Search result for

*ดอง*

(347 entries)
(0.0483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดอง, -ดอง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอง[V] stay unnecessarily long, See also: hold (up), shelve, lay set/aside, withhold, Syn. เก็บ, หยุด, Example: หลายโครงการต้องถูกดองแช่แข็งไปก่อน, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่าเก็บหมกไว้นานเกินควร
ดอง[V] pickle, See also: preserve, soak in, Syn. หมัก, แช่, เก็บ, Example: คนไทยมีวิธีถนอมอาหารหลายวิธีได้แก่วิธีดอง เช่น มะม่วงดอง มะยมดอง, Thai definition: แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน หรือเพื่อไม่ให้เปื่อยเน่า
ดอง[ADJ] fermented, See also: pickled, Syn. แช่อิ่ม, หมักดอง, Example: นักบินต้องไม่กินเหล้า ไม่ดื่มเครื่องดองของเมาที่มีแอลกอฮอล์ก่อนบิน 24 ชั่วโมง, Thai definition: เรียกสิ่งที่ดองแล้วนั้น
ดอง[V] be related by marriage, See also: be related, be allied to, Syn. เกี่ยวดอง, เกี่ยวข้อง, เป็นดองกัน, Example: สองบริษัทนี้ดองกันแนบแน่นมานานแล้ว, Thai definition: เนื่องกันในทางเขยหรือสะใภ้ เช่น เกี่ยวดอง เป็นดองกัน
ดอง[V] roll a monk's robe and put it on the shoulder, See also: drape a monk's robe to leave the right arm uncovered, Syn. ห่มดอง, Example: สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้นที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกห่มครองหรือห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา เรียกว่า ห่มดอง
ดองยา[V] put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine, Example: เขาดองยาไว้ขาย, Thai definition: แช่เครื่องยาไว้ในของเหลวมีเหล้าเป็นต้น
กระดอง[N] carapace, See also: shell, Example: เต่าจะหดหัวและขาอยู่ในกระดองของมันเพื่อหลบภัย, Count unit: กระดอง, ฝา, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือ แมงดาทะเล
กระดอง[N] shell of a tortoise, See also: carapace, Example: ไทยมีกฎหมายห้ามจับห้ามส่งกระดองเต่าเป็นสินค้าออกและห้ามครอบครองซากเพื่อทำการค้าอย่างเด็ดขาด, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือ แมงดาทะเล
การดอง[N] pickling, See also: preservation in salt, Example: หนึ่งในขั้นตอนการดองผัก คือต้องมีการตากแห้งผักเสียก่อน, Thai definition: การแช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน
กินดอง[V] wedding, See also: matrimonial ceremony, nuptials, Syn. การแต่งงาน, การสมรส, Example: “กินดอง” เป็นประเพณีกินเลี้ยงในงานแต่งงานของชาวอีสาน, Thai definition: พิธีอย่างหนึ่งทำเมื่อผัวเมียมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง หรือไม่มีบุตร แต่ได้ทำพิธีแปลงออกครบ 3 ปี, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กินดอง[V] feast at a marriage, See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast, Thai definition: กินเลี้ยงในการแต่งงาน, Notes: (ถิ่นอีสาน)
ดองฉาย[N] Thai hay scatter, See also: kind of wood fork, Syn. กระดองหาย, ขอฉาย, คันฉาย, Example: เขาใช้ไม้ดองฉายไว้เกลี่ยฟางข้าว, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
ห่มดอง[N] way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder, Example: เฉพาะพระธรรมกายและพระสงฆ์สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้น ที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกแบบห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่ง คือ ห่มเฉวียงบ่า
ปรองดอง[V] harmonize, See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย, Example: พี่น้องคู่นี้ปรองดองกันดีนะ, Thai definition: ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต
พริกดอง[N] pickled chilli, Syn. พริกน้ำส้ม, Example: ซอสมะม่วงได้จากการนำเนื้อมะม่วงบดละเอียดมาผสมกับน้ำตาลทราย พริกดอง กระเทียมดองเกลือและน้ำส้มสายชู, Thai definition: ชื่ออาหารปรุงรสชนิดหนึ่ง เป็นพริกหั่นหรือตำละเอียดแช่ในน้ำส้ม
หมักดอง[ADJ] preserved, See also: processed, kept in vinegar or salt solution, Syn. ดอง, Example: เหตุผลของการทำอาหารหมักดองในอดีต เป็นเพียงเพื่อต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เท่านั้น, Thai definition: แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน
กระดองหาย[N] an implement for spreading straw out on the threshing floor, See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer, Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย, Example: ชาวนาทะเลาะวิวาทและตีกันด้วยไม้กระดองหายเพราะตกลงเรื่องเขตแดนกันไม่ได้, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
เกี่ยวดอง[V] relate, See also: link, associate, involve, Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, ดอง, Example: คนบ้านอื่นเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้อง และเกี่ยวดองเป็นที่รู้จักมักคุ้นมาก่อนก็ถือว่าเป็นแขก, Thai definition: นับเป็นญาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดองน. ส่วนแข็งที่หุ้มสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือแมงดาทะเล, พายัพว่า ออง.
กระดองหายน. ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว เช่น ด่าตีกันด้วยเคียวไม้กระตักและไม้กระดองหาย (ลักษณะธรรมนูญ), ดอง ดองหาย ดองฉาย ขอฉาย หรือ คันฉาย ก็เรียก.
กันดองน. ถ่องแถว เช่น เทเพนทรพฤกษนุกันดอง (กล่อมช้างของเก่า).
กินดองก. กินเลี้ยงในการแต่งงาน.
