
lever out(phrv) ดึงออกมาจาก, See also: ถอนตัวจาก
retire(vi) ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. forsake, withdraw
retired(adj) ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. having withdrawn
retirement(n) การปลดเกษียณ, See also: การถอนตัว, การอยู่อย่างเงียบๆ, ความสันโดษ, การอยู่ตามลำพัง, Syn. relinquishment, resignation, seclusion, withdrawal, Ant. entrance, exposure
retreat(n) การปลดเกษียณ, See also: การถอนตัวจากตำแหน่ง, Syn. retirement, withdrawal
retreat(vi) ถอนตัว, Syn. leave, withdraw
scratch(vt) ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch(vi) ถอนตัวจากการแข่งขัน
secede(vi) แยกตัวออก, See also: แยกตัวออกอย่างเป็นทางการ, ถอนตัว, Syn. break away, retract, schismatize, withdraw
secession(n) การแยกตัวออก, See also: การถอนตัวออกอย่างเป็นทางการ, Syn. dissent, withdrawal, schism, breakaway, separation
secessionist(n) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน, See also: ผู้สนับสนุนการถอนตัวออก, ผู้ถอนตัวออกไป, Syn. rebel, seceder, schismatic
separate(vi) แยกทาง, See also: แตกกัน, แยกกัน, ถอนตัว, Syn. isolate, insulate, sequester, Ant. reconcile
secede from(phrv) ถอนตัวจาก, See also: แบ่งแยกจาก, เลิกเป็นอาณานิคมของ
vacate(vt) พ้นตำแหน่ง, See also: สละตำแหน่ง, ลาออก, ถอนตัวจาก, ออกจากงาน, Syn. resign, leave, quit
withdraw from(phrv) ถอนตัวจาก, See also: ถอนจาก, เลิกจาก
withdraw into(phrv) แยกตัว, See also: ถอนตัว, ออกห่างจาก, Syn. retire into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cash(แคช) { cashed, cashing, cashes } n. เงินสด, เหรียญเงิน, ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด, รับเงินสด, ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด, หยุดกิจการ, ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
retire(รีไท'เออะ) vi. ถอยออก, ถอนตัว, ไปนอน, เข้านอน, ปลด, ปลดเกษียณ, ออกไป, จากไป, ปลีกตัว, ซ่อนตัว, สละโลก vt. ถอน, ถอนกลับ, เอาออก, ถอนตัว, รับคืนธนบัตร, See also: retirer n., Syn. quit, resign, withdraw
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน, เกา, ถู, ครูด, ขุด, ขีด, ตะกุย, คุ้ยเขี่ย, ถอนตัวออกจากการแข่งขัน, ขีดออก, ขีดทิ้ง , ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก, ถอนตัวออกจากการแข่งขัน, ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา, รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา, ถู, ครูด, ขุด, ขีด, ตะกุย) , การถอนตัวจากการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่สำคัญ, เงินสด
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) , แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก, การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n., adj. secessionism n., Syn. abandonment, withdrawal
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน, แบ่งแยก (เชื้อชาติ, ผิว, กลุ่ม) vi. แยกออก, แบ่งออก, ถอนตัวออก, หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) , หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi., vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก, ถอนคำ, ยกเลิก, เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable

English-Thai: Nontri Dictionary
retire(vi) ปลีกตัว, ลาออก, ซ่อนตัว, ปลดเกษียณ, ถอนตัว, พักงาน
retire(vt) เอาออก, ถอนออก, ถอนตัว, ถอนคืน
retired(adj) ถอนตัวออก, ลาออกแล้ว, ปลดเกษียณแล้ว
scratch(n) การเกา, รอยข่วน, รอยขูด, เส้นออกวิ่ง, การถอนตัวจากการแข่งขัน
withdraw(vi) ถอนคืน, เอากลับ, ถอนตัว, เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว, การถอย, การชัก, การหด, การเลิก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
浸る[ひたる, hitaru] TH: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น  EN: to be flooded

German-Thai: Longdo Dictionary
aussteigen(vi) |stieg aus, ist ausgestiegen| ก้าวลง, ถอนตัว, See also: der Ausstieg, der Rücktritt, zurücktreten

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top