Search result for

*ช่วยกัน*

(83 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ช่วยกัน, -ช่วยกัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วยกัน[V] help together, Example: หากทุกคนในหมู่บ้านช่วยกัน ก็คงจะสำเร็จในไม่ช้านี้, Thai definition: ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ร่วมกัน
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน[N] Hand-In-Hand Foundation, Syn. มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม, Example: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันได้ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของ ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, Thai definition: องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนในการปลูกฝังให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไข บรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอแรงก. ขอให้ออกแรงช่วยทำงาน, บอกเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำงาน.
คนละไม้คนละมือต่างคนต่างช่วยกันทำ.
ชักพระน. ชื่อประเพณีอย่างหนึ่งทางภาคใต้ ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญ นิยมมีในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับจากโปรดพระพุทธมารดา คล้ายวันตักบาตรเทโวของภาคกลาง, การชักพระมี ๒ อย่าง คือ ชักพระทางบกกับทางน้ำ, ถ้าชักพระทางบก ก็อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานไว้บนบุษบกซึ่งตั้งอยู่บนยานพาหนะแล้วช่วยกันชักลากไป, ถ้าชักพระทางน้ำ ก็อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบกในเรือ แล้วใช้เชือกผูกเรือพระช่วยกันลากไปยังสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ มักจะมีการโยนข้าวต้มรูปสามเหลี่ยมห่อด้วยใบกะพ้อเป็นต้นใส่กัน บางทีก็มีแข่งเรือและอื่น ๆ ด้วย.
โชรมรุมกัน, ช่วยกัน, เช่น โชรมป่ายโชรมปืนโชรมโจม โชรมรุกโชรโชรม รเร่งรโรมโรมรุม (อนิรุทธ์).
ซ้อมซักทำร้าย เช่น ยามเมื่อเพลี่ยงพล้ำเขาก็จะช่วยกันกระหน่ำซ้ำซ้อมซัก (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
โซรม(โซม) ก. รุมกัน, ช่วยกัน, เช่น จึ่งจะรุมโรมโซรมปรทยด (ม. คำหลวง ชูชก), เลือดไหลคือโชรเซราะธาร ยักษาพลพาน โซรมก็ผาดผลาญผลง (อนิรุทธ์).
บอกแขกก. บอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันทำงาน เช่น บอกแขกเกี่ยวข้าว.
ผัวหาบเมียคอนช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวทั้งเมีย, ชายหาบหญิงคอน ก็ว่า.
พร้อมเพรียงว. ครบถ้วน, ร่วมใจกัน, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เช่น ช่วยกันทำงานอย่างพร้อมเพรียง.
พะยุพยุง(พะยุพะยุง) ก. ช่วยกันพยุง เช่น ช่วยพะยุพยุงคนเจ็บ, พะยุพยุงจูงจับหิ้วปากคนละข้าง (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ร่วมมือก. พร้อมใจช่วยกัน.
ระดมรวบรวม, รวมเข้าด้วยกัน, เช่น ระดมทุน ระดมคนช่วยกันทำงาน.
ลงขันก. เอาเงินใส่ลงในขันเป็นต้นเพื่อช่วยในงานต่าง ๆ เช่น งานตัดจุก, ช่วยกันออกเงินเพื่อการใดการหนึ่ง เช่น ลงขันซื้อตู้เย็นไว้ใช้เป็นส่วนกลาง ลงขันเพื่อรวมเงินเป็นค่าอาหารในเวลาเดินทาง.
