ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ต้นแบบ*

   
123 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ต้นแบบ, -ต้นแบบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นต้นแบบ[V] be a model (for), See also: be a prototype, be a pattern for, Example: การปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสเป็นต้นแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้นแบบน. แบบดั้งเดิม, แบบที่มีมาแต่แรก, แบบที่ทำขึ้นไว้แต่แรก, สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับ ใช้เป็นต้นเค้าสำหรับสร้างสิ่งอื่นให้มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน.
กังหันน้ำชัยพัฒนาน. ชื่อเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยแบบหนึ่ง เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่ง มีลักษณะการทำงานคล้ายกังหันวิดน้ำขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อเติมอากาศหรือออกซิเจนในแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์เติมอากาศขึ้นแล้วทรงมอบหมายมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาวิจัยเพื่อทำต้นแบบพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานสร้าง นำไปใช้งานตามแหล่งน้ำเสียทั่วประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ และองค์กรนักประดิษฐ์โลกจากประเทศเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะที่ทรงสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม.
คัดสำเนาก. ลอกข้อความเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ.
ชาตรี ๒(-ตฺรี) น. ละครต้นแบบของละครรำ เล่นกันเป็นพื้นบ้านทั่วไป มีตัวละครน้อย เดิมเป็นชายล้วน ตัวละครที่ไม่สำคัญมักไม่แต่งตัวยืนเครื่อง กระบวนรำไม่สู้งดงามประณีตนัก เรียกว่า ละครชาตรี
ดินน้ำมันน. วัสดุที่ทำจากดินเนื้อละเอียด ผสมขี้ผึ้ง วาสลิน น้ำมันพืช กำมะถัน และสี ลักษณะค่อนข้างนิ่ม ใช้ในงานศิลปะต้นแบบสำหรับการหล่อ หรือให้นักเรียนฝึกหัดปั้นเป็นต้น.
ถ่ายสำเนาก. ถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร.
แม่พิมพ์น. สิ่งที่เป็นต้นแบบ เช่น แม่พิมพ์ตัวหนังสือ, โดยปริยายหมายถึงครูอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างความประพฤติของศิษย์.
ย่อส่วนก. จำลองแบบให้มีรูปทรง ขนาด เล็กลงกว่าต้นแบบตามส่วน เช่น จงย่อส่วนแผนที่นี้.
ย่อส่วนน. แบบที่จำลองให้มีรูปทรง ขนาด เล็กลงกว่าต้นแบบตามส่วนอย่างหุ่นจำลอง เช่น นี่เป็นย่อส่วนของแผนที่ฉบับนั้น.
ลอกเขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ เช่น ลอกหนังสือ ลอกลวดลาย ลอกแบบ, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลอกความคิด.
ละครชาตรีน. ละครต้นแบบของละครรำ เดิมเล่นกันเป็นพื้นบ้านทั่วไปในภาคใต้ มีทำนองเพลงร้องเป็นการเฉพาะ ใช้ตัวละครน้อย เดิมเป็นชายล้วน ตัวนายโรงจะแต่งตัวยืนเครื่องเสมอ ตัวละครที่ไม่สำคัญไม่แต่งตัวยืนเครื่อง กระบวนรำไม่สู้ประณีตนัก.
