Search result for

*ติ*

(843 entries)
(0.9293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ติ, -ติ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
ทิฏฐิวิบัติ (n ) misbelief; erroneous opinions; false theory

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ฟะรังคี (n ) ฝรั่ง ชาวต่างชาติ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้
การได้เปรียบหากไม่ปฎิบัติตามจะตัดสิทธิ์นักกีฬา รวมทั้งผลการแข่งขันของทีมนั้น ๆ
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
บรรลุนิติภาวะreach his legal age
ปฏิบัติการ(ระดับ) (n phrase title ) Practitioner Level
ปฏิบัติราชการแทน (adv conj ) For + position Ex. For Governor = ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ประโยคเริ่มกันเลยดีกว่า ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ และฉันก็ยังเป็นลูกคนเดียว ฉันเติบโตมากับต้นกล้วย ต้นมะพร้าว คลองและโคน เพราะพ่อกับแม่ มีที่ดิน ที่สวน จนฉันโตมาได้ 8 ขวบ ถึงย้ายมาในเมือง ได้ย้ายโรงเรียน ฉันมีเพื่อนมากขึ้น ฉันเป็นคนร่าเริง และยิ้มเก่ง ที่สำคัญฉันชอบพูดคุย จนบางครั้งเคยถูกคุณครูดุ แต่ในบางครั้งฉันก็มีมุมสงบ นั้นคือตอนที่ฉันเครียด ฉันไม่พูดคุยกับใครเลย และในตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวไปได้ด้วยดี ทั้งครอบครัว เพื่อน ... พวกเขาคือทุกอย่างในชีวิตฉัน
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลPublic Security Police Commander

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู
dyslexic (n ) " ดิสเลคซิค” (dyslexic-บุคคลที่พร่องความสามารถในการเขียนเป็นคำๆ ปกติแล้วจะสัมพันธ์กับความบกพร่องทางประสาทวิทยา)
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
militia (n ) กลุ่มติดอาวุธ
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ
จด (jargon ) ในภาษาเหนือจะแปลว่า ติด เช่น จดกระดุมก็คือ ติดกระดุม
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย
ติมิชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ The name of fish found in the Triphum
ติมิงคละชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ The name of a fish found in the Triphum
บังกล้อง[บัง-กล้อง] (n ) เป็นชื่อ ที่ เรียกแทน บุคคล ที่ มีคุณสมบัติ คือ กาก เกรียน เพี้ยน หลุดโลก มักชอบทำอะไร เพี้ยนๆ ไม่เหมือนคนอื่น ชอบการ fag เป็นชีวิตจิตใจ คติประจำใจ คือ สเต็ปอยู่ในไต
ปลากระดี่[Pla-Kra-Di] (n ) Gourami (อินโดนีเซีย: Sepat, อีสาน: กระเดิด) เป็นสกุลปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในสกุล Trichogaster ในวงศ์ย่อย Luciocephalinae ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างโดยทั่วไป คือ แบนข้างคล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า "ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน และก้านครีบแขนง 7-11 ครีบ ครีบก้นมีก้านครีบเดี่ยว 9-14 ก้าน และมีก้านครีบแขนง 25-40 ก้าน ครีบท้องและครีบก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มีเส้นข้างลำตัว ปลายครีบหางไม่เว้ามากนัก[1] เป็นปลาที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบได้แทบทุกประเภทของแหล่งน้ำจืด มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก (Trichogaster leerii) ปลากระดี่นาง (Trichogaster microlepis) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus)
Image:

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)
grean[เกรียน] (n adj adv ) 1. หมายถึงนิสัย หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เคารพผู้อื่น หรือ ทำตัวไม่ดี เช่น พูดจาไม่ดี(ปากเสีย) 2. ผมสั้นติดหนังหัว เช่น ผมเกรียน หรือหัวเกรียน(คำไม่สุภาพ)
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง
hemoptysis (n ) การไอเป็นเลือด สาเหตุที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อวัณโรค และมะเร็งปอด
hemothorax (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดจากอุบัติเหตุซี่โครงหักแล้วมีการฉีกขาดของหลอดเลือดintercostal artery หรือเกิดจากการฉีกขาดของเอออร์ตา
hypocalcemia (n ) ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หมายถึง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติประมาณ 8.5 - 10.5 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร.) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบได้ทั้งในทารกและผู้ใหญ่
IRESSA (n ) IRESSA เป็นยารักษาโรคมะเร็ง อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitor (EGFR-TKI) มีชื่อสามัญทางยาคือGefitinib, IRESSA เป็นตัวยับยั้งจำเพาะ ของ Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) tyrosine kinase ซึ่งพบได้บ่อยในมะเร็งของมนุษย์ชนิด Solid tumour ที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์เยื่อบุผิว การยับยั้งการทำงานของ EGFR tyrosine kinase จะไปยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก, การแพร่กระจาย และ angiogenesis และไปเพิ่ม apoptosis ของเซลล์เนื้องอก
ob-gynสูติ-นรี (มาจาก obstetrics and gynecology)
PET Scan (n vt ) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้
petechiae (1-2 mm) (n ) เป็นจุดเลือดออกขนาดเล็กในชั้นผิวหนังหรือเยื่อบุ สาเหตุเนื่องจากมีความผิดปกติของผนังหลอดเลือด หรือความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด ถ้า purpura ขนาดใหญ่มากกว่า 1 เซนติเมตรและหรือเกิดจากการกระแทกอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ecchymosis
See also: S. purpura(2-10 mm), ecchymosis,
plastination (n ) วิธีการกำซาบเนื้อเยื่อด้วยพลาสติก
polyhydramnios (n ) ภาวะน้ำคร่ำเกิน การที่คนท้องมีน้ำคร่ำมากกว่า 2-3 ลิตร ซึ่งมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1 ของสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 1 ใน 3 มีความสัมพันธ์กับทารกพิการ โรคเบาหวานในมารดา และครรภ์แฝด
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pentimento[เพ็นติเม้นโต] (n ) พหูพจน์ pentimenti - การเปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมที่ทำโดยจิตรกรที่ทิ้งร่องรอยให้เห็นว่าจิตรกรเปลี่ยนใจในการวางรูปแบบระหว่างการเขียนภาพ (wikipedia.org)

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขาดหุ้น (vt ) บ้าๆบอๆ,สติไม่ดี,ไม่เต็มบาท

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชงโค (name ) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรวจติดตามmonitor

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปะซานาเดบู[ปะ-ซา-นา-เด-บู] กินแล้ว,ทานข้าวแล้ว, (ชิ แปลว่า ค่ะ ถ้าเติมคำว่า ชิ เข้าไป จะแปลว่า ทานข้าวแล้วค่ะ)
ปะซานาเดบู[ปะ-ซา-นา-เด-บู] ยังไม่ได้ทาน,ยังไม่ได้กิน(ถ้าเติมคำว่า ชิ เข้าไป ซึ่ง ชิแปลว่า ค่ะ จะแปลว่า ยังไม่ได้ทานข้าวค่ะ)

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันธกิจ[ミッション] (n org ) กิจการหรืองานที่มีภาระรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุผล

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
พุคพลาสติ (n technique ) tampon plastique

