Search result for

*ณรงค์*

(104 entries)
(0.1798 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ณรงค์, -ณรงค์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ณรงค์[N] campaign, Syn. การรบ, การต่อสู้, Example: การณรงค์เลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม
ณรงค์[V] fight, Syn. ต่อสู้, ชิงชัย, Example: เรื่องที่เขาณรงค์ให้ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนั้น ผมไม่ได้สนใจหรอกครับ
ณรงค์[V] fight, Syn. รณรงค์, Example: เรื่องที่เขาณรงค์ให้ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนั้น ผมไม่ได้สนใจหรอกครับ
ณรงค์[V] campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
ณรงค์หาเสียง[V] campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณรงค์ก. ต่อสู้ชิงชัย เช่น อนึ่งภูษาทรงณรงค์รบ ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี (สวัสดิรักษา).
ณรงค์น. การรบ, การต่อสู้.
ณรงค์น. การรบ
ณรงค์สนามรบ.
ณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.
กระเหน็จกระแหน่น. เชิงชั้น, เล่ห์กล, เช่น กระเหน็จกระแหน่รณรงค์ (สมุทรโฆษ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poverty, war againstการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์, การรณรงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campaign fundกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaign, whisperingการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, campaignกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whispering campaignการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war against povertyการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Earleaf acaciaกระถินณรงค์ [TU Subject Heading]
Literacy programsโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
International Campaign to Ban Landminesองค์กรสากลรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด [การทูต]
Campaignsการรณรงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)
Why the hell would i do that?มันจะถูกใช้ในการรณรงค์การเลือกตั้งของผม Trust Me (2009)
Call us when your campaign beginsเรียกใช้เมื่อการรณรงค์เริ่ม Invitation Only (2009)
They promoted feminism and multiculturalism.พวกเขาได้รณรงค์เรื่องเฟมินิสและความแตกต่างทางวัฒนธรรม The Uncanny Valley (2010)
I'm also on the front line of the fight against global warming.ผมยังได้อยู่แถวหน้า กับการรณรงค์ภาวะโลกร้อน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I implemented this year's go green campaign at school.ฉันได้จัดเตรียมการรณรงค์ สร้างพื้นที่สีเขียวภายใน โรงเรียนประจำปีนี้ Miss Mystic Falls (2010)
Oh, it's a letter campaign to stop this new stadium from being built.อ้อ ก็จดหมายรณรงค์ หยุดการสร้างสเตเดียมใหม่ Need to Know (2010)
There's a letter campaign?มีจดหมายรณรงค์ด้วย? Need to Know (2010)
They said he was the sponsor for our anti-bully campaign.เค้าเป็นสปอนเซอร์ของ การรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงของเรา Episode #1.13 (2010)
I mean, even now, it-it's Alcohol Awareness Week, and we're supposed to sing songs about the dangers of drinking, and I've never even had a drink.ฉันหมายถึง แม้แต่ตอนนี้ เป็นสัปดาห์รณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอร์ และเราก็ต้องร้องเพลง เกี่ยวกับอันตรายของการดื่ม Blame It on the Alcohol (2011)
But it's Alcohol Awareness Week.แต่นี่มันสัปดาห์รณรงค์ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะ Blame It on the Alcohol (2011)
I'm still looking for a song for the kids to sing at the Alcohol Awareness Assembly.ยังต้องหาเพลง ให้เด็กๆ ร้องในงาน รณรงค์รู้ทันแอลกอฮอล์ด้วย Blame It on the Alcohol (2011)