เวท, เวท-ชื่อคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ยุคแรก มี ๔ คัมภีร์ ได้แก่ ๑. ฤคเวท ว่าด้วยบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลาย ตอนท้ายกล่าวถึงการสร้างโลก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความเชื่อของชาวอินเดีย ๒. ยชุรเวท ว่าด้วยรายละเอียดการประกอบยัญพิธีและลำดับมนตร์ที่นำมาจากคัมภีร์ฤคเวทเพื่อสวดในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธี ๓. สามเวท ว่าด้วยบทขับที่คัดเลือกมาจากประมาณหนึ่งในหกของฤคเวท และใช้เฉพาะในพิธีที่บูชาด้วยน้ำโสม ๔. อถรรพเวท หรือ อาถรรพเวท เป็นเวทมนตร์คาถาเพื่อให้เกิดผลดีแก่ฝ่ายตนหรือผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู ตลอดจนการบันดาลสิ่งที่เป็นมงคลหรืออัปมงคล การทำเสน่ห์ การรักษาโรค และอื่น ๆ สามคัมภีร์แรกเรียกว่า ไตรเวท หรือ ไตรเพท ต่อมารับอถรรพเวทหรืออาถรรพเวทเข้ามารวมเป็นสี่คัมภีร์เรียกว่า จตุรเวท หรือ จตุรเพท, เรียกยุคแรกของศาสนาพราหมณ์จนถึงประมาณสมัยพุทธกาลว่า ยุคพระเวท มีวรรณกรรมหลักประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะและคัมภีร์อุปนิษัทรุ่นแรก.
สถาปัตยเรขา(สะถาปัดตะยะ-) น. แบบร่างหรือต้นแบบการออกแบบก่อสร้าง.
สลัก ๑(สะหฺลัก) น. เครื่องกั้นหรือกลอนประตูหน้าต่างเป็นต้นแบบเรือนไทยที่ลงไว้เพื่อไม่ให้เลื่อนหรือผลักเข้าไปได้ เช่น ลงสลักประตู.
สำเนาน. ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซํ้าจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
สำเนาลักษณนามเรียกจำนวนแผ่นหรือชุดที่ผลิตซํ้าจากต้นแบบหรือต้นฉบับ.
สำเนาก. คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ เช่น ก่อนส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ลูกค้า ควรสำเนาไว้ก่อน.
สิ่งตีพิมพ์น. ไปรษณียภัณฑ์ประเภทข้อความ รูป หรือรอยประดิษฐ์บนกระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในกิจการพิมพ์ ซึ่งทำขึ้นเป็นหลายสำเนาเหมือนกันทุกประการ ด้วยกระบวนการทางเครื่องกลไก หรือการถ่ายภาพอันเกี่ยวข้องกับการใช้แม่พิมพ์ต้นแบบ กระดาษไข เนกาทีฟ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในกิจการพิมพ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paratypeตัวอย่างเคียงตัวอย่างต้นแบบ, ตัวอย่างระบุพร้อมตัวอย่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prototypeต้นแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prototypeต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prototypeต้นแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prototypeต้นแบบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lectotypeตัวอย่างเลือกเป็นตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
syntypeตัวอย่างต้นแบบที่ยังไม่ได้เลือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
original printภาพพิมพ์ต้นแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
originalต้นแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archetypeต้นแบบดั้งเดิม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classic; classical-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classical; classic-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generitypeตัวอย่างต้นแบบสกุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isosyntypeตัวอย่างคู่ตัวอย่างต้นแบบอุปโลกน์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isotype; haptotypeตัวอย่างคู่ตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
type specimenตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
topotypeตัวอย่างถิ่นเดิมตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
typeต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
holotypeตัวอย่างต้นแบบแรก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
haptotype; isotypeตัวอย่างคู่ตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
