Search result for

*ตัวนำ*

(195 entries)
(0.0494 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัวนำ, -ตัวนำ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Ant. ผู้ตาม, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, head, main, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, head, main, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
ตัวนำ[N] conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย, Notes: ฟิสิกส์
ตัวนำ[N] conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Thai definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย
ตัวนำ[N] conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Thai definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย
ตัวนำยิ่งยวด[N] superconductor
ตัวนำยิ่งยวด[N] superconductor
สารกึ่งตัวนำ[N] semiconductor, Example: ทรานซิสเตอร์และวงจรรวมต้องอาศัยวัสดุสำคัญ ที่เรียกรวมๆ ว่า ”สารกึ่งตัวนำ, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน
สารตัวนำยิ่งยวด[N] superconductor, Example: สาเหตุของความเสียหายเกิดจากยังมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในสารตัวนำยิ่งยวดในปริมาณมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สารที่สามารถนำพาหรือถ่ายทอดได้อย่างยอดเยี่ยมดียิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวนำน. สารที่กระแสไฟฟ้าหรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย.
การนำน. การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำหรือฉนวน
แกรไฟต์(แกฺร-) น. อัญรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอน ชื่อสามัญเรียกว่า พลัมเบโก (plumbago) หรือแร่ดินสอดำ ลักษณะเป็นของแข็ง มีรูปผลึกเป็นแผ่นบาง ๆ ทึบแสง อ่อนนุ่ม สีเทาเข้มถึงดำ เนื้ออ่อน เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี มักใช้ทำไส้ดินสอดำ เบ้าหลอมโลหะ นํ้ามันหล่อลื่นบางชนิด ไส้ถ่านไฟฉาย ไส้ไฟอาร์ก ใช้เป็นตัวลดความเร็วช่วยควบคุมจำนวนอนุภาคนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์.
แกลเลียม(แกน-) น. ธาตุลำดับที่ ๓๑ สัญลักษณ์ Ga เป็นโลหะสีขาวคล้ายเงิน ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ ๒๙.๗๘ °ซ. เดือดที่ ๒๑๐๐ °ซ. ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์ชนิดใช้วัดอุณหภูมิสูง ๆ สารประกอบแกลเลียมอาร์เซไนด์ใช้ประโยชน์เป็นวัตถุกึ่งตัวนำ.
คอนเดนเซอร์น. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน.
เคเบิลตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้ เช่น สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง.
เครื่องควบแน่นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, มักเรียกทับศัพท์ว่า คอนเดนเซอร์.
แคโทดน. แผ่นหรือแท่งตัวนำที่โยงต่อกับขั้วลบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้า.
เจอร์เมเนียมน. ธาตุลำดับที่ ๓๒ สัญลักษณ์ Ge เป็นโลหะสีขาว เปราะ หลอมละลายที่ ๙๓๗.๔ ºซ. มีสมบัติเป็นกึ่งตัวนำ สารประกอบแมกนีเซียมเจอร์เมเนต ใช้ประโยชน์ในหลอดวาวแสง (fluorescent lamp).
ฉนวน ๒(ฉะหฺนวน) น. วัตถุที่ไฟฟ้าหรือความร้อนผ่านไม่ได้สะดวก, วัตถุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือความร้อน.
ไดนาโมน. เครื่องกลที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ คือ ให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลวดตัวนำได้.
ทรานซิสเตอร์(ทฺราน-) น. อุปกรณ์ขนาดเล็กมาก ประกอบด้วยผลึกของสารกึ่งตัวนำ มีขั้วไฟฟ้า ๓ ขั้วสำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าภายนอก ใช้สำหรับควบคุมและขยายกระแสไฟฟ้า คือกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ระหว่างขั้วไฟฟ้าคู่หนึ่งควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ถูกขยายซึ่งเคลื่อนที่ระหว่างขั้วไฟฟ้าอีกคู่หนึ่ง โดยขั้วไฟฟ้า ๒ คู่นี้มีขั้วหนึ่งเป็นขั้วร่วมกัน, ลักษณนามว่า ตัว, (ปาก) เครื่องรับวิทยุกระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก ที่ใช้วงจรทรานซิสเตอร์.