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟ่าว, ฝ้าว[ฟ่าว] เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ
ฟ่าว, ฝ้าว[ฟ่าว] (vi ) เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติ[V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ติ[N] principle, See also: ways, model, method, moral precept, Syn. หลัก, แบบอย่าง, วิถี, แนวทาง, Example: ผู้ที่มีโอกาสจะได้หรือช่องทางที่จะได้มักจะถือคติ น้ำขึ้นให้รีบตัก, Thai definition: แบบอย่างหรือแนวทางที่ถือปฏิบัติ
ติ[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ติ[V] cram for an examination, See also: study, mug up, swot, Syn. กวดวิชา, Example: ดวงดอมไม่ได้ไปติว แต่ไปหาซื้อคู่มือการสอบมาอ่านเอง, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
ติ[N] resolution, Syn. ความเห็น, ความเห็นชอบ, Example: ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียง, Count unit: เสียง, Thai definition: ข้อวินิจฉัยญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม, ข้อตกลงร่วมกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ติ[N] love, See also: sexual passion, affection, Syn. รดี, ความรัก, ความกำหนัด
ติ[N] pleasure, See also: amusement, Syn. รดี, ความยินดี, ความชอบใจ
ติ[N] consciousness, See also: sense, mind, Syn. สำนึก, Example: เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต เราทุกคนควรจะมีสติอยู่เสมอ, Thai definition: ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้, ความรู้สึกผิดชอบ
ติ[V] accompany, See also: go with, attend, escort, Example: เพื่อนข้างบ้านขอติดรถไปลงหน้าปากซอยด้วย, Thai definition: อาศัยไปด้วยหรือมาด้วย
ติ[V] light, See also: kindle, ignite, set fire to, Syn. จุด, ก่อ, Ant. ดับ, Example: แม่สั่งให้ติดไฟได้เลย เพราะเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: จุดให้ติดไฟ
ติ[V] become a habit, See also: be wont, Example: เธอชอบอุทานคำหยาบบ่อยๆ ระวังเถอะจะติดเป็นนิสัย, Thai definition: ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
ติ[V] be stained, See also: sully, blemish, Example: เขาบ่นแม่บ้านว่าซักเสื้อผ้าไม่สะอาด เพราะคราบกาแฟยังติดเสื้อของเขาอยู่เลย, Thai definition: แนบอยู่, เหลือร่องรอยติดอยู่
ติ[V] next to, See also: close to, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ชิด, Ant. ห่าง, ไกล, Example: ทางทิศเหนือของตึก เป็นห้องน้ำติดกับบันไดหนีไฟ, Thai definition: ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน
ติ[V] owe, See also: be in debt, be in arrears, be indebted, be due to, Syn. ค้าง, ติดหนี้, Example: เขาติดหนี้ธนาคารอยู่หลายแสนบาท, Thai definition: มีหนี้สินติดค้างกันอยู่ เช่น ติดเงิน
ติ[V] start, See also: set, Ant. ดับ, Example: เขาติดเครื่องรถยนต์ไว้ 5 นาทีเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนออกรถ, Thai definition: จุดเครื่องยนต์ให้เริ่มการทำงาน
ติ[V] bear, See also: wear, sport, put on, Syn. ประดับ, Ant. ถอด, Example: คุณพ่อชอบติดเหรียญเครื่องหมายต่างๆ ไว้ที่ปกเสื้อ, Thai definition: ประดับไว้ เช่น ติดเหรียญ ติดตรา
ติ[V] hang, Syn. แขวน, Example: ช่างกำลังติดป้ายบริษัทใหม่, Thai definition: เกี่ยวติดอยู่, เกี่ยวห้อยแนบอยู่
ติ[V] stick, See also: glue, past, pin up, affix, attach, adhere, adjoin, Syn. แปะ, Ant. แกะ, ดึง, Example: ลูกๆ ชอบเอาสติกเกอร์การ์ตูนมาติดที่ตู้เย็นจนเต็มไปหมด, Thai definition: ผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว
ติ[V] get stuck, See also: be jammed, become tightly wedged, be blocked up, Example: เขาติดฝนอยู่เกือบ 20 นาที จึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ไปทำงาน, Thai definition: ทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน
ติ[V] catch, See also: be infected, become infected, be communicated, Example: ฉันติดหวัดมาจากพี่สาวเพราะนอนห้องเดียวกัน, Thai definition: ได้รับเชื้อโรค เช่น ติดหิด
ติ[V] addicted to, See also: be a habit, be crazy about, be fascinated, Example: ลูกชายเขาติดบุหรี่มานานแล้ว แต่เพิ่งมารู้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง, Thai definition: ชอบอย่างขาดไม่ได้ เช่น ติดบุหรี่ ติดฝิ่น
ติ[V] close, Syn. แนบ, Example: พ่อเอาแก้มมาติดแก้มลูกสาว พร้อมกับกอดแน่นๆ, Thai definition: อาการที่ของ 2 สิ่งแนบกันอยู่
ติ[V] addicted to, Syn. ติดข้อง, Example: สามีภรรยาคู่นี้ยังคงต้องติดอยู่ในวังวนของการค้ายาบ้า, Thai definition: อาการที่ข้องอยู่ เช่น ติดอยู่ในโลก ติดอยู่ในกิเลส
ติ[V] contain, See also: be left over, Example: พ่อโมโหที่เห็นเหล้าเหลืออยู่ติดขวดแค่นั้น, Thai definition: ยังคงหลงเหลือค้างอยู่ในปริมาณน้อย
ติ[N] Echeneidae, Syn. ปลาติด, เหา, เหาทะเล, เหาฉลาม, Example: ปลาติด เกาะอยู่บนท่อนไม้ที่ลอยมาตามคลื่นหลายสิบตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora มีลักษณะเฉพาะเด่นกว่าปลาอื่นๆ ทั้งหมด คือ ที่ด้านบนของส่วนหัวมีอวัยวะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่น ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว
จุติ[V] die, See also: pass away, stop living, Syn. ตาย (มักใช้แก่เทวดา), Ant. เกิด, กำเนิด, Example: เทวดาจุติลงมาบนโลกมนุษย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ฐิติ[N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ฐิติ[N] regulation, See also: rule, law, Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
ฐิติ[N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
ฐิติ[N] location, See also: place, Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่
ฐิติ[N] certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ[N] certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ฐิติ[N] location, See also: place, Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่
ฐิติ[N] regulation, See also: rule, law, Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, กฎบังคับ
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ[N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
ติชม[V] criticize, See also: comment, review, observe, Syn. วิจารณ์, วิพากษ์วิจารณ์, ให้ความเห็น, Example: ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติชมรายการต่างๆ ของทางสถานีได้, Thai definition: แสดงความคิดเห็น, ให้ข้อสังเกตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ติดๆ[ADV] very close, See also: very near, Syn. ใกล้ๆ, Ant. ห่างๆ, Example: ตำรวจขับรถไล่ตามผู้ร้ายไปติดๆ, Thai definition: ด้วยความกระชั้นชิด
ติ่ง[N] protrusion, See also: excrescence, appendix, projection, outgrowth, protuberance, bulge, lump, Example: ปลาที่กินพืชจะมีติ่งที่กระเพาะอาหารยื่นออกมามากมายเพื่อช่วยในการดูดซับอาหาร, Count unit: ติ่ง, Thai definition: เนื้อหรือสิ่งที่งอกหรือยื่นออกมาเล็กๆ จากส่วนใหญ่
ติ๋ง[ADV] onomatopoeia from the sound of dropping water, See also: sound of dropping water, Syn. ติ๋งๆ, Example: ก๊อกในห้องน้ำรั่ว จึงได้ยินเสียงน้ำหยดติ๋งอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เสียงน้ำหยด
นิติ[N] law, See also: rule, regulation, Syn. กฎหมาย, กฎปฏิบัติ, Example: น้องของเขาเรียนนิติอยู่ที่ธรรมศาสตร์ปี 4 แล้ว, Count unit: วิชา, Notes: (บาลี)
ปกติ[ADV] usually, See also: normally, commonly, regularly, ordinarily, Syn. ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ, Ant. ผิดปกติ, Example: ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว, Thai definition: เป็นไปตามที่เคย
ปิติ[N] joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
ปิติ[V] be glad, See also: be pleased, be delighted, Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ, Example: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ
ภูติ[N] prosperity, See also: wealth, opulence, richness, Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิติ[N] dimension, See also: measurement, Example: เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก, Count unit: มิติ, Thai definition: ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก, Notes: (สันสกฤต)
มุติ[N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
ยุติ[V] end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎธรรมชาติน. ความเป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย.
กฎบัตรสหประชาชาติน. ตราสารที่สถาปนาและจัดระเบียบองค์การสหประชาชาติ.
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์น. กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ.
ติกา(กะ-) น. กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล
ติกาหนังสือสัญญา, ข้อตกลง.
ติกาสัญญาน. ความตกลงระหว่างประเทศ.
กรกัติ(กฺระกัด) ก. กระกัด, ใคร่, อยาก, ยินดี, เช่น กรกัติกามา (สรรพสิทธิ์).
กรรมคติ(กำมะคะติ) น. ทางดำเนินแห่งกรรม.
กระกัติก. กระกัด, ใคร่, อยาก, ยินดี, เช่น อย่ายักษ์มลักกรีฑาดล ด้าวอำเภอพลลการกระกัติกามา (สรรพสิทธิ์).
กระติน. ภาชนะสำหรับใส่นํ้าติดตัวในเวลาเดินทาง เช่น กระติกของทหารหรือลูกเสือ, ภาชนะสำหรับใส่น้ำเพื่อเก็บความร้อนหรือรักษาความเย็นเป็นต้น, ถ้าใช้ใส่น้ำร้อน เรียกว่า กระติกน้ำร้อน, ถ้าใช้ใส่น้ำแข็ง เรียกว่า กระติกน้ำแข็ง.
กระติ๊ด ๑น. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Estrildidae ปากสั้นหนารูปกรวยปลายแหลม หัวกลม ลำตัวอ้วนป้อม มีหลายสี ปลายหางแหลม ใช้หญ้าทำรังเป็นรูปกลมอยู่บนพุ่มไม้เตี้ย ๆ หรือกอหญ้า ปากรังอยู่ทางด้านข้าง กินเมล็ดพืช มีหลายชนิด ที่พบมาก คือ กระติ๊ดขี้หมู [ Lonchura punctulata (Linn.)] ชนิดอื่น ๆ เช่น กระติ๊ดเขียวหรือไผ่ [ Erythrura prasina (Sparrman)] กระติ๊ดแดงหรือสีชมพูดง [ Amandava amandava (Linn.)] กระติ๊ดท้องขาว[ Lonchura leucogastra (Blyth)], กะทิ ก็เรียก.
กระติ๊ด ๒, กระติ๊ดเดียว, กระติ๊ดหนึ่งว. เล็กน้อย, เล็กนิดเดียว, เช่น เสื้อตัวนี้ติดกระดุมเม็ดกระติ๊ดเดียว ขอเกลือสักกระติ๊ดหนึ่ง, ติ๊ดเดียว หรือ ติ๊ดหนึ่ง ก็ว่า.
กระติบ, กระติ๊บน. ภาชนะสานรูปทรงกระบอก มีฝาครอบ สำหรับบรรจุข้าวเหนียวนึ่ง.
กระตุกกระติว. ตุก ๆ ติก ๆ, อาการที่ห้อยแกว่งไปมา.
กระตุ้งกระติ้งว. มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย, ตุ้งติ้ง หรือ ดุ้งดิ้ง ก็ว่า.
กระทั่งติดู เครือเขามวกขาว.
กระบวนการยุติธรรมน. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล.
กระวีชาติน. หมู่กวี, พวกกวี, เช่น เสดจ์ในพระที่นั่งพลับพลาทองโดยอุตราภิมุขพร้อมด้วยหมู่มาตยามนตรีกระวีชาติราชปะโรหิตาจารย์เฝ้าพระบาท (สามดวง), เขียนเป็น กระวีชาต หรือ กระวิชาติ ก็มี เช่น พระองค์ทรงพระกรุณาเพื่อจะมิให้มุกขมนตรีกระวีชาตแลราษฎรล่วงเกินพระราชอาญา, พร้อมด้วยหมู่มุกขมาตยามนตรีกระวิชาติราชสุริยวงษพงษพฤฒาโหราจารยเฝ้าเบื้องบาทบงกชมาศ (สามดวง).
กระสานติว. สงบ, ราบคาบ, กสานติ์ ก็ใช้, เขียนเป็น กรสานต์ ก็มี เช่น ดำรงกรษัตรให้กรสานต์ (ยวนพ่าย).
กฤตติกา(กฺริดติ-) น. ดาวฤกษ์ที่ ๓ มี ๘ ดวง เห็นเป็นรูปธงสามเหลี่ยม มีหางเรียวยาว, ดาวธงสามเหลี่ยม ดาวลูกไก่ ดาวกฤติกา หรือ ดาวกัตติกา ก็เรียก.
กฤตยา ๒, กฤติยา(กฺริดตะ-, กฺริดติ-) น. เสน่ห์, อาถรรพณ์, เช่น มนตร์กฤตยานั้นซั้น เสื่อมสิ้นทุกอัน (โลกนิติ), หาแม่มดถ้วนหน้า หมู่แก้ กฤติยา (ลอ).
กฤติกา(กฺริดติ-) น. ดาวฤกษ์ที่ ๓ มี ๘ ดวง เห็นเป็นรูปธงสามเหลี่ยม มีหางเรียวยาว เช่น หมู่สามสมมุติ์กุกกุฏโบ- ดกกฤติกาขาน (สรรพสิทธิ์), ดาวธงสามเหลี่ยม ดาวลูกไก่ ดาวกฤตติกา หรือ ดาวกัตติกา ก็เรียก.
กลองติ๋งน. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปร่างและการตีเหมือนกับกลองทัด แต่มีขนาดเล็กกว่าและเสียงสูงกว่า ใช้บรรเลงผสมวงปี่พาทย์รวมกับกลองทัดในการแสดงหนังใหญ่เท่านั้น.
กษัตริยชาติ(-ชาด) น. ชาติกษัตริย์ เช่น รู้แน่ว่าเป็นกษัตริยชาติ (ม. ร่ายยาว สักบรรพ).
กสานติ(กะ-) ว. สงบ, ราบคาบ, เช่น ผ่องนํ้าใจกสานติ์ (เฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์). (ก + ป. สนฺติ), กระสานติ์ ก็ใช้.
ก้อร่อก้อติว. ทำตัวให้ใกล้ชิด พัวพันในทำนองชู้สาว.
กองเกียรติยศน. กองทหารหรือตำรวจเป็นต้นที่จัดขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่ประมุขของประเทศ บุคคลสำคัญ ศพทหารตำรวจ หรือสิ่งอื่น ๆ เช่น ธงชัยเฉลิมพล.
ก้อร่อก้อติว. อาการที่ทำเป็นเจ้าชู้.
กะตังกะติ้ว ๑น. นํ้ายางที่ได้จากไม้เถาหลายชนิดในวงศ์ Apocynaceae เช่น เครือเขามวกขาว [ Parameria laevigata (Juss.) Moldenke] กะตังกะติ้วหรือคุยช้าง ( Willughbeia edulisRoxb.) และตังติ้ว [ Urceola lucida (Wall. ex G. Don) Kurz] .
กะตังกะติ้ว ๒น. ชื่อไม้เถาชนิด Willughbeia edulis Roxb. ในวงศ์ Apocynaceae มีนํ้ายางขาว, คุยช้าง ก็เรียก.
กะติ๊กริกว. เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้น (มักใช้แก่เด็ก) เช่น เด็กคนนี้แก้มกะติ๊กริก.
กะติงกะแตงก. กุลีกุจอ เช่น พระชาลีก็ลีลาแล่นไปก่อน กะติงกะแตงต้อนรับ (ม. กาพย์ กุมาร).
กัดติด, กัดไม่ปล่อยก. ติดตามอย่างไม่ละวาง, ทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจัง เช่น เขาทำงานแบบกัดไม่ปล่อย.
กัตติกมาส(กัดติกะมาด) น. เดือนอันมีพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์กัตติกา คือ เดือน ๑๒ ตามจันทรคติ ตกในราวเดือนพฤศจิกายน.
กัตติกา(กัด-) น. ดาวฤกษ์ที่ ๓ มี ๘ ดวง เห็นเป็นรูปธงสามเหลี่ยม มีหางเรียวยาว, ดาวธงสามเหลี่ยม ดาวลูกไก่ ดาวกฤติกา หรือ ดาวกฤตติกา ก็เรียก.
กัตติเกยาน. การตามเพลิงในพิธีพราหมณ์.
กากคติ(กากะคะติ) น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป เช่น สรรเพ็ชญ์เจ้าได้ ทรงฤทธิ์เรืองไกร ย่อมบำเพงทาน ให้พระวิมุติ โลกุดรญาณแสวงศีลาจาร ประเสริฐหนักหนา (ชุมนุมตำรากลอน).
การตายโดยผิดธรรมชาติน. การที่บุคคลถึงแก่ความตายด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) ฆ่าตัวตาย (๒) ถูกผู้อื่นทำให้ตาย (๓) ถูกสัตว์ทำร้ายตาย (๔) ตายโดยอุบัติเหตุ (๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ.
การออกเสียงประชามติน. การขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึงประโยชน์ส่วนได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธีการให้ออกเสียงลงมติโดยตรง.
กิตติ(กิดติ) น. คำเล่าลือ, คำสรรเสริญ.
กิตติกรรมประกาศน. ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์.
กิตติคุณน. คุณที่เลื่องลือ.
กิตติมศักดิ์(-ติมะ-) ว. ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ เช่น ปริญญากิตติมศักดิ์ สมาชิกกิตติมศักดิ์.
กิตติศัพท์น. เสียงเล่าลือ, เสียงสรรเสริญ, เสียงยกย่อง.
กิตติมศักดิ์ดู กิตติ.
กิมิชาติน. หนอน, หมู่หนอน.
กีรติ(กีระติ) น. เกียรติ.
เกลือปรกติน. เกลือที่เกิดขึ้นโดยธาตุไฮโดรเจนชนิดที่แปรสภาพเป็นไอออนได้ ซึ่งมีอยู่ในโมเลกุลของกรดถูกโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะเข้ามาแทนที่จนหมดสิ้น เช่น โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4).
เกียรติ, เกียรติ-, เกียรติ(เกียด, เกียดติ-, เกียน) น. ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา.
เกียรติคุณ(เกียดติคุน) น. คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary qualityคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylogenyวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perspectiveทัศนมิติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plumicomeติ่งแหลมมีขน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged willพินัยกรรมในพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracytic stomaปากใบแบบพาราไซติ[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perilเหตุภยันตราย, ภัยพิบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful habitationการอยู่อาศัยโดยปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisionบท, บทบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedural rightสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyp, nasal๑. ติ่งเนื้อเมือกจมูก๒. โรคริดสีดวงจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyparasitismการติดเชื้อปรสิตหลายชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyphyleticจากหลายชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasympathetic๑. -พาราซิมพาเทติก๒. ประสาทพาราซิมพาเทติก [มีความหมายเหมือนกับ nerve, parasympathetic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympathetic nerveประสาทพาราซิมพาเทติก [มีความหมายเหมือนกับ parasympathetic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympatholytic๑. -สลายฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, -ต้านฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, -สกัดกั้นฤทธิ์พาราซิมพาเทติก๒. สารสลายฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, สารต้านฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, สารสกัดกั้นฤทธิ์พาราซิมพาเทติ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympathomimetic; cholinergic๑. -เลียนพาราซิมพาเทติก๒. สารเลียนพาราซิมพาเทติ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preferred riskการเสี่ยงภัยน้อยกว่าปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prefixติมหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prefix characterอักขระเติมหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prefix notationสัญกรณ์เติมหน้า [มีความหมายเหมือนกับ Polish notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pharyngomycosisคอหอยติดเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis, adhesiveถุงหุ้มหัวใจอักเสบยึดติ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratoniaภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวผิดปรกติ, ภาวะความตึงตัวผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptic ulcerแผลเปื่อยเพปติ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive reciprocationการตอบสนองแบบกสานติ[ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive safetyความปลอดภัยด้วยตัวเอง, ความปลอดภัย แบบกสานติ[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive systemระบบกสานติ[พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pacific blockadeการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacific settlement; peaceful settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculophobiaอาการกลัวติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public treasuryสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvis, flat; pelvis planaเชิงกรานแบนผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta accretaรกงอกติ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta incretaรกแทรกติ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthiriasis corporisการติดตัวหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy historyประวัติการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probation๑. การคุมประพฤติ๒. การรอพินิจ๓. การทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probation๑. การคุมประพฤติ (ก. อาญา) [ดู controlling of behaviour]๒. การทดลองปฏิบัติงาน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
  • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
  • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Attitudeเจตคติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Critical Path Methodวิธีวิถีวิกฤติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hypertextข้อความหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hypermediaสื่อหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
วีดิทัศน์วีดิทัศน์,
วีดิทัศน์
มาจากคำว่า
  • วีติ หมายถึง รื่นเริง, ยินดี
  • ทัศน์ หมายถึง ความเห็น, การเห็น, การแสดง

[เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Natural languageภาษาธรรมชาติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ, ประกาศคุณูปการ
คำที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนหนังสือ บางครั้งอาจแห่ง อาจใช้เป็น กิตติกรรมประกาศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Autobiographyอัตชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ
Autobiography หมายถึง อัตชีวประวัติ เป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่เขียนขึ้นโดยบุคคลคนนั้นเอง เนื้อหาของอัตชีวประวัติ อาจเล่าถึงชีวิตส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน หรือ ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน โดยทั่วไปอยู่ในรูปของการเล่าเหตุการณ์ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญหรือน่าสนใจมากที่สุดที่คัดเลือกจากผู้ที่เต็มใจจะเปิดเผย คำว่า “อัตชีวประวัติ” ใช้เป็นครั้งแรกโดย โรเบิร์ต ซัทธีย์ (Robert Southey) ในปี ค.ศ. 1809 ส่วนอัตชีวประวัติที่เขียนอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 มีชื่อว่า The Confessions เขียนโดยเซนต์ออกัสติน (Saint Augustine) อัตชีวประวัติบางเรื่องเจ้าของชีวประวัติเขียนให้เป็นนวนิยาย เช่น เรื่อง David Copperfield ของ ชาร์ลส์ ดิคเกนส์ (Charles Dickens) ในปัจจุบันอัตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียงมักเขียนโดยเจ้าของชีวประวัติร่วมกับนักประพันธ์อาชีพในลักษณะบอกให้เขียน ซึ่งลักษณะการเขียนแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้นักเขียนชีวประวัติมักจะเขียนชีวประวัติจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ และจากความคิดเห็นของตนเอง แต่นักเขียนอัตชีวประวัติเขียนชีวประวัติจากความทรงจำของตนเองทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับบันทึกความทรงจำ (Memoir) ที่บางครั้งแยกออกจากกันได้ยาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Follow-up and Remediationการติดตามผลและการซ่อมเสริม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographyชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate heading (Cataloging)รายการนิติบุคคล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fableนิทานคติธรรม
นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง

อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย

ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Folkloreติชาวบ้าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Serial Data Systemระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ

ระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ (ISDS) เป็นระบบที่ดำเนินการเก็บรวบรวมและสร้างแหล่งข้อมูลวารสารทั่วโลกด้วยคอมพิวเตอร์ ในการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าเป็นสมาชิก ISDS ได้ โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติระดับประเทศขึ้น ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ประเทศสมาชิก คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

ISSN เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library automationห้องสมุดอัตโนมัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Multimediaสื่อประสม, มัลติมีเดีย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National archivesหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National libraryหอสมุดแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Natural languageภาษาธรรมชาติ
ภาษาธรรมชาติ ในแง่ของการทำดรรชนี เพื่อใช้เป็นตัวแทนสารสนเทศนั้น หมายถึง คำที่มิเกิดจากการถูกกำหนดหรือบังคับใ้ห้ใช้ แต่เป็นการนำคำจากที่ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานกำหนดใช้เอง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับศัพท์บัญญัติ หรือศัพท์ควบคุมที่กำหนดให้ใช้

ภาษาธรราชาติ มักจะเป็นคำทันสมัยหรือยังมิได้ถูกกำหนดเป็นคำศัพท์ควบคุม ซึ่งสามารถทำให้สืบค้นเรื่องที่ตรงกับปัจจุบัน แต่จะมีข้อเสีย เนื่องจากภาษาธรรมชาติ มิได้มีการควบคุมคำที่มีความหมายเดียวกันและใช้แตกต่างกัน ทำให้เสียเวลาในการสืบค้น เนื่องจากต้องนึกคำที่จะต้องค้นหลายคำ ซึ่งต่างจากภาษาควบคุม ที่จะมีการควบคุมคำศัพท์ ทำให้มีมาตรฐานในการใช้คำดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกัน หมายถึง เรื่องเดียวกัน แต่อาจจะไม่ตรงกับคำที่ปรากฏในเนื้อหาของสารสนเทศและทันสมัย เนื่องจากภาษาควบคุมต้องมีการพิจารณากลั่นกรอง จึงจะสามารถกำหนดใช้ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Oral historyประวัติจากคำบอกเล่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Oversized bookหนังสือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
See also "reference"ดูเพิ่มเติมที่

เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำ 2 คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ โดยคำดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะคำที่แคบกว่า หรือ กว้างกว่า เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

See also reference

ตัวอย่างข้างต้น Lighting ดูเพิ่มเติมที่ Exterior lighting หมายถึง Lighting คือคำที่กำหนดให้ใช้ โดยสามารถดูคำว่า Exterior lighting เพิ่มเติม ซึ่งเป็นคำที่กำหนดให้ใช้เช่นเดียวกัน แต่เป็นคำที่มีความหมายแคบกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

See alsoดูเพื่มเติมที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementฉบับเพิ่มเติ[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
สดับปกรณ์เป็นทั้งคำกริยาและคำนามว่า สดับปกรณ์ (สะ-ดับ-ปะ-กอน) เป็นคำกริยา คือ บังสุกุล (ใช้แก่ศพเจ้านาย) ส่วนคำนามหมายถึง พิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ ปัจจุับันใช้เฉพาะเจ้านาย คำในภาษาบาลีเขียน สตฺตปฺปกรณ ส่วนภาษาสันสกฤตเขียน สปฺตปฺรกรณ หมายถึงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ [ศัพท์พระราชพิธี]
Aflatoxinอะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสฟลาวัส และแอสเปอร์จิลลัส พาราวิติกัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

พระโกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

ฉากบังเพลิงเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือเมรุ มีลักษณะเป็นฉากพับได้ ติดไว้กับเสาเมรุมาศทั้ง ๔ ด้าน เมื่อใช้งานจะดึงหรือยกมาปิดไว้ ใช้สำหรับศพชั้นโกศเท่านั้น

ฉากบังเพลิง

เครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือเมรุ [ศัพท์พระราชพิธี]

Lactic acid bacteriaแบคทีเรียกรดแล็กติ[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural latexน้ำยางธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyclonol antibodiesโพลิโคลนอลแอนติบอดีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Monoclonal antibodiesโมโนโคลนอลแอนติบอดีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเป็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
A guy's acting crazy outside, wants to be let in, says he's your father.มีผู้ชายสติแตกคนนึงพยายามจะบุกเข้ามาค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Do you have a Lily Bass dossier?นี่คุณมีแฟ้มประวัติของฉันหรอ? The Serena Also Rises (2008)
If they haven't reached your father yet, maybe they won't have to.เผื่อถ้าเขายังติดต่อพ่อนายไม่ได้ จะได้ไม่ต้องให้พ่อนายมา The Serena Also Rises (2008)
It's, uh, it's in our D.N.A.มันคือสัญชาติญาณในดีเอ็นเอของเรา The Serena Also Rises (2008)
We gotta do this again.ฉันชักจะติดใจแล้วสิ The Serena Also Rises (2008)
- I know you did that when you were 12, but it is an honor to sit in the front row, and Eleanor specifically requested you.และมันก็เป็นเกียรติมากที่จะได้นั่งแถวหน้าสุดนะ และเอลานอร์เป็นคนขอให้ลูกเป้นคนนั่งด้วยสิ The Serena Also Rises (2008)
Do you--do you have another signal if you want a martini?นายมีสัญลักษณ์อะไรอย่างอื่นมั๊ย อย่างถ้าเวลานายอยากได้มาตินี่หละ? The Serena Also Rises (2008)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
- A true monarch bestows favors.\ความจริงที่ฉันเป็นที่ชื่นชอบของราชวงศ์กษัติย์ The Serena Also Rises (2008)
I'm free to focus on my old life.ฉันก็จะกลับสู่ชีวิตปกติขอฉันได้ซะที The Serena Also Rises (2008)
Even the most Chivalrous knight is not above a little romantic retaliation.ถึงแม้ว่าอัศวินอันทรงเกียรติที่สุด ก็หนีความโรแมนติกบน การแก้แค้นไม่ได้ The Ex-Files (2008)
You have an appointment at her office this afternoon to prove you're an honorable person worthy of a second chance.ลูกต้องไปพบครูใหญ่บ่ายนี้ที่ออฟฟิสของเธอในโรงเรียน เพื่อแสดงให้เธอเห็นว่าลูกนั้นเป้นคนมีเกียรติ มากพอที่จะได้รับโอกาสอีกครั้ง ไปแต่งตัวได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Belvedere Martini, two olives, please.บาเวนเดอ มาตินี่ โอลีฟ 2 The Ex-Files (2008)
We can either let everyone else tell us how we should be jealous and compete, or we can just deal with it and try to preserve at least a little of our friendship.เราจะให้คนอื่นๆ พูดได้ว่า เราต่างหึงหวงและแข่งขันกัน หรือเราจัดการมันซะ แล้วพยายามยุติมัน The Ex-Files (2008)
Is there any way you can find out where she is?เธอรู้มั้ยว่าจะติดต่อเธอได้ยังไง The Ex-Files (2008)
Yeah, it's me. Sorry. I got stuck in traffic.ค่ะ นี่ฉันเองค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ ตอนนี้รถติดมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
How? By having a romantic lunch with your boyfriend?ยังไง โดยการไปกินข้าวสุดโรแมนติก กกับแฟนหนุ่มของเธอน่ะหรอ The Ex-Files (2008)
The file is sketchy. She just transferred in.นีีเป็นประวัติคร่าวๆ เธอเพิ่งย้ายเข้ามา The Ex-Files (2008)
It's not so bad once you get used to birds flying into your head and automatic doors never opening.แล้ววันนึงนกก็จะบินผ่านหัวเธอไป และประตูอัติโนมัติก็ไม่เปิดให้เธอ The Ex-Files (2008)
Blair and her merry band of psychos are gonna be on the tear.แบลร์กับผองเพื่อนตัวแสบ จะเริ่มปฏิบัติการแบ่งพวก The Ex-Files (2008)
Okay. Hello. We were talking romantic getaway, walking on the beach.โอเค นี่เรากำลังพูดเรื่องโรแมนติกกันอยู่ นายไปได้แล้ว The Ex-Files (2008)
Mom, it all sounds so romantic.แม่คะ นี่มันดูโรแมนติกมากเลย The Ex-Files (2008)
Uh, humph--humphrey, the guy in the elevator?ฮัม.. ฮัมพ์ฟรี่ คนที่ติดอยู่ในลิฟท์ไงครับ The Dark Night (2008)
Hundreds of people stuck in elevators right now. Okay,คนเป็นร้อยที่ติดอยู่ในลิฟท์ตอนนี้ The Dark Night (2008)
Hot young guy, aging beauty enjoying her last hurrahหนุ่มน้อยซึ่งต้องคอยปรนนิบัติ ให้ความสำราญ จนกว่าจะถึง... The Dark Night (2008)
Not walking into your trap or whatever it is.ไม่ได้เดินเข้ามาติดกับเธอใช่มั้ยล่ะ? The Dark Night (2008)
Tomorrow... You owe me lunch.พรุ่งนี้นะ เธอติดทานอาหารกลางวันกับฉัน The Dark Night (2008)
Life's not fair,ไม่มีอะไรที่ยุติธรรม The Dark Night (2008)
That's not fair.-มันไม่ยุติธรรมเลยนะ The Dark Night (2008)
Has an appreciation for golden-age hollywoodแทบจะไม่มีที่ติ The Dark Night (2008)
Look, normally, I would agree with you.ฟังนะ ถ้าเป็นปกติฉันคงเห็นด้วยกับนาย Never Been Marcused (2008)
I didn't know what she was talking about, because you didn't tell me anything was wrong.ฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดถึงอะไร เพราะว่านายไม่ได้บอกฉันเลยว่ามีอะไรผิดปกติไป Never Been Marcused (2008)
They've had no other personal contact.แต่ก็แค่นั้น เพราะพวกเขาไม่ได้มีการติดต่อส่วนตัวกันน่ะ Never Been Marcused (2008)
Your work is flawless.งานของคุณไร้ที่ตินะ Never Been Marcused (2008)
Yeah, we didn't exactly stick to the plan, did we?ใช่ เราไม่ได้ยึดติดกับแผนที่เราวางไว้ ใช่มั้ย ? Never Been Marcused (2008)
After all, isn't that a trait your people pride themselves on?ทั้งหมดนั้น ไม่ใช่คุณสมบัติที่คนทั่วไปจะภาคภูมิสินะ ? Never Been Marcused (2008)
I'd be honored, milord.คงเป็นเกียรติ ท่านลอร์ด Never Been Marcused (2008)
Well, it was so romantic what you did, showing up here, and it feels so right to be together.สิ่งที่คุณทำมันโรแมนติกมาก การปรากฏตัวที่นี้ และฉันรู้สึกใช่ที่อยู่ด้วยกัน Never Been Marcused (2008)
Dan. When we heard about bart's accident,แดน เราเพิ่งจะเสียบาร์ธไปกับอุบัิติเหตุนะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
The night of the accident. Tyler told him.ในคืนของวันเกิดอุบัติเหตุ ไทเลอร์บอกบาร์ธ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
An all-nighter, and she would be honored.และเธอก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างแน่นอน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
In "favorite moments in fashion history," but-- jackets are tricky.การคุยช่วงโปรดในประวัติศาสตร์แฟชั่นนะคะ แต่ว่า - - /N เสื้อคลุมมันเยี่ยมแล้วล่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Well, it is kind of romantic. Mother.นั่นฟังดูช่างโรแมนติก /N แม่คะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Bart's been in an accident.บาร์ท ประสบอุบัติเหตุ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Mom, what's wrong?บาสเกิดอุบัติเหตุ It's a Wonderful Lie (2008)
Yeah, she's freaking./N ใช่ล่ะ เธอสติแตกไปแ้ล้ว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Hi. Um, is eleanor freaking?หวัดดีค่ะ เอเลนอร์สติแตกไปหรือยังคะ? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
It's a pleasure doing business with you.เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำธุรกิจร่วมกับคุณ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
explain this.หลังจากคุณกับชัคเดินออกไป จัสตินกับฉันก็คุยกัน It's a Wonderful Lie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
ไอติ[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อาร์เจนตินา[n. prop.] (Ājentinā) EN: Argentina   FR: Argentine [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อาร์กติ[n. prop.] (Āktik) EN: Arctic   FR: Arctique [m]
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitibanyat) EN: legislative power   FR: pouvoir législatif [m]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
อาณัติสัญญาณ[n.] (ānatsanyān) EN: given signal   FR: signal [m] ; signe [m]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngoppramān) EN: approve the budget   
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak thammachāt) EN: nature conservation   FR: conservation de la nature [f]
อปกติ[adj.] (apakati = apokkati) EN: abnormal   
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อาร์ติโชก [n.] (ātichōk) EN: artichoke   
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwaprawat) EN: autobiography   
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān toēptō) EN: growth rate   
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi miti) EN: multidimensional   FR: multidimensionnel
ใบอนุมัติ[n. exp.] (bai anumat) EN: licence ; license (Am.)   
ใบธนาณัติ[n. exp.] (bai thanānat) FR: mandat postal [m]
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บรรลุนิติภาวะ[adj.] (banlunitiphāwa) FR: majeur
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: coin   
บัญญัติกฎหมาย[v. exp.] (banyat kotmāi) EN: legislate ; enact a law   FR: légiférer
บัญญัติไตรยางศ์[n.] (banyattraiyāng) EN: rule of three   FR: règle de trois [f]
บาปติดตัว[X] (bāp tittūa) EN: sins on one's head   
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nānāchāt) EN: multinational corporation   
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
บุพชาติ[n.] (bupphachāt) EN: previous life   
บูติก = บุติ[n.] (būtik = butik) EN: boutique   FR: boutique [f]
ชักธงชาติ[v. exp.] (chak thong chāt) EN: fly the national flag   FR: hisser les couleurs nationales
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ชนะสถิติ[v. exp.] (chana sathiti) FR: battre le record
ช่างติดตั้ง[n. exp.] (chang tittang) FR: installateur [m]
ช่างติดตั้งแอร์[n. exp.] (chang tittang aē) FR: installateur d'air conditionné [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
rule of law(n) หลักนิติธรรม
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
to stickติ
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
CIFS(org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)
e.g.(abbrev) ตัวอย่างเช่น, มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia ซึ่งหมายความว่า เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง (for the sake of example), S. for example,
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
GNP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
TNC(n) บริษัทข้ามชาติ ย่อมาจาก Transnational corporation
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings , S. consecutive
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
voxel(n) ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพสามมิติ ย่อมาจาก volume pixel
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase[VT] ทำให้เสียเกียรติ, See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ, Syn. demean
abdicate[VT] ทำให้สละราชสมบัติ, See also: ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)
abdicate[VI] สละราชสมบัติ, See also: สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์), Syn. renounce, relinguish
abdication[N] การสละราชสมบัติ, Syn. stepping down
aberrant[ADJ] ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
aberration[N] การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous
abiogenesis[N] สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต
abnormal[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก, Syn. deviant, unnatural
abnormality[N] ความผิดปรกติ, See also: สภาพผิดปกติ, Syn. aberration, peculiarity
abnormally[ADV] อย่างผิดปกติ, See also: ผิดสังเกต
abroad[ADV] ในต่างประเทศ, See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
abrupt[ADJ] ซึ่งขาดตอน, See also: ซึ่งไม่ติดต่อกัน
abuse[N] การข่มเหง, See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อ, Syn. mistreatment, harm, damage, Ant. help
abut[VT] ชิด, See also: ติดกันกับ, จด
abut[VI] ชิด, See also: ติดกัน, จด, Syn. adjoin, border on
abutment[N] การติดกัน
academic[ADJ] ในทางทฤษฎี, See also: ซึ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติ
accessory[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม, See also: , Syn. additional, extra
accessory[N] ส่วนประกอบเพิ่มเติม, See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม, Syn. accomplice, assistant
accidence[N] ไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับหน่วยคำเติม (ภาษา)
accident[N] อุบัติเหตุ, Syn. mishap, mischance, collision
accident insurance[N] การประกันอุบัติเหตุ
accompaniment[N] สิ่งที่เพิ่มเติม, See also: สิ่งที่เสริมเข้ามา
accompany[VT] ไปเป็นเพื่อน, See also: ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย, Syn. attend
accompanying[ADJ] ี่ที่เพิ่มเติม, See also: ที่เสริมเข้ามา
account[N] รายงาน, See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว, Syn. report, description
accredit[VT] ให้การยอมรับนับถือ, See also: ให้เกียรติว่า
acid[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. biting, corrosive, erosive, acidic
acid[N] ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), See also: ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง, Syn. LSD, hallucinogen
acidic[ADJ] ซึ่งเป็นกรด, See also: ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. acid, biting, corrosive, erosive;
acquisition[N] สิ่งที่เพิ่มเติม, Syn. addition, accession, appendix
acquit[VT] ประพฤติตัว, Syn. behave, conduct
act[N] การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. action, deed, performance
act[N] การทำหน้าที่, See also: การปฏิบัติหน้าที่
act[VI] ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว, Syn. perform, do, behave
act[VT] ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
act[N] พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลักษณะนิสัย
action[N] การกระทำ, See also: ปฏิบัติการ, Syn. activity, operation, performance
activate[VT] ทำ(สิ่งปฏิกูล)ให้บริสุทธิ์โดยเติมอากาศ
active[ADJ] ซึ่งปฏิบัติการ, See also: ซึ่งพร้อมปฏิบัติการ, ซึ่งประจำการ
actuary[N] พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย, Syn. statistician
adage[N] ภาษิต, See also: คติพจน์, สุภาษิต, Syn. saying
add[VI] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม, Syn. be an addition
add[VT] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม
add[VT] พูดต่อ, See also: พูดเติม, พูดเพิ่ม
addendum[N] ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ), See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
addict[VT] ทำให้ติดยาเสพย์ติ
addict[N] ผู้ติดยาเสพย์ติ
addictive[ADJ] ซึ่งทำให้ติดยาได้
addition[N] การเพิ่มเติม, See also: การต่อเติม, การเสริม, Syn. increasing, expanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
abut(อะบัท') vt.,vi. จด, ชิด, ติดกัน, ยัน,ค้ำ, Syn. border, join)
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
aconcagua(อาคองคา' กัว) ชื่อภูเขาในอาเยนตินา
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
acromatin(แอคโคร' มาทิน) n. l่วนของนิวเคลียสของเซลล์ที่ไม่ติดสีย้อมได้ง่าย
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accolade(n) การได้รับเกียรติ
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติ
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
act(vi,vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติ
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
adjunct(n) ส่วนประกอบ,สิ่งเพิ่มเติม,บทเพิ่ม
admix(vt) ผสม,คลุกเคล้า,เติ
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติ
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
alienist(n) จิตแพทย์,นิติจิตแพทย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*tortilla* (n ) แผ่นแป้งตอติญ่า
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4
*เช็ดน้ำ*เช็ดน้ำที่ติดอยู่ตามวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ให้แห้ง
-kuy-[[kuːy]] (n ) kuy (n ) ภาษากูย หรือ ภาษากวย เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู พบในไทยพื้นที่จังหวัดแถบภาคอีสานใต้ เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
act (n) พระราชบัญญัติ, พ.ร.บ.
Act of Parliament (n phrase uniq) พระราชบัญญัติ
See also: S. act,
actuarial (adj) เกี่ยวกับสถิติการประกันภัย
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,
afoveate (n adj) สัตว์ที่มีตาอยู่ด้านข้าง(เช่นไก่ นก) ไม่สามารถมองสองตาเพื่อเห็นภาพสามมิติได้
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
amblyopia (n) ตาขี้เกียจ ตาที่มีความชัดเจนในการมองเห็นน้อยกว่าปกติ เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของระบบการมองเห็น สามารถรักษาได้ในเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
apemเป็นโหลดหรือ ฟังก์ชั่นในวงการ DotA ย่อมาจาก "All Pick Easy Mode" คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นโหลดที่พวก noob, grean, kak ชอบใช้กัน แต่ไม่ได้หมายความว่า โหมดอื่นจะไม่มีนะ
Ark of the Covenant (n ) หีบแห่งพันธสัญญา บรรจุบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้
as a rule (Idiom ) โดยทั่วไป , โดยปกติ
See also: S. usually, in general,
assumptionพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
Assumption Collegeโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาเอกชนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สามารถติดต่อได้ที่ 0-2630-7111-25
Athame[อธาเม] (uniq) มีดสั้นสองคม ทั้งซ้ายและขวา มีด้ามจับสีดำ ที่สำคัญคือนิยมใช้ คาสวงกลมและลบล้างด้วย คุณสมบัติสามารถนำดาบเวทย์ใช้แทนกันได้ เป็นอุปกรณ์ ธาตุไฟ สำหรับหลายๆธรรมเนียม
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
autopilot (n ) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
avatarอวทาร์ (ref.ราชบัณฑิต) รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกมซึ่งอาจเป็นสองหรือสามมิติก็ได้
Axapta (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
Backdoor account (n ) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Barrister (n ) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล
See also: S. Advocate,
be called to the barมีคุณสมบัติเป็นทนายความ
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,
Beltane (uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane
Benesh Notation[เบเนช โนเทชั่น] (n ) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ใช้สำหรับการเต้นบัลเลต์ เป็นระบบที่นิยมและแพร่หลายสำหรับผู้ที่เรียนศิลปะการเต้นบัลเลต์ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับระบบของลาบาน (Labanotation) แต่จะนิยมใช้ระบบเบเนชในการจดบันทึกท่าเต้นรำของบัลเลต์มากกว่า
See also: S. Dance Notation, Labanotation,
biota (n) ชีวชาติ เช่น ชีวชาติในดิน
body corporateนิติบุคคล
cabonation[คาบอเนชั่น] (n ) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม,ความอิ่มตัวของกรดถ่าน,การเติมเกลือกรดถ่าน,การเป็นถ่าน
Canki (n ) จังกีพราหมณ์ ในพุทธประวัติ ครอบครองหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อโอปาสาทะ ซึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทานให้ครอบครอง
cannot hold a candle (phrase ) เทียบไม่ติด
Carer (n ) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา
cathedral (n ) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้
chikungunya[ชิคุนกุนยา] (n ) โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไช้สูงฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคัน ตาแดง ในผู้ใหญ่จะพบอาการปวดข้อร่วมด้วย
chitosan (n) ไคโตซาน ไคโตแซน อนุพันธ์ของ ไคติน(พอลิเมอร์ที่พบมากในเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก) มีประโยชน์หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาและอาหาร
Chloroprene rubber (n ) ยางคลอโรพรีน เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เป็นยางที่มีขั้วเนื่องจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรีน ทำให้ยางชนิดนี้มีสมบัติด้านการทนไฟ, ความทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซีล, ยางสายพานลำเลียงในเหมืองแร่ เป็นต้น
chulatutorจุฬาติวเตอร์ เป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยพี่เปิ้ล
Ch_mungkorndang[wor ra nuh see dang] (n ) โจรจกหะมอย, หัวหน้าแก๊งเด็กติ๋มก่อนสี่ทุ่ม
clickstream (n ) พฤติกรรมการคลิก
columbite[โคลัมไบต์] (n ) แร่โคลัมไบต์ (สินแร่ชนิดหนึ่งของธาตุแทนทาลัมในธรรมชาติ)
come of age (vt ) บรรลุนิติภาวะ
compound (vi vt ) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน
compute (vt ) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
conciously (adv) อย่างมีสติ, อย่างมีความรู้สึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
〜方[〜かた, ~ kata] (n) เมื่อนำกริยามาเติมข้างหน้าจะหมายถึง วิธีการ เช่น 読み方(よみかた) วิธีอ่าน หรือ 使い方(つかいかた) วิธีการใช้งาน
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์
リナックス[りなっくす, rinakkusu] (n) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
不味い[まずい, mazui] (adj) ไม่อร่อย (รสชาติ)
事故[じこ, jiko] (n) อุบัติเหตุ
五書[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy
体操[たいそう, taisou] (n) กีฬายิมนาสติ
備える[そなえる, sonaeru] (vt) ตกแต่ง,ติดตั้ง
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
千葉[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
口紅[くちべに, kuchibeni] (n) ลิปสติ
可決[かけつ, kaketsu] (vt) (สภา ที่ประชุม) มีมติเห็นชอบ (ให้ผ่าน)
史上[しじょう, shijou] (adv) เป็นประวัติการณ์,ในประวัติศาตร์ เช่น 史上最高(しじょうさいこう) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
否決[ひけつ, hiketsu] (vt) (สภา ที่ประชุม) มีมติไม่เห็นชอบ
[あじ, aji] (n) รสชาติ
国立[こくりつ, kokuritsu] (n) -แห่งชาติ,
国籍[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ
国連[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 国際連合
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連
塗装[とそう, tosou] การเพ้นติ้ง โค้ดติ้ง
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติ
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
威厳[いげん, igen] (n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
安全保障理事会[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, See also: 国連
実習[じっしゅう, jisshuu] (n) ฝึกงานภาคปฏิบัติ
実行[じっこう, jikkou] ปฏิบัติ, ดำเนินการ
実践[じっせん, jissen] การปฏิบัติ การกระทำ วิธีปฏิบัติ สิ่งที่ปฏิบัติ
導入[どうにゅう, dounyuu] (vt) ติดตั้ง
就業中[しゅうぎょうちゅう, shuugyouchuu] ขณะกำลังปฏิบัติงาน
御社[おんしゃ, onsha] (n) บริษัทของผู้ที่กำลังติดต่อด้วย เป็นทำอย่างเป็นทางการ ใช้ในจดหมายติดต่อระหว่างองค์กร
感染[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ
感染症[かんせんしょう, kansenshou] (n) โรคติดต่อ
旧〜[きゅう〜, kyuu ~] (n) ใช้เติมข้างหน้าเพื่อให้สามารถสิ่งที่เคยมีในอดีตแต่ในปัจจุบันไม่มีแล้ว เช่น 旧日本軍 อตีตกองทัพญี่ปุ่น
[さま, sama] (n) ใช้ต่อท้ายชื่อหรือคำนาม แสดงถึงความยกย่อง (คล้ายกับท่าน, คุณ, Mr., Mrs., Miss), ให้เกียรติสูงกว่าการเติม -san ตัวอย่างการใช้ เช่น 皆様 (mina sama) พวกท่านทั้งหลาย
法案[ほうあん, houan] (n) ร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ
災害[さいがい, saigai] (n) ภัยพิบัติ
率いる[ひきいる, hikiiru] (vt) ปฏิบัติการ (ทดลอง)
甘い[あまい, amai] (adj) หวาน (รสชาติ)
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament
異常(な)[いじょう(な), ijou ( na )] (adj) ผิดปกติ, ผิดสังเกต, แปลกไป, ไม่ธรรมดา, See also: S. 変(な),
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: R. 盲腸
矧ぐ[はぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน
経歴[けいれき, keireki] (n) ประวัติส่วนตัว
結論[けつろん, ketsuron] (n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
自動販売機[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] (n) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ
自然[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ
若し[もし, moshi] (prep) ถ้า..., สมมติว่า...

