Search result for

*ชื่อเรียก*

(148 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชื่อเรียก, -ชื่อเรียก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบอก ๒น. ชื่อปลานํ้ากร่อยและปลาทะเลหลายชนิด ในสกุล Liza, Valamugil, Oedalechilus และ Mugil วงศ์ Mugilidae ลำตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก มีครีบหลัง ๒ ตอน เกล็ดใหญ่สีเงิน มีหลายชนิด ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น กระบอกท่อนไต้ [ L. vaigiensi (Qnoy & Gaimard)] กระบอกดำ [ L. parsia (Hamilton-Buchanan)] กระบอกขาว [ V. seheli (Forsskål)], กระเมาะ หรือ ละเมาะ ก็เรียก สำหรับปลาขนาดเล็ก, ปักษ์ใต้เรียก หมก หรือ มก.
กระปรอก ๓น. ชื่อเรียกเฟินอิงอาศัยหลายชนิดในสกุล Drynaria และ Platycerium วงศ์ Polypodiaceae.
กระวาน ๑ชื่อเรียกใบของไม้ต้นชนิด Laurus nobilis L. ในวงศ์ Lauraceae กลิ่นคล้ายกระวาน ใช้เป็นเครื่องเทศและแต่งกลิ่นยา.
กระสือ ๒น. ชื่อเรียกเห็ดหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ที่เรืองแสงได้ในเวลากลางคืน อาจเรืองแสงเฉพาะบางส่วนหรือทุกส่วน มีสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด เช่น ชนิด chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) Karst. เรืองแสงสีเขียวในระยะเกิดสปอร์.
กลองชาตรีน. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง มี ๒ หน้า รูปร่างลักษณะคล้ายกลองทัดแต่เล็กกว่ามาก ตีด้วยไม้ ๒ อัน เช่นเดียวกับกลองทัด แต่วิธีการตี ลักษณะของไม้ตี และเสียงจะแตกต่างจากกลองทัด ใช้ร่วมในวงปี่พาทย์ในการแสดงละครชาตรีที่เรียกว่า ปี่พาทย์ชาตรี ใช้ในการบรรเลงเพลงชุดออกภาษาหรือสิบสองภาษา และใช้ประกอบการบรรเลงในเพลงทำนองตะลุง กลองชาตรีมักใช้บรรเลงคู่กับโทน เรียกว่า โทนชาตรี มีชื่อเรียกตามเสียงอีกอย่างหนึ่งว่า กลองตุ๊ก.
กลีบมะเฟืองน. ชื่อเรียกกระเพาะอาหารกระเพาะที่ ๔ ของสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นวัวควาย เยื่อบุภายในมีลักษณะเป็นกลีบห่าง ๆ คล้ายกลีบมะเฟือง.
กาบคู่น. ชื่อเรียกหอยชั้น Bivalvia เปลือกหุ้มตัวมีลักษณะเป็น ๒ กาบ ปิดและเปิดได้.
กาบเดียว, กาบเดี่ยวน. ชื่อเรียกหอยชั้น Gastropoda เปลือกหุ้มตัวต่อกันเป็นชิ้นเดียว โดยม้วนเป็นวงซ้อนกัน และมีช่องให้หอยยื่นตีนออกมาจากเปลือกได้ เช่น หอยสังข์ หอยโข่ง หอยขม.
กำพวด ๑น. ชื่อเรียกส่วนประกอบของปี่และแตร ใช้สอดลงไปในช่องใกล้กับปากเป่า ทำด้วยโลหะ.
โกฐกระดูกน. ชื่อเรียกเหง้าแห้งของไม้ล้มลุกชนิด Saussurea lappa C. B. Clarke ในวงศ์ Compositae.
โกฐกะกลิ้งน. ชื่อเรียกเมล็ดแก่แห้งของต้นแสลงใจ ( Strychnos nux-vomica L.) ในวงศ์ Strychnaceae.
โกฐกักกราน. ชื่อเรียกรากแห้งของไม้ล้มลุกชนิด Anacyclus pyrethrum (L.) DC. ในวงศ์ Compositae.
โกฐก้านพร้าวน. ชื่อเรียกรากแห้งของไม้ล้มลุกชนิด Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. ในวงศ์ Scrophulariaceae, โกฐก้านมะพร้าว ก็เรียก.