ทองแดง ๑น. ธาตุลำดับที่ ๒๙ สัญลักษณ์ Cu เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง หลอมละลายที่ ๑๐๘๓ °ซ. เนื้ออ่อนบุให้เป็นแผ่นบางและรีดเป็นเส้นลวดได้ง่าย เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี.
โทรเลขน. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ. (อ. telegraph).
โทรศัพท์น. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ. (อ. telephone), คำว่าโทรศัพท์ที่อยู่หน้าหมายเลขโทรศัพท์มักเขียนย่อว่า โทร. ออกเสียงว่า [โท].
บิสมัทน. ธาตุลำดับที่ ๘๓ สัญลักษณ์ Bi เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวอมแดง เปราะ หลอมละลายที่ ๒๗๑.๓ °ซ. เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่เลว มีสมบัติพิเศษ คือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิตํ่า.
พลาสมาภาวะหนึ่งของสสาร ณ ภาวะนี้สสารอยู่ในสภาพแก๊สที่ร้อนจัดอย่างยิ่งยวด และแตกตัวเป็นอนุภาคบวกกับอิเล็กตรอนซึ่งมีจำนวนเท่ากันโดยประมาณ สสารในภาวะนี้เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดียิ่ง.
พาหะ ๓น. ตัวนำ เช่น ยุงก้นปล่องเป็นพาหะไข้มาลาเรีย.
ลัดวงจรก. ลักษณะที่วงจรไฟฟ้าซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน มีตัวนำซึ่งมีความต้านทานตํ่ากว่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้านั้นมากมาแตะพาด เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากไหลผ่านตัวนำที่มาแตะพาดนั้น ทำให้เกิดความร้อนสูงมากจนเกิดไฟไหม้ได้ เรียกว่า ไฟฟ้าลัดวงจร.
โลห-, โลหะธาตุซึ่งมีสมบัติสำคัญ คือ เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดี มีขีดหลอมเหลวสูง ขัดให้เป็นเงาได้ ตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้ เมื่อนำมาเคาะมีเสียงดังกังวาน เมื่ออยู่ในสภาพไอออนจะเป็นไอออนบวก.
สายดินน. สายตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดใด ๆ ในวงจรไฟฟ้าให้เชื่อมกับพื้นโลก โดยประสงค์ให้จุดนั้น ๆ มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของโลก.
สายเปลือยน. เส้นโลหะตัวนำไฟฟ้า ใช้เพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่าน ไม่มีฉนวนหุ้ม, ถ้ามีฉนวนหุ้มเรียก สายไฟฟ้า.
สายไฟฟ้าน. เส้นโลหะตัวนำไฟฟ้า ใช้เพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านอาจมีฉนวนหุ้มหรือไม่มีก็ได้, ถ้าไม่มีฉนวนหุ้มเรียก สายเปลือย.
สายล่อฟ้าน. แท่งโลหะปลายแหลมใช้ติดบนหลังคาอาคารสูง ๆ โดยโยงต่อกับพื้นดินด้วยลวดโลหะ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าให้อิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ได้ระหว่างเมฆกับพื้นโลก เป็นการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า.
อิเล็กทรอนิกส์(-ทฺรอ-) น. วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้.
แอโนดน. แผ่นหรือแท่งตัวนำที่โยงต่อกับขั้วบวกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่.
