Search result for

*ถดถอย*

(83 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถดถอย, -ถดถอย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถดถอย[V] deteriorate, See also: become worse, degrade, Syn. ลดลง, ลดน้อย, Example: ยิ่งเรียนสูงขึ้นผลการเรียนของหน่อยก็ถดถอยลงเรื่อยๆ
ถดถอย[V] be discouraged, See also: be disheartened, be depressed, be dispirited, Syn. ย่อท้อ, Example: ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงาน เขาก็ถดถอยเสียแล้ว
ภาวะถดถอย[N] recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถดถอยก. ย่อท้อ, ลดน้อยลง เช่น เรี่ยวแรงถดถอย
ถดถอยกระเถิบถอย, ถอยถด ก็ใช้.
ถอยถดกระเถิบถอย, ถดถอย ก็ใช้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
linear regressionการถดถอยเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regressive๑. -ถดถอย, -ถอยกลับ, -กลับคืน, -ถอยหลัง๒. -ทุเลา๓. -เสื่อม๔. -ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressive taxภาษีอัตราถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ดู degressive taxation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressionการถดถอย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple regressionการถดถอยเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiple regressionการถดถอยพหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
climacteric; climacterium๑. ระยะเริ่มหมดประจำเดือน๒. วัยสมรรถนะทางเพศถดถอย (ชาย)๓. (จิตเวช.) วัยต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
climacterium; climacteric๑. ระยะเริ่มหมดประจำเดือน๒. วัยสมรรถนะทางเพศถดถอย (ชาย)๓. (จิตเวช.) วัยต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coefficient of regressionสัมประสิทธิ์การถดถอย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ดู regressive taxation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax, regressiveภาษีอัตราถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxation, regressive; taxation, degressiveการเก็บภาษีอัตราถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxation, degressive; taxation, regressiveการเก็บภาษีอัตราถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autoregression (Statistics)อัตถดถอย (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic recessionความถดถอยทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autoregression (Statistics)การถดถอยอัตตะ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Logistic regresion analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [TU Subject Heading]
Economic recessionเศรษฐกิจถดถอย [เศรษฐศาสตร์]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [TU Subject Heading]
Ridge regression (Statistics)การถดถอยแบบริดจ์ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Least-Squares Analysisวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง [การแพทย์]
Linear Regressionความถดถอยเชิงเส้นตรง, ความถดถอยเชิงเส้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It stripped me of my powers.มันทำให้พลังผมถดถอย Odyssey (2008)
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
That's why we have janitors.- บอกภารโรงสิ - เราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย Showmance (2009)
My ladies are so loaded they're recession-proof.ผู้หญิงของฉันคนใหญ่คนโต พวกเขากำลังพิสูจน์ภาวะถดถอย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
"Subject continues to retreat emotionally.สภาวะอารมณ์ถดถอยต่อเนื่อง Watchmen (2009)
Joshua's return probably derailed Owen's mental stability.การกลับมาของโจชัวคงทำให้ ความมั่นคงทางจิตใจของโอเว่นถดถอย Exit Wounds (2010)
Petroleum apocalypse, the education crisis, poverty, disease, not to mention the recession.วิกฤตการณ์ต่างๆ ความยากจน, เชื้อโรค แล้วยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจถดถอยอีกนะ Touch of Eva (2010)
Even while my skill is slipping, they want me in China. I'm shooting an MV in Thailand and I'm reaching Japan! You think that's easy?ความสามารถฉันอาจจะถดถอยบ้างอะนะ แต่นายคิดว่ามันง่ายนักเหรอที่ไปดังกระฉ่อนที่ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน แล้วก็เมืองไทย Episode #1.3 (2010)
So, she was like, "The solar system's sun does not revolve around the Earth."ตอนนี้ถดถอยมาก และ และ และผมต้องการเงินสด ดังนั้น,เธอเป็นเช่น"ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะไม่หมุนรอบโลก." I Am Number Four (2011)
Feudalism has kept China back for far too long.ระบอบศักดินาทำให้จีนถดถอย มาเป็นเวลานานเกินไปแล้ว 1911 (2011)
This is appalling.นี่เป็นความถดถอย Going Dutch (2011)