กินดองน. พิธีอย่างหนึ่ง ทำเมื่อผัวเมียมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง หรือไม่มีบุตร แต่ได้ทำพิธีแปลงออกครบ ๓ ปี.
เกี่ยวดองว. นับเป็นญาติกันทางเขยหรือสะใภ้.
เกี่ยวดองหนองยุ่งว. เกี่ยวดองกันอย่างซับซ้อน.
ดองก. แช่หรือหมักผัก ผลไม้ หรือสิ่งต่าง ๆ ไว้ในนํ้าส้ม นํ้าเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน ๆ เช่น ดองผัก ดองผลไม้ หรือเพื่อไม่ให้เปื่อยเน่า เช่น ดองศพ
ดองโดยปริยายหมายความว่า เก็บหมกไว้นานเกินควร เช่น เอาหนังสือไปดองไว้.
ดองว. เรียกสิ่งที่ดองแล้วนั้น เช่น ผักดอง ยาดอง ศพดอง.
ดองยาก. แช่เครื่องยาไว้ในของเหลวมีเหล้าเป็นต้น.
ดองน. การแต่งงาน เช่น กินดอง = กินเลี้ยงในพิธีแต่งงาน.
ดองก. นับเป็นญาติกันทางเขยหรือสะใภ้ เช่น เขาดองกับครอบครัวของเรา.
ดองน. ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว, กระดองหาย ขอฉาย คันฉาย ดองฉาย หรือ ดองหาย ก็เรียก.
ดองฉาย, ดองหายน. ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว, ดอง กระดองหาย ขอฉาย หรือ คันฉาย ก็เรียก.
ดองดึงน. ชื่อไม้เถาชนิด Gloriosa superbaL. ในวงศ์ Colchicaceae ปลายใบม้วนลงเป็นมือเกาะ กลีบดอกเป็นคลื่น สีแดงและเหลือง หัวมีพิษ.
ปรองดอง(ปฺรอง-) ก. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต.
พริกดองน. พริกหั่นหรือตำละเอียดแช่ในนํ้าส้มใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร, พริกนํ้าส้ม ก็เรียก.
ยาดองน. ยาที่ใช้เครื่องสมุนไพรห่อแช่เหล้าเป็นต้น กินบำรุงร่างกายหรือแก้โรค.
ห่มดองน. เรียกวิธีห่มผ้าของพระภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยห่มเฉวียงบ่าและมีผ้ารัดอก.
ก้งฉ่าย, ก๊งฉ่ายน. ผักกาดเขียวปลีดองหวาน.
กระ ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด Elateriospermum tapos Blume ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลกลมมี ๓ พู เปลือกแข็ง เมื่อแก่สีคลํ้าเกือบดำ เมล็ดรูปยาวรี เปลือกแข็งเป็นมันสีนํ้าตาลเข้ม ภายในมีเนื้อขาว ๒ กลีบประกบกัน เมื่อดิบมีพิษร้ายแรง ดองหรือคั่วแล้วกินได้ รสมัน เรียกว่า ลูกกระ ปักษ์ใต้และมลายูเรียก ประ.
กระอานน. ชื่อเต่านํ้ากร่อยขนาดใหญ่ชนิด Batagur baska (Gray) ในวงศ์ Emydidae จมูกแหลมงอนคล้ายตะพาบ เมื่อยังเล็กกระดองค่อนข้างแบน เมื่อโตขึ้นกระดองโค้งรี เพศเมียหัวและกระดองสีน้ำตาล เพศผู้หัวและกระดองสีดำตาสีขาว ตีนมีพังผืดเต็ม สามารถปรับตัวอยู่ในนํ้าจืดได้ พบในบริเวณที่มีน้ำไหลทางภาคใต้โดยเฉพาะแถบจังหวัดสตูล, กะอาน ก็เรียก.
เกลี่ยไกล่ก. พูดจาให้ตกลงกัน, พูดจาให้ปรองดองกัน
เกลือแกงน. เกลือปรกติชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายนํ้าได้ มีมากในนํ้าทะเล ใช้ปรุงอาหาร ทำเครื่องดองเค็ม, เมื่ออยู่ในสภาพบริสุทธิ์ที่สุด ใช้ละลายในนํ้ากลั่น เรียกว่า นํ้าเกลือ สำหรับให้ผู้ป่วยโดยให้ทางเส้นเลือด ใช้ในอุตสาหกรรมทำสบู่ อุตสาหกรรมผลิตโซดาแผดเผา.
เกี่ยมฉ่ายน. ผักกาดดองเค็ม.
แก่งแย่งก. พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน.
แก้ว ๕ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. นิยมกินดิบ ๆ หรือดอง.
ไกล่เกลี่ยก. พูดจาให้ตกลงกัน, พูดจาให้ปรองดองกัน
ขอฉายน. ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว, กระดองหาย คันฉาย ดอง ดองฉาย หรือ ดองหาย ก็เรียก.
ของเค็มน. ของกินที่หมักหรือดองด้วยเกลือ.
ไข่เค็มน. ไข่ที่ดองนํ้าเกลือ, ไข่ที่พอกด้วยขี้เถ้าหรือแกลบผสมเกลือ มักทำจากไข่เป็ด มีรสเค็ม, ไข่พอก ก็เรียก.
คันฉาย ๒น. ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว, กระดองหาย ขอฉาย ดอง ดองฉาย หรือ ดองหาย ก็เรียก.
ง่องแง่งก. ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน, เช่น พี่น้องคู่นี้ง่องแง่งกันเสมอ.