โอห์มน. หน่วยวัดความต้านทาน ใช้สัญลักษณ์ Ω ความต้านทาน ๑ โอห์ม คือ ความต้านทานระหว่างจุด ๒ จุดบนตัวนำ ซึ่งเมื่อจุดคู่นี้มีความต่างศักย์ไฟฟ้า ๑ โวลต์แล้ว จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ๑ แอมแปร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predecessorตัวนำหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
semiconductorสารกึ่งตัวนำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semiconductor memoryหน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semi-conductor ignition systemระบบจุดระเบิดแบบสารกึ่งตัวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cutter guideตัวนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
vectorตัวนำโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vectorial-ตัวนำโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermal conductorตัวนำความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
headerตัวนำหน้า, หัวเรื่อง, ส่วนหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semiconductorสารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน เช่น ซิลิคอน เจอเมเนียม เทลลูเนียมเป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Organic semiconductorสารกึ่งตัวนำอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductor storage devicesหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
P-Siสารกึ่งตัวนำชนิดพี
สารกึ่งตัวนำที่ถูกเติมด้วยอะตอมของสารเจือชนิดพี ที่นิยมใช้มากได้แก่อะตอมของโบรอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
N-Siสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
สารกึ่งตัวนำที่ถูกเติมด้วยอะตอมของสารเจือชนิดเอ็น เช่น ซิลิคอนถูกเติมด้วยอะตอมของฟอสรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
semiconductorสารกึ่งตัวนำ
ธาตุหรือสารประกอบที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้ากึ่งๆ กับความต้านทานไฟฟ้านั้นแปรเปลี่ยนไป สุดแท้แต่สารอื่นที่มาเจือปน (เรียกว่า Impurities) ธาตุเหล่านี้ได้แก่ เจอร์มาเนียม (germanium) เซเลเนียม (selenium) ซิลิกอน (silicon) ส่วนสารประกอบได้แก่ แอนติโมนี ไตรซัลไฟด์ แคดเมียน ซัลไฟด์ และแกลเลียม อาร์เซไนต์ [คอมพิวเตอร์]
Superconductorตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High temperature superconductorตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดอุณหภูมิสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้
คำที่มักเขียนผิด คือ อิเล็กทรอนิคส์ [คำที่มักเขียนผิด]
Catalyst suppotsตัวนำตัวเร่งปฏิกิริยา [TU Subject Heading]
High temperature superconductorsตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง [TU Subject Heading]
Semi conductor industrial equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Semi conductor production equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านการผลิต [TU Subject Heading]
Semiconductor industryอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ [TU Subject Heading]
Semiconductorsสารกึ่งตัวนำ [TU Subject Heading]
Superconductorsตัวนำยวดยิ่ง [TU Subject Heading]
Superlattices as materialsสารกึ่งตัวนำซูเปอร์แลตทิชส์ [TU Subject Heading]
Export-led Growth ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ให้ภาคการส่งออกเป็น ตัวนำ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้น ของสินค้าออก ซึ่งทำให้เกิดผลเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจส่วนอื่น ๆ ของประเทศ เป็นการสร้างเงินตราต่างประเทศและจะทำให้มีการสั่งสินค้าเข้าเพิ่มเติมเพื่อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปอีกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ภาคการส่ง ออกเป็นตัวนำนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วได้หากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ให้การส่งเสริมด้วยการใช้กลยุทธ์แบบการส่งเสริมการส่งออก (ดู Export Promotion) ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (ดู NICS) ที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วก็เป็นความเจริญเติบโตในลักษณะนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Antibiotics, Ion Conductionยาปฎิชีวนะเป็นตัวนำไอออน [การแพทย์]