neotypeตัวอย่างใหม่แทนตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prototype, Engineerinต้นแบบทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Archetype (Psychology)ต้นแบบ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Patternmakingการสร้างต้นแบบ [TU Subject Heading]
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบรวดเร็ว [TU Subject Heading]
Type specimensตัวอย่างต้นแบบ [TU Subject Heading]
Type specimens (Natural history)ตัวอย่างต้นแบบ (ประวัติธรรมชาติ) [TU Subject Heading]
Arrhythmia, Fetal Cardiacหัวใจเด็กเต้นแบบเสียจังหวะ [การแพทย์]
work pieceชิ้นงาน, ผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยีจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ โดยถ่ายทอดความคิดได้ 4 รูปแบบ คือ ภาพร่าง แผนที่ความคิด แบบจำลอง และต้นแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
orthographic drawingภาพฉาย, ภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด สัดส่วน มาตราส่วนและหน่วยในการวัด เพื่อสามารถนำไปสร้างแบบจำลองหรือต้นแบบได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a merengue class in the gazebo in the next few minutes.ที่ท่าน้ำ มีสอนเต้นแบบลาติน จะเริ่มในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้ว Dirty Dancing (1987)
Where'd they learn to do that?เขาไปเรียนเต้นแบบนั้นมาจากไหน? Dirty Dancing (1987)
Can you imagine dancing like this on the main floor... home of the family fox-trot?ลองคิดดูน๊ะ ถ้าเต้นแบบนี้กัน ที่ห้องโถงใหญ่... ห้องบอลรูมสำหรับเต้นรำใช่ไหม? Dirty Dancing (1987)
-I never did any of these dances before.- ฉันไม่เคยเต้นแบบนี้มาก่อนเลย Dirty Dancing (1987)
Well, you're free to do the same, tired number as last year if you want... but next year we'll find another dance person...นายอยากจะเต้นแบบที่เต้นทุกปีก็ได้น๊ะ... แต่ปีหน้าเราจะหานักเต้นมาใหม่... Dirty Dancing (1987)
More words followed and I began their training teaching them all that I had learned from my master.คำอื่น ๆ ตามมา ... ... และฉันเริ่มการฝึกอบรมของพวกเขา ... ... การเรียนการสอนพวกเขาทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้จากต้นแบบของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Shers love was only for my master and rather than see him fight Saki for her hand she persuaded Yoshi to flee with me to America but Saki vowed vengeance.Shers ความรักเป็นเพียงสำหรับต้นแบบของฉัน ... ... และมากกว่าที่เห็นเขาต่อสู้กับซากีมือของเธอ ... ... เธอชักชวนโยชิ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
But it's always a thrill for a mother to hear that sort of excitement in her son's voice.แต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอสำหรับคนเป็นแม่ ที่ได้ยินลูกชายตัวเองมีความตื่นเต้นแบบนี้... ในน้ำเสียงของเขา The Joy Luck Club (1993)
I want you to understand what it is you're saying.- เราสามารถทดสอบมันได้นี่ - เราเสียตัวอย่างต้นแบบ ตอนไฟไหม้แล้วไง Deep Throat (1993)
- I'm the foot fuckin' master.- ฉัน fuckin เท้า 'ต้นแบบ Pulp Fiction (1994)
"Watch ye, therefore, for ye know not when the master of the house cometh.""จงดูดังนั้นสำหรับพวกเจ้าไม่รู้เมื่อต้นแบบของบ้านจะมา". The Shawshank Redemption (1994)
But, when I met your granma, how young she was and how she could dance!แต่หลังจากจากที่เจอย่าของหลาน ตอนนั้นเธอยังสาว และ... ...เธอเต้นแบบนั้นได้อย่างไร! The Education of Little Tree (1997)
It kicks ass. Is this thing a prototype, or what?เจ๋งไปเลย มันเป็นต้นแบบใช่มั้ยเนี่ยคุณ The Jackal (1997)
We still have this varnish that doesn't configure, but... but we can run comparison tests and see if this is the source of the copy.เรายังคงมีปัญหาเรื่องน้ำมันเคลือบ ที่ยังระบุไม่ได้ แต่... แต่เราสามารถทดสอบเปรียบเทียบได้ว่า นี่คือต้นแบบของของเทียมหรือเปล่า The Red Violin (1998)
I hope the transcriber wasn't a nun.ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ได้ลอกต้นแบบมาจากแม่ชีนะ Dark Harbor (1998)
We have 12 prototype MetaFlesh Game-Pods.เรามีต้นแบบ เมทาเฟลช เกม-พอดส์ 12 ชิ้น eXistenZ (1999)
We originally were raising these mutant creatures for their nervous systems for game-pods.เราเพาะเลี้ยงต้นแบบ สัตว์กลายพันธ์ สำหรับระบบ ประสาทสำหรับเกม-พอด eXistenZ (1999)
Who's the puppet master?ใครเป็นหุ่นต้นแบบShowtime (2002)
In what film does a chorus line dance like this... with a singer in a fur coat?หนังเรื่องอะไร ที่มีนักเต้นระบำ แล้วเต้นแบบนี้... และนักร้อง ใส่ชุดขนสัตว์ The Dreamers (2003)
An exact duplicate of the original virus.เราผสมจากไวรัสต้นแบบ Underworld (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
Just sleep.คนต่างชาติมักอารมณ์ไม่ดีถ้าเริ่มต้นแบบนี้ Something About 1% (2003)
What do you fucking care what kind of dancing I do?เธอเคยสนใจด้วยเหรอ ว่าชั้นชอบเต้นแบบไหน Saving Face (2004)
Figured that'd be a good place for you guys to startคิดว่าเธอควรจะเริ่มต้นแบบนี้ Swing Girls (2004)
- What about his first-born?- แล้วค่าต้นแบบล่ะ? Fantastic Four (2005)
That was the prototype.มันเป็นของต้นแบบFantastic Four (2005)
These are Bigweld's original invention designs.นี่คือผลงานต้นแบบของคุณบิ๊กเวลด์เชียวนะ Robots (2005)
You were an ideal, I kept the life.คุณคือต้นแบบ ผมคอยรักษาชีวิต Æon Flux (2005)
Of the original four dozen, over 75 percent are now deceased.จากต้นแบบทั้งหมดสี่โหล, ตายไปแล้วกว่า 75%. V for Vendetta (2005)
- Master of love and romance. - Bullshit.ต้นแบบแห่งความรัก ฟัก โรแมนติค / ไอ้วอก American Pie Presents: Band Camp (2005)
Meister means "master" in German.ไมสเตอร์แปลว่า ต้นแบบในภาษาด้อยส์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I have never felt this way since the speech contest in secondary school.ไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้ตั้งแต่แข่งพูดเมื่อสมัยมัธยม Train Man (2005)
As No. 45 for the same Latin Dance.เบอร์ 45 เต้นแบบลาร์ตินเหมือนกัน Innocent Steps (2005)
EcoField introduced a prototype electric engine at the techno conference.เอโคฟิลด์เปิดตัวต้นแบบเครื่องยนต์พลังไฟฟ้า ในการประชุมเทคโนโลยี Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
in four hours, he's demoing leviathan for the pentagon.ภายใน 4 ชม เขากำลังจะส่งต้นแบบไปที่ Pentagon Aqua (2005)
Naked guys dancing like that...ดูผู้ชายโป๊เต้นแบบนั้นน่ะ Ing (2006)
-The Skyfleet S570 prototype.-เครื่องต้นแบบของสกายฟลีตต์ S570 Casino Royale (2006)
His target is the Skyfleet prototype.เป้าหมายของเขาคือ เครื่องบินต้นแบบของสกายฟลีตต์ Casino Royale (2006)
With their prototype destroyed, the company would be near bankruptcy.หากเครื่องบินต้นแบบลำนั้นถูกทำลาย บริษัทนี้คงเกือบล้มละลายเป็นแน่ Casino Royale (2006)
Now, governor, this is a prototype of a revolutionary new system in security devices.ท่านผู้ตรวจการ นี่คือต้นแบบ... ...ของการปฎิวัติ ของระบบรักษาความปลอดภัย Bandidas (2006)
I've had that particular thrill. I'll leave it to younger men.ผมเคยมีความตื่นเต้นแบบนั้นมาแล้ว ปล่อยให้คนหนุ่มทำกันบ้าง That Night, a Forest Grew (2007)
Tereus is serving as our prototype.เทเรอุสถูกเลือกเป็นต้นแบบ Appleseed Ex Machina (2007)
It's a prototype, but I should be fine.นี่เป็นหุ่นต้นแบบ แต่ชั้นยังใช้ได้ Appleseed Ex Machina (2007)
My master, Mr. Feng, would be honored to have you at his tournament.ต้นแบบนายฮของฉัน จะได้รับเกียรติจาก เพื่อที่คุณมีที่ทัวร์นาเมนท์ของเขา Balls of Fury (2007)
If it isn't my old master.ถ้าไม่ได้ต้นแบบเก่าของฉัน Balls of Fury (2007)
You can not defeat me. I am the Boggle master.คุณไม่สามารถเอาชนะฉัน ฉันต้นแบบเกรงกลัว Balls of Fury (2007)
Master, you got to help me out.ต้นแบบที่คุณได้ ช่วยฉันออก Balls of Fury (2007)
The original Project Alice is vital to my research, to the whole process of domestication.อลิซตัวต้นแบบมีความสำคัญมาก ต่องานวิจัยของผม ต่อขบวนการทั้งหมดที่จะทำให้เชื่อง เลือดของเธอ... Resident Evil: Extinction (2007)
I'm fit, I'm scoring goals and I think I'm ready to start a full game.และคิดว่าผมพร้อมแล้ว ที่จะเริ่มต้นแบบเต็มเกมส์ Goal II: Living the Dream (2007)
And I can never forgive you for using me as raw material to create a fictional monster.และฉันก็ไม่สามารถอภัยให้คุณได้ ที่ใช้ฉันเป็นต้นแบบ... ...ในการสร้างตัวประหลาดในนิยาย Music and Lyrics (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้นแบบ[n.] (tonbaēp) EN: model ; exemplar ; pattern ; prototype ; master   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archetype[N] ต้นแบบ, See also: แม่แบบ, Syn. prototype
ideal[N] แบบอย่างที่ดี, See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์, Syn. model, paragon, prototype
model[N] ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
original[N] ต้นฉบับ, See also: ของเดิม, สิ่งต้นแบบ, ต้นแบบ, Syn. prototype, master
pilot[N] ต้นแบบ
prototype[N] สิ่งที่เป็นต้นแบบ, Syn. model, ideal, archetype
seminal[ADJ] ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อ, See also: ซึ่งเป็นต้นแบบ, Syn. generative, originative, lif-giving
source book[N] หนังสือรวบรวมงานต้นแบบของงานวิจัย, See also: ข้อเขียนต้นแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
copy diskคัดลอกทั้งแผ่นเป็นคำสั่งในระบบวินโดว์ ที่สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในแผ่นต้นแบบ ไปลงในอีกแผ่นหนึ่งซึ่งต้องมีขนาดเท่าแผ่นต้นแบบทุกประการ การคัดลอกด้วยคำสั่งนี้ จะเลือกเฉพาะบางแฟ้มข้อมูลไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อคัดลอกมาแล้ว จะลบแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไปให้ด้วย (เฉพาะแผ่นที่เก็บข้อมูลที่คัดลอกมาเท่านั้น)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
save asหมายถึง การสั่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยต้องมีการกำหนดชื่อ ถ้ามีชื่อเก่าอยู่แล้ว จะใช้ชื่อเดิมหรือกำหนดชื่อใหม่ก็ได้ แต่ถ้าจะเปลี่ยนที่เก็บ (path) หรือเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ (format) ก็ต้องใช้คำสั่ง save as (แทนที่จะใช้ save) บางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการเก็บได้ด้วย เช่น โปรแกรม Excel จะเก็บเป็นแฟ้มข้อความธรรมดา (text) หรือ เป็นตารางจัดการ (work sheet) ฯ ก็ได้ โปรแกรม PageMaker ก็ให้เลือกเก็บเป็น "ต้นแบบ" หรือ เก็บเป็นแฟ้มเข้อมูลธรรมดาก็ได้ดู save เปรียบเทียบ
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
salsa['ซัลซ่า] (n ) การเต้นซัลซ่า เป็นการเต้นแบบอเมริกันลาติน เป็นจังหวะสนุกๆ และเซ๊กซี่นิดๆ(เป็นการเต้นรำชนิดหนึ่ง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
花形[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ

German-Thai: Longdo Dictionary
original(adj) ที่เป็นต้นแบบ, ต้นฉบับ, ของแท้ เช่น Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem Hotel Sacher. ขนมเค้ก Sacher ต้นตำรับหาทานได้ที่โรงแรม Sacher เท่านั้น, See also: S. echt, authentisch, A. gefälscht, nachgemacht,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top