โกฐเขมา(-ขะเหฺมา) น. ชื่อเรียกเหง้าและรากแห้งของไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Atractylodes วงศ์ Compositae เช่น ชนิด A. lancea (Thunb.) Dc., โกฐหอม ก็เรียก.
โกฐจุฬาลัมพา, โกฐจุฬาลำพาน. ชื่อเรียกเรือนยอด (แห้ง) ที่กำลังมีดอกของพืช ๓ ชนิด ในสกุล Artemisia วงศ์ Compositae เช่น ชนิด A. annua L., A. vulgaris L.
โกฐชฎามังษี, โกฐชฎามังสีน. ชื่อเรียกรากแห้งของไม้ล้มลุกชนิด Nardostachys jatamansi DC. ในวงศ์ Valerianaceae.
โกฐเชียงน. ชื่อเรียกเหง้าและรากแห้งของไม้ล้มลุกชนิด Angelica sinensis (Oliv.) Diels และชนิด Livisticum officinale W. D. J. Koch. ในวงศ์ Umbelliferae.
โกฐน้ำเต้าน. ชื่อเรียกเหง้าและรากแห้งของพืช ๖ ชนิด ในสกุล Rheum วงศ์ Polygonaceae เช่น ชนิด R. officinale Baill., R. palmatum L.
โกฐพุงปลาน. ชื่อเรียกสิ่งที่นูนปูดขึ้นมาตามกิ่งและใบของไม้ต้นหลายชนิดในสกุล T erminalia วงศ์ Combretaceae เช่น สมอไทย ( T. chebula Retz.), อีสานเรียก ปูดกกส้มมอ.
โกฐสอน. ชื่อเรียกรากแห้งของไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Angelica วงศ์ Umbelliferae เช่น ชนิด A. sylvestris L., A. glabra Makino.
โกฐหัวบัวน. ชื่อเรียกเหง้า ราก ใบ และดอกแห้งของไม้ล้มลุก ๓ ชนิด ในวงศ์ Umbelliferae คือ ชนิด Cnidium officinale Makino, Conioselinum univittatum Turcz. ex H. Karsten et Kirilow และ Ligusticum striatum DC.
ขอบกระด้งน. ชื่อเรียกกระเพาะอาหารกระเพาะแรกของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นวัวควาย มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวน ๔ กระเพาะ เยื่อบุภายในมีสันคล้ายขอบกระด้ง.
ขับไม้น. ชื่อเรียกวงดนตรีไทย ประกอบด้วย คนขับร้องลำนำ คนสีซอสามสาย คนไกวบัณเฑาะว์ให้จังหวะ.
ขาวม้าน. ชื่อเรียกผ้าฝ้ายทอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักมีลายตาหมากรุก ใช้ผลัดอาบนํ้าหรือเคียนพุงเป็นต้น เรียกว่า ผ้าขาวม้า, (ปาก) ผ้าขะม้า.
เครื่องสายชื่อเรียกวงดนตรีซึ่งใช้เครื่องดนตรีที่มีสายเป็นหลัก.
งัว ๔น. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดหลายสกุล เช่น ในสกุล Triacanthus วงศ์ Triacanthidae, ในสกุล Monacanthus วงศ์ Monacanthidae, ในสกุล Balistes วงศ์ Balistidae, ในสกุล Anacanthus วงศ์ Anacanthidae มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ยยาว ๓๐ เซนติเมตร บางชนิดยาวได้ถึง ๗๕ เซนติเมตร ผิวหนังหยาบเหนียวหรือเป็นแผ่นกระดูกหนาเรียงติดต่อกัน ฟันเป็นแผ่น ใช้แทะเล็มหาอาหารตามแนวปะการังและพื้นท้องทะเล ก้านครีบหลังก้านแรกและครีบท้องเป็นแท่งกระดูกใหญ่คล้ายเขาสัตว์, บางชนิดมีชื่อเรียกว่า วัว หรือ กวาง.
ฉำฉา ๑น. ชื่อเรียกไม้เนื้ออ่อน โดยมากเป็นพวกไม้สนที่ใช้ทำหีบบรรจุของมาจากต่างประเทศ.
