ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตอนต้น*

   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตอนต้น, -ตอนต้น-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนต้น[N] first part, See also: beginning part, Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น, ระยะต้น, Ant. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ, Example: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง
มัธยมตอนต้น[N] junior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, Ant. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Example: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น[N] secondary education, See also: secondary school, Syn. ม.ต้น, มัธยมต้น, Ant. มัธยมศึกษาตอนปลาย, Thai definition: การศึกษาระดับกลางที่อยู่ระหว่างประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติกรรมประกาศน. ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์.
ค่ำน. เรียกวันตามจันทรคติ เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า, เวลามืดตอนต้นของกลางคืน.
ค่ำว. ที่อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เย็นจนถึงเวลามืดตอนต้นของกลางคืน เช่น รอบค่ำ.
ซ่อนเงื่อนก. ปิดบังเงื่อนไว้ไม่ให้เห็น, ปิดบังข้อสำคัญไว้, ปิดบังอย่างมีเงื่อนงำ, เช่น นวนิยายฆาตกรรมเรื่องนี้ ผู้เขียนซ่อนเงื่อนไว้ตอนต้นเรื่อง.
ต้นร้ายปลายดีน. ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป, ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง.
ต้นวายปลายดกน. ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง.
เถียง ๑ขัดกัน เช่น เรื่องนี้ความตอนต้นกับตอนปลายเถียงกัน.
ธงบรมราชวงศ์น้อยน. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี แบ่งตามความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับตอนต้นของธงบรมราชวงศ์ใหญ่แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีแดงแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของธงตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงบรมราชวงศ์ใหญ่น. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีเหลือง ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง ที่ตรงกลางตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบ มีขนาดกว้างยาวครึ่งหนึ่งของความกว้างของผืนธง ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบมีรูปมงกุฎขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ๒ ชั้นเหนือตั่ง และมีตั่งลดตั้งฉัตรกลีบบัว ๕ ชั้น อยู่ ๒ ข้าง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลืองเข้ม.
ธงมหาราชน้อยน. ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ แบ่งตามความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงมหาราชใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงเยาวราชน้อยน. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช แบ่งความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงราชินีใหญ่น. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระราชินี มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีเหลือง ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงมหาราชใหญ่ ตอนปลายตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง.
เป็นต้น ๒คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น เช่น อริยสัจ ๔ มีทุกข์เป็นต้น.
ย้อนต้นก. กลับถอยหลังไปที่ตอนต้น, หวนไปข้างต้น, เช่น อ่านหนังสือย้อนต้น.
ลมว่าวน. ลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ตอนต้นฤดูหนาว, ลมเล่นว่าวเดี๋ยวนี้คือลมตะเภา ซึ่งพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในกลางฤดูร้อน.
ว่าว ๒น. เรียกลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในตอนต้นฤดูหนาว ว่า ลมว่าว, ลมเล่นว่าวเดี๋ยวนี้คือลมตะเภาซึ่งพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในกลางฤดูร้อน.
หัวข้อน. ต้นเรื่อง, ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วน ๆ และกำหนดไว้ตอนต้นเรื่อง, ใจความสำคัญ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Early childhood educationการศึกษาวัยเด็กตอนต้น [TU Subject Heading]
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]
Reading (Early childhood)การอ่าน (วัยเด็กตอนต้น) [TU Subject Heading]
Duodenal Cellsเซลล์ของลำไส้เล็กตอนต้น [การแพทย์]
Duodenumลำไส้เล็ก,ลำไส้เล็กส่วนต้น,ดูโอดีนัม,ลำไส้เล็กตอนต้น,ดูโอดีนัม,ลำไส้เล็ก,ลำไส้เล็กดุโอดีนัม,ดูโอเดนัม,ลำไส้เล็กท่อนต้น,เยื่อบุลำไส้เล็ก,ลำไส้ส่วนต้น,ดุโอดีนัม,ลำไส้เล็กส่วนต้น,ดูโอดินัม [การแพทย์]
secondary usesecondary use, การใช้เนื้อเยื่อเพื่อวัตถุประสงค์ต่อเนื่องเพิ่มเติมไปจากตอนที่ทำการเก็บรวบรวมเนื้อเยื่อในตอนต้นหรือเพิ่อวัตถุประสงค์อื่นที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์ตอนต้นโดยสิ้นเชิง (tissues are used for purpose that either extend beyond or are totally different from the primary purpose [ชีวจริยธรรม]
duodenumดูโอดีนัม, ส่วนของลำไส้เล็กตอนต้นที่ต่อกับกระเพาะอาหาร  มีลักษณะเป็นท่อ ยาวประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
appendixไส้ติ่ง, ส่วนที่ยื่นออกมาจากตอนต้นของลำไส้ใหญ่มีปลายตันของคนมีความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infancy, Earlyวัยทารกตอนต้น [การแพทย์]
Insomnia, Initialนอนไม่หลับตอนต้น, หลับยากเมื่อล้มตัวลงนอนในตอนแรก, นอนหลับได้ยาก, หลับยาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that really got Sara's imagination going. Earlier in the 19th century,เหรอ, ช่างเหมือนกับ ในจินตนาการของ ซาร่า ที่ย้อนไปตอนต้นศตวรรษที่ 19, Suspiria (1977)
Early Latin text.ตำราเรียนในตอนต้นของยุคลาติน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I know you read an earlier draft. But you gave me a better ending.ฉันรู้ว่าคุณอ่านตอนต้นเรื่องไปแล้ว แต่คุณให้ตอนจบฉันได้ดี Basic Instinct (1992)
At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation... had become the largest commercial entity in the United States.ตอนต้นของศตวรรษที่ 21, แอมเบลล่า คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐ Resident Evil (2002)
All lesson plans must be submitted at the beginning of every term for approval and revision.แผนการเรียนทั้งหมด... ต้องส่งตอนต้นเทอม เพื่อขออนุมัติ... และพิจารณา Mona Lisa Smile (2003)
I'll start from the beginning.ฉันจะเล่าตั้งแต่ตอนต้น Saw (2004)
We will miss the beginning. We see the Spring dances every year.We can spare a moment. What's your name?เราจะพลาดตอนต้นนะ เราได้ชมการเต้นรำฤดูใบไม้ผลิทุกปี Memoirs of a Geisha (2005)
This is where you came in.นี่เป็นจุดที่คุณเห็นในตอนต้น Happily N'Ever After (2006)
Analysts say a broader strategy is at work one that began with the offensive in the Sunni Triangle city of Samarra earlier this month.ผลวิจัยบอกว่า กลยุทธแผ่ขยายกำลังถูกใช้ ...ซึ่งเริ่มไปด้วยการโจมตีที่ Sunni Triangle city of Samarra... ...ตอนต้นเดือน In the Valley of Elah (2007)
Moving to ABC in the new year.แล้วย้ายมาทำให้เครือข่าย ABC. ตอนต้นปี Frost/Nixon (2008)
Top of the first inning!จุดสูงสุดของการเรืองอำนาจในตอนต้น Cyborg Girl (2008)
OK. All right, guys, let's go back up to the top.โอเค พวกเรา กลับไปตอนต้นใหม่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
We skipped the...เราข้ามท่อนซ้ำ ในตอนต้น Hachi: A Dog's Tale (2009)
From the top, one more time, and then I'll take off the robe.จากตอนต้นอีกรอบ แล้วเดี๋ยวผมถอดเสื้อคลุม Duplicity (2009)
IT TURNS OUT THERE'S A LOT OF SICK PUPS IN CENTRAL FLORIDA.รอยฟันวันนี้ไม่ตรงกับของวิลเลี่ยม แฮริส แต่ตรงกับรอยฟันของคดีข่มขืนคดีนึงตอนต้นปี Soul Mates (2009)
Well, to explain that we have to go back to the beginning of the summer.ไปถึงตอนต้นฤดูร้อน หลังจากปีที่ต้องปลุกปล้ำ Definitions (2009)
Parker's pre-adolescent, but he's very concerned with sex.พาร์กเกอร์กำลังจะเป็น วัยรุ่นตอนต้น แต่เขาสนใจเรื่องเพศมาก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It was early june, 1953.มันตอนต้นๆ เดือนมิถุนายน 1953 You're Undead to Me (2009)
In early 2008, I was diagnosed with sarcoma.ตอนต้นปี2008 หมอบอกว่าฉันเป็นเนื้อร้ายที่ข้อต่อ Daybreakers (2009)
Despite the confusion over the initial voting results.แม้จะมีความสับสน ในผลคะแนนเลือกตั้งในตอนต้นก็ตาม The San Lorenzo Job (2010)
I think that theory should be at the beginning part of your story.ฉันคิดว่าทฤษฏีนั้น ควรถูกใส่ไว้ในตอนต้นของเรื่องของคุณ Valhalla (2011)
I think so, as long as you guys don't want to change the ending or the beginning or all the stuff in the middle.ผมคิดว่านะ ตราบใดที่พวกคุณไม่ได้เปลี่ยนตอนจบ หรือตอนต้น หรือสิ่งที่อยู่ตรงกลาง I Am Number Nine (2011)
I met this girl--Suzy--at the beginning of the semester.ผมเจอสาว--ซูซี่--เมื่อตอนต้นเทอม Head Case (2011)
Despite a less-than- auspicious start, you guys did a nice job containing this.ถึงโชคจะไม่ช่วยเลยในตอนต้น แต่พวกคุณก็ยังทำงานได้ดีภายใต้ข้อจำกัดนี้ Cyber Threat (2011)
We moved here in early fall.ผมย้ายมาที่นี่ตอนต้นๆฤดูใบไม้ร่วง Spooky Little Girl (2011)
So, the man in this picture, at the beginning of the year, paid you for a year's lease?พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ชายคนนี้เช่าที่นี่จากคุณตั้งแต่ตอนต้นปี เขาขอเช่าเป็นเวลาหนึ่งปีใช่ไหม Poseidon (2011)
Our cameras tried to catch up with him earlier this week.ทีมงานเราพยายามไปถามเขา ตอนต้นสัปดาห์ Real Steel (2011)
I think I missed the beginning.ผมว่าผมพลาดตอนต้นเรื่องนะ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
I'm calling about a book you sold at the beginning of April,ผมโทรมาเรื่องหนังสือที่คุณขาย ตอนต้นเดือนเมษายน Bad Code (2012)
I mean the beginning of that movie, but...แม่หมายถึงตอนต้นของหนัง แต่.. Halloween III: The Driving (2012)
Whether it's that magical moment at the beginning when everything is new and exciting, or even when it's not so new and exciting.ช่วงเวลาที่แสนวิเศษในตอนต้น ตอนที่ทุกอย่างยังใหม่ และน่าตื่นเต้น หรือแม้แต่ในตอนที่ มันไม่ใหม่และก็ไม่น่าตื่นเต้นแล้ว Thanksgiving IV (2012)
Well, the notion of taking a subject as disturbing as pedophilia, turning it on its head, to create something as sweet and innocent as young love tells me that this joke was probably written by a woman.แนวคิดของการใช้หัวข้อ เหมือนพวกรักเด็กปรากฏในตอนต้น เพื่อสร้างบางอย่าง The But in the Joke (2012)
I know I'm guilty. That's what I said in the beginning of my statement.ผมรู้ว่าผมผิดจริง ก็ผมเพิ่งพูดไป ในตอนต้น Pain & Gain (2013)
He was institutionalized early January for attacking his mother.เขาไปอยู่สถานสงเคราะห์ตอนต้นเดือน ม.ค. ข้อหาทำร้ายแม่ของเขา The Gathering (2013)
The faculty are a close-knit group, so it's very possible they've drifted off the original project brief.คณะทำงานเป็นกลุ่มคนที่สนิทสนมกัน มีความเป็นไปได้ว่าการปฏิบัติงาน อาจคาดเคลื่อนจากคำสั่งในตอนต้น Morgan (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัธยมศึกษาตอนต้น[n. exp.] (matthayomseuksā tønton) EN: secondary education ; secondary school   
มัธยมตอนต้น[n. exp.] (matthayom tønton) EN: junior high school   
ในสมัยอยุธยาตอนต้น[xp] (nai samai Ayutthayā tønton) EN: during the early Ayutthaya period   
ตอนต้น[n.] (tønton) EN: first part ; beginning part   
ตอนต้น[adj.] (tønton) EN: early   
ตอนต้น[adv.] (tønton) EN: at the beginning   FR: au début
ตอนต้นไม้[v. exp.] (tøn tonmāi) FR: marcotter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
early[ADV] แต่แรก, See also: ยุคแรก, สมัยก่อน, แต่กาลก่อน, แรก, แต่ต้น, ตอนต้น, Syn. initially
epigraph[N] คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
epigraphy[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้, See also: คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, Syn. inscription
firstly[ADV] เริ่มแรก, See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก, Syn. first, in the first place, Ant. lastly
inaugural[ADJ] อันดับแรก, See also: ตอนต้น, ขั้นต้น, Syn. first, initial
Indian summer[N] ช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือตอนต้นฤดูหนาว
snowdrop[N] ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ, Syn. windflower, daisy, poppy, snowflake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
in line programโปรแกรมแทรกชุดคำสั่งแทรกหมายถึง ชุดคำสั่งส่วนหนึ่งที่เขียนแทรกไว้ในโปรแกรม ใช้ชื่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ คำสั่งกลุ่มนี้ โดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ ชุดคำสั่งแทรกนี้จะต้องกำหนดชื่อคำสั่งไว้ตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดนี้ ก็จะเท่ากับเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งนี้ทั้งชุด ชุดคำสั่งแทรกนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช็โปรแกรมนี้อยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการใช้คำสั่งกลุ่มนั้นมีความหมายเหมือน macro instruction, macro program
indian summerระยะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งในตอนต้นของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top