Search result for

*ญาติผู้ใหญ่*

(8 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ญาติผู้ใหญ่, -ญาติผู้ใหญ่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติผู้ใหญ่[N] senior relatives, Example: ญาติผู้ใหญ่ของเขา ดีกับฉันมาก, Count unit: คน, Thai definition: พวกญาติตั้งแต่ชั้นพ่อแม่ขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอขมา, ขอขมาลาโทษก. ขอไม่ให้เอาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดหรือล่วงเกิน เช่น เขามาขอขมาญาติผู้ใหญ่เพื่อลาบวช, ขอษมา หรือ ขอษมาลาโทษ ก็ว่า.
ทับที่ว. เรียกอาการที่นอนตรงที่ของคนตายซึ่งเกี่ยวดองเป็นญาติผู้ใหญ่และเคยนอนประจำตรงนั้น เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคล ว่า นอนทับที่.
ผ้าไหว้น. ผ้าที่ฝ่ายชายนำไปให้แก่ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการเคารพในเวลาแต่งงาน, ปัจจุบันหมายถึง ผ้าที่บ่าวสาวนำไปแสดงความเคารพแก่บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของทั้ง ๒ ฝ่าย.
สังเวช, สังเวช-(สังเวด, สังเวชะ-) ก. รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น เช่น เห็นผู้คนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกแล้วสังเวช พอรู้ข่าวว่าญาติผู้ใหญ่ของตนพัวพันคดีฉ้อราษฎร์บังหลวงก็สังเวช.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บรมวงศานุวงศ์ญาติผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our relatives, grandparents.ต่อหน้าฝ่ายแม่ของเรา พ่อของเรา ญาติผู้ใหญ่ Episode #1.11 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติผู้ใหญ่[n. exp.] (yāt phūyai) EN: senior relatives   FR: personnes âgées de la famille [fpl] ; parents âgés [mpl] ; anciens [mpl] ; seniors [mpl]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top