ช้อนหอย ๑น. ชื่อเรียกช้อนกระเบื้อง.
เชิดน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงประกอบกิริยา เช่นการเดินทางระยะไกล ๆ รีบเร่ง สู้รบกัน มีลักษณะ ทำนอง อัตราจังหวะและชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้ เชิดกลอง เชิดฉิ่ง เชิดฉาน เชิดนอก
ด้วง ๑น. ชื่อแมลงในอันดับ Coleoptera มีปีก ๒ คู่ ลำตัวและปีกคู่หน้าแข็ง เมื่อพับปีกขอบปีกจะจดกันที่กึ่งกลางสันหลัง ปีกคู่หลังเป็นแผ่นใหญ่บางใสพับซ้อนอยู่ใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน อกปล้องแรกใหญ่และเห็นได้ชัดเจน เช่น ด้วงแรด ในวงศ์ Scarabaeidae ด้วงดิน ในวงศ์ Carabidae ด้วงงวง ในวงศ์ Curculionidae ด้วงบางชนิดมีชื่อเรียกต่างออกไป เช่น กว่าง ค่อม ตด ทับ แมลงพวกนี้มีมากชนิดกว่าแมลงในอันดับอื่น ๆ, แมลงปีกแข็ง ก็เรียก.
ดอกจอกชื่อเรียกกระเพาะอาหารกระเพาะที่ ๒ ของสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นวัวควาย เยื่อบุภายในมีลักษณะเป็นกระเปาะ ๆ มีหลายเหลี่ยม คล้ายดอกจอก
ดำ ๓ว. สีอย่างสีเขม่าไฟจับก้นหม้อ, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ผ้าดำ เต่าดำ มดดำ.
ดีด ๒, ดีดขัน ๑น. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Elateridae ลำตัวยาว แบนเล็กน้อย และเรียวไปทางหาง สีดำ นํ้าตาล หรือเทา บางชนิดมีจุดเป็นลาย แผ่นแข็งด้านล่างของอกปล้องแรกมีแกนยาวเป็นเครื่องดีด ซึ่งยึดโดยร่องของแผ่นแข็งด้านล่างของอกปล้องที่ ๒ ทำให้สามารถดีดตัวกลับได้เมื่อถูกจับให้หงายท้อง มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ดีดกะลา คอลั่น ชนิดที่พบบ่อย เช่น ชนิด Agrypnus aegualiaCandèze ลำตัวยาวประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร สีดำ.
แดง ๑ว. สีอย่างสีเลือดหรือสีชาด, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น มดแดง ผ้าแดง.
ตรีมูรติน. ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ มี ๓ องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) และพระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย).
ตาเดียวน. ชื่อปลาในอันดับ Pleuronectiformes มีหลายชนิด หลายสกุล พบทั้งในทะเล นํ้ากร่อย และนํ้าจืด เมื่อเกิดใหม่ตาจะอยู่คนละข้างกันเหมือนลูกปลาทั่วไป แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นกะโหลกจะบิดไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กล้ามเนื้อข้างหนึ่งบิดตามไปด้วย จึงทำให้ตาทั้ง ๒ ข้างเหนี่ยวกันมาหรือเคลื่อนมาอยู่ด้านเดียวกัน มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ลิ้นหมา ลิ้นสุนัข ยอดม่วง ลิ้นควาย ลิ้นเสือ ลิ้นหมาหงอนยาว ใบไม้ ใบขนุน ซีกเดียว จักรผาน.
ตีนคู้น. ชื่อเรียกสระอู.
ตีนเหยียดน. ชื่อเรียกสระอุ.
โตนด ๒(ตะโหฺนด) น. ชื่อเรียกลูกบัวในสกุล Nymphaea วงศ์ Nymphaeaceae. (ดู บัว).