I would like to wish you and yours a healthy and happy Alcohol Awareness Week.ผมอยากจะอวยพรให้พวกเธอ มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในสัปดาห์รณรงค์รู้ทันแอลกอฮอลล์ Blame It on the Alcohol (2011)
(Chuckles) uh, just don't-- don't listen to me.หรือรวมกลุ่มกัน รณรงค์... อย่าถือฉันเลยนะคะ There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
UTF is launching a monster awareness campaign.- เจมี่ - เริ่มบังคับใช้ การรณรงค์เรื่องตัวประหลาด Help Us Help You (2011)
I chose this news station for good reason-- a like-minded voice, a conscience, a green agenda, a network I watch with some interest.ผมเลือกสถานี่นี้เพราะมีเหตุผลที่ดี แบบมีอิทธิพล มีมโนธรรม รณรงค์โลกร้อน Welcome to the Occupation (2011)
My Congressional campaign is producing a video:การรณรงค์หาเสียงโดยผู้สมัครของฉันคือ การกำกับวีดิโอ I Am Unicorn (2011)
Hello, I'm Rachel Berry, and I have campaigned for president on a crusade for school book covers, a plan to save the school thousands of dollars.สวัสดีค่ะ ฉันเรเชล แบร์รี่ ฉันมีนโยบายจะรณรงค์หาเสียง ให้ปกหนังสือโรงเรียน Mash Off (2011)
Oh, this. You're the new no smoking ambassador.อ้อ ใช่ นายต้องเข้าโครงการรณรงค์ การเลิกบุหรี่ Episode #1.19 (2011)
Jeez. Does that mean people like me again?จริงสิ พี่บอกว่าเราจะมีการรณรงค์ งั้นผมก็จัดคอนเสิร์ตต่อไปได้สิครับ Episode #1.19 (2011)
- I campaigned for gun control.- ฉันรณรงค์ควบคุมการมีอาวุธปืน Resident Evil: Retribution (2012)
like they had for Friday Night Lights or something.ณรงค์เขียนจดหมายถึงบุคคลในกองทัพเหมือน ที่ทำให้กับ Friday Night Lights หรืออะไรแบบนั้น Goodbye (2012)
That's the reading train foundation.นั่นมันมูลนิธิรณรงค์การอ่านหนังสือ Dial M for Mayor (2012)
Do you remember Pete Matheson my campaign manager?คุณจำ พีท แมททีสัน ผู้จัดการรณรงค์หาเสียงของผมได้มั้ย Root Cause (2012)
Matheson-- Delancey's campaign manager.แมทธีสัน-- ผู้จัดการรณรงค์หาเสียงของเขา Root Cause (2012)
Delancey is in full-time campaign mode--ที่ดีแลนซี่อยู่ในการรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มตัว Root Cause (2012)
- That's my, uh, cancer ribbon. - No, I know what it is.โบว์รณรงค์มะเร็ง ไม่ใช่ ผมรู้มันคืออะไร She Knows (2012)
I'll go on a glamouring campaign, eliminate all memory that the video exists.ฉันจะไปสะกดจิต พวกกลุ่มรณรงค์หาเสียง ทำลายสำเนาวีดีโอทั้งหมดที่มีอยู่ Sunset (2012)
I'll go on a glamouring campaign, eliminate all memory that the video exists.ผมจะไป สะกดจิตกลุ่มรณรงค์ ทำลายสำเนาวีดีโอ ทั้งหมดที่มีอยู่ Save Yourself (2012)
No, I'm here same as everyone else, to contribute to your reelection campaign.เพื่อมาร่วมรณรงค์ การหาเสียงเลือกตั้งของคุณ All In (2012)
Makes me feel less like a lobbyist.ทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยต่างกับกลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงเลย Hounded (2012)
If Alicia was writing an article about campaign contributions, we need to look into both candidates' finances.ถ้าอลิเชีย ต้องการเขียนบทความเกี่ยวกับ การรนณรงค์ เลือกตั้ง เราควรจะดู เรื่องการเงิน ของผู้สมัครทั้งคู่นะ The Politics of Time (2012)
I don't think I should start printing upผมไม่คิดว่า ผมจะกดปุ่มรณรงค์หาเสียง The Tiger in the Tale (2012)
A campaign must be designed to persuade the electorate that the candidate is on their side.การรณรงค์หาเสียงถูกออกแบบมาให้ ชักชวนผู้มีสิทธิ์ ให้มาลงคะแนนฝั่งตัวเอง The Tiger in the Tale (2012)
I spearheaded that campaign.ผมเป็นหัวหอกในการรณรงค์ว่า. Paranoia (2013)
And those that have given life towards campaign.และผู้ที่เสียชีวิตในการรณรงค์ Victory (2013)
Well, Mr. James here was about to rescue my campaign.ก็ คุณเจมส์ ตั้งใจที่จะช่วยเหลือ การรณรงค์หาเสียงของผม Victory (2013)
