ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตบะ*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตบะ, -ตบะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตบะ[N] penance, See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout, Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส, Example: เขาบำเพ็ญตบะเพื่อดับกิเลส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตบะน. พิธีข่มกิเลสโดยทรมานตัว เช่น ฤๅษีบำเพ็ญตบะ
ตบะการบำเพ็ญเพื่อให้กิเลสเบาบางหรือการข่มกิเลส, ธรรมข้อที่ ๖ ในทศพิธราชธรรม. (ดู ทศพิธราชธรรม).
ตบะแตกก. บำเพ็ญตบะต่อไปไม่ได้เพราะทนต่อสิ่งเย้ายวนไม่ไหว, หมดความอดกลั้น, สิ้นความอดทน.
กันทะน. กระทะ เช่น จึ่งตั้งโลหะกันทะโดยตบะบนเส้าโขมดผี ให้ประโคมแล้วโหมอัคคี มาลีธูปเทียนบูชา (รามเกียรติ์ ร. ๒ ตอนศึกไมยราพณ์).
ดาบส(-บด) น. ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส, ฤษี, ในบทกลอนใช้ว่า ดาวบส ก็มี เช่น ไปแต่งองค์ทรงไม้เท้าของดาวบส (อภัย).
ดาบสินี(-บดสินี) น. หญิงผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส.
แตกคุมหรือควบคุมไว้ไม่อยู่ เช่น แตกฝูง ไฟธาตุแตก ใจแตก ตบะแตก
ทศพิธราชธรรมน. จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. ทาน–การให้ ๒. ศีล–การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ๓. บริจาค–ความเสียสละ ๔. อาชชวะ–ความซื่อตรง ๕. มัททวะ–ความอ่อนโยน ๖. ตบะ–การข่มกิเลส ๗. อักโกธะ–ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา–ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ–ความอดทน ๑๐. อวิโรธนะ–ความไม่คลาดจากธรรม.
ราชธรรมน. จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง เรียกว่า ทศพิธราชธรรม มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. ทาน–การให้ ๒. ศีล–การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ๓. บริจาค–ความเสียสละ ๔. อาชชวะ–ความซื่อตรง ๕. มัททวะ–ความอ่อนโยน ๖. ตบะ–การข่มกิเลส ๗. อักโกธะ–ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา–ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ–ความอดทน ๑๐. อวิโรธนะ–ความไม่คลาดจากธรรม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Matoba, please.ต่อคุณมาโตบะ Death Note: L Change the World (2008)
This Japanese man "Matoba" is a key person to this investigation.ชายชาวญี่ปุ่นที่ชื่อมาโตบะ เขาเป็นตัวการสำคัญของคดีนี้ครับ Death Note: L Change the World (2008)
David, when she breaks, and believe me, she will,เดวิด ถ่าเขาตบะเเตก ซึ่งรุ๊บรองวําเเตกเเบํ Evil Dead (2013)
I saw you break down, Crowley.ฉันเห็นนายตบะแตก คราวย์ลี่ Devil May Care (2013)
A group of people who saw Robert Baratheon for the disaster he was.กลุ่มคนที่มองออก ว่าโรเบิร์ตบะราธเธียน เป็นตัวหายนะ The Wars to Come (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascetic[N] ผู้บำเพ็ญตบะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascetic(อะเซท'ทิค) n. ผู้ถือสันโดษ,ผู้บำเพ็ญตบะ. -adj. ถือสันโดษ,บำเพ็ญตบะ, Syn. hermit)
ascetism(อะเซท'ทิซึม) n. การบำเพ็ญตบะ,วิธีการถือสันโดษ, Syn. arsterity)

English-Thai: Nontri Dictionary
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ

German-Thai: Longdo Dictionary
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top