ทวน ๑ชื่อเรียกคันซอ มีลักษณะเป็นท่อนกลมและยาว
ทวน ๑ชื่อเรียกส่วนเสริมต่อของปี่มีลักษณะเป็นท่อนกลม
ทอง ๑เรียกสิ่งที่ทำด้วยทองเหลือง ว่า ทอง ก็มี เช่น กระทะทอง หม้อทอง, โดยปริยายหมายถึงสีเหลือง ๆ อย่างสีทอง เช่น เนื้อทอง ผมทอง แสงทอง, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ขนมทอง คือขนมชนิดหนึ่ง รูปวงกลม มีนํ้าตาลหยอดข้างบน, ปลาทอง คือปลาชนิดหนึ่ง ตัวสีเหลืองหรือแดงส้ม.
ทองขาวชื่อเรียกทางการค้าของโลหะเจือทองคำกับโลหะอื่นที่มีสีขาว เช่น เงิน นิกเกิล สังกะสี แพลเลเดียม โดยทั่วไปประกอบด้วย ทองคำร้อยละ ๗๕ เงินร้อยละ ๕ แพลเลเดียมร้อยละ ๒๐ (อ. white gold)
ทองขาวชื่อเรียกทางการค้าของโลหะนิกเกิล. (ดู นิกเกิล)
ทองคำขาวน. ชื่อเรียกทางการค้าของโลหะแพลทินัม. (ดู แพลทินัม).
ท่า ๒การแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้นตามที่กำหนดเป็นแบบไว้ มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น ท่ามวยมีท่าจระเข้ฟาดหาง ท่ารำมีท่าพรหมสี่หน้า
เทียนเกล็ดหอยน. ชื่อเรียกเมล็ดแก่แห้งของไม้ล้มลุกชนิด Plantago ovata Forssk. ในวงศ์ Plantaginaceae.
เทียนแกลบน. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุกชนิด Foeniculum vulgare Mill. ในวงศ์ Umbelliferae.
เทียนขมน. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุกชนิด Foeniculum piperitum C. Presl ในวงศ์ Umbelliferae.
เทียนขาวน. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุกชนิด Cuminum cyminum L. ในวงศ์ Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศได้, ยี่หร่า ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เมรุมณฑปเป็นชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมว่าทรงมณฑป [ศัพท์พระราชพิธี]
Declarationคำประกาศ หรือ ปฏิญญา ตามความเห็นของผู้ทรงคุณความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนมากได้ให้ความเห็นว่า คำนี้มีความหมายต่างกันอยู่สามประการ คือประการแรก ใช้เป็นชื่อเรียกข้อกำหนดต่าง ๆ ของสนธิสัญญา กล่าวคือ ตามสนธิสัญญานี้ ภาคีคู่สัญญารับที่จะปฏิบัติตามแนวทางบางประการในอนาคตประการที่สอง เป็นคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่รัฐอื่นๆ เช่น คำประกาศสงครามประการสุดท้าย หมายถึง การกระทำซึ่งรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐได้ติดต่อแจ้งไปยังรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็นการอธิบายหรือให้เหตุผลสนับสนุนพฤติกรรมของฝ่ายตนในอดีต หรืออธิบายทรรศนะและเจตจำนงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง คำประกาศสำหรับความหมายสองประการหลังไม่ถือว่ามีลักษณะเป็นสนธิสัญญาอนึ่ง ในกรณีคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) นั้น บางทีรัฐหนึ่งต้องการเสนอนโยบายหรือหนทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของตน โดยประกาศนโยบายหรือหนทางปฏิบัตินั้นไปให้รัฐอื่นๆ ทราบกันไว้ อาทิเช่น ลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine) ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกไปในรูปคำประกาศถ่ายเดียว เป็นต้น [การทูต]
Ministry of Foreign Affairsกระทรวงการต่างประเทศ ในแต่ละประเทศอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป อาทิ Department of State ของสหรัฐอเมริกา (Secretary of State รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ) Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ของออสเตรเลีย Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) ของนิวซีแลนด์ เป็นต้น [การทูต]
