ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตัดสินใจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัดสินใจ, -ตัดสินใจ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดสินใจ(v) determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
ผู้ตัดสินใจ(n) decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัดสินใจก. ตกลงใจ.
กระยึกกระยักว. ยึกยัก, อาการที่ลังเลไม่กล้าตัดสินใจ.
ค่านิยมน. สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง.
คุย ๑ปรึกษาหารือ เช่น เรื่องนี้ขอคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจ
เงื้อง่าราคาแพงก. จะทำอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจทำลงไป ดีแต่ทำท่าหรือวางท่าว่าจะทำเท่านั้น.
จุดบอดน. บริเวณที่เครื่องมือสื่อสารรับสัญญาณได้ไม่ชัด, บริเวณหลังลูกตาที่ไม่รับแสง, บริเวณที่ควรจะมองเห็นแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ทางโค้งนี้มีจุดบอด ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อย ๆ, จุดของปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือแยกแยะได้อย่างชัดเจนอาจจะเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงสภาวะที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้.
ชั่งใจก. คิดให้แน่ก่อนที่จะตัดสินใจ.
ดีดลูกคิดก. คำนวณผลได้ผลเสียหรือกำไรขาดทุนอย่างละเอียดแล้วจึงตัดสินใจลงมือกระทำ
เด็ดเดี่ยวว. ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ.
ตกล่องปล่องชิ้นก. ตัดสินใจที่จะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย.
ตรายางน. ตราที่ทำด้วยยางสำหรับประทับบนกระดาษเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึง ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจแต่ลงนามอนุมัติตามที่มีผู้อื่นเสนอมาโดยไม่ได้ตัดสินใจเอง.
ตันอกตันใจก. อึดอัดใจ, ตัดสินใจไม่ถูก.
พะอืดพะอมโดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี, ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเด็ดขาดลงไป, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ก็ว่า.
ยึกยักว. อาการที่ลังเลไม่กล้าตัดสินใจ, กระยึกกระยัก ก็ว่า.
รักพี่เสียดายน้องก. ลังเลใจ, ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี.
รี ๆ รอ ๆว. แสดงอาการลังเลใจ, ไม่แน่ใจที่จะทำลงไป, เช่น มัวรี ๆ รอ ๆ อยู่นั่นแหละ เมื่อไรจะตัดสินใจเสียที.
ลังเลก. ไม่แน่ใจ, ยังตัดสินใจไม่ได้, เช่น ลังเลใจไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดี.
ลำบากว. เดือดร้อนเพราะถูกทรมานกายหรือใจ เช่น ตกอยู่ในฐานะลำบาก ตกที่นั่งลำบาก, ยาก เช่น ทำลำบาก ตัดสินใจลำบาก, ไม่สะดวก เช่น ทางลำบาก.
สองจิตสองใจว. ลังเล, ตัดสินใจไม่ได้, เช่น จะไปเชียงใหม่ดีหรือไม่ไปดี ยังสองจิตสองใจอยู่.
สุขุมว. ประณีต, ลึกซึ้ง, รอบคอบ, ไม่วู่วาม, เช่น เขาจะไม่ด่วนตัดสินใจ ก่อนที่จะพิจารณาอย่างสุขุมทั้งทางได้และทางเสีย เขามีปัญญาสุขุม, บางครั้งใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น สุขุมคัมภีรภาพ สุขุมรอบคอบ สุขุมลึกซึ้ง.