Carrier Modelตัวนำ [การแพทย์]
Carrier Proteinsโปรตีนนำพา,โปรทีนที่เป็นตัวพา,โปรตีนที่เป็นตัวนำพา,โปรตีนพาหะ [การแพทย์]
Carriersพาหะนำเชื้อ,พาหะนำโรค,พาหะของโรค,พาหะ,พาหะของโรค,ตัวพา,สารพาหะ,คนที่มีโครโมโซมผิดปกติ,ตัวนำ,พาหะแพร่เชื้อ [การแพทย์]
Carriers, Specificตัวนำพิเศษ [การแพทย์]
Chemical Messengersตัวนำข่าวสารทางเคมีสัญญาณเคมี [การแพทย์]
Circuit Conductorsวงจรตัวนำ [การแพทย์]
Conductorsตัวนำ [การแพทย์]
Disease Vectorsพาหะนำเชื้อโรค,ตัวนำโรค [การแพทย์]
Drug Carriersตัวนำยา [การแพทย์]
Fatty Acidsกรดไขมัน,ตัวนำพวกไขมัน,แอซิดของไขมัน [การแพทย์]
Fibers, Specialized Conductingไฟเบอร์พิเศษที่เป็นตัวนำ [การแพทย์]
carrierพาหะ, 1. สิ่งมีชีวิตที่นำเอาลักษณะทางพันธุกรรมหรือเชื้อโรคไปถ่ายทอดให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น  2. อิเล็กตรอนซึ่งเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าในตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electrodeขั้วไฟฟ้า, ตัวนำไฟฟ้าที่จุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือเซลล์อิเล็กโทรไลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
copperทองแดง, ธาตุแทรนซิชัน มีเลขอะตอม 29  สัญลักษณ์ Cu เป็นโลหะสีแดงอ่อน จุดหลอมเหลว 1,084oC เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electrochemical reactionปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี, ปฏิกิริยารีดอกซ์ซึ่งมีการให้และรับอิเล็กตรอนโดยผ่านตัวนำ ปฏิกิริยานี้จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
aluminiumอะลูมิเนียม, ธาตุในหมู่ III ของตารางธาตุ  มีเลขอะตอม 13 สัญลักษณ์ AI  เป็นโลหะเบา สีขาว จุดหลอมเหลว 660oC  เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดีใช้ทำอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electric currentกระแสไฟฟ้า, ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าใน 1 หน่วยเวลา ใช้สัญลักษณ์ I มีหน่วยเป็นแอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eddy currentกระแสวน, กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือในเครื่องกลไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
induced currentกระแสเหนี่ยวนำ, กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตัวนำ  เมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กหรือเมื่อสนามแม่เหล็กที่ผ่านตัวนำเกิดการเปลี่ยนแปลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electrostatic inductionการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต, การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิวของตัวนำโดยการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้ามาใกล้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า, การทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวนำเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electrodeขั้วไฟฟ้า, ขั้วตัวนำไฟฟ้าที่จะนำกระแสไฟฟ้าเข้าหรือออกจากระบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive electrodeขั้วไฟฟ้าบวก, ขั้วตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ขั้วไฟฟ้าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
capacitanceความจุ, สมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวนำหรือตัวเก็บประจุ มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างจำนวนประจุไฟฟ้าบนตัวนำหรือตัวเก็บประจุกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำหรือตัวเก็บประจุนั้น  ใช้สัญลักษณ์ C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conductance [electrical conductance]ความนำไฟฟ้า, สมบัติในการนำไฟฟ้าของตัวนำ มีค่าเป็นส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้า  หน่วยเป็น โอห์ม-1 หรือ ซีเมนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