The Foreign Officeในสมัยก่อน เมื่อสังคมนานาชาติมีสมาชิกประเทศอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือหัวหน้าของรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารกิจการต่างประเทศด้วยตนเอง แต่มาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเช่นนี้ ดังนั้นทุกวันนี้ รัฐบาลของประเทศเกือบจะทุกแห่งจะมีสำนักงานในระดับกระทรวงแยกออกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักงานนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ เช่นเรียกว่า The Ministry of (หรือ for) Foreign Affairs, The Ministry of External Affairs, The Department of State หรือ The Department of Foreign Affairs หรือ Gaimusho เป็นต้น ส่วนหัวหน้าสำนักงานหรือเจ้ากระทรวงนั้น จะเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรี และเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ กัน เช่น The Secretary of Foreign Affairs, The Minister of External Affairs, The Secretary of State หรือ Foreign Minister หรือ Foreign Secretary ตัวรัฐมนตรีนี้จะมีผู้ช่วย ซึ่งบางตำแหน่งเรียกว่า ปลัดกระทรวง (Under-Secretaries), ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Under-Secretaries) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่ายธุรการ (Home Service) ทำหน้าที่บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเกี่ยวกันกับกิจการต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับคณะทูตานุทูต และฝ่ายที่สองเรียกว่า Foreign Service เป็นฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในต่างแดน อันมีสถานทูต สถานกงสุล และสำนักงานอื่น ๆ เป็นตัวแทน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายการทูตและฝ่ายวิชาการ ซึ่งประจำทำงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยเรายังมิได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหัวหน้าคณะทูตภายในนครหลวงของแต่ละประเทศจะทำการติดต่อใด ๆ ทั้งหมดกับกระทวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นกรม กอง โดยถือตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กรมหรือกองการเอเชีย กรมการแอฟริกา กรมการอเมริกัน กรมการยุโรป และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกรมกองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านธุรการ และด้านการสื่อสารติดต่อ การประชุม การประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การคลัง การบริการในต่างประเทศ การสารนิเทศ การกฎหมาย การห้องสมุด การหนังสือเดินทาง การบุคลากร การพิธีการทูต การวิจัย การสนธิสัญญา การตรวจลงตรา (Visa) และการสหประชาชาติในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ที่สมัครขอรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กระทรวง กำหนด เช่น จะต้องผ่านการสอบไล่ ทั้งในภาคปากเปล่า และข้อเขียน ตลอดจนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบไล่ (Board) ซึ่งจะเป็นฝ่ายให้คะแนนบุคลิกและคุณภาพส่วนตัว แล้วนำคะแนนไปบวกกับคะแนนสอบข้อเขียน ในบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรม และให้อยู่ในระหว่างการทดลองดูความประพฤติ (Probationary period) อีกด้วย [การทูต]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
stem cellstem cell, สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นตอ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นชื่อเรียกของเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ชีวจริยธรรม]
lycopodiumไลโคโพเดียม, พืชพวกหนึ่งในไพลัมไลโคไฟตา ชอบขึ้นในที่ชื้น มีร่มเงา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า club moss (แต่ไม่ใช่พืชจำพวกมอส) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pentyl alcohol [amyl alcohol]เพนทิลแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3(CH2)3CH2OH ไม่มีสี เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า amyl  alcohol [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