Since that time, her nonprofit has raised over $35 million in her campaign to eliminate human and sex trafficking around the globe.ตั้งแต่ตอนนั้น องค์กรไม่แสวงกำไรของเธอ ได้ทุนถึง 35 ล้านเหรียญ ในการรณรงค์เพื่อกำจัด การค้ามนุษย์ทางเพศ The Freelancer (No. 145) (2013)
Their campaign mounts in fury as a free Europe crumbles.การรณรงค์อันกราดเกรี้ยวของพวกเขา ขยี้ยุโรปให้แตกละเอียด The Imitation Game (2014)
But we face challenges from the WHO in their campaign against our counterfeit pharmaceuticals.แต่องค์กรอนามัยโลกกำลังรณรงค์ต่อต้าน... ผลิตภัณฑ์ยาปลอมของเรา Spectre (2015)
Penguin's assassination attempts on mayoral candidates launched his campaign.การพยายามลอบสังหาร ผู้ลงสมัครเลือกตั้งของเพนกวิน ริเริ่มการรณรงค์ของเขา Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
"Choose life" was a well-meaning slogan from a 1980s antidrug campaign."เลือกชีวิต" เป็นคำขวัญที่ตั้งใจดี จากการรณรงค์ต้านยาเสพติดสมัยปี 1980 T2 Trainspotting (2017)
"Oh, thanks, Ben, you sexy activist.""ขอบคุณค่ะ เบ็น คุณนักรณรงค์สุดเซ็กซี่" Smell the Weakness (2017)
There it was for them, a crusade against tyranny...ณรงค์ต่อต้านการปกครอง แบบเผด็จการ How I Won the War (1967)
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน Jaws (1975)
Is the campaign weakening?การรณรงค์อ่อนลงหรือ Gandhi (1982)
We must end the campaign.เราต้องยุติการรณรงค์ Gandhi (1982)
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า Gandhi (1982)
That's an interesting position from a man on a crusade against the evils of technology Father Joss.นั่นเป็นตำแหน่งที่น่า สนใจจากชายคนหนึ่ง ในการรณรงค์ต่อต้านความ ชั่วร้ายของเทคโนโลยี Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรณรงค์[n.] (kān ronnarong) EN: campaign   FR: campagne [f]
การรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kān ronnarong hāsīeng) FR: campagne électorale [f]
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
กิจกรรมในการรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kitjakam nai kān ronnarong hāsīeng) EN: campaign trail   
กระถินณรงค์ [n. exp.] (krathin narong) EN: Black wattle ; Wattle   
กระถินณรงค์เงิน[n. exp.] (krathin narong ngoen) EN: ?   FR: ?
นักรณรงค์[n.] (nak ronnarong) EN: campaigner   
ณรงค์[n.] (narong) EN: campaign   FR: campagne [f] ; bataille [f]
ณรงค์[v.] (narong) EN: fight   
ผู้ร่วมรณรงค์[n. exp.] (phū ruam ronnarong) EN: campaigner   
'รงค์ วงษ์สวรรค์ (ณรงค์ วงษ์สวรรค์)[n. prop.] (Rong Nongsawan (Narong Nongsawan)) EN: Rong Wongsavun (Narong Wongsavun)   FR: Rong Wongsavun (Narong Wongsavun)
ณรงค์[n.] (ronnarong) EN: campaign ; movement   FR: campagne [f]
ณรงค์[v.] (ronnarong) EN: campain ; fight   FR: faire campagne
ณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong hāsīeng) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes   FR: faire campagne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign[N] การรณรงค์, See also: การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
campaign against[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
crusade against[PHRV] รณรงค์ต้าน, See also: หาเสียงเพื่อต่อต้าน, Syn. campaign for
crusade for[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงเพื่อ, Syn. campaign for
electioneer[VI] รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass
lobby[N] กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ
politic[VI] ทำการรณรงค์ทางการเมือง, Syn. suave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb

English-Thai: Nontri Dictionary
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| การรณรงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top