drift velocityความเร็วลอยเลื่อน, ความเร็วเฉลี่ยซึ่งอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ในตัวนำ  เป็นความเร็วต่ำมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thermocoupleคู่ควบความร้อน, คู่ควบความร้อน อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ โดยใช้หลักความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายซึ่งต่อกันทั้ง 2 ข้างของโลหะตัวนำ 2 ชนิด ทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coulombคูลอมบ์, หน่วยประจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ C  โดยกำหนดว่า ประจุไฟฟ้า 1  คูลอมบ์ คือ จำนวนประจุที่ผ่านตัวนำใน 1 วินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
insulatorฉนวน, สารที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า  หรือเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
siemensซีเมนส์, หน่วยวัดความนำไฟฟ้าของตัวนำ  ใช้สัญลักษณ์ S โดยกำหนดว่า 1 ซีเมนส์  คือ ความนำไฟฟ้าของตัวนำซึ่งมีความต้านทาน 1 โอห์ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You go on if one of the leads can't make the performance.นายไปแสดงแทนถ้าหากตัวนำขึ้นเล่นไม่ได้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Swarmers.- กระสุนแตกตัวนำวิถีN Gamer (2009)
- Swarmers.- กระสุนแตกตัวนำวิถี Gamer (2009)
Do I need some kind of representation?ผมต้องเตรียมตัวนำเสนอ อะไรด้วยมั้ย? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And the only credible lead we have is the word "noise""และตัวนำเพียงอย่างเดียวที่พอเชื่อถือได้ เรามีคำว่า 'noise' In Plane Sight (2009)
He remembers leads and investigatory paths that we won't have for another six months.เขาจดจำตัวนำทางได้ และวิธีการสืบสวนต่างๆ ที่เราไม่ต้องรอให้เหตุการณ์ อีกหกเดือนหน้า เกิดเสียก่อน Gimme Some Truth (2009)
Those leads have already lead to significant breaks in the case.ตัวนำเหล่านั้นได้นำพา ไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ ในทางคดี Gimme Some Truth (2009)
No, we learned about the crow deaths from a lead that I remembered from my flash-forward.เปล่า เราได้เรียนรู้ เรื่องการตายของอีกา จากตัวนำทางที่ผมจดจำได้ จากภาพในอนาคต Gimme Some Truth (2009)
And this is a lead you followed up on your own?และด้วยตัวนำทางนี้ ทำให้คุณต้องติดตาม มันไปด้วยตัวเอง Gimme Some Truth (2009)
Covered in clues, pictures, leads--ประกอบไปด้วย เงื่อนงำต่างๆ รูปถ่าย ตัวนำทาง-- Gimme Some Truth (2009)
Instead of following up on the Somalia lead, you wanna reopen the dirty bomb case?แทนที่เราจะตามตัวนำทาง ไปยังโซมาเลีย นายกลับอยากรื้อ คดีระเบิดระยำนั้น Black Swan (2009)
And Somalia is not a lead. It's an urban myth, at best.และโซมาเลียไม่ใช่ตัวนำทาง มันเป็นได้อย่างดีที่สุด แค่ตำนานชาวบ้าน Black Swan (2009)
It is a legit lead on a terrorism investigation, which is kind of what we do around here.มันเป็นตัวนำพาไป อย่างชอบด้วยกฎหมาย ในการสอบสวนคดีก่อการร้าย ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ การงานของเราในที่นี่ Black Swan (2009)
Look, Stan, it's a real lead.ฟังนะสเตน มันคือตัวนำทางจริงๆ Playing Cards with Coyote (2009)
If we can tie this jewelry to the guy wearing it, we'll have our first workable lead.ถ้าเราสามารถเอาภาพแหวน วงนี้ไปหาคนสวมมันได้ เราจะได้ตัวนำแรก ที่ใช้การได้สักที Playing Cards with Coyote (2009)
rossi: he knows the police with stop looking at the state line.เอเจนซี่ที่ทำเรื่องรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม คงเป็นตัวนำไปสู่ฆาตกรได้อย่างดี Cradle to Grave (2009)
You're a golden boy. Ham Egg you may very.เธอเป็นเหมือนตัวนำโชคของเขา แฮมไข่ดูชอบเธอมากเลย Astro Boy (2009)
Last year's cause celebre was the changing of the school mascot.งานเด่นของเธอเมื่อปีที่แล้ว คือ การเปลี่ยนตัวนำโชคของโรงเรียน Easy A (2010)
Some of the guys think they're good luck.แสดงว่ามีคนคิดว่านายเป็นตัวนำโชค Peleliu Landing (2010)
I mean, gold conducts electricity better than any other non-corrosive metal.ก็ใช่ ผมหมายถึง ทองคำเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีกว่า โลหะอย่างอื่นๆ ที่กรดกัดกร่อนไม่ได้ The Bones That Weren't (2010)