'Cause, you know, the last six senior class presidents, they've all been guys, and look where that's got us- you know, teetering on a double-dip recession.ประธานนักเรียนหกคนล่าสุดของโรงเรียนเรา พวกเขาเป็นผู้ชายทั้งหมด และ ทำให้พวกเรา นายก็รู้ ตกมาอยู่ในภาวะถดถอย I Am Unicorn (2011)
Look, eventually, you hit a point of diminishing returns on the sexiness.ในท้ายที่สุด เธอก็ได้มาถึงจุดผลตอบแทนถดถอย ของความเซ็กซี่ Regional Holiday Music (2011)
Yes? How about you?ช่วงนี้ บริษัทใหญ่ๆของประเทศเรา อยู่ใต้ภาวะกดดันและถดถอย ไม่ใช่เหรอ New Tales of the Gisaeng (2011)
The severity of this recession will cause more pain before it ends.ความรุนแรงของภาวะถดถอยนี้ จะทำให้เจ็บตัวยิ่งกว่าเก่า Red Dawn (2012)
And morale declined.กำลังใจก็ถดถอย The Tall Man (2012)
She is the reason your powers wane.นางคือเหตุผลที่พลังของท่านถดถอยลง Snow White and the Huntsman (2012)
Recession prices. They told me to tell you that too.ราคาที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย พวกเขาบอกผมจะบอกคุณว่าเกินไป Killing Them Softly (2012)
Then the recession hit and we all get axed, so I take a job at this little startup.แล้วเศรษฐกิจก็ถดถอยจนต้องถูกไล่ออก ผมเลยรับงานในบริษัืทเล็กๆที่เพิ่งตั้ง The Contingency (2012)
Double-dip recession, man. It happens.มันเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมา The Contingency (2012)
Personality matrix suggests a 78.3% chance of... regression to old behavior patterns, grand theft auto...เมทริกซ์บุคลิกภาพ ชี้ให้เห็นโอกาส 78.3% of ... ถดถอยไปสู่​​พฤติกรรมที่เก่า รูปแบบการขโมยอัตโนมัติแกรนด์ ... Elysium (2013)
It's a recession, okay?มันเป็นภาวะถดถอยโอเค? White House Down (2013)
Well, it's only a recession for some people.ดี ก็เพียงภาวะถดถอย สำหรับคนบางคน Dodger (2013)
to be put into action against the recession if and when they're needed.ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขเศรษฐกิจถดถอยได้ เมื่อหรือถ้าจำเป็น Rules Don't Apply (2016)
War of Attrition. Rosie Takes a Bow."สงครามแห่งความถดถอย โรซี่เหนี่ยวธนู" Sing (2016)
"and shrunk involuntarily from the dayและถดถอยไม่อาสาทำหน้าที่ของมัน The BFG (2016)
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด Hothead (2001)
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ The Corporation (2003)
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร The Corporation (2003)
Our sample was degraded in the initial study.บางตัวอย่างของการทดลอง เกิดการถดถอยจากครั้งแรกที่วิจัย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
And black days, when their power and life force are vulnerable.และก็มีวันสีดำ ซึ่งพลังอำนาจ และพลังชีวิตถดถอยเปราะบาง Milarepa (2006)
Algernon's regression doesn't prove it will happen to Charly.แอลจะโนน ถดถอย ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับ ชาลี Sex Trek: Charly XXX (2007)
Which is due, in large part, to the delay in African infrastructure and the slowdown on steel imports.ส่วนสำคัญมาก ที่ทำให้โครงสร้างของอัฟริกาล่าช้า และทำให้การนำเข้าเหล็กถดถอยลง The Visitor (2007)
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ Resident Evil: Degeneration (2008)
When did my beauty start to fade?เมื่อไหร่กันนะ ที่ความงามของเราถดถอยYou're Gonna Love Tomorrow (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีอัตราถดถอย[n. exp.] (phāsī attrā thotthøi) EN: regressive tax   
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attrition[N] การถดถอย, See also: ความอ่อนแอลง
derogate from[PHRV] ทำให้ลดน้อยลง (โดยเฉพาะสิ่งที่ดี), See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ถดถอย
declination[N] ความเสื่อม, See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย, Syn. deterioration, impairment, decline in quality, worsening
decline[N] ภาวะตกต่ำ, See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย, Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression, weakening, Ant. improvement, rise
degeneration[N] การเสื่อม, See also: การแย่ลง, การถดถอย, การเสื่อมโทรม, Syn. regression, backslide, degeneracy, Ant. progress, advance
hold back[PHRV] ทำให้ถดถอย, See also: ถอยกลับ, ทำให้ไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้า, Syn. keep back
recessive[ADJ] ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถดถอย, Syn. receding, regressive
retrogradation[N] การถดถอย, See also: การถอยหลัง, Syn. decay
retrogradely[ADV] อย่างถดถอย

English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top