จะละเม็ด ๒น. ชื่อเต่าทะเลชนิด Caretta caretta Linn. ในวงศ์ Cheloniidae หัวโตกว่าเต่าทะเลชนิดอื่น เกล็ดกระดองหลังแถวข้างมี ๕ ชิ้น กระดองสีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลแดง ท้องสีขาวครีม พบในมหาสมุทรแปซิฟิก เขตนํ้าอุ่นของมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย พบน้อยในอ่าวไทย, เรียกไข่เต่าทะเลทุกชนิด ว่า ไข่จะละเม็ด.
เจ้าฟ้า ๒น. ชื่อปูน้ำจืดชนิด Phricotelphusa sirindhorn Naiyanetr ในวงศ์ Potamidae กระดองและขาก้ามสีขาว เบ้าตาและขาสีม่วงอมดำ อาศัยอยู่บริเวณน้ำตกตามซอกหินบนภูเขาระดับสูง พบในจังหวัดระนอง ราชบุรี และเพชรบุรี.
ชำนัญพิเศษเรียกองค์การต่าง ๆ ในสังกัดองค์การสหประชาชาติ ว่า ทบวงการชำนัญพิเศษ.
ไชโป๊, ไช้โป๊น. ผักกาดหัวที่ดองเค็มหรือหวาน แล้วนำไปตากแห้ง.
เซรา(เซา) น. ซอกผา, ห้วย, เช่น ป่าดงพงหลวงตระการ เซราะเซราเขาธาร ชรลัดชรล่องดองไพร (อนิรุทธ์).
ฑากะ(ทากะ) น. ผักดอง, เมี่ยง.
ดำ ๔น. ชื่อปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskål) ในวงศ์ Portunidae กระดองมีสีดำ ขาหลังคู่สุดท้ายแบนคล้ายใบพายใช้ว่ายน้ำ, ปูทะเล ก็เรียก.
ต้มเค็มน. ชื่ออาหารคาวอย่างหนึ่ง ใช้ปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นมีหมูเป็นต้น ใส่เครื่องปรุงมีซีอิ๊วขาว ขิง ผักกาดดองเค็ม เคี่ยวให้เปื่อย, ถ้าต้มตามแบบจีนมีรสเค็ม แต่ถ้าต้มตามแบบไทยมีรสหวานเค็ม.
ตระการ(ตฺระ-) ว. งาม เช่น ป่าดงพงหลวงตระการ เซราะเซราเขาธาร ชรลัดชรล่องดองไพร (อนิรุทธ์), น้ำพุพุ่งซ่า ไหลฉ่าฉาดฉาน เห็นตระการ (สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย เพลงเถา)
ตะพาบ ๑, ตะพาบน้ำน. ชื่อเต่านํ้าจืดกระดองอ่อนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Trionychidae กระดองไม่มีเกล็ดเป็นแผ่นหนังอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว บางชนิดจมูกสั้น ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย ชนิดที่พบมาก ได้แก่ ตะพาบสวน [ Amyda cartilageneus (Boddaert)] ชนิดที่พบน้อย ได้แก่ ม่านลาย ( Chitra chitra Nutphand), กริว กราว หรือ ปลาฝา ก็เรียก, ปักษ์ใต้ เรียก จมูกหลอด.
ตั้งฉ่ายน. ผักดองแห้งแบบจีนชนิดหนึ่ง หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใช้ปรุงรสอาหาร.
เต่า ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายวงศ์ ในอันดับ Testudines คอยาว ลำตัวสั้น มีกระดองหุ้ม กระดองมีทั้งที่เป็นแผ่นเกล็ดแข็งและที่เป็นแผ่นหนัง ขาและหางสั้นส่วนใหญ่หดเข้าไปในกระดองได้ มีถิ่นอาศัยต่าง ๆ กัน ที่อยู่บนบก เช่น เต่าเหลือง ที่อยู่ในนํ้าจืด เช่น เต่านา ที่อยู่ในทะเล เช่น เต่าตนุ พวกที่มีหนังหุ้มกระดองเรียก ตะพาบ เช่น ตะพาบสวน.
เต่าดำน. ชื่อเต่านํ้าจืดชนิด Siebenrockiella crassicollis (Gray)ในวงศ์ Emydidae หัวสีดำมีแต้มสีขาวที่ขมับ กระดองหลังสีดำกว่าเต่าชนิดอื่น ๆ อาศัยตามโคลนเลนบนพื้นท้องน้ำ, ดำแก้มขาว ก็เรียก.
เต่าเดือยน. ชื่อเต่าบกชนิด Manouria impressa (Günther) ในวงศ์ Testudinidae ขาไม่ปรากฏนิ้วให้เห็น ขาหลังมีลักษณะคล้ายขาช้าง ระหว่างโคนขาหลังกับโคนหางทั้งสองข้างมีเดือยแหลมข้างละ ๑ เดือย ลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมาจากผิวหนัง กระดองสีเหลืองส้มปนน้ำตาล มีแผ่นเกล็ดบางส่วนโปร่งใส ตัวเต็มวัยมีความยาวกระดองหลัง ๒๕-๓๐ เซนติเมตร จัดเป็นเต่าบกที่สวยงามชนิดหนึ่ง กินเห็ดป่านานาชนิด อาศัยอยู่ตามเขาสูงที่เป็นป่าดิบเขา พบทางภาคเหนือ ตอนเหนือของภาคตะวันตก และตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ควะ ก็เรียก.
เต่าตนุ(ตะหฺนุ) น. ชื่อเต่าทะเลชนิด Chelonia mydas (Linn.) ในวงศ์ Cheloniidae เกล็ดกระดองหลังแต่ละเกล็ดมีลายเป็นทางคล้ายแสงอาทิตย์ จึงมีผู้เรียกว่า เต่าแสงอาทิตย์ ตีนแบนเป็นพาย ตีนหน้าใหญ่ยาวใช้เป็นหลักในการว่ายน้ำ ปรกติอาศัยอยู่ในทะเล จะขึ้นมาตามชายหาดเฉพาะเมื่อจะวางไข่เท่านั้น.