ลงแขกก. ร่วมแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำงานเช่นดำนา เกี่ยวข้าว ให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยไม่รับค่าจ้าง และผลัดเปลี่ยนช่วยกันไปตามความจำเป็นของแต่ละบ้าน
วิ่งรอกก. อาการที่คนชักว่าววิ่งช่วยกันฉุดสายป่านโดยเอารอกทับเชือกเพื่อให้ว่าวจุฬาพาว่าวปักเป้าเข้ามาในแดนตน หรือเอารอกทาบเชือกเพื่อให้ว่าวปักเป้าทำให้ว่าวจุฬาเสียเปรียบ แล้วรอกให้ว่าวจุฬาตก
หาม ๑ก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งห้อยกลางไม้หรือวางบนเปลเป็นต้น แล้วช่วยกันหิ้วหรือยกไป, ช่วยกันยกหัวและท้ายพาไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logrollingการช่วยกันเข็น (ร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Work of the United Nations on Human Rightsงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานสำคัญชิ้นหนึ่งของสหประชาชาติคือ วควมมปรารถนาที่จะให้ประเทศทั้งหลายต่างเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ มนุษยชนตลอดทั่วโลก ดังมาตรา 1 ในกฎบัตรของสหประชาติได้บัญญัติไว้ว่า?1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีเจตนามุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันให้บังเกิดผลจริงจัง เพื่อการป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ รวมทังเพื่อปราบปรามการรุกรานหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ต่อสันติภาพ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธี และสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้ 2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการ แห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการกำหนดเจตจำนงของตนเองแห่งประชาชนทั้งปวงเป็นมูลฐานและจะได้ดำเนิน มาตรการอันเหมาะสมอย่างอื่น เพื่อเป็นกำลังแก่สันติภาพสากล 3. เพื่อทำการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ อันเป็นหลักมูลฐานสำหรับทุก ๆ คนโดยปราศจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะ บรรลุจุดหมายปลายทางเหล่านี้ร่วมกันด้วยความกลมกลืน"ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ลงข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนระหว่างประเทศ ที่ได้ยอมรับผิดชอบที่จะให้ความคุ้มครอง และเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยข้อความรวม 30 มาตรา กล่าวถึง1. สิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิทางการเมือง2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 1 และ 2 เป็นมาตราที่กล่าวถึงหลักทั่วไป เช่น มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพ และทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใด ๆ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ ต้นกำเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือสถานภาพอื่น ๆ ส่วนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ได้รับการรับรองอยู่ในมาตร 3 ถึง 21 ของปฏิญญาสากล เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย มีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการถูกลงโทษอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคลภายใต้กฎหมาย ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือถูกเนรเทศโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะแต่งงานและมีครอบครัว เป็นต้นส่วนมาตรา 22 ถึง 27 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้การประกันสังคม สิทธิที่จะทำงาน สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่าง สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน มาตรา 28 ถึง 30 กล่าวถึงการรับรองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีขีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทศ และขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติช่วยกันส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและ เสรีภาพตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลโดยทั่วกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1950 ให้ถือวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [การทูต]
All-or-None-Lawช่วยกันทำงานทั้งหมดแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ทำทั้งหมด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can convince him to stay. Okay. Uh,เราจะช่วยกันพูดให้เขาอยู่ โอเค อืม Chuck in Real Life (2008)
Ah, get him off!ช่วยกันเอาออกหน่อย Dead Space: Downfall (2008)
That's jerking off... and thinking about all the shit you're gonna do when you get out.และช่วยกันคิดเรื่องห่าพวกนี้ทั้งหมด นายต้องทำเมื่อนายออกไป Pilot (2008)
You should come help me with this. It's not as bad as it looks.พวกแกมาช่วยกันหน่อยดิ มันไม่ได้แย่อย่างที่เห็น Episode #1.5 (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
And their attempt to free Gunray has failed?และความพยายามของพวกเขา ที่จะมาช่วยกันเรย์ก็ล้มเหลว ใช่มั้ย? Cloak of Darkness (2008)
To keep you safe? It was said to protect you from evil spirits.เพื่อให้เจ้าปลอดภัย ว่ากันว่ามันจะช่วยกันคุณไสย Le Morte d'Arthur (2008)
Together, we could actually make a difference.หากเราช่วยกัน เราสามารถสร้างความต่างแตกได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Concentrate on your timing so that we all explode together.ช่วยจับจังหวะของเธอให้ดี แล้วพวกเราก็มาช่วยกันทำให้มันดังขึ้น Beethoven Virus (2008)
I want everyone to bring an idea in 2 days.ฉันต้องการให้ทุกคนช่วยกันระดมความคิดในสองวันนี้ Heartbreak Library (2008)
Let's prevent AIDS.ช่วยกันป้องกันเอดส์นะ My Sassy Girl (2008)
Why would we not want to help each other?ทำไมจะไม่ช่วยกันล่ะ Body of Lies (2008)
Patrick came home. We got him here.แพททริคกลับมาพอดี เราเลยช่วยกันเอามันเข้าบ้าน Marley & Me (2008)
Yes, that's true. So with that said, that brings us to our last order of business.ใช่ ถกต้อง เพราะแบบนั้น เราต้องช่วยกัน The House Bunny (2008)
We need to do it together.พวกเราต้องช่วยกัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
All right, you blokes, let's get the set broken down.อ้าวพวกเรา ช่วยกันไปรื้อฉาก เร็วหน่อย Frost/Nixon (2008)
So let's figure this thing out, okay?งั้นก็ช่วยกันคิดสิ เข้าใจมั้ย Burn After Reading (2008)
- We all saved each other.- เราต่างก็ช่วยกัน - ใช่เลย Pineapple Express (2008)
Please look for it.ช่วยกันหาหน่อยสิ Death Note: L Change the World (2008)
Look, my point is we've both been under a strain and we ought to be helping each other out as much as we can right now.ดูจุดของฉันคือการที่เราได้รับทั้งสองภายใต้ความเครียด และเราควรที่จะช่วยกันออกอื่น ๆ มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้ Revolutionary Road (2008)
Me and my dad built it.ฉันกับพ่อช่วยกันสร้างเอง High School Musical 3: Senior Year (2008)
No. We're actually doing pretty well.ไม่ค่ะ ทุกคนจะช่วยกันทำได้ดี High School Musical 3: Senior Year (2008)
Hey. Hey, you guys, listen up. Kelsi's right.นี่ ทุกคน เคลซีพูดถูก เราน่าจะช่วยกัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
And all of you will create it.และพวกเธอทุกคนต้องช่วยกัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Drop that there. - Okay.เดี๋ยวช่วยกันหย่อนเขาลงไป ตกลง The Ruins (2008)
We can just lift him.เราต้องช่วยกันยกเขา The Ruins (2008)
You and I can help each other.นายกับฉันสามารถช่วยกันได้ Under & Out (2008)
Help each other out.ช่วยกันออกไป Blow Out (2008)
Are they going to show up or what?ไม่เห็นโผล่มาช่วยกันเลย Fast & Furious (2009)
We're gonna find out how to stop hiding and start fighting back.เราจะช่วยกันหาหนทางที่จะเลิกซ่อนตัวและเริ่มตอบโต้กลับ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Then you'll have to dig.พวกเธอต้องช่วยกันขุด Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Help will come, help will be there.แล้วเดี๋ยวจะมาช่วย! เราจะมาช่วยกันแน่นอน! Invictus (2009)
Bill, we need to try to save the president.บิล เราต้องพยายามช่วยกัน ปกป้อง ท่านปธน. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
All we need is a big enough firefight to get one of us behind the wheel.ต้องช่วยกันทำให้ มีใครสักคนได้ไปที่รถนั่น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Yes. come on. help me get him inside.มาช่วยกัน พาเขาเข้าไปข้างใน Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Maybe we can help each other.บางทีงานนี้เราอาจช่วยกันได้ Dragonball: Evolution (2009)
All right? And we'll work it out. We'll figure it out.และเราจะแก้ไขจะช่วยกันหาทาง Julie & Julia (2009)
Like, I know, I know I don't need them anymore, but maybe when she comes, we could stick a couple up my nose.ผมรู้,ผมรู้ ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แต่บางที ถ้าเธอมาจริง, เราอาจจะช่วยกันแทงท่อเข้วจมูกผม I Lied, Too. (2009)
Mrs. Mckee. Hello. I was surprised to hear from you.แพตตี้ เราช่วยกันได้นะ Trust Me (2009)
Before I go meet with the judge, you and I have some unfinished business we need to discuss, don't you think?เราช่วยกันได้ ฉันไม่ต้องการให้คุณช่วย ผมพร้อมจะให้การ Trust Me (2009)
bad decision.ผมช่วยคุณได้ เราช่วยกันได้ ฉันไม่ต้องการให้คุณช่วย Trust Me (2009)
Well, I'm just glad we could help each other out.ฉันยินดีที่เราช่วยกันได้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Yes, you are, so just calm down, and we'll figure out what we're going to do about this.ใช่ คุณพูดถูก ใจเย็นซะ แล้วเรา มาช่วยกันคิดว่าจะทำไงต่อไป You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I helped set up the break at Michigan City. Why not?เราช่วยกันแหกคุกที่มิชิแกนซิตี้ ก็แง่ละ Public Enemies (2009)
You can't. He's down in the mine.มันติดมาช่วยกันหน่อย My Bloody Valentine (2009)
Hey, we need this one. Otherwise we're gonna be manning the geriatric rickshaw.เราต้องช่วยกัน ไม่งั้น เราได้ไปลากรถ ผู้สูงอายุแน่ Emotional Rescue (2009)
Get there and fight!มาช่วยกันหน่อย! Agora (2009)
Aspasius...-เห็นนายหญิงข้ามั้ย มาช่วยกันทางนี้ก่อน! Agora (2009)
I know. It's so great, everyone just chipped in.ฉันรู้ มันเยี่ยมมากจริงๆ ทุกๆคนช่วยกันส่งมาให้ Up in the Air (2009)
Strange.นายมาช่วยกันสู้กับฉันมั๊ย? On the Head of a Pin (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
club[VI] ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย, See also: ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย, Syn. share, defray
concert[VI] ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน
concert[VT] ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน, Syn. plan together, devise
join in with[PHRV] แบ่งกันจ่ายกับ, See also: ช่วยกันซื้อกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
club(vi) รวมหัวกัน,ช่วยกัน,ร่วมกัน
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
confederate(vi) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top