ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตื่นขึ้น*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตื่นขึ้น, -ตื่นขึ้น-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นขึ้น(v) wake up, See also: be awake, Syn. ตื่น, Ant. หลับลง, Example: อ้นตื่นขึ้นอีกครั้ง หยิบไฟฉายบนพื้นมากราดแสงไปที่กอหญ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาสว่างไม่ง่วงงัวเงีย, นอนต่อไม่หลับ, เช่น ตื่นขึ้นมากลางดึก เลยตาสว่าง นอนไม่หลับอีก
ผีอำก. อาการที่ปรากฏเมื่อเวลานอนเคลิ้มไปว่ามีคนปลุกปลํ้าหรือยึดคร่าให้มีอาการเหนื่อยหอบจนตื่นขึ้น.
สะทึน, สะทึ่นว. ใจผิดปรกติ, ใจเป็นทุกข์, เช่น พระทองผทมตื่นขึ้น สะทึ่นเที้ยรสระอื้น (ลอ).
สะลึมสะลือว. ครึ่งหลับครึ่งตื่นหรืองัวเงียเพราะเมาหรือง่วง เช่น พอเมาได้ที่ก็นั่งสะลึมสะลือ เมื่อคืนนอนดึก ตื่นขึ้นมาเลยสะลึมสะลือ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insomnia, Middleตื่นขึ้นกลางดึก, หลับต่อได้ยาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's kill it before it wakes up.เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let her wake up!ปล่อยให้เธอตื่นขึ้นมา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-She's waking' up. -What'll we do?เธอตื่นขึ้น ' สิ่งที่เราจะทำ อย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
W-W-Wake me up. Wake me up!ไห้ฉันตื่นขึ้นมา ปลุกฉัน! Pinocchio (1940)
And with his eyes closed, there was no life in his face.มีชีวิตบนใบหน้าของเขาไม่มี ตื่นขึ้นมาคนเก่า The Old Man and the Sea (1958)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
And I ought to be real glad when I wake up, too.ผมคงจะดีใจมากถ้าผมตื่นขึ้น Oh, God! (1977)
Sometimes I wake up and don't know where I am. I don't talk to anybody.บางครั้งผมตื่นขึ้นและไม่ทราบว่าผมอยู่ที่ไหน ผมไม่ได้พูดคุยกับใคร First Blood (1982)
Oh, mister, wake up. Please, mister...โอ้นายตื่นขึ้นมา กรุณานาย ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Oh, wake up, please!โอ้ตื่นขึ้นมาโปรด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You drink blood, you not wake up from nightmare.คุณดื่มเลือดของคุณจะไม่ตื่นขึ้นมาจากฝันร้าย Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Wake up, Willie, wake up.ตื่นขึ้นมาวิลลี่ตื่นขึ้นมา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Wake up, Dr.Jones, wake up!ตื่นขึ้นมา Dr.Jones ตื่นขึ้นมา! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Wake up, Indy!ตื่นขึ้นมาอินดี! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Wake up!ตื่นขึ้นมา! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Wake up, Indy!ตื่นขึ้นมาอินดี! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Willie, Willie, wake up!วิลลี่วิลลี่ตื่นขึ้นมา! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Are you awake, shidoshi?คุณตื่นขึ้น shidoshi? Bloodsport (1988)
You'll be like the Sleeping Beauty and only wake up when I kiss youเขาเป็นเหมือนเจ้าชายนิทรา และตื่นขึ้นเมื่อแม่จูบเขา 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
But when that power is awakened, you must choose how to use it, even if you weren't prepared for it.แต่เมื่อพลังนั้นได้ตื่นขึ้นมา เธอต้องเลือกวิธีการที่จะใช้มัน ถึงแม้ว่าเธอจะไม่เตรียมพร้อมสำหรับมัน Akira (1988)
¶ Then I get up in the morningแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้า Punchline (1988)
So I was at my girlfriend's house the other day, and she was waking up.ที่บ้านเพื่อนหญิงของผม เธอตื่นขึ้นมา Punchline (1988)
Now, that's a bedtime story I'd like to wake up to.ตอนนี้, มันเป็นนิทานก่อนนอนที่ผมอยาก จะตื่นขึ้นมาแล้วมีจริงๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I gathered them up in an old coffee can and when I awoke the next morning, I received a shock for they had doubled in size.ฉันรวบรวมพวกเขาในกาแฟกระป๋องเก่า ... ... และเมื่อฉันตื่นขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นผมได้รับการช็อต ... ... สำหรับพวกเขาได้สองเท่าในขนาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's okay, but it's like you died and woke up in Jew heaven.ก็ดี, แต่เหมือนเธอตาย และตื่นขึ้นบนสวรรค์ยิว Goodfellas (1990)
Why are you up so late?ทำไมตื่นขึ้นมากลางดึก Goodfellas (1990)
And very soon, my darling, you will be alive and belong to his great, great, great, great, great, great, great, great grandson.และอีกไม่นานหรอก ที่รัก เธอก็จะตื่นขึ้นมา และก็จะเป็นของ เหลนของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน Mannequin: On the Move (1991)
She came to life. She was alive. I mean, this whole curse thing is true.เธอตื่นขึ้นมา เธอมีชีวิต ผมหมายถึง คำสาปนั่นเป็นเรื่องจริง Mannequin: On the Move (1991)
You know, the exact moment of her re-animation.พวกแกรู้มั้ย ช่วงเวลานี้เลย ช่วงเวลาที่เธอจะตื่นขึ้นมา Mannequin: On the Move (1991)
Who disturbs my slumber?ใครกันที่ปลุกข้าตื่นขึ้น? Aladdin (1992)
On thy feet, so sayeth I!จงตื่นขึ้น, และพูดกับข้า! Hocus Pocus (1993)
Wake up, Da.ตื่นขึ้นมาดา In the Name of the Father (1993)
Hurry, wake up!ตื่นขึ้นมาสิ The Joy Luck Club (1993)
She woke up in the hospital, screaming, wanting to die.เธอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาล กรีดร้องอยากจะตาย The Joy Luck Club (1993)
You think you're the first clown who ever woke up one day and said...นายคิดว่าตลกรึไง ที่ตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่า Junior (1994)
You always come up with somethin', right?ที่คุณจะตื่นขึ้นมาเพราะอะไรซักอย่าง จริงมั้ย Léon: The Professional (1994)
Put yourself in his position- It's 8:00 in the morning, he just woke up.ใส่ตัวเองใน position - ของเขามันเป็น 08: 00 ในตอนเช้าเขาก็ตื่นขึ้นมา Pulp Fiction (1994)
I want to shut my eyes and wake up much later, with a life of my own, that I'd choose.ฉันอยากหลับตา และตื่นขึ้นมาในอนาคต กับชีวิตที่เป็นของตัวเอง โดยปราศจากทั้งแม่และฟรองซัว Wild Reeds (1994)
I wake up, scared.ฉันตื่นขึ้นมากลัว The Shawshank Redemption (1994)
He wakes up.เขาตื่นขึ้นมา The Shawshank Redemption (1994)
And then he woke up and there was this big plant outside of his window, full of possibilities and stuff.พอตื่นขึ้นมา มันก็มีต้นไม้มหึมา อยู่นอกหน้าต่าง และมีความเป็นไปได้เต็มไปหมด The One with George Stephanopoulos (1994)
The impact must've awoken me from hypersleep.ส่งผลให้ฉันตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนาน Toy Story (1995)
Thank you, Mr. Boynton. I want to get back before he wakes up.ขอขอบคุณคุณนายบอยน์ตัน ฉันต้องการที่จะได้รับกลับมาก่อนที่เขาตื่นขึ้นมา The Birdcage (1996)
I woke up feeling so good.ผมตื่นขึ้นมาความรู้สึกที่ดีเพื่อให้ The Birdcage (1996)
After all, the name Anastasia means "she will rise again".ทั้งหมดนี่ ชื่ออนาสเตเชียหมายถึง "เธอจะตื่นขึ้นอีกครั้ง" Anastasia (1997)
Rise for your masterตื่นขึ้นเพื่อนายของเจ้า Anastasia (1997)
Is anybody awake in there? I'm moving the array!คือทุกคนตื่นขึ้นมาในที่นั่น? Contact (1997)
And your volcano might just be waking up.และภูเขาไฟของคุณ ก็อาจจะตื่นขึ้นมา Dante's Peak (1997)
But you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman... and feel truly happy.มันรู้สึกยังเวลาที่ตื่นขึ้นกับผู้หญิง กับความสุขอย่างแท้จริง Good Will Hunting (1997)
Gets up, gets in his car and just drives home.พอตื่นขึ้นมาเขาก็ขับรถกลับบ้าน Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่นขึ้น[teūn kheun] (v) EN: wake up  FR: se réveiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arouse(vt) ปลุกให้ตื่นขึ้น
get up to(phrv) ตื่นขึ้นเพราะเสียงของ, Syn. get up, get up with
get up with(phrv) ตื่นขึ้นด้วย, See also: ลุกจากเตียงด้วย โดยเฉพาะหลังตื่นนอน
rise(vi) ลุกขึ้น, See also: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, Syn. arinse, get up, stand up
rouse(vi) ตื่น, See also: ตื่นขึ้นมา, Syn. wake up
wake to(phrv) ตื่นขึ้นเพราะ, See also: โดนปลุกจาก, Syn. awake to
wake up(phrv) ตื่นขึ้น, See also: ตื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rise(ไรซ) (rose, risen, rising, rises } vi., n. (การ) ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนตรง, ลุกขึ้นต่อสู้, เจริญเติบโต, ปรากฎขึ้น, ลอยขึ้น, ผุดขึ้น, กำเนิดขึ้น, ฟูขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น, นูนขึ้น, ก่อการกบฏ, กระตุ้น, ราคาสูงขึ้น, ฟื้นขึ้นจากความตาย, ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น, ผู้ลุกขึ้น, ผู้ก่อการจลาจล, แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น, เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
rouse(เราซ) vt., n. (การ) ปลุก, ปลุกให้ตื่น, ทำให้ตื่น, กระตุ้น, ทำให้โกรธ, ยุยง, ก่อกวน, ดึงขึ้นสุดกำลัง, การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด, การดื่มจนเมา, การเลี้ยงสุรา, การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา, ลุกขึ้นมา, ฮึดสู้, Syn. awaken
up(อัพ) adj. ขึ้น, ขึ้นไป, อยู่ชั้นบน, ตั้งตรง, อยู่เหนือ, อยู่สูงกว่า, ลุกขึ้น, ตื่นขึ้น, ขึ้นหน้า, เกิดขึ้น, มากขึ้น, ขึ้นเหนือ, เกลี้ยง, แน่นหนา, เร่าร้อน, ไปตามลม, ให้หมด, ให้เสร็จ, ถึงที่สุด, โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น, ยกเว้น, ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม, ริเริ่ม
uprising(อัพ'ไรซิง, อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ, การกบฏ, การจลาจล, การลุกขึ้น, การลอยขึ้น, การสูงขึ้น, การตื่นขึ้น, การตั้งขึ้น., Syn. insurrection, revolt

English-Thai: Nontri Dictionary
uprise(vi) ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ลอยขึ้น, ปรากฏขึ้น, เลื่อนขึ้น
waken(vi) ตื่นขึ้น, ลุกขึ้น, ตื่นตัว, รู้สึกตัว, ปลุก, กวน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top