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
革命[かくめい, kakumei] (n) การปฏิวัติ
付則[ふそく, fusoku] กฏเกณฑ์เพิ่มเติ
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
定着[ていちゃく, teichaku] (n vt) ยึดติด, เป็นที่ยอมรับ
バリ[bari] (n) ครีบที่มีเกินออกมาจากภาชนะจำพวกพลาสติค เนื่องจากเครื่องฉีดพลาสติคมีปัญหา ทำให้มีส่วนเกินติดมา
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] (vt) การแปะติ
文句[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า , See also: R. 文句を言う
正常[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ
想定[そうてい, soutei] การสมมุติ, การทึกทัก
[くちびる, kuchibiru] (n) ลิปสติก ริมฝีปาก
法務省[ほうむしょう, houmushou] (n) กระทรวงยุติธรรม
極性[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง
ゴッグル[ごっぐる, gogguru] (n) แว่นตาแบบปิดลงมาด้านข้างใส่ในการปฏิบัติงานสำหรับป้องกันเศษผงกระเด็นเข้าตา
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ , See also: R. 盲腸
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) คนปกติธรรมดา, คนปกติ(ที่ไม่มีความพิการหรือข้อบกพร่องใดๆ), คนทั่วไป
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n vt) การตกแต่ง,แต่ง(เรื่อง),เสริมเติมแต่ง(เนื้อหา,เรื่องเล่า)
わざとらしい[わざとらしい, wazatorashii] อย่างไม่ธรรมชาติ ดูจงใจ เสแสร้ง
サテン[さてん, saten] ซาติ
記録[きろく, kiroku] (n vt) การบันทึก,สถิติที่บันทึกเอาไว้,บันทึก , See also: R. きちょう
作業[さぎょう, sagyou] (n) การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
掲示[けいじ, keiji] (n) การติดประกาศ
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) กระดานข่าว, เว็บบอร์ด, บอร์ดติดประกาศ
幸せ[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี
罹病率[りびょうりつ, ribyouritsu] (n) อัตราการติดเชื้อ, อัตราการป่วยเป็นโรค
学歴[がくれき, gakureki] (n) ประวัติการศึกษา
溶接[yousetsu, yousetsu] (n vt) การเชื่อมให้ติดกัน การใช้ความร้อนหรือแรงดันในการเชื่อมประกอบโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกัน
振る舞い[ふるまい, furumai] (n) การกระทำ, ความประพฤติ, การต้อนรับ , See also: S. 行動(こうどう), ごちそう,
理想[りそう, risou] อุดมคติ
天然[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
天然[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
正義[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n) การปฏิบัติตาม, การประจบประแจง
異例[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
特典[とくてん, tokuten] การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
付加[ふか, fuka] การเพิ่มเติ
勤務[きんむ, kinmu] 1.การปฏิบัติงาน 2.การปฏิบัติหน้าที่
統計学[とうけいがく, toukeigaku] (n) วิชาสถิติ
資産[しさん, shisan] (n) ทรัพย์สิน สมบัติทรัพย์สิน
殉職[じゅんしょく, junshoku] (n vi) การเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น 知り合いのおまわりさんが殉職しました
遂行[すいこう, suikou] การทำให้บรรลุลุล่วง, การปฎิบัติให้สำเร็จ
書面[しょめん, shomen] เอกสาร (มักใช้หรือพูดในเวลาที่ต้องการจะกล่าวถึงวิธีการ เช่น บอกด้วยปากเปล่า อย่างกรณี 書面 นี้ก็จะเป็นว่า ด้วยเอกสาร หรืออาจจะใช้ในความหมายในลักษณะที่ว่า ในหน้าเอกสาร) ความแตกต่างระหว่าง 書類 ก็คือ 書類 มักใช้ในความหมายถึงเอกสารทั่วไปโดยปกติ , See also: R. 書類
補数[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の補数, Two Complement 2の補数 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] แปะ ติ
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] แปะ ติ
設定[settei] (name) ค้นหาข้อมูลติดตั้ง,สร้าง,การกำหนด
ฉันมีญาติอยู่ญี่ปุ่น[] (adj org) ฉันมีญาติอยู่ญี่ปุ่น
知性[ちせい, chisei] ปัญญา สติปัญญา
ministry of justice[houmushou, houmushou] (n vi vt modal ver) กระทรวงยุติธรรม
常習犯[じょうしゅうはん, joushuuhan] ความไม่เข็ดหลาบ ทำความผิดจนเป็นเรื่องปกติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: ปรนนิบัติรับใช้(คนอื่น เช่น สามี) English: to serve (a person)
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ติดกับ
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
通じる[つうじる, tsuujiru] Thai: ติดต่อสื่อสารไม่ได้
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร
追う[おう, ou] Thai: ไล่ตามหลังมาติด ๆ
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
添える[そえる, soeru] Thai: เพิ่มเติEnglish: to annex
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
降りる[おりる, oriru] Thai: ได้รับอนุมัติ
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ปกติ English: ordinary
帯びる[おびる, obiru] Thai: มีติดตัว English: to have
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national
据える[すえる, sueru] Thai: ติดตั้ง
成長[せいちょう, seichou] Thai: การเจริญเติบโต
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family
国際[こくさい, kokusai] Thai: นานาชาติ
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
基準[きじゅん, kijun] Thai: แนวทางปฏิบัติ English: norm
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
務める[つとめる, tsutomeru] Thai: ปฏิบัติหน้าที่ English: to serve
移す[うつす, utsusu] Thai: เอาโรคไปติ
法人[ほうじん, houjin] Thai: นิติบุคคล English: juristic person
高い[たかい, takai] Thai: เหนือกว่าระดับปรกติ, ตรงขึ้นไปตามทางตั้งฉากกับพื้น, ใช้กับเสียง เช่น เสียงสูง ,ใช้ก English: tall,high
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
法学[ほうがく, hougaku] Thai: นิติศาสตร์
素顔[すがお, sugao] Thai: ใบหน้าที่ไม่มีการแต่งเติEnglish: face with no make-up
素顔[すがお, sugao] Thai: ตัวจริงที่ไม่ได้แต่งเติมอะไร English: unpainted face
低成長[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติ
掛かる[かかる, kakaru] Thai: แขวนติดอยู่ English: to hang (vi)
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
歴史[れきし, rekishi] Thai: ประวัติศาสตร์ English: history
品位[ひんい, hin'i] Thai: เกียรติ English: dignity
不全[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต
狂う[くるう, kuruu] Thai: ผิดปกติไปจากเดิม English: to get out of order