เต่านาน. ชื่อเต่านํ้าจืดขนาดกลาง ชนิด Malayemis subtrijuga (Schlegel & Müller) ในวงศ์ Emydidae หัวโตสีดำมีลายสีขาวเป็นทางยาวมาถึงคอ กระดองสีน้ำตาล แผ่นเกล็ดขอบกระดองสีน้ำตาลเข้ม อาศัยกินสัตว์ขนาดเล็กตามท้องนาและหนองบึงทั่วไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phallalgia; phallodyniaอาการปวดองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phallodynia; phallalgiaอาการปวดองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penoscrotal resectionการผ่าตัดองคชาตร่วมถุงอัณฑะออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peotomy; penectomyการตัดองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penectomy; peotomyการตัดองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconciliationการปรองดอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconciliationการปรองดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relationship by marriageสัมพันธภาพทางสมรส, ความเป็นดองกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reorganizationการจัดระเบียบใหม่, การจัดองค์การใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resection, penoscrotalการผ่าตัดองคชาตร่วมถุงอัณฑะออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระเบียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organization theoryทฤษฎีการจัดองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affinityความเกี่ยวดอง, สัมพรรคภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affinityความเกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alliance๑. พันธไมตรี, ความเป็นพันธมิตร (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ความเกี่ยวดอง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aff.เกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
comprivigni (L.)ความเกี่ยวดองระหว่างลูกติดพ่อกับลูกติดแม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dorsal exoskeletonกระดองคลุมหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
embalmingการฉีดดองศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
theory, organizationทฤษฎีการจัดองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kindred and affinityความเป็นญาติเกี่ยวดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downsizing of organizationsการลดขนาดองค์การ [TU Subject Heading]
Organizingการจัดองค์การ [TU Subject Heading]
Padaung (Burmese people)ชาวปาดอง [TU Subject Heading]
Pickled foodsอาหารดอง [TU Subject Heading]
Picklesของดอง [TU Subject Heading]
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]
concert of nationsความปรองดองระหว่างชาติ หลักการและแนวคิดเรื่องความปรองดองระหว่างชาติเกิดขึ้นในยุโรป ระหว่าง พ.ศ. 2357-2358 ซึ่งเรียกว่า Concert of Europe หรือบางครั้งเรียกว่า Concert of Allies โดยการรวมตัวของกลุ่มรัฐพันธมิตรที่ต่อต้านการขยายอำนาจของฝรั่งเศส คือ รัสเซีย ออสเตรีย ปรัสเซีย และอังกฤษ ได้รวมตัวกันเป็นระบบแห่งยุโรป (European system) หรือระบบแห่งมหาอำนาจในยุโรป ซึ่งต่อมาฝรั่งเศสและสเปนได้เข้าร่วมในระบบความปรองดองแห่งยุโรปด้วย นอกจากนี้การเกิดระบบความปรองดองแห่งยุโรปซึ่งมีระบบการประชุมคองเกรส ระหว่างชาติมหาอำนาจเป็นกลไกสำคัญนั้น ยังเป็นการแสดงถึง "มหาอำนาจแห่งปฐมลำดับ" (The powers of the first order) และยังถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเรียกชื่อที่ระบุคำว่ามหาอำนาจ (The first expression of the idea of the Great Powers) อย่างไรก็ตาม ระบบความปรองดองแห่งยุโรปได้ล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2365 [การทูต]
International Atomic Energy Agencyสำนักพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในการประชุมระหว่างประเทศ ที่ประชุมได้รับรองกฎข้อบังคับขององค์การนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1956 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก รัฐที่ร่วมลงนามเป็นสมาชิกขององค์การอย่างน้อย 18 ประเทศ รวมทั้งประเทศดังต่อไปนี้ คือ แคนาดา ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยสามประเทศได้มอบสัตยาบันสาร ยังผลให้กฎข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1956วัตถุประสงค์ขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ คือ1. ต้องการเร่งรัดและส่งเสริมให้พลังงานปรมาณูมีส่วนเกื้อกูลมากขึ้นต่อ สันติภาพ สุขภาพ และความไพบูลย์มั่งคั่งตลอดทั่วโลก2. ทำให้เป็นที่แน่ใจว่า ความช่วยเหลือที่องค์การจัดให้หรือตามคำขอร้องขององค์การ หรือที่อยู่ใต้ความควบคุมดูแลขององค์การนั้น จะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความมุ่งหมายทางทหารแต่อย่างใดองค์การ ดำเนินงานผ่านทางองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ คือ1. ที่ประชุมระหว่างประเทศ (General Conference) ประกอบด้วยสมาชิกของสำนักพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศทั้งหมด มีการประชุมสมัยสามัญประจำปี และอาจมีการประชุมสมัยพิเศษเท่าที่จำเป็น ที่ประชุมจะพิจารณาแลกเปลี่ยนความเห็นในปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ภายในกรอบของกฎข้อบังคับ2. คณะผู้ว่าการ (Board of Governors) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 23 ประเทศ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การ3. คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การมีหัวหน้าเรียกว่าอธิบดี (Director General) ซึ่งคณะผู้ว่าการแต่งตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และมีอายุอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี ตัวอธิบดีถือเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์การ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย [การทูต]