specific gravityความถ่วงจำเพาะ, ความถ่วงจำเพาะของสารใด ๆ คืออัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ำ ณ อุณหภูมิหนึ่ง (ตามปกติเป็นอุณหภูมิ 20°C) ความถ่วงจำเพาะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหนาแน่นสัมพัทธ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metropolitan Area Network( MAN)เครือข่ายนครหลวง หรือแมน, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป เช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานที่อาจอยู่คนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดนี้อาจใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือบางครั้งอาจใช้ไมโครเวฟเชื่อมต่อ เครือข่ายแบบนี้ที่ใช้ในสถานศึกษามีชื่อเรียก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That old black magic called love.นั่นคือมนต์ดำอันเก่าแก่ ที่มีชื่อเรียกว่า... ความรัก City of Angels (1998)
Oh, that's a good thing. Somebody naming you Elmer, it's just mean. What's your first name, then?แปลกดีนะที่จะต้องมีชื่อเรียกนำหน้าชื่อเราอีกที ถ้างั้นนายชื่อจริงว่าอะไรล่ะ Latter Days (2003)
I was joking, Carl.ก็ได้ มันมีชื่อเรียกอยู่ King Kong (2005)
It's got a lot of different names.มีชื่อเรียกขานหลากหลาย In My Time of Dying (2006)
Oh! It's not really a dog. They just call it a hot dog here.เอ่อ ไม่ใช่เนื้อหมาจริงๆหรอกนะ เป็นแค่ชื่อเรียกน่ะ Enchanted (2007)
There's a name for that kind of prophecy-- self fulfilling.มันมีชื่อเรียกสำหรับคำทำนายแบบนั้น ตอบสนองความต้องการของตัวเอง Minimal Loss (2008)
He has a name for it?- เขามีชื่อเรียกให้มันด้วยหรือ? We're So Happy You're So Happy (2008)
Sage. That's the word for it.สีอิฐ นั่นแหละคือชื่อเรียกของมัน Pilot (2008)
He has a name.เขามีชื่อเรียกนะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Okay, Sergeant, you and your go team go search for this alien... entity, cloud, bugs, whatever it is we're calling them, and report back, okay?โอเค,จ่า,คุณและทีมของคุณไป ไปค้นหาเอเลี่ยนตัวนี้ ตัว,หมอก,แมลง,อะไรก็ตาม ที่เป็นชื่อเรียกของพวกมัน Water (2009)
There's a name for this?มีชื่อเรียกสำหรับเรื่องนี้ด้วยเหรอ The Eyes Have It (2009)
Mr. Slater's referring doctor was a psychiatrist called Simon Paris.คุณสเลเตอร์อ้างอิงถึง หมอที่เป็นจิตแพทย์ มีชื่อเรียกว่า ไซม่อน ปารีส Grey Matters (2009)
Hang is a verb. It's not a sandwich.แขวนเป็นคำกริยานะ ไม่ใช่ชื่อเรียกแซนวิช Leap Year (2010)
They were headed for a town in Alaska called Arcadia.พวกเขามุ่งหน้าสู่ อลาสก้า เมืองที่มีชื่อเรียกว่า อาร์เคเดีย Resident Evil: Afterlife (2010)
We don't have a name for them.เราไม่มีชื่อเรียกพวกมัน Predators (2010)
The project hasn't even been named yet, has it?โปรเจ็คนี้ยังไม่มีชื่อเรียกใช่มั้ย Human (2010)
What do you think?- คุณคิดว่าไง? - ทำไมเราต้องมีชื่อเรียกPilot (2010)
That's what I named my fist.- ชื่อเรียกหมัดของฉันเอง Never Been Kissed (2010)
Devastated, the Danes never invent their namesake pastry.เกิดความเสียหายอย่างหนัก ชาวเดนมาร์คไม่สามารถทำขนมที่มีชื่อเรียกตามพวกเขาได้ The Zazzy Substitution (2010)
It's a nickname Walter gave him years ago.มันคือชื่อเรียกที่วอลเตอร์ใช้เรียกตนเองหน่ะ Over There: Part 2 (2010)
That's what we called the planet.มันเป็นชื่อเรียกที่เราเรียกดาวดวงนั้น Visitation (2010)
That's what your group is called?นั่นคือชื่อเรียกกลุ่มของเธอเหรอ Resistance (2010)
All humans have names.เธอบอกอยากเป็นคน เธอก็ต้องมีชื่อเรียกสิ Episode #1.2 (2010)
I have another name. You must learn to know me by it.ฉันมีชื่อเรียกอีกอย่าง เธอต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักฉันอย่างนั้น The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
So you made it. Is this heaven?สมัยนี้มีชื่อเรียกให้กับทุกอย่าง Rango (2011)
You just forced me to get you a smoothie so big that they named a planet after it.คุณบังคับให้ผมไปหา น้ำปั่นถ้วยโตนั่นมาให้ ชื่อเรียกของมันก็มีเป็นร้อยเป็นพัน Fright Night (2011)
They say many Americans find our real names hard to pronounce.เขาบอกชื่อเรียกยาก คนอเมริกันเรียกไม่ถูก Horrible Bosses (2011)
