Search result for

*ตั้งแต่ต้น*

(74 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตั้งแต่ต้น, -ตั้งแต่ต้น-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สุด (jargon ) ในภาษาเหนือจะแปลว่า ตลอดช่วงนั้นๆ, ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น เมื่อคืนบัวตองเต้นสุดเพลงเลย ก็หมายถึง เมื่อคืนบัวตองเต้นตลอดทั้งเพลงเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบอก ๑รูปตันที่กำเนิดขึ้นจากการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นแกนแล้วหมุนโดยรอบฐาน ปลายทั้ง ๒ ข้างมีหน้าเป็นวงกลม เรียกว่า รูปทรงกระบอก หรือ รูปกระบอก, ลักษณะได้แก่ รูปที่มีสัณฐานกลมยาวและตรงซึ่งมีส่วนสัดกลมเท่ากันตั้งแต่ต้นจนปลาย. (อ. cylinder).
ท้องเรื่องน. เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ.
ผู้ดีแปดสาแหรกน. ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุลคือบิดามารดาของปู่และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘
โยนิโสตั้งแต่ต้น
โยนิโสมนสิการ(-มะนะสิกาน) ก. เข้าใจตั้งแต่ต้น, เข้าใจโดยตลอด.
รับเหมาก. รับจ้างทำกิจการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนสำเร็จตามข้อตกลง เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาทาสี, โดยปริยายหมายความว่า รับทำงานหลายรายการหรือรายการเดียวแต่มีจำนวนมากเพียงผู้เดียว เช่น เขารับเหมางานพิสูจน์อักษรทั้งหมด.
เริ่มแรกว. แรกเกิดขึ้น, ตั้งแต่ต้น, เช่น งานเริ่มแรกของเขาคือรับราชการ เริ่มแรกที่สร้างหมู่บ้านยังไม่มีวัด, แรกเริ่ม ก็ว่า.
แรกเริ่มว. แรกเกิดขึ้น, ตั้งแต่ต้น, เช่น งานแรกเริ่มของเขาคือรับราชการ แรกเริ่มที่สร้างหมู่บ้านยังไม่มีวัด, เริ่มแรก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From the start.ตั้งแต่ต้นเลย The Itch (2008)
If she'd been honest with us from the beginning--ถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์กับเราตั้งแต่ต้น Emancipation (2008)
You know that from the beginning my intentions weren't innocentท่านก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้ว ความมุ่งหมายของข้านั้นเพื่ออะไร Portrait of a Beauty (2008)
When he died, and I took you into my care, you fought me from the beginning.เมื่อเขาตาย และข้าก็อุปถัมเจ้าไว้ เจ้าต่อต้านข้ามาตั้งแต่ต้น To Kill the King (2008)
Let's start at the beginning then;งั้นลองเริ่มตั้งแต่ต้นซิ Changeling (2008)
Just start from the beginning, and tell us what happened.ไหนพี่ลองเล่าตั้งแต่ต้น บอกพวกเรามาว่ามันเกิดอะไรขึ้น 500 Days of Summer (2009)
And she told you up front that she didn't want a boyfriend.แล้วเธอก็บอกคุณตั้งแต่ต้นว่า เธอไม่อยากมีแฟน 500 Days of Summer (2009)
- Yes, from the start.- ใช่ ตั้งแต่ต้น Hachi: A Dog's Tale (2009)
That maybe this operation has been compromised from the start.อาจเป็นเพราะปฏิบัติการนี้ มีการซูเอี๋ยกันมาตั้งแต่ต้น Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Okay. From the top. No robe.ถอดก็ถอด ตั้งแต่ต้นเลยนะ Duplicity (2009)
What if us being here right now was the plan from the beginning?ถ้าการที่เรามาอยู่ที่นี่... ...มันเต้องเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นล่ะ? The Final Destination (2009)
Can you roll it back to the beginning, please?ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นด้วย Double Blind (2009)
If he cheats, they shouldn't be getting married in the first place.ถ้าเค้านอกใจพวกเค้าก็ไม่แต่งงานกันตั้งแต่ต้นแล้ว House Divided (2009)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Again from the top.เอาใหม่ตั้งแต่ต้น Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I didn't have the qualifications to, even from the start.ฉันไม่มีคุณสมบัติพอตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว Episode #1.3 (2009)
Right from the start, I knew for us, this would be an impossible fate.มันถูกตั้งแต่ต้นแล้ว ฉันรู้ว่าสำหรับพวกเรา นี่มันคือโชคชะตาที่เป็นไปไม่ได้ Episode #1.7 (2009)
I may have broken up a lot of times, but never like you! Yijeong, calm down.นายบอกว่า ลูกผู้ชายคือคนที่รับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบ Episode #1.14 (2009)
From the top.ตั้งแต่ต้นPilot (2009)
Now let's try it from the top, okay?ทีนี้มาลองใหม่ตั้งแต่ต้น Acafellas (2009)
Could something have been done to prevent the tragedy in the first place?เราควรทำอะไรตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรม To Hell... And Back (2009)
All right. From the top.เอาล่ะ ตั้งแต่ต้น Mash-Up (2009)
Want to start at the beginning? Yes.เอาตั้งแต่ต้นเลยมั้ย? Wheels (2009)
From the very beginning.ตั้งแต่ต้น Hello, Dexter Morgan (2009)
Let's make it clear from the start.ทำให้แน่ใจตั้งแต่ต้นเลยนะ The Freshmen (2009)