Judicial Settlementการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลตุลาการ ก่อนที่จะเกิดองค์การสหประชาชาติ รัฐทั้งหลายที่มีกรณีพิพาทระหว่างประเทศจะฟ้องร้องต่อศาลระวห่างประเทศแห่ง หนึ่ง มีชื่อว่าศาลประจำยุติธรรมระหว่าประเทศ (Permanent Court of International Justice) ซึ่งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1920 ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1922 หลังจากนั้นเป็นเวลา 23 ปี ผู้พิพากษาของศาลก็ได้ลาออกในปีค.ศ. 1946 และสันนิบาตชาติได้ยุบศาลนี้ในปีเดียวกันเมื่อมีการสถาปนาองค์การสหประชา ชาติขึ้น ได้มีการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 92 ว่า ?ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจักเป็นองค์กรทางตุลาการอันสำคัญของสหประชาชาติ ศาลจักดำเนินหน้าที่ตามธรรมนูญผนวกท้าย ซึ่งยึดถือธรรมนูญของศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมูลฐาน และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกฎบัตรฉบับปัจจุบัน?ศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศนี้ ประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1946 [การทูต]
national reconciliationการปรองดองแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการสร้างสันติภาพ และเอกภาพภายในชาติ โดยให้กลุ่มต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกันได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการดังกล่าว [การทูต]
reconciliationการปรองดองและลดความเป็นศัตรูต่อกัน [การทูต]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐฯ และมีสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent members) อีก 10 ประเทศ ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นผู้เลือกตั้ง และให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งประเทศละ 2 ปี สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งใหม่ในทันที และในการเลือกตั้งจะคำนึงส่วนเกื้อกูลหรือบทบาทของประเทศผู้สมัครที่มีต่อ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งที่มีต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย ในการเลือกตั้ง จะคำนึงถึงการแบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกดังนี้คือ ก. 5 ประเทศจากแอฟริกาและเอเชียข. 1 ประเทศจากยุโรปตะวันออกค. 2 ประเทศจากละตินอเมริกาง. 2 ประเทศจากยุโรปตะวันตก และประเทศอื่น ๆหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีดังนี้1. ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ2. สอบสวนเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ3. เสนอแนะวิธีที่จะใช้กรณีพิพาทเช่นว่านั้น หรือ เงื่อนไขที่ให้มีการตกลงปรองดองกัน4. วางแผนเพื่อสถาปนาระบบการควบคุมกำลังอาวุธ5. ค้นหาและวินิจฉัยว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพ หรือ เป็นการกระทำที่รุกรานหรือไม่ แล้วเสนอแนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร 6. เรียกร้องให้สมาชิกประเทศที่ทำการลงโทษในทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ถึงขั้นทำสงคราม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือหยุดยั้งการรุกราน7. ดำเนินการทางทหารตอบโต้ฝ่ายที่รุกราน8. เสนอให้รับประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ในการที่จะเข้าเป็นภาคีตามกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 9. ทำหน้าที่ให้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ในเขตที่ถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์10. เสนอแนะให้สมัชชาสหประชาชาติ แต่งตั้งตัวเลขาธิการและร่วมกับสมัชชาในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลโลก11. ส่งรายงานประจำปีและรายงานพิเศษต่อสมัชชาสหประชาชาติบรรดาประเทศสมาชิกของสห ประชาชาติ ต่างตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งยังรับรองที่จะจัดกำลังกองทัพของตนให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงหากขอร้อง รวมทั้งความช่วยเหลือและและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ [การทูต]
Embalmingการดองซากศพ,ศพ,การดอง [การแพทย์]
Embalming Fluidน้ำยาดองไม่ให้เน่า [การแพทย์]
Fixationการดองรักษา,การดอง,การดองรักษา [การแพทย์]
Fixation by Immersionการดองโดยจุ่มตัวอย่างในน้ำยาดอง [การแพทย์]
Fixation by Perfusionการดองโดยการฉีดน้ำยาดองเข้าภายในตัวอย่าง [การแพทย์]
Fixation, Perfusionการดองรักษาโดยวิธีฉีดน้ำยาเข้าภายในระบบต่างๆ [การแพทย์]
Fixation, Primaryการดองขั้นแรก [การแพทย์]
Fixation, Secondaryการดองครั้งที่สอง [การแพทย์]
Fixativesฟิกเซทิพ,ฟิกเซทิฟ,น้ำยาดอง [การแพทย์]
Fixatives, Primaryน้ำยาดองตัวแรก [การแพทย์]
Formalinน้ำยาดองศพ,ฟอร์มาลิน,น้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Veronica) Chuck him in there.ดองมันไว้ในนั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
I have a friend who's really good at finding people.ผมมีเพื่อนคนนึง เชี่ยวชาญเรื่องตามสืบหาคนมาก ชื่อ โฮ ดอง กู Scandal Makers (2008)
And laughed heartily.เขายิ้มอย่างโอดอง Scandal Makers (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
- Gil Dong!- กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
- Gil Dong is dead!- กิล ดองตายแล้ว! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong is dead.กิล ดอง ตายแล้ว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Two ancient families lived in harmony at the edge of the valley.สองตระกูลเก่าแก่ อยู่อย่างปรองดอง ใกล้ๆ หุบเขา The Secret of Moonacre (2008)
It's Bongcheon-dong, number 456.ที่อยู่ที่ บองซุน-ดอง, เลขที่ 456 Episode #1.5 (2008)
I don't need any help opening the pickle jar.ฉันไ่ม่ต้องการความช่วยเหลือ เวลาเปิดขวดแตงกวาดองเลย New York, I Love You (2008)
I got caught in a pickle.ฉันติดอยู่กับแตงกวาดอง New York, I Love You (2008)
Break the pickle.หักแตงกวาดอง The Love Guru (2008)
Break the pickle. Tickle, tickle.หักแตงกวาดอง จี้ จี้ The Love Guru (2008)
Ten years ago I was doing bong hits and playing Donkey Kong.10 ปีที่แล้วตอนผมเล่นตีแตก เล่นดองกี้ คอง Marley & Me (2008)
It's on, so you better get your head out of your ass... and be ready for everything!มันเริ่มแล้ว รีบโผล่หัวออกจากกระดอง แล้วเตรียมรับมือทุกกระบวนท่าได้เลย Pineapple Express (2008)
No pickles. Throw that Big Apple parfait in.ไม่เอาผักดอง เอาพาร์เฟ่แอปเปิ้ลนั่นด้วย High School Musical 3: Senior Year (2008)
I wouldn't sing with you if I were starving and you were the last pickle at the picnic.ฉันก็ไม่ร้องเพลงกับนายหรอก ถึงฉันจะอดอยาก แล้วนายเป็นผักดองชิ้นสุดท้ายของการปิคนิค High School Musical 3: Senior Year (2008)
Now, just take off that shell and get in the car.ถอดกระดองนั่นออก แล้วขึ้นรถซะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
The rainbow nation starts here.ความปรองดองของประเทศ.. เริ่มต้นที่นี่แหละ Invictus (2009)
There's not exactly going to be the rainbow nation out there.เราอาจจะไม่ได้เห็นความปรองดอง.. เท่าไหร่หรอกนะวันนี้ Invictus (2009)
Dear Avis, I'm in my third week at Le Cordon bleu, and I'm in utter bliss.เดียร์เอวิส มันเป็นอาทิตย์ที่สามที่ฉันเรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอร์ และฉันมีความสุขมาก Julie & Julia (2009)
Can I get some cheese burgers and one large sauerkraut, please.ผมขอชีสเบอร์เกอร์กะหล่ำปลีดองด้วย District 9 (2009)
I only got a minute. Hey. Pickle?ผมมีเวลาแค่นาทีเดียว กินแตงกวาดองไหม? 2012 (2009)
Well, theoretically, you could put it in the hands of anyone and they'd be downsizing immediately.คือ ในทางทฤษฎี คุณสามารถมอบให้ใครก็ได้ แล้วพวกเขาก็จะลดขนาดองค์กรได้ทันที Up in the Air (2009)
No, it's embalming fluid.ไม่ มันคือของเหลวจากการดองศพ Jump the Shark (2009)
I take my time, but I always win.เอ่อ ถ้าจะให้ฉันเดานะ ฉันคิดว่าภาษาสเปนมันแปลว่า "ไอ้สารเลว ตอร์ตูก้า แปลว่า "เต่าในกระดอง Negro Y Azul (2009)
- Embalmed.- ดองศพหนะ Cold Comfort (2009)
So if I wanted to embalm a body, well, what's the process?ถ้าชั้นอยากจะดองศพ, เอ่อ มันมีขั้นตอนยังไง? เริ่มจากที่ปิดจมูกก่อน Cold Comfort (2009)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
The whole thing seems weird to me.ผมหมายถึง การดองศพหนะ Cold Comfort (2009)
The question is why embalm the body of someone you murdered.คำถามก็คือ ทำไมคนๆนึงถึงดองศพ คนที่เค้าเพิ่งฆ่าไป เค้าอยากจะเก็บพวกเค้าไว้ Cold Comfort (2009)
Maybe fear of abandonment speaks to his history. But eventually even an embalmed body will decay and he finds himself in need of new victims.แต่สุดท้ายแล้วศพที่ดองก็จะเสื่อม ทำให้เค้าต้องหาเหยื่อรายใหม่ Cold Comfort (2009)
Annette Hagen, Erin Bonham, and Melissa st.แอนเนต เฮเจ้น, เอริน บอนแฮม และเมลิซ่า เซนต์แคลร์ ทุกคนถูกดองศพ Cold Comfort (2009)
Blood loss?พวกเธอยังไม่ตายตอนถูกดองงั้นเหรอ? Cold Comfort (2009)
He lives alone, in a large residence.มีพื้นที่มากพอจะจัดการดองศพได้ Cold Comfort (2009)
This projection of the loved one coupled with his need to preserve the victims is similar to the psychopathology of serial murderer Ed Gein.โดยการดองศพเหมือนกับฆาตกรต่อเนื่อง อีกคนนึงอย่าง เอ็ด ยีน ยีนมีปมออดิปุสตอนต้องพยายาบาลแม่ที่เป็นอัมพาต Cold Comfort (2009)
Bakunas hasn't held down a job since he graduated college. He lives with his mother.น้ำยาดองศพ, อุปกรณ์ ของพวกนีไม่ใช่ถูกๆนะ Cold Comfort (2009)
You going to eat your pickle?พ่อจะกินผักดองรึเปล่า Sir Lancelot's Litter Box (2009)
But you're almost done with your sandwich, and your pickle's just sitting there.แต่พ่อกินแซนวิชจะหมดอยู่แล้ว\ แต่ผักดองยังนอนอยู่บนโต๊ะอยู่เลย Sir Lancelot's Litter Box (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารดอง[n. exp.] (āhān døng) EN: pickle   
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
ดอง[n. exp.] (døng) EN: fermented   
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor   FR: macérer dans de l'alcool
ดองยา[v. exp.] (døngyā ) EN: macerate herbs in alcohol   
ห่มดอง[v.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder   
หอมดอง[n. exp.] (høm døng) EN: pickled onion   
จัดองค์กรใหม่[v. exp.] (jat ongkøn mai) EN: reorganize   
การจัดองค์กร[n. exp.] (kān jat ongkøn) EN: organizing   
การจัดองค์กรใหม่[n. exp.] (kān jat ongkøn mai) EN: reorganization   
การปรองดอง[n.] (kān prøngdøng) EN: reconciliation   
ของดอง[n.] (khøng døng) EN: pickles   
ความปรองดอง[n.] (khwām prøngdøng) EN: harmony   FR: harmonie [f]
กินดอง[n.] (kindøng) EN: wedding ; matrimonial ceremony ; nuptials   FR: mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl]
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast   FR: participer à la noce
เกี่ยวดอง[v. exp.] (kīodøng) EN: relate ; link ; associate ; involve   FR: avoir un lien de parenté
กระดอง[n.] (kradøng) EN: shell (of lobster, turtle ...)   FR: carapace [f]
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
กระเทียมดอง[n. exp.] (krathīem døng) EN: pickled garlic   
เหล้าดองยา[n. exp.] (lao døngyā ) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
เหล้ายาดอง[n. exp.] (lao yā døng) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
ผักชีดอง[n. exp.] (phakchī døng) EN: dill pickle   
ผักดอง[n. exp.] (phak døng) EN: pickled vegetable ; pickles   
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord   FR: concilier ; harmoniser
ยาดอง[n.] (yā døng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication   FR: infusion

English-Thai: Longdo Dictionary
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affine[N] บุคคลที่เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน
affined[ADJ] ที่เกี่ยวพันกัน (ทางญาติ), See also: ที่เกี่ยวดองกัน, ที่เป็นญาติกัน
affinity[N] ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน, See also: ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, Syn. kinship, relationship
akin[ADJ] เกี่ยวดองกัน, Syn. kindred, cognate
ally[VI] สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
ally[VT] สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
carapace[N] กระดองหรือเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์
congruency[N] การปรองดองกัน, Syn. correspondence, harmony
do up[PHRV] ดอง, See also: หมัก
fight out[PHRV] ทำให้ปรองดอง, Syn. slug out
disarm[VT] ทำให้รู้สึกโกรธน้อยลง, See also: ทำให้รู้สึกเป็นปรปักษ์น้อยลง, ทำให้ปรองดอง, Syn. win over, charm
disharmony[N] การแตกแยก, See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง, Syn. conflict, discord, clash, Ant. agreement, harmony, concord
disunion[N] การไม่ปรองดองกัน, See also: การแตกความสามัคคี, การไม่เป็นเอกภาพ
disunite[VT] ทำให้แตกความสามัคคี, See also: ทำให้ขาดความปรองดอง
embalm[VT] ดองศพ, Syn. mummify, preserve
germaneness[N] ความเกี่ยวข้องกัน, See also: ความเกี่ยวดองกัน, ความสัมพันธ์กัน
harmonize[VI] ้เข้ากันได้, See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize[VT] ้เข้ากันได้, See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize[VT] ทำให้เข้ากัน, See also: ทำให้ประสานกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้กลมกลืนกัน
harmonize[VT] ทำให้เข้ากันได้, See also: ทำให้ปรองดอง, ทำให้ประสมกลมกลืน
harmonize[VI] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[N] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmony[N] ความสามัคคี, See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. concord, concurrence, conformity, Ant. conflict, disagreement, discord
irreconcilable[ADJ] ไม่สามารถปรองดองกันได้, See also: ไม่สามารถคืนดีกันได้
kindred[ADJ] ที่มีความเกี่ยวดองกัน, See also: ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน, Syn. related
pickle[N] ของดอง, See also: อาหารดอง, ผักดอง
pickle[N] น้ำเกลือสำหรับดองของ, Syn. solution, formaldehyde solution
pickle[VT] ดอง, See also: หมัก, แช่เกลือ
pickled[ADJ] ที่หมักดอง, Syn. perserved
rapport[N] ความปรองดองกัน, See also: ความสามัคคี, ความเห็นใจ, ไมตรีจิต, Syn. harmony, relationship, understanding
reconcile[VT] ทำให้ปรองดองกัน, See also: ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย, Syn. conciliate
reconcilement[N] การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ย
reconciliation[N] การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ยให้, Syn. conciliation, reconcilement, rapprochement
reconcilliatory[ADJ] ซึ่งทำให้ปรองดองกันอีก, See also: ซึ่งไกล่เกลี่ยให้
related[ADJ] เป็นญาติกัน, See also: เกี่ยวดองกัน, Syn. akin, kindred
rollmop[N] ชิ้นส่วนของปลาเฮอร์ริงซึ่งดองในน้ำส้ม
reconcile with[PHRV] ปรองดอง, See also: ทำให้เข้ากัน, Syn. square with
sauerkraut[N] กะหล่ำปลีดอง (ของเยอรมัน)
schism[N] ความแตกแยก, See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความแตกสามัคคี, Syn. cabal, section, split
shell[N] เปลือกหอย, See also: เปลือก, กระดอง, ปลอก, คราบ, สิ่งที่เหมือนเปลือก, Syn. crust, husk, eggshell
slug[N] ทากจำพวก Stylommatophora ไม่มีกระดองและกินใบไม้, Syn. snail
souse[VT] ดอง, Syn. pickle, marinate
tegument[N] เปลือก, See also: หนัง, ส่วนคลุม, เยื่อหุ้ม, กระดอง, ปลอกหุ้ม, Syn. skin
texture[N] การจัดองค์ประกอบ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน, Syn. composition
tortoiseshell[N] กระดองเต่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
bon accord)n. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
brandy(แบรน'ดี) n. เหล้าบรั่นดี. vt. ใส่เหล้าบรั่นดี,ดองด้วยเหล้าบรั่นดี -Conf. cognac
carapace(คา'ระเพส) n. ส่วนที่หุ้มหลังของสัตว์,กระดอง,ฝา
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
confiture(คอน'ฟิชัวร์) n. ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของดอง, Syn. candy
conservatory(คันเซอ'วะโทรี) n. ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้,โรงเรียนดนตรี,สถานที่เก็บรักษาของ. adj. เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือสงวน,เกี่ยวกับการดอง, Syn. greenhouse,conservatoire
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
corn(คอร์น) {corned,corning,corns} n. ข้าวโดยทั่วไป (อังกฤษ) ,ข้าวโพด (สหรัฐ) ,ข้าวโอ๊ต (สก๊อตแลนด์) ,คำพูดน่าเบื่อหู,ตาปลา,หนังหดแข็ง,ตุ่มหนัง vt. ใส่เกลือในเมล็ดข้าว,ดองเค็ม,แช่เกลือ