Well, it's a purple flower, also called monk's hood or...คือว่า, มันเป็นดอกไม้สีม่วง ที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า มองส์ฮู้ด (หมวกของบาทหลวง) หรือ... Wolf's Bane (2011)
I'm mime-walking.ฉันคือ mime-walking [เป็นชื่อเรียกท่าเต้นแบบนั้นอ่ะ] Wedding (2011)
Ooh. You guys are using names?โอ้, นายใช้ชื่อเรียกกัน? Jess & Julia (2012)
Only that the desert around their walls is called the Garden of Nes.รู้เพียงว่าทะเลทราย ล้อมรอบกำแพงเมือง มีชื่อเรียกว่า สวนกระดูก Garden of Bones (2012)
He also goes by Charlie Young.มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าชาร์ลี ยัง It Just Got Normal (2012)
There's no other name for it.ไม่มีชื่อเรียกอื่นหรอก Welcome to Briarcliff (2012)
That's what it's called. Someone dies but they're still here.มันเป็นชื่อเรียกน่ะ เวลาที่ ใครบางคนตาย แต่ยังอยู่ที่นี่ Blood Is the New Black (2012)
Real name is Root, or at least that's what she goes by.ชื่อจริงคือ รูท หรืออย่างน้อยก็เป็นชื่อเรียก The Contingency (2012)
Interpol even has a codename for him--องค์การตำรวจสากลยังมีชื่อเรียกสำหรับเขา.. Lone Gunmen (2012)
Boo Boo is a term of endearment.บูบู้เป็นชื่อเรียกด้วยความเอ็นดูไง อ๋อ ฉํนรู้แล้ว La O Na Makuahine (2012)
This is his calling.นี่คือชื่อเรียกของเขา Bad Moon Rising (2012)
Well, did this tablet have a name?ดี งั้น ไอ้เจ้า แผ่นหิน นี้ มีชื่อเรียกหรือเปล่า? We Need to Talk About Kevin (2012)
Miracle...anothernamefor hardwork.มหัศจรรย์ .. เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งสำหรับการทำงานที่หนัก Episode #1.1 (2012)
If there is such a thing as a miracle... That would be another name for hard effort.ถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นความมหัศจรรย์แล้วล่ะก็ มันคงจะเป็นชื่อเรียกอีกอย่างนึงของการทำงานหนัก Episode #1.2 (2012)
My best guess is that it belongs to a man named Nestor Santiago.จากการเดาที่ดีที่สุดของผมนะ มันน่าจะเป็นชื่อเรียกของ เนสเตอร์ ซานติอาโก้ Til Death (2012)
I don't know, people had to call me something.ไม่รู้สิ ผมคงต้องมีชื่อเรียกสักชื่อ Remember the Titans (2013)
A group out of the Pentagon called the Intelligence Support Activity.กลุ่มที่ออกจากเพนตากอน มีชื่อเรียกว่า Intelligence Support Activity Relevance (2013)
Were there any kids? Got all these widows and orphans, but what do you call someone who lost a child?มีเด็กๆบ้างไหมค่ะ? เรามีชื่อเรียกพวกแม่ม้าย เด็กกำพร้า Infected (2013)
Years before, Diggle's brother was murdered by a vicious assassin called Deadshot, who had recently returned to Starling City.หลายปีก่อน น้องชายของดิ๊กเกิ้ลถูกฆ่า โดยมือสังหารเลือดเย็นที่มีชื่อเรียกว่า เดดช้อท Arrow: Year One (2013)
But after seeing it, it is a perfect representation of her vagina.แต่พอได้เห็นมัน มันลงตัวโคตร ชื่อเรียกจิ๊มิ๊ของเธอเนี่ย The Interview (2014)
There's no kind of killing that doesn't have its own word.աæẺ m The Mountain and the Viper (2014)
We really need a better name for him.เราต้องมีชื่อเรียกเขาที่ดีกว่านี้ Suicidal Tendencies (2015)
They got names for guys that are doing what you're doing, Frank.เขามีชื่อเรียกคนที่ทำแบบที่คุณทำอยู่นะ แฟรงค์ Rules Don't Apply (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อเรียกสั้น ๆ[n. exp.] (cheū rīek san-san) FR: surnom [m] ; sobriquet [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
designation[N] ชื่อ, See also: ศักดิ์, นาม, ยศ, ชื่อเรียก, ชื่อตำแหน่ง, สมญานาม, Syn. name, label, tag
name[N] ชื่อ, See also: ฉายานาม, ชื่อเรียก, Syn. given name, appellation, first name, family name, title
tinