Search result for

*ดุริยางค*

(45 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดุริยางค, -ดุริยางค-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุริยางค[N] musical instrument, See also: orchestra, Syn. ดนตรี, ดุริยางค, เครื่องดนตรี, เครื่องดีดสีตีเป่า
วงดุริยางค[N] orchestra, See also: band, Example: เราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้วงดุริยางค์ของโรงเรียนเรารักษาแชมป์ไว้ให้ได้, Count unit: วง, Thai definition: วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มต่างๆ โดยใช้เครื่องดนตรีและผู้เล่นจำนวนมาก
ดุริยางคศิลป์[N] arts of playing music, See also: skill of musical performance
เบญจดุริยางค[N] five kinds of musical instruments, Syn. ปี่พาทย์เครื่องห้า, Thai definition: ปี่พาทย์เครื่องห้า มี 2 ชนิด คือ เครื่องอย่างเบาใช้เล่นละครพื้นเมือง และเครื่องอย่างหนักใช้เล่นโขน
ดุริยางคศาสตร์[N] science of playing musical instrument

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุริยางค-, ดุริยางคน. เครื่องดีดสีตีเป่า.
ดุริยางค์จำเรียงน. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง กำหนดให้วรรคหนึ่งมี ๙ คำ ในแต่ละวรรคให้มีคำซ้ำ ๓ คู่ ในแต่ละคู่มีคำอื่นมาคั่นตำแหน่งละ ๑ คำ เช่น หวั่นหวั่นจิตรคิดคิดไปใจใจหวล อ่อนอ่อนท้อรอรอรวนนวลนวลสมร ท้าวท้าวแนบแอบแอบน้องย่องย่องจร เหนื่อยเหนื่อยนอนขอนขอนไม้ใต้ใต้ไทร (กลบลศิริวิบุลกิตติ์).
ดุริยางคศาสตร์(ดุริยางคะ-) น. วิชาว่าด้วยการบรรเลงเครื่องดุริยางค์ รวมถึงวิชาว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติด้านดนตรี.
ดุริยางคศิลป์(ดุริยางคะ-) น. ศิลปะของการบรรเลงเครื่องดุริยางค์.
เบญจดุริยางคน. ปี่พาทย์เครื่องห้า มี ๒ ชนิด คือ เครื่องอย่างเบาใช้ประกอบการเล่นละครพื้นเมืองชนิดหนึ่ง และเครื่องอย่างหนักใช้ประกอบการเล่นโขนชนิดหนึ่ง, เครื่องอย่างเบามี ปี่ไฉน ๑ ทับ ๒ (ตัวผู้ ๑ ใบ ตัวเมีย ๑ ใบ) กลองตุ๊ก ๑, เครื่องอย่างหนักมี ปี่ใน ๑ ระนาดเอก ๑ ฆ้องวงใหญ่ ๑ กลองทัด ๑ คู่ ตะโพน ๑ ฉิ่ง ๑.
จุลอุปรากรน. ละครประเภทหนึ่ง มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงผสมวงดุริยางค์คล้ายอุปรากรแต่มีบทสนทนา เนื้อเรื่องมีความร่าเริงขบขัน และมักจบลงด้วยความสุข.
ผู้อำนวยเพลงน. ผู้กำกับและควบคุมการบรรเลงหรือการขับร้องของวงดุริยางค์ วงดนตรี วงนักร้องประสานเสียง ให้มีเอกภาพ รวมทั้งตีความบทเพลงให้สมบูรณ์ โดยปรกติใช้มือ สายตา และสีหน้าท่าทางเป็นสื่อในการให้สัญญาณ, วาทยกร ก็เรียก.
มหาชัยน. ชื่อเพลงไทยโบราณ อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน อยู่ในเรื่องทำขวัญ ต่อมาแปลงเป็นทางฝรั่งใช้เป็นเพลงคำนับเมื่อบุคคลสำคัญมาถึงมณฑลพิธี, สำนักพระราชวังและข้อบังคับกระทรวงกลาโหมกำหนดให้ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยรับและส่งเสด็จในพิธีการที่พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จไปทรงเป็นประธาน และบรรเลงรับและส่งประธานในพิธีการที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และบรรเลงเป็นเพลงเคารพธงราชวงศ์เวลาผ่านหรือขึ้นลง นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ.
มหาอุปรากร, อุปรากรน. ละครประเภทหนึ่ง มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงผสมวงดุริยางค์คล้ายอุปรากร ตัวละครทุกตัวจะร้องแทนพูด เนื้อเรื่องมีความจริงจังหนักหน่วง ถือเป็นละครชั้นสูงของชาวตะวันตก.
วาทยกร(วาทะยะกอน, วาดทะยะกอน) น. ผู้กำกับและควบคุมการบรรเลงหรือการขับร้องของวงดุริยางค์ วงดนตรี วงนักร้องประสานเสียง ให้มีเอกภาพ รวมทั้งตีความบทเพลงให้สมบูรณ์ โดยปรกติใช้มือ สายตา และสีหน้าท่าทางเป็นสื่อในการให้สัญญาณ, ผู้อำนวยเพลง ก็เรียก.
อุปรากร(อุปะรากอน, อุบปะรากอน) น. ละครเพลงประเภทหนึ่ง ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงผสมผสานการบรรเลงจากวงดุริยางค์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synchromism; synchronismรงคดุริยางค[ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronism; synchromismรงคดุริยางค[ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarinet with string orchestraดนตรีบรรเลงปี่ประกอบวงดุริยางค์เครื่องสาย [TU Subject Heading]
Orchestraวงดุริยางค[TU Subject Heading]
Sacred songs with string orchestraเพลงทางศาสนาประกอบวงดุริยางค์เครื่องสาย [TU Subject Heading]
Songs with orchestraเพลงประกอบวงดุริยางค[TU Subject Heading]
Violin with orchestraไวโวลินประกอบวงดุริยางค[TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gonna throw ketchup-covered tampons at the marching band.ต้องไปปาอุปกรณ์ป้องกันการท้องใส่ พวกวงดุริยางค์ I Am Unicorn (2011)
Has it already left?รถวงดุริยางค์ล่ะ? Swing Girls (2004)
Um, teacher, the Inches for the brass bandอาจารย์คะ, ข้าวกลางวันของวงดุริยางค์ Swing Girls (2004)
They treat the brass players like royaltyเขาเอาใจวงดุริยางค์อย่างกับเจ้าชายเลย Swing Girls (2004)
during the Northeastern High School Baseball Championship game, all members of the 42 piece Yamakawa High School brass band and their music teacher, were hospitalized for nausea and stomach...ขณะการแข่งขันเบสบอลมัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกทั้ง 42 คนของวงดุริยางค์ ร.ร.ยามากาวะ และครูผู้สอน, ถูกนำส่งโรงพยาบาล เพราะอาการท้องเสีย... Swing Girls (2004)
Oh, that's right But who'd be dumb enough to give up 10 days of vacation for brass band!ไม่เป็นไร จะมีใครโง่ ที่จะใช้เวลาปิดเทอม 10 วัน มาเล่นในวงดุริยางค์กัน Swing Girls (2004)
Um, there are no guitars or basses in a brass bandแต่ในวงดุริยางค์ไม่มีกีตาร์หรือเบสนะ Swing Girls (2004)
Your make-up teacher's been told you all have to join the brass band!อาจารย์สอนซ่อม ให้พวกเธอมาช่วยวงดุริยางค์ Swing Girls (2004)
You aren't enough for a brass band, but enough for Big Bandเรามีคนไม่พอที่จะเล่นวงดุริยางค์ แต่พอสำหรับตั้งวงใหญ่นี่ได้ Swing Girls (2004)
But listen, what about instruments? Can we borrow them from the band?ฟังนะ แล้วเครื่องดนตรีล่ะ ยืมจากวงดุริยางค์ได้มั้ย Swing Girls (2004)
Morning. The brass band always gets royal treatmentอรุณสวัสดิ์ วงดุริยางค์สบายกันจังเลยนะ Swing Girls (2004)
- You're going to Band Camp. - Band Camp!คุณต้องไปเข้าค่ายวงดุริยางค์ / ค่ายวงดุริยางค์! American Pie Presents: Band Camp (2005)
- Have fun at Band Camp. - Thank you, I will.ขอให้มีความสุขกับค่ายวงดุริยางค์นะ / ขอบคุณ ชัวร์ป้าด American Pie Presents: Band Camp (2005)
It's called Strip Trivia. We made it up. It's a Band Camp tradition.มันเรียกว่า การเปลื้องผ้า สำหรับประเพณีวงดุริยางค์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Suckle the tender fruits of Band Camp with your friends.มัวแต่แทะผลไม้กับเพื่อนวงดุริยางค์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Get the bags. Guess I'll see you around, bandee.เก็บกระเป๋าไปหวังว่าคงเห็นคุณรอบๆวงดุริยางค์นะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Maybe even try out for Oberlin and Berklee.เคยเล่นให้กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ...And the Bag's in the River (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุริยางค[n.] (duriyāng) EN: musical instrument ; orchestra   
ดุริยางค[n.] (duriyāng) EN: orchestra ; band   
ดุริยางค[n.] (duriyāng) EN: music   FR: musique [f]
วงดุริยางค[n. exp.] (wong duriyāng) EN: band ; orchestra   
วงดุริยางค์ทหาร[n. exp.] (wong duriyāng thahān) EN: military band   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top