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม
eireniconn. ข้อเสนอให้ปรองดองกัน
embalm(เอมบาล์ม') vt. ดองศพ,ทำให้อยู่ในความทรงจำ,ทำให้หอมหวนด้วยน้ำยา,ป้องกันการเจริญ., See also: embalmer n.ดูembalm embalmment n. ดูembalm
harmonise(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmonize(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
kin(คิน) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,ความเกี่ยวดองกัน,เครือญาติ,ญาติเกี่ยวดอง,สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน,เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
kinship(คิน'ชิพ) n. ความเป็นญาติมิตร,ความสัมพันธ์ทางครอบครัว,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ,ความสัมพรรค, Syn. blood,family,affinity
knot(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน, Syn. tie,bond,tangle
link(ลิงคฺ) {linked,linking,links} n. สิ่งเชื่อมต่อ,การเชื่อม,ข้อต่อ,ข้อลูกโซ่,ห่วงเชื่อม,เครื่องประสาน,เครื่องเกี่ยวดอง,หน่วยสื่อสาร,กระดุมหรือที่หนีบของแขนเสื้อเชิ้ต,หน่วยความยาว7.92 นิ้ว (หน่วยวัด) ,ส่วนที่เป็นโค้งเว้าของแม่น้ำลำธาร. vt.,vi. เชื่อม,ต่อ,ประสาน
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
pickle(พิค'เคิล) n.ของดอง,ความยุ่งยาก,ความลำบาก vi. ดอง,แช่เกลือ แช่ในกรด,ใส่น้ำยา, See also: pickler n.
pickled(พิค'เคิลดฺ) adj. ดอง,แช่เกลือ,เมา
potted(พอท'ทิด) adj. ใส่หม้อ,ใส่กระถาง,ย้ายลงกระถาง,ดองในหม้อหรือโถหรือโหล,เมาเหล้า
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เชื่อมกัน, Syn. associated
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว, Syn. existing connection, See also: relational adj.
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
relative(เรล'ละทิฟว) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน,adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวข้องกัน
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
shelled(เชลดฺ) adj. เอาเปลือกออก,อยู่ในเปลือก,อยู่ในปลอก,อยู่ในกระดอง
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
tegument(เทก'ยะเมินทฺ) n. เปลือก,หนัง,ส่วนคลุม,เยื่อหุ้ม,กระดอง,ปลอกหุ้ม, See also: tegumental, tegumentary adj.
tenable(เทน'นะเบิล) adj. ยึดถือได้,ป้องกันได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้., See also: tenability n. tenableness n. tenably adv.
umbo(อัม'โบ) n. ส่วนที่สลักนูนกลางโล่,ยอดกระดองของสัตว์ส่วนนูน,ปุ่ม,แอ่งที่ผิวหน้าด้านนอกของเยื่อแก้วหู pl. umbones,umbos

English-Thai: Nontri Dictionary
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
ally(vt) ผูกพัน,เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง
armature(n) เกราะ,กระดอง
carapace(n) กระดอง,ฝา
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
confiture(n) ของดอง,ขนมหวาน
connect(vi,vt) ติดต่อกัน,เกี่ยวข้อง,เกี่ยวดอง,ต่อเนื่อง,สัมพันธ์
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ
connective(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ซึ่งเกี่ยวดองกัน,ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
corn(vt) แช่เกลือ,ดองเค็ม
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
embalm(vt) อาบยาศพ,ดอง(ศพ)
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
kin(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน
kin(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เกี่ยวข้องกัน
kinship(n) ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
mummify(vt) อาบยาศพ,ดองศพ,ทำให้เป็นมัมมี่
pickle(n) ของดอง,ผักดอง,น้ำสำหรับดอง
pickle(vt) ดอง,แช่เกลือ
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้
preserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้ดอง,ของหมักดอง
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย
relation(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
scutcheon(n) กระดอง,โล่,เกล็ด
shell(n) กระสุนปืนใหญ่,กระดอง,เปลือก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั้นหิน
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม
tenable(adj) กันไว้ได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้
tie(n) ความเกี่ยวดอง,ความเสมอกัน,พันธะ,ผ้าผูกคอ,เชือกผูกรองเท้า
tincture(n) ยาใส่แผลสด,ยาดอง,ยาทิงเจอร์
union(n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chitosan (n) ไคโตซาน ไคโตแซน อนุพันธ์ของ ไคติน(พอลิเมอร์ที่พบมากในเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก) มีประโยชน์หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาและอาหาร
cuttlefish (n) หมึกกระดอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
亀の甲[かめのこう, kamenokou] (n) กระดองเต่า
香の物[こうのもの, ] (n ) ผักดอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pickle[つけもの, tsukemono] (n ) ของดอง, ผักดอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
付属[ふぞく, fuzoku] Thai: หน่วยงานย่อยที่สังกัดในเครือข่ายขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ใหญ่กว่า English: attached to (vs)
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony

German-Thai: Longdo Dictionary
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.
versöhnen(vt) |versöhnte, hat versöhnt| คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่ายกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง, See also: die Versöhnung
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top