We're just trying to get in front of this thing-- uh,I need you to give me the lay of the land of your E.R. Tonight,from the beginning.และนี่คือที่ปรึกษาประจำบริษัทของเรา เรากำลังพยายามสืบหาสาเหตุ ดังนั้น ผมต้องการให้คุณให้ ข้อมูลผมเกี่ยวกับ ER ของคุณเมื่อคือนี้ ตั้งแต่ต้น I Saw What I Saw (2009)
I have a method for fixing that. Start from the top.ผมมีวิธีช่วยแก้ไขเรื่องนั้นได้ เริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นซิ Environmental Science (2009)
He's been trying to kill the peace treaty from the start.เขาพยายาม ล้มเลิกสัญญาสันติภาพตั้งแต่ต้น Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
It don't mean you get to check out early and leave me here.มันไม่ได้หมายความว่า เธอจะต้องยอมแพ้ตั้งแต่ต้น และทิ้งฉันไว้ Beautifully Broken (2010)
Our natures too. We were doomed from the start.เราจะทำมันพังตั้งแต่ต้น 9 Crimes (2010)
I had to go back to the beginning of the film.ผมต้องย้อนกลับไปดู ตั้งแต่ต้นเรื่องใหม่ Slight of Hand (2010)
Jesse, great to have you here.โอเค ตั้งแต่ต้น The Power of Madonna (2010)
It's gonna suck start to finish, but we could use the backup.มันจะแย่ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่เราต้องการกำลังเสริม Sam, Interrupted (2010)
Only one that can prove that I was connected to that blast is O'Neill, so you and I are going to go and tie up that loose end, yeah?มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่พิสูจน์ได้ ว่าฉันเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดก็คือโอเนล งั้นนายกับฉันจะต้องรีบจัดการ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ถูกไหม Fírinne (2010)
Right from the beginning.ตั้งแต่ต้นเลย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Why does he allow evil in the first place?ทำไมเขาอนุญาตให้มีความชั่วร้ายตั้งแต่ต้นDark Side of the Moon (2010)
Start from the beginning.เริ่มตั้งแต่ต้นเลย Point of No Return (2010)
You don't know me from a hole in the wall, I know,ฉันรู้ว่านายไม่ได้รู้จักฉันมาตั้งแต่ต้น Point of No Return (2010)
Yeah, and Alda's free again, which means Demetri was right all along... that she's been involved in this thing since the beginning, even before you guys started surveilling her.ใช่แล้ว และอัลด้ากลับไป เป็นอิสระอีกครั้ง ซึ่งหมายถึงว่าเดเมอตริ พูดถูกมาโดยตลอด-- ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวพัน ในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น Goodbye Yellow Brick Road (2010)
You were right from the start.ลูกพูดถูกมาตั้งแต่ต้น A Little Night Music (2010)
There was never much hope to begin with.มันดูไม่ค่อยมีหวัง มาตั้งแต่ต้นแล้ว Swan Song (2010)
So he knew about the treasure from the start.แสดงว่าเขารู้เรื่องสมบัติตั้งแต่ต้น Under the Gun (2010)
Now, it's my understanding that, uh, you've been in charge of the Intersect project ever since it accidentally was put into a civilian- a one Charles Bartowski.ตอนนี้, ในความเข้าใจของผมว่า คุณได้เป็นคนดูแล โครงการอินเตอร์เซค ตั้งแต่ต้นมาจาก ที่ถูกฝังในตัวของ Charles Bartowski. Chuck Versus the Subway (2010)
Only if I get to plan the whole night out, start to finish, and you go along with whatever I say.ผมต้องเป็นคนวางแผน ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณต้องทำตามผมบอก The Homecoming Hangover (2010)
My mom was someone who constantly gave to me.เพราะว่าพี่สาวตายตั้งแต่ต้นแล้ว My Mom (2010)
Let me start from the beginning.ขอเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะ Vampires Suck (2010)
Okay, now, just... just start at the beginning.โอเค ตอนนี้ เริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่ต้น Ball and Chain (2010)
Know what, you've been weird about this Jess thing from the start.รู้มั้ย คุณทำตัวแปลกๆ นะ เรื่องเจซน่ะ ตั้งแต่ต้นแล้ว Ain't No Sunshine (2010)
It was doomed for tragedy from the beginning.มันก็เป็นเรื่องเศร้าตั้งแต่ต้นแล้ว Dae Mul (2010)
It was planned from the beginning.วางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ Pasta (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งแต่ต้น[adv.] (tangtaē ton) EN: from the beginning ; from the first ; from the very beginning ; ab initio   FR: depuis le début

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha and omega[IDM] ตั้งแต่ต้นจนจบ
from the ground up[IDM] จากเริ่มต้น, See also: ตั้งแต่ต้นจนจบ
through[ADV] โดยตลอด, See also: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout[PREP] ตั้งแต่ต้นจนจบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
through(ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top