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
an(Präp) ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง , See also: S. außerdem, zusätzlich
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
seinเป็น อยู่ คือ (รูปปกติ) |war, gewesen|
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
süß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
anbauen(vi) |baute an, hat angebaut| ต่อเติม (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง
Kleid(n) |das, pl. Kleider| เสื้อชุดติดกันของผู้หญิง เช่น Abendkleid ชุดราตรี
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Tüte(n) |die, pl. Tüten| ถุง เช่น Plastiktüte ถุงพลาสติ
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
etw. beruhigt sich(vt) สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
Kontakt aufnehmenติดต่อ เช่น Im Ausland soll man mit seiner Familie in der Heimat Kontakt aufnehmen., See also: in Verbindung bleiben
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน
bestechen(vt) | bestach, bestochen |ติดสินบน, ยัดเงิน
Wanduhr(n) |die, pl. Wanduhren| นาฬิกาที่ติดผนัง
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz
erfinden(vt) |erfand, hat erfunden| ประดิษฐ์, คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น Linus hat Linux-betriebsystem erfunden. คุณลินัสได้คิดค้นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
pinkeln(vi) |pinkelte, hat gepinkelt| ปัสสาวะ ;ปกติคนเยอรมันไม่พูดว่าไปปัสสาวะ แต่จะพูดว่า Ich möchte auf die Toilette gehen., Wo ist die Toilette? ขอไปห้องน้ำหน่อย หรือ Ich bin gleich wieder da. ขอตัวเดี๋ยวมา
Gynäkologe(n) |der, pl. Gynäkologen| สูตินารีแพทย์, See also: der Frauenarzt
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง , See also: die Reihenfolge
jmdn. dabeihaben(vt) |hatte dabei, hat dabeigehabt| มีคนติดตาม เช่น Er hat seine Freundin im Urlaub dabeigehabt. เขามีแฟนไปด้วยระหว่างที่ไปพักร้อน
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
verlangsamen(vt) |verlangsamte, hat verlangsamt| ทำให้ช้าลง เช่น Ein Unfall hat den Verkehr verlangsamt. อุบัติเหตุทำให้การจราจรช้าลง
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
kommunizieren(vi) |kommunizierte, hat kommuniziert| ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมต่อ เช่น Wie kommunizieren Zellen? พวกเซลล์ติดต่อกันอย่างไร, See also: S. mitteilen,
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
Eigenschaft(n) |die, pl. Eigenschaften| คุณสมบัติ
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
autobiographie (n ) (die) อัตชีวประวัติ
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม
infektion (n ) การติดเชื้อ
infektion (n ) การติดเชื้อ
Kontakt (n ) ติดต่อ
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl} (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
Stammesgeschichte {f} | Stammesgeschichten {pl} (adj ) ระบบเชื้อชาติ
UNAPPROVED (adj) ไม่ได้รับการอนุมัติ
vorurteil (n ) อคติ
Weltanschauung {f}ความเข้าใจในการมองโลกและชีวติมนุษย์

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
nationalité(n) |f| สัญชาติ
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติ
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์
สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้[สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้] สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top