I mean, you being at sectionals is-is kind of a good luck charm for us.ถ้าคุณได้ไปด้วย มันคงดีมากๆ คุณเหมือนตัวนำโชค Special Education (2010)
Guess you didn't need your good luck charm, after all.งั้นคุณก็คงไม่ต้องการ ตัวนำโชคแล้วสินะ Special Education (2010)
You could be low on electrolytes.นายมีอิเล็กโทรไลต์*ต่ำมาก *สารประกอบที่แตกตัวเป็นอะตอมในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า Cloverdale (2010)
He must have been really, really nervous to see what had happened.หลายร้อยของแม่ เหล็กตัวนำยิ่งยวด What Are We Really Made Of? (2010)
But the menu could be the link that brings us to my mom.แต่เมนูน่าจะเป็นตัวนำเราไปหาแม่ฉัน Chuck Versus the Anniversary (2010)
I need to cast Hye-in as the leading lady, is that it?เธอกำลังบอกว่า ฉันต้องให้เฮอินแสดงเป็นตัวนำใช่มั้ย? เธอหมายความอย่างนั้นใช่รึเปล่า? Episode #1.10 (2010)
Do you know the girl your father wants to cast as the lead?พวกเค้าพูดกันว่าผู้กำกับบันมีคนที่คิดอยากจะให้เป็นตัวนำแล้ว Episode #1.4 (2010)
He put them there to gain more power, but they make him a better conductor.เขาเอาไว้บนไม้เท้าเพื่อเพิ่มพลัง แต่มันก็ทำให้เขาเป็นตัวนำไฟฟ้าดีๆนี่เอง The Sorcerer's Apprentice (2010)
No, that's called trying to get a girl to like you while look like the lead in a slasher flick.ไม่, มันคือการพยายาม เพื่อที่จะให้ผู้หญิงมาชอบคุณ แม้ว่าจะดูเหมือนคนที่เป็นตัวนำในหนังแนวเชือดไล่ฆ่าคนก็เถอะ Beastly (2011)
Girl's my little pot of gold.ผู้หญิงเนี่ยแหละตัวนำโชคของฉันเลย Hick (2011)
How about can cozies emblazoned with our university mascot?ที่มีรูปตัวนำโชคของมหาลัยเราล่ะ สู้้เขา บีเวอร์ The Bus Pants Utilization (2011)
Meme theory suggests that items of gossip are like living things that seek to reproduce using humans as their host.ทฤษฏีมีมเสนอว่า ตัวข่าวลือนั้นเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิต ที่สืบพันธุ์โดยการอาศัยมนุษย์เป็นตัวนำ The Herb Garden Germination (2011)
It's a component of the high-temperature superconductors that are critical to the pod systems.มันเป็นองค์ประกอบหลัก ของตัวนำความร้อนยิ่งยวด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบ pod Gauntlet (2011)
They call me the Harbinger of Doom.พวกเขาเรียกฉันว่าตัวนำเคราะห์ Original Skin (2011)
So what's Jenna, then, their mascot?แล้วเจนน่าเป็นอะไรล่ะ ตัวนำโชคเหรอ? I Must Confess (2011)
Guys, guys. It's a gold pooper. We're taking it!นี่พวก มันจะเป็นตัวนำทองมาให้เรา เราต้องเอามันไป Puss in Boots (2011)
It's thanks to you, Da Jiดาจิคุณนี่เป็นตัวนำโชคนะเนี่ย Episode #1.2 (2011)
MAYBE I'M GOOD LUCK FOR YOU.ฉันอาจเป็นตัวนำโชคคุณก็ได้ The Expendables 2 (2012)
You their mascot?นายเป็นตัวนำโชคของพวกเขาใช่ไหม Witness (2012)
This is a four-leaf clover, kid.ชั้นมันตัวนำโชค ไอ้เด้กน้อย Heart (2012)
Turns out having a mascot in the precinct can be pretty useful.ดูเหมือนตัวนำโชคประจำสถานี จะใช้ได้นะ An Embarrassment of Bitches (2012)
If he wants to play the hero, you play along with him.เมื่อเขาอยากเล่นบทเด่นเป็นตัวนำ เจ้าก็ควรส่งเสริมเขา The Four (2012)
Emma, you're my new good luck charm.เอมม่า คุณคือตัวนำโชคอันใหม่ The Nurse and the Curse (2012)
That's my good luck charm.ไอ้หนุ่มนี้เป็นตัวนำโชคของฉัน Riddick (2013)
I did my graduate thesis on semi-conductor memory.ผมทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของฉัน ในหน่วยความจำกึ่งตัวนำParanoia (2013)
It's an impressive conductor.เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Once I own them, these men--พวกไร้ข้อด่างพร้อย จะเป็นตัวนำชัยชนะมาให้เรา Valar Dohaeris (2013)
Points to them for their choice of vehicles.ภาหนะที่พวกเธอเลือกจะเป็นตัวนำเราไปหาพวกเธอ American Gothic (2013)
But, uh, he felt like he'd bring trouble down on us, so he had to split.แต่ เอ่อ เขาคงรู้สึกว่าเป็นตัวนำปัญหามาให้เรา เขาก็เลยขอแยกตัวออกไป Slumber Party (2013)