หันรีหันขวางก. อาการที่หันเหไปมา เก้ ๆ กัง ๆ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างใด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mood theoryทฤษฎีอารมณ์ (ที่เกี่ยวกับภาวะการตัดสินใจและมติมหาชน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decision instructionคำสั่งตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision planแผนตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision support system (DSS)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ดีเอสเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision tableตารางการตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision tree(รูป)ต้นไม้การตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DSS (decision support system)ดีเอสเอส (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
indicisivenessความไม่อาจตัดสินใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unstructured decisionการตัดสินใจไร้โครงสร้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fuzzy decision makingการตัดสินใจแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decision treeต้นไม้ตัดสินใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Company Manพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Task related monitoringการเฝ้าสังเกตตามภารกิจ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนสำหรับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Independent Livingการดำรงชีวิตอิสระ, การดำรงชีวิตอิสระเป็นแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่เชื่อว่าคนพิการควรได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิการตัดสินใจเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่พิการ นั่นหมายถึงเป็นการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการให้มีความเป็นอิสระมากที่สุด โดยให้คนพิการได้เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน [Assistive Technology]
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access to Justice in Environmental Mattersอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1, อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1998) [TU Subject Heading]
Decision makingการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision making in chilerenการตัดสินใจในเด็ก [TU Subject Heading]
Decision support systemsระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision treesต้นไม้ตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Group decision makingการตัดสินใจโดยกลุ่ม [TU Subject Heading]
Statistical decisionการตัดสินใจทางสถิติ [TU Subject Heading]
consensusฉันทามติ หมายถึง แนวปฏิบัติในการตัดสินใจที่จะมีมติดำเนินการหรือไม่ดำเนินการในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง โดยแม้ทุกฝ่ายจะมิได้เห็นพ้องร่วมกัน แต่ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้าน [การทูต]
decisionข้อตัดสินใจ [การทูต]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]
Public Diplomacyการทูตสาธารณะ หมายถึง การดำเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเป้า หมายและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศใคประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น และประสบผลสำเร็จอน่างแนบเนียน โดยจะมี ความแตกต่างจากการดำเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ(Government to Government)แต่การทูตสาธารณะจะเน้นวิธีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ประชาชน( Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในต่างประเทศหรือระหว่าประชาชนด้วยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตสู่สาธารณชนนี้ [การทูต]
Technical Competencyสมรรถนะทางวิชาการ, ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) คุณภาพงานบริการ (Service Quality) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) เป็นต้น [การจัดการความรู้]
Decisionการตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Evaluationการประเมินผลการตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Implementationการนำการตัดสินใจไปใช้ [การแพทย์]
Decision Makingการวินิจฉัยสั่งการ, การตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Making by Researchการตัดสินใจโดยอาศัยการวิจัย [การแพทย์]
Decision Making Processกระบวนการตัดสินใจ, กระบวนการการตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Making, Intuitiveการตัดสินใจโดยอาศัยการเรียนรู้ [การแพทย์]
Decision Making, Professionalการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด [การแพทย์]
Determinationการตัดสินใจ, การตรวจหา, การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
ความขัดแย้งความขัดแย้ง, สภาวะหรือเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีความขัดแย้งในตนเอง เมื่อถึงเวลาที่เผชิญแล้ว บุคคลนั้นเกิดความลำบากใจ หนักใจ หรืออึดอัดใจในการตัดสินใจ ตกลงใจที่จะเลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความขัดแย้งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ความขัดแย้งในใจที่บุคคลจะต้องต [สุขภาพจิต]
Arithmetic-Logic Unit (ALU)หน่วยคำนวณและตรรกะ หรือเอแอลยู, หน่วยที่ทำหน้าที่ในการคำนวณต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะเพื่อทำการตัดสินใจ เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล การเปรียบเทียบว่าจริงหรือเท็จ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
computerคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไอซีต่าง ๆ มากมาย สามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ เปรียบเทียบและตัดสินใจทางตรรกศาสตร์ คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ต้องใช้เวลามาก สามารถใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างสรรค์งานทางกราฟิกได้ อีกทั้งยังตอบสนองค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
technology selectionการเลือกใช้เทคโนโลยี, การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Indecisivenessการไม่กล้าตัดสินใจ [การแพทย์]
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
Judgment, Clinicalการตัดสินใจจากลักษณะทางคลินิค [การแพทย์]
Judgment, Practicalการตัดสินใจในเชิงปฎิบัติการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be decided tonight.จะต้องตัดสินใจคืนนี้ The Great Dictator (1940)
- Well, I haven't made up my mind.- ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะ Rebecca (1940)
I decided to come down here and have it out with both of them.ผมจึงตัดสินใจลงมาที่นี่เพื่อต่อว่าทั้งคู่ Rebecca (1940)
However you decide, your verdict must be unanimous.แต่คุณตัดสินใจ, คำตัดสินของคุณจะต้องเป็นเอกฉันท์ 12 Angry Men (1957)
This is somebody's life. We can't decide in five minutes.นี่คือชีวิตของคน เราไม่สามารถตัดสินใจได้ในห้านาที 12 Angry Men (1957)
We can't help that.เราไม่สามารถช่วยว่า เราอยู่ที่นี่ในการตัดสินใจความบริสุทธิ์หรือความผิดของเขา 12 Angry Men (1957)
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน 12 Angry Men (1957)
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ 12 Angry Men (1957)
The kid you just decided isn't guilty was seen ramming this into his father!เด็กคุณก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เห็นยัดนี้เป็นพ่อของเขา! 12 Angry Men (1957)
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน 12 Angry Men (1957)
"What I will do if he decides to go down, I don't know.ถ้าเขาตัดสินใจที่จะไปลงฉันไม่ ทราบ สิ่งที่ฉันจะทำ The Old Man and the Sea (1958)
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No, but we can put you where your decision might prove fatal.ไม่มี แต่เราสามารถทำให้คุณที่ การตัดสินใจของคุณ อาจพิสูจน์ร้ายแรง ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการจราจรติดขัด บางคนที่มีผมกับมัน How I Won the War (1967)
No, Doctor. Decisive.ผมตัดสินใจเเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
-He must get better first. I'll decide...- เขาจะต้องได้รับดีขึ้นเป็นครั้งแรก ผมจะตัดสินใจ ... The Godfather (1972)
"Now is a time of great decision.♪ บัดนี้ถึงคราที่ต้องตัดสินใจ Blazing Saddles (1974)
I decided to make a portrait of him so that I wouldn't forget him.ผมตัดสินใจวาดรูปเหมือนเขา ผมจะได้ไม่ลืมเขา The Little Prince (1974)
So I decided to leave my planet and go out into the universe and try to learn something.ผมเลยตัดสินใจออกจากดาวของผม แล้วก็ท่องไปในจักรวาล และพยายามเรียนรู้บางอย่าง The Little Prince (1974)
You got to make up your minds.คุณต้องตัดสินใจนะ Jaws (1975)
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You will be punished and deflowered when we decide the time is ripeคุณจะถูกลงโทษและ flower when ที่เราตัดสินใจเวลาสุก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For if we knew we were looking at a boy rather than a girl we might be influenced in making our decisionสำหรับถ้าเรารู้เรากำลังดูเด็กผู้ชาย at a ค่อนข้างดีกว่าเด็กผู้หญิง... ...เราอาจจะ influence in การกระทำการตัดสินใจของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
People have to decide what's to be done with the world.คนเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับโลก Oh, God! (1977)
I can't make a personal decision for everybody.ผมตัดสินใจแทนทุกคนไม่ได้ Oh, God! (1977)
Some may decide I'm too crazy to live with.บางคนตัดสินใจว่า ผมบ้าเกินกว่าจะอยู่ด้วยได้ Oh, God! (1977)
Mr. Summers said that Lowell Wilson is personally deciding whether or not you can keep your job.คุณซัมเมอร์บอกว่า โลเวล วิลสันตัดสินใจว่า คุณควรจะทำงานต่อไปหรือไม่ Oh, God! (1977)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
He wants us all to decide for ourselves whether or not we saw him and heard him.ท่านต้องการให้เราตัดสินใจเอง ว่าเราเห็นหรือได้ยินเสียงท่านมั้ย Oh, God! (1977)
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
Suzy Bannion decided to perfect her ballet studies...ซูซี่ บานเนี่ยน ตัดสินใจเข้าเรียนบัลเลต์ต่อ... Suspiria (1977)
I see that when you make up your mind about something, เห็นได้ชัด เวลาเธอ ตัดสินใจ เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง, Suspiria (1977)
Get out of here before I decide to come with you.ออกจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะ ตัดสินใจที่จะมา กับคุณ. Mad Max (1979)
Decision to proceed is yours.ให้คุณตัดสินใจดำเนินการเอง Airplane! (1980)
The decision is yours... is yours... is yours...ให้คุณตัดสินใจเอง ตัดสินใจเอง... ตัดสินใจเอง... Airplane! (1980)
You'll have to decide. You'll have to decide.คุณจะต้องตัดสินใจ คุณจะต้องตัดสินใจ Airplane! (1980)
You'll have to decide.คุณจะต้องตัดสินใจ Airplane! (1980)
You'll have to decide. You'll have to decide.คุณจะต้องตัดสินใจ คุณจะต้องตัดสินใจ Airplane! (1980)
You'll have to decide.คุณจะต้องตัดสินใจ Airplane! (1980)
"I'm glad. Captain made the right decision.""ผมดีใจที่กัปตันตัดสินใจถูกต้อง" Airplane! (1980)
And I'll make the decisions concerning my life!และผมจะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของผม The Blues Brothers (1980)
We gotta figure out something these people like, and fast!พวกเราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าคนเหล่านี้ชอบอะไร The Blues Brothers (1980)
I wish you guys would make up your mind.ผมปรารถนาว่าพวกคุณจะตัดสินใจได้ The Blues Brothers (1980)
You have one full day to decide.พวกเจ้ามีเวลาตัดสินใจหนึ่งวันเต็ม The Road Warrior (1981)
We will take what we wish, then decide whether to blow up your ship.เราจะเอาสิ่งที่เราต้องการ, แล้วตัดสินใจ ว่าจะระเบิดเรือแกหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
How you do it, you decide, right now!วิธีที่คุณทำ คุณตัดสินใจในขณะนี้ First Blood (1982)
I've more or less decided to ask the House to repeal the act that you have taken such exception to.ผมกำลังตัดสินใจว่า จะขอให้สภา ยกเลิกกฎหมายที่คุณคัดค้าน Gandhi (1982)
Because in our country it is the British who decide how an Indian lives what he may buy, what he may sell.เพราะในประเทศเรา คนอังกฤษเป็นคนตัดสินใจ ในความเป็นอยู่ของคนอินเดีย สิ่งที่เขาจะซื้อ สิ่งที่เขาจะขาย Gandhi (1982)
I decided to treat the gang for my birthday.ฉันตัดสินใจที่จะปฏิบัต- ิต่อแก๊งค์ในวันเกิดของฉัน Idemo dalje (1982)
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า: Idemo dalje (1982)
So as the function of the command crew, Bowman and Poole, was to get Discovery to its destination, it was decided that they should not be informed.โบว์แมนและพูลคือการ ได้รับดิสคัเฟอรี ไปยังปลายทาง มันก็ตัดสินใจที่พวกเขาไม่ควร ได้รับการแจ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจในการตัดสินใจ[amnāt nai kān tatsinjai] (n, exp) EN: decision-making power ; power to take decisions  FR: décisionnaire [ m ]
ชะลอการตัดสินใจ[chalø kān tatsinjai] EN: delay decisions
การตัดสินใจ[kān tatsinjai] (n) EN: decision ; decision-making ; decision making ; making a decision  FR: décision [ f ]
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์[kān tatsinjai choēng konlayut] (n, exp) EN: strategic decision
การตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก[kān tatsinjai dōi sīeng khāngmāk] (n, exp) EN: majority decision
การตัดสินใจรายวัน[kān tatsinjai rāiwan] (n, exp) EN: day-to-day decisions
การตัดสินใจซื้อ[kān tatsinjai seū] (n, exp) EN: purchase decision
การตัดสินใจทางการเงิน[kān tatsinjai thāng kānngoen] (n, exp) EN: financing decision ; financial decision
เกณฑ์การตัดสินใจ[kēn kān tatsinjai] (n, exp) EN: decision criteria  FR: critère de décision [ m ]
คำตัดสินใจ[kham tatsinjai] (n, exp) EN: decision ; written decision by a court ; legal determination
คนตัดสินใจ[khon tatsinjai] (n, exp) EN: decision-maker  FR: décisionnaire [ m ]
ผู้ตัดสินใจ[phūtatsinjai] (n) EN: decision-maker ; person who decides ; decider (Am.)  FR: décideur [ m ]
ตัดสินใจ[tatsinjai] (v) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided  FR: décider de ; se décider à ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision
ยังไม่ตัดสินใจ[yang mai tatsinjai] (adj) EN: undecided

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off the hook(idm) ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. be on
be on the hook(idm) ถูกบังคับให้ตัดสินใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. be off, get off
bring matters to a head(idm) ทำให้ต้องตัดสินใจเข้าสู่ (บางอย่าง), Syn. come to
clinch(vt) ตัดสินใจ (หลังจากที่พิจารณาอย่างมาก)
conclude(vt) ตัดสินใจ, Syn. determine, decide
call it quits(idm) ตัดสินใจเลิกบางสิ่ง
call the shots(idm) ตัดสินใจ, See also: เป็นผู้ตัดสิน
call the tune(idm) ตัดสินใจ
cast in with(phrv) ตัดสินใจเข้าร่วม, See also: ร่วมชะตากรรม, Syn. fling in with, throw in with
chech back(phrv) พูดถึง, See also: ตัดสินใจอีกครั้ง, ตรวจสอบอีก
chicken out(phrv) กลัว, See also: ตัดสินใจไม่ทำบางสิ่งเพราะว่ากลัว
cover a lot of ground(idm) มีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้อง (ทำ, ตัดสินใจ, สนทนา)
decide against(phrv) ตัดสินใจไม่ยอมรับ, Syn. decide on
decide between(phrv) เลือกระหว่าง, See also: ตัดสินใจระหว่าง
eleventh-hour decision(idm) การตัดสินใจในนาทีสุดท้าย
fasten down(phrv) ทำให้ตัดสินใจ, See also: ทำให้ตกลงแน่นอน, Syn. tie down to
decide(vt) ตัดสินใจ, See also: ตกลงใจ, ชี้ขาด, Syn. make a decision
decision(n) การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป, Syn. detemination
decisive(adj) ซึ่งแน่นอน, See also: ซึ่งตัดสินใจแล้ว, ซึ่งแน่วแน่
definitive(adj) ที่สรุปขั้นสุดท้าย, See also: ที่ตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. conclusive, completive
definitiveness(n) การสรุปขั้นสุดท้าย, See also: การตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง, Syn. finality
determination(n) การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การลงความเห็น, การสรุป, Syn. judgement, conclusion
determine(vt) ตัดสินใจ, See also: ตกลงใจ, ลงความเห็น, Syn. decide, settle, purpose, intend
determined(adj) เด็ดเดี่ยว, See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, Syn. ambitious, eager, zealous, decided, Ant. apathetic, unambitious
dilly-dally(vi) เสียเวลาในการตัดสินใจ, See also: รวนเร, ชักช้า, อืดอาด, Syn. delay, dawdle, stall, Ant. hasten, hurry
discernment(n) ความสามารถในการตัดสินดี, See also: การตัดสินใจดี, Syn. judgement, volition, will, taste, Ant. blindness, obtuseness
discretion(n) การตัดสินใจดี, See also: ความรอบคอบ, การใช้ดุลยพินิจ, Syn. prudence, foresight, Ant. imprudence
discretion(n) ความอิสระในการตัดสินใจ, Syn. alternative, choice
go above(phrv) ขอคำแนะนำ, See also: ขอคำตัดสินใจ จากคนที่มีอำนาจหรือตำแหน่ง, Syn. go over
hammer out(phrv) พูดคุยในรายละเอียดและตัดสินใจได้, See also: ได้ผลสรุป, ได้คำตอบ
hover between(phrv) ไม่ตัดสินใจระหว่าง, See also: ยังลังเล, Syn. vacillate between, waver between
get the final word(idm) ตัดสินใจครั้งสุดท้าย
get the last word(idm) ตัดสินใจครั้งสุดท้าย
hang in the balance(idm) อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ, See also: ยังไม่ตัดสินใจ
have a good head on one's shoulders(idm) มีสามัญสำนึก, See also: มีการตัดสินใจดี มาจากประสบการณ์มากกว่าการเรียน
have half a mind to do(idm) เกือบตัดสินใจทำบางสิ่ง
have someone on a string(idm) มีบางคนกำลังคอยการตัดสินใจ
horse sense(idm) สามัญสำนึก, See also: ความสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผล / เป็นไปได้
in the balance(idm) อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ, See also: ยังไม่ตัดสินใจ
in the hot seat(idm) อย่างลำบากในการตัดสินใจ
on the horns of a dilemma(idm) ยังไม่ตัดสินใจระหว่างสองสิ่ง
on the hot seat(idm) อย่างลำบากในการตัดสินใจ
up in the air(idm) ไม่ตัดสินใจ, See also: ไม่แน่ใจ
iffy(adj) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ, Syn. doubtful, uncertain, unsure, Ant. certain, sure
impulsive(adj) หุนหันพลันแล่น, See also: ตัดสินใจเร็ว
indecisive(adj) ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน, See also: ที่ยังตัดสินใจไม่ได้, ยังไม่แน่นอน, Syn. irresolute, indefinite, Ant. decisive, definite
indeterminable(adj) ซึ่งหาค่าหาไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถค้นหาได้, ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้, Ant. determinable
judge between(phrv) ตัดสินใจระหว่าง (ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน), See also: ลงความเห็นระหว่าง, ชี้ขาดระหว่าง
jump to conclusion(idm) ด่วนตัดสินใจ, See also: รีบตัดสินใจเร็วเกินไป, Syn. rush to
know best(phrv) คิดดีที่สุด, See also: วินิจฉัยได้ดีที่สุด, ตัดสินใจได้ดีที่สุด, รู้ดีที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt., vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้, พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
bound(เบาดฺ) { bounded, bounding, bounds } adj. ถูกผูกมัด, เหนียวแน่น, แน่นอน, จักต้อง, ตัดสินใจ, เข้าเล่ม, ท้องผูก vi. กระโดด, เด้งกลับ, จดกับ, ประชิดกับ vt. จำกัด, กลายเป็นขอบเขต, พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด, การเด้งกลับ, ขอบเขต, ชายแดน adj. กำลังจะ, ไปทาง, พร้อมที่จะ
brace(เบรส) n. เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน, เครื่องเหนี่ยวรั้ง, เชือกโยงเสา, เฝือก, ที่รั้ง, ที่พาด, สายหนึ่ง, วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้, ค้ำไว้, รั้งไว้, มัดแน่น, กระตุ้น, หนุน, ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
conclude(คันคลูด') { concluded, concluding, concludes } vt. ลงเอย, สิ้นสุดลง, สรุป, ลงมติ, ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง, ลงเอย, ลงความเห็น, ตัดสินใจ, Syn. finish, infer, deduce
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย, การสิ้นสุดลง, การสรุป, บทสรุป, ผล, การตกลงขั้นสุดท้าย, การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
decide(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ, ตัดสินใจ, ตัดสิน, ชี้ขาด vi. ตัดสิน, ชี้ขาด, Syn. determine, Ant. waver
decided(ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด, แน่นอน, ตัดสินใจแล้ว, See also: ness n.
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่, Syn. resolve
decisive(ดิไซ'ซิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะชี้ขาด, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว., See also: decisiveness n.
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน, ซึ่งได้กำหนดไว้, เด็ดขาด, ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว, ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ยุติ, ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved, fixed
hamartian. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ
indecision(อินดีซิส' เชิน) n. การไม่สามารถตัดสินใจ
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน
indetermination(อินดีเทอมิเน' เชิน) n. ภาวะที่ไม่แน่นอน, ภาวะที่ยังไม่ตกลงใจหรือตัดสินใจ
initiative(อินิช'ชิเอทิฟว) n., adj. (เกี่ยวกับ) การริเริ่ม, การนำเข้า, การตัดสินใจของตนเอง.
justiciable(จัสทิช'เชียเบิล) adj. ซึ่งตัดสินใจโดยกฎหมายหรือโดยศาลยุติ, ธรรม., See also: justiciability n. ดูjusticiable, Syn. defensible, right
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต, ใจ, จิตใจ, จริต, ความคิด, ปัญญา, เหตุผล, ข้อคิดเห็น, ความตั้งใจ, สติสัมปชัญญะ, ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า, วิกลจริต) v. ใส่ใจ, สนใจ, ระวัง, เชื่อฟัง, ดูแล, เป็นห่วง, คัดค้าน, สังเกต, จำได้
mis(o) - Pref."เกลียด" เอ็มไอเอส <คำอ่าน>ย่อมาจาก management information system เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
plunge(พลันจฺ) vt., vi., n. (การ) จุ่ม, จุ้ม, จ้วง, โผ, พรวด, สอด, ทำให้ถลำเข้า, ผลัก, เป็นหนี้, สถานที่กระโดดน้ำ, สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, ยืนหยัด, ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined, firm
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, การตัดสินใจแล้ว, มิติ, การลงมติ, การแก้ปัญหา, การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ , ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2, 400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve, determination
resolve(รีซอลว') vt., vi., n. (การ) ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกออก, แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ, การตัดสินใจ, ความแน่วแน่, มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ, ตัดสินใจ, Syn. resolute
rubicon(รู'บะคอน) n. ชื่อแม่น้ำในภาคเหนือของอิตาลี -Phr. (cross (pass) the Rubicon ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว)
seal(ซีล) n. ตราประทับ, สัญจกร, แมวน้ำ, แผ่นผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, ครั่งผนึก, เครื่องผนึก, เครื่องกันรั่ว, เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก, ปิดผนึก, ปิดกาว, ประทับตรา, ตัดสินใจเด็ดขาด, รับรอง, อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint, pledg
self-determinationn. การตัดสินใจ, การตกลงใจด้วย ตนเอง, ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.
settle(เซท'เทิล) vt., vi. จัด, จัดการ, วาง, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, อพยพเข้า, ตั้งรกราก, ตั้งหลักฐาน, ทำให้สงบ, ทำให้มั่นคง, ทำให้ค่อย ๆ จมลง, ขจัดให้เสร็จสิ้น, ตัดสินใจ, จัดการ, ตกลง, พัก, นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน, ความใจจดใจจ่อ, ความไม่แน่นอนใจ, การไม่กล้าตัดสินใจ, ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation, stress
swear(สแวร์) { swore, sworn, swearing, swears } vi., vt. สาบาน, ปฎิญาณ, กล่าวคำปฎิญาณ, ให้คำปฎิญาณ, สบถ, สาปแช่ง, กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
thresh(เธรช) vt., vi., n. (การ) ฟาดข้าว, นวดข้าว, หวด, เฆี่ยน. -Phr. (thresh out (over) พูดอย่างรุนแรงให้เข้าใจหรือตัดสินใจ)
undecided(อันดิไซ'ดิด) adj. ไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน, See also: undecidedly adv.
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง, ไม่อยู่กับ, ไม่มั่นคง, ไม่เป็นระเบียบ, ไม่ได้ชำระสะสาง, หลักลอย, ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย, ไม่ตัดสินใจแน่นอน, ผันแปร., See also: unsettledness n.
volition(โวลิช'เชิน) n. ความตั้งใจ, ความปรารถนา, การเลือกหรือการตัดสินใจด้วยตัวเอง, กำลังใจ, ความเห็นใจ., See also: volitional adj. volitionary adj., Syn. will, willpower
well-judged(เวล'จัดจฺทฺ) adj. วินิจฉัยได้ดี, ตัดสินใจได้ถูกต้อง, เหมาะสม
will(วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม, ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ
willable(วิล'ละเบิล) adj. ทำให้ตัดสินใจได้, ทำให้ตกลงใจได้
write(ไรทฺ) vt., vi. เขียน, เขียนหนังสือ, เขียนจดหมาย, แต่งหนังสือ, กรอกหนังสือ, บรรยาย, ประพันธ์, ลงนาม, บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี, ทำบัญชีหนี้สูญ, ตัดสินใจลืม), See also: writable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
conclude(vi, vt) จบ, ลงมติ, ตัดสินใจ, ลงเอย, สิ้นสุด, ปลงใจ, ทำเสร็จ
conclusion(n) การจบ, การตัดสินใจ, ข้อยุติ
decide(vi, vt) ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตกลงใจ
decision(n) การตกลงใจ, การตัดสินใจ, การปลงใจ, คำตัดสิน
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว, แน่นอน, เด็ดขาด, ตามที่กำหนดไว้
determine(vi, vt) ตกลงใจ, ตัดสินใจ, ตั้งใจ, กำหนด, แสดงผล
determined(adj) มั่นคง, แน่นอน, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, ซึ่งตกลงแล้ว
discretion(n) ความสุขุม, ความรอบคอบ, การตัดสินใจ, ดุลพินิจ, การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม, ด้วยความรอบคอบ, เกี่ยวกับการตัดสินใจ
misjudge(vt) พิจารณาผิด, ตัดสินใจผิด, วินิจฉัยผิด
predetermine(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า, กำหนดล่วงหน้า
prejudge(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า, วินิจฉัยล่วงหน้า
resolve(n) การลงมติ, การตกลงใจ, การตัดสินใจ, ความแน่วแน่
resolve(vi, vt) แก้ปัญหา, ตกลงกัน, ตัดสินใจ, ลงมติ, กระจาย
rule(vt) ควบคุม, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, ปกครอง, ขีดเส้น
SELF-self-determination(n) การตัดสินใจเอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ambivalent(adj) ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกครึ่งๆกลางๆ
decision-making(n) การตัดสินใจ
dicision(n, vi) การตัดสินใจ, คำพิพากษา, การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่ VT. ตัดสินใจ
have a say (in something)มีอำนาจตัดสินใจ (ในการทำบางสิ่ง)
rapse of reason(phrase, slang) การตัดสินใจผิด
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n) ถึงการตัดสินใจ
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n) ถึงการตัดสินใจ
up-selling(n) เป็นภาษาการตลาด หมายถึง การแนะนำเพื่อขายสินค้า หรือ บริการ ที่มีราคาสูงกว่าให้แก่ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อสินค้า (หรือ บริการ) ส่วนมากจะเป็นสินค้า (หรือ บริการ) ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า หรือ ดีกว่า สินค้า (หรือ บริการ) ที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจเลือก, See also: up-sales

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工夫[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ
決定[けってい, kettei] (n) ตกลงใจ, ตัดสินใจ
決意[けつい, ketsui] (n) การตัดสินใจ
結論[けつろん, ketsuron] (n) การจบ, การตัดสินใจ, ข้อยุติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
判断[はんだん, handan] (n, vi, vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
引き合い[ひきあい, hikiai] (n) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
即断[そくだん, sokudan] (n) การด่วนตัดสินใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
決意[けつい, ketsui] TH: การตัดสินใจแน่วแน่

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
entscheiden(vi) |entschied, hat entschieden| ตัดสินใจ
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่ยังไม่แน่นอน, ที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินใจ เช่น Die Ergebnisse sind noch zweifelhaft. ผลลัพธ์นี้ยังเป็นที่ไม่แน่นอน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
mitentscheinden(vi, vt) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) <jmd. entscheidet mit> มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
Spannung { f }(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน, ความใจจดใจจ่อ, ความไม่แน่นอนใจ, การไม่กล้าตัดสินใจ, ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation, stress, See also: stress, Syn. S. . suspenseful adj., anticipation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top