ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตื่นตัว*

   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตื่นตัว, -ตื่นตัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นตัว[V] be awakened to, See also: be alert, be well-informed, be active, Syn. ทันเหตุการณ์, Example: ในระยะเริ่มต้นของยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ มีนักวิจัยทางด้านนี้ตื่นตัวที่จะทำการวิจัยกันมาก, Thai definition: รู้และปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์
ความตื่นตัว[N] attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื่นตัวก. ไหวทันเหตุการณ์, รู้ตัวทันเหตุการณ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Alertness, Reboundการตื่นตัวที่สะท้อนกลับ [การแพทย์]
Arousalการยั่วยุ, การตื่นตัว, การเร้า, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Arousal Systemระบบกระตุ้น, ระบบตื่นตัว [การแพทย์]
Awareness Stageระยะตื่นตัว [การแพทย์]
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
Excitement Phaseระยะตื่นตัวทางเพศ,ระยะตื่นเต้น,ระยะตื่นตัวทางเพศ [การแพทย์]
ความเครียดความเครียด, สภาพร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง ซึ่งบุคคลคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนา เกินกำลังหรือทรัพยากรที่ตนมีอยู่ หรือเกินความสามารถของตนที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ หรืออาจพลอยทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร [สุขภาพจิต]
Irritabilityหงุดหงิดฉุนเฉียว, ตื่นตัว, การตอบสนองต่อสิ่งเร้า, อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายโดยไม่มีเหตุผล, โมโหง่าย, ความหงุดหงิด, หงุดหงิดโกรธง่าย, อีริตาบิลิตี, ถูกกระตุ้น, หงุดหงิด [การแพทย์]
Irritableไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Awake, Pinocchio.ตื่น ปิโนคีโอ ตื่นตัว Pinocchio (1940)
War nods off to sleep, but keeps one eye always open.สงครามได้สงบลงแล้ว แต่มนุษยชาติ เพิ่งจะตื่นตัว Night and Fog (1956)
What a big thing you are all of a sudden.ไมเคิล กลาส เรื่องอะไรกัน ที่ทำให้คุณตื่นตัวได้ขนาดนี้ Basic Instinct (1992)
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว Deep Throat (1993)
I preserve it... because I need it.ผมต้องดองไว้ เพราะผมต้องการทำให้ผมตื่นตัว Heat (1995)
A moving buddy.ตื่นตัวได้แล้วเพื่อน. Toy Story (1995)
Little Anya beware, Rasputin's awakeอันย่าน้อย ระวัง รัสปูตินตื่นตัว Anastasia (1997)
The least you could do is stay alert. Alert for what?สิ่งนึงที่นายทำได้คือตื่นตัวเข้าไว้ Inspector Gadget 2 (2003)
Face it, inspector g, since we locked up claw, all the bad guys have been too afraid to show their faces in Riverton.ตื่นตัวจากอะไร? ยอมรับเถอะน่า สารวัตรจี... ตั้งแต่ที่เราจับคลอว์ได้ คนร้ายทั้งหมดก็.. Inspector Gadget 2 (2003)
The nerve cells coming alive... and all the senses converge into one part of the body...เส้นประสาทถูกปลุกให้ตื่นตัว แล้วความรู้สึกทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่จุดจุดเดียว... Everybody Has a Little Secret (2004)
- Get up the field.- ตื่นตัวหน่อย Goal! The Dream Begins (2005)
But you have to react to now, to more of this!แต่ตอนนี้เธอต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้ได้แล้ว! Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Okay, bring it in. Whoever's trying out for the team, wake up.โอเค เข้ามาเลย ใครจะสมัครเข้าทีม ตื่นตัวหน่อย The Longest Yard (2005)
- Opium addicts are more alert than you.- พวกติดฝิ่นยังตื่นตัวกว่านายอีก Just Like Heaven (2005)
I need to go back to the sea, eat to keep my body awake.-ฉันต้องกลับลงทะเล กินเพื่อคงไว้ ให้ร่างกายฉัน ตื่นตัว March of the Penguins (2005)
It's your job to keep my ass alive! So I need you sharp.หน้าที่ของนายคือระวังหลังให้ฉัน ฉันอยากจะให้นายตื่นตัวเอาไว้ Phantom Traveler (2005)
- You just overreacted, that's all.- คุณแค่ตื่นตัวเกินไป เท่านั้น Ice Age: The Meltdown (2006)
- He's right. I overreacted.- เขาพูดถูก ฉันตื่นตัวเกินไป Ice Age: The Meltdown (2006)
Keeps you sharp.ทำให้ตื่นตัวระแวดระวัง Flyboys (2006)
We gotta break that fever!เราต้องหยุดการตื่นตัวนั้น! Black Snake Moan (2006)
I ain't laid a hand on you, except to break your fever.ฉันไม่วางมือที่คุณ/ยกเว้นเหยุดการตื่นตัวของคุณ. Black Snake Moan (2006)
- We done broke the fever.เราพังการตื่นตัวBlack Snake Moan (2006)
Peter Petrelli went from steady as a clam to, as you say, crap-house rat in a blink.ปีเตอร์ จากนิ่งๆ เค้าก็เปลี่ยนเป็นตื่นตัวในพริบตา Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Wide awake?ตื่นตัวเต็มที่ Kung Fu Fighting (2007)
You want me to let you slice open my chest while I'm wide awake?คุณต้องการเปิดหน้าอกของผม ขณะที่ผมกำลังตื่นตัวเต็มที่ Kung Fu Fighting (2007)
We aren't keeping you awake, are we?เราไม่ได้ทำให้คุณตื่นตัวพวกเราจะได้? Sex Trek: Charly XXX (2007)
More wary in the world, Mr. Lefroy. You can pay me for that later.ตื่นตัวกว่านี้หน่อย คุณเลอฟรอย คุณจ่ายฉันทีหลังก็ได้ Becoming Jane (2007)
As I said, we all have our role to play.ตอนนี้ การเคาะนั่นทั้งหมด ได้ทำให้พวกการ์ดตื่นตัว Chapter Nineteen '.07%' (2007)
a series of events has occurred, continues to occur, that has us and other agencies on alert.เรื่องราวของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น, ยังคงปรากฏแก่ใจ. นั่นทำให้พวกเราและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ตื่นตัว The Same Old Story (2008)
High profile, always on alert, and they're gonna make headlines.ผู้คนรู้จัก, ตื่นตัวตลอด แถมเป็นข่าวได้ง่ายๆด้วย Brothers in Arms (2008)
We are seattle grace hospital, and rankings or no rankings, we are going to stand outside at the ready, on alert, and give the best care available to every single patient that arrives at our door.เราคือซีแอทเติ้ล เกรซ จะมีอันดับหรือไม่มี เราก็จะยืนอยู่ข้างนอก พร้อมและตื่นตัว และดูแลคนไข้ทุกคนที่มาที่นี่อย่างดีที่สุด Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I'm going to call this in. Stay sharp.ฉันจะแจ้งห้องควบคุม ตื่นตัวเอาไว้ Dead Space: Downfall (2008)
But I'm always so vigilant!ฉันน่ะ ตื่นตัวอยุ่ตลอดเวลา ! Bolt (2008)
- I want you all to be alert.-ฉันอยากให้พวกคุณตื่นตัวไว้ Doubt (2008)
When the government gets scared,ถ้ารัฐบาลตื่นตัวกับเรื่องนี้ Shut Down (2008)
To make me rise an hour early just like Daylight Savings Timeoเธอทำให้ฉันตื่นตัวก่อนเวลา คงคุ้มไปแล้ว ถ้าอยู่ในช่วงสงคราม Gamer (2009)
Look at you all 'roided up.ดูเธอสิ ดูตื่นตัวจังนะ Lucifer Rising (2009)
You're not sexually active, are you?หนูไม่ตื่นตัวทางเพศใช่มั้ย Dare (2009)
I'm sorry, but why did you just assume that I wasn't... sexually active?โทษนะคะ ทำไมหมอถึงคิดว่าหนูไม่... ตื่นตัวทางเพศ? Dare (2009)
Rosso, from now on be on alert.Rosso นายต้องมีสติ ต้องตื่นตัวตลอด [Rec] 2 (2009)
I'm wired. No way i'm falling asleep tonight.ฉันตื่นตัวสุดๆเลย ไม่มีทางที่ฉันจะเผลอหลับคืนนี้ Bargaining (2009)
I justpulledmy six-year-old out of tee ball 'cause I found out they're giving trophies to every boy on every team for simply playing the game.ตื่นตัวจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน เพราะฉันพบว่าพวกเขา ให้รางวัลก้อนใหญ่ Albification (2009)
Are you trying to disturb my nap?มานเป็นหนทางที่ทำให้ทุกคนตื่นตัว Episode #1.18 (2009)
Any type of head trauma, we want to keep the patient awake.การบาดเจ็บที่ศีรษะนั้น เราต้องการ ให้คนไข้ตื่นตัว Remains to Be Seen (2009)
Most need it to wake up.ส่วนมากดื่มกาแฟเพื่อให้ตื่นตัว Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Drug-infused mystical awakenings, guided by your father, aren't exactly something you can forget.การถูกให้ยา ทำให้ตื่นตัว อย่างแปลกประหลาด แนะนำมาโดยพ่อของคุณ ไม่ใช่บางสิ่งตรงๆ ที่คุณจะลืมมันได้ Momentum Deferred (2009)
Ethnographic studies of the suburbs indicate a cultural impulsion toward overt displays of status.การศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณา ในกลุ่มคนย่านชานเมือง พบว่ามีตื่นตัวทางวัฒนธรรม สูงกว่าการเปิดเผยตัว ด้านสถานภาพ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Padawan, alert you must be.พาดาวัน เจ้าต้องตื่นตัวไว้ Holocron Heist (2009)
Stay alert, everyone.ตื่นตัวไว้ ทุกคน Legacy of Terror (2009)
Stay alert and end this right.จงตื่นตัวไว้และจบคดีนี้ให้ถูกต้อง The Case of Itaewon Homicide (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตื่นตัว[n.] (khwām teūntūa) EN: attentiveness   
ปลุกให้ประชาชนตื่นตัว[v. exp.] (pluk hai prachāchon teūntūa) EN: arouse the people   FR: réveiller la population
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ตื่นตัว[adj.] (teūntūa) FR: vigilant ; en éveil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert[ADJ] ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
alertness[N] ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness
arousing[ADJ] ตื่นตัว, Syn. energetic, stimulating
asleep[ADJ] ไม่ตื่นตัว, See also: เฉื่อย, Syn. inactive, dull
awake[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. rouse, arouse
awake[VI] ตื่นตัว
awake[ADJ] ตื่นตัว, Syn. alert, active
awaken[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. arouse, stir
awaken from[PHRV] ทำให้เข้าใจความจริง, See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง, Syn. arouse from, waken from
expedition[N] การเตรียมพร้อม, See also: ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว, Syn. alacrity, dispatch, promptness
on one's toes[IDM] ตื่นตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: กระตือรือร้น
on the ball[IDM] ตื่นตัว, See also: กระตือรือร้น
on the watch for[IDM] ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง, See also: เฝ้าระวังบางคนหรือบางสิ่ง
wide awake[IDM] ตื่นตัว, See also: กระตือรือร้น, รู้ตัวดี, ตื่น(ไม่ง่วงนอนเลย)
bright-eyed and bushy-tailed[SL] กระตือรือร้น, See also: ตื่นตัว, กระฉับกระเฉง
fresh as a daisy[SL] คนที่ตื่นตัวและเตรียมพร้อม
wake[VT] ทำให้ตื่นตัว
wake[VI] ตื่นตัว
wakeful[ADJ] ที่ตื่นตัว, Syn. alert, vigilant, wide-awake, Ant. asleep, dormant
wakefully[ADV] อย่างตื่นตัว
wakefulness[N] การตื่นตัว, See also: การนอนไม่หลับ
waking[ADJ] ตื่นตัว, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ, Syn. awake, wakeful, wide-awake, Ant. asleep, dormant
weather eye[N] ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, See also: (คำไม่เป็นทางการ)
wide-awake[ADJ] ตื่นตัวเต็มที่, See also: ตื่นตัว, Syn. alert, watchful, vigilant
wideawakeness[N] การตื่นตัวเต็มที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
expedite(เอค'ซฺพิไดทฺ) vt. เร่ง,กระตุ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ส่งไป. adj. พร้อม,ตื่นตัว., See also: expediter,expiditor n.
heads-upadj. ตื่นตัว,ว่องไว,ฉวยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
sleepless(สลิพ'ลิส) adj. ไม่ได้นอน,นอนไม่หลับ,ตื่นตัวอยู่,ระมัดระวัง,กระฉับกระเฉงตลอดเวลา, See also: sleeplessly adv., Syn. insomniac
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
vigilant(วิจ'จะเลินทฺ) adj. ระมัดระวัง,ตื่นตัว,เฝ้า,รอบคอบ,ไหวตัว., See also: vigilantly adv.
wake(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil
wakeful(เวคฺ'ฟูล) adj. ตื่นตัว,ตื่นอยู่,ไม่สามารถหลับได้,ไม่ได้หลับ,เฝ้าคอย, See also: wakefully adv. wakefulness n., Syn. awake
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken,awake,arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,เพ่งเล็ง,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake

English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
sense(vt) ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,สำนึก,ตื่นตัว
vigilant(adj) ระมัดระวัง,ตื่นตัว,ไหวตัว,รอบคอบ
wakefulness(n) ความตื่นตัว,การเฝ้าคอย
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
watchful(adj) คอยระวัง,คอยเฝ้าดู,ตื่นตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
bewusst(adj) ที่รู้ตัว, ที่มีสติ, ที่ตื่นตัว, ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top