She... she was just the carrier, like typhoid Mary.เธอเป็นแค่ตัวนำพา.. เหมือนกับไทฟอยด์ FZZT (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารกึ่งตัวนำ[n.] (sān keung tūanam) EN: semiconductor   FR: semi-conducteur [m]
สารตัวนำยิ่งยวด[n. exp.] (sān tūanam ying-yūat) EN: superconductor   FR: supraconducteur [m]
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: leader ; chief ; master ; ringleader   FR: chef [m] ; meneur [m]
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: conductor   FR: conducteur [m]
ตัวนำไฟฟ้า [n. exp.] (tūanam faifā) EN: conductor   FR: conducteur électrique [m]
ตัวนำยิ่งยวด[n. exp.] (tūanam yingyūat) EN: superconductor   

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actor[N] นักแสดงชาย, See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย, Syn. male performer
actress[N] นักแสดงหญิง, See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง, Syn. female performer
electrolyte[N] สารประกอบที่แตกตัวเป็นอะตอมในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า, See also: อิเล็กโทรไลต์
gallium[N] ธาตุโลหะใช้ทำสารกึ่งตัวนำและเครื่องวัดอุณหภูมิ (สัญลักษณ์ย่อ Ga)
inductor[N] ตัวนำกระแสไฟฟ้า, See also: ผู้นำ
lead[ADJ] สำคัญที่สุด, See also: เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ, Syn. most important, leading
mascot[N] สิ่งนำโชค, See also: ตัวนำโชค, ผู้นำโชค, เครื่องราง, Syn. amulet, luck piece
pilot[N] เครื่องนำ (ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์), See also: ตัวนำ, เครื่องนำวิถี
pilot[ADJ] ซึ่งใช้เป็นตัวนำ, See also: สำหรับนำ
protagonist[N] ตัวเอก, See also: ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, ตัวชูโรง, Syn. hero, heroine, warrior
clothshorse[SL] คนแต่งตัวนำแฟชั่น
semiconductor[N] อุปกรณ์กึ่งตัวนำ, See also: สารกึ่งตัวนำ, Syn. insulator
superconductor[N] ตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
trigger[N] ตัวนำ, See also: เครื่องชวนใจ, การชักนำ
unleaded[ADJ] ไม่ถูกนำ, See also: ไม่แยกโดยตัวนำ, Ant. leaded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
bolometern. เครื่องมือวัดความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
electrolyte(อีเลค'โทรไลทฺ) n. สารประกอบในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและแตกตัวเป็นไอออน, See also: electytic adj.
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำด้วยเหล็ก เหล็กออกไซด์หรือเฟอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟผ่าน ใช้ประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล แต่เดิมมาแกนแม่เหล็กนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งถือเป็นหน่วยสมองหลัก ใช้เป็นที่ประมวลผล เรียกว่า magnetic core memory หรือ หน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว หันมาใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นแทน
mascot(แมส'คอท) n. ตัวนำโชค,ผู้นำโชค
mosมอสย่อมาจาก metal oxide semiconductor เป็นสารกึ่งตัวนำจากออกไซด์ของโลหะที่ใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
promหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)
silicon(ซิล'ละคอน) n. ธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง,หมายถึง สารชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเหมือนทรายที่ใช้ทำแก้ว) ใช้ทำวงจรรวมหรือชิป (chip) ถือเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ดีมากตัวหนึ่ง นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันดู semiconductor ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
mascot(n) เครื่องราง,เครื่องนำโชค,ตัวนำโชค,มิ่งขวัญ
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
inductor[อินดักเตอร์] (n ) ตัวนำไฟฟ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ตัวนำไฟฟ้า, See also: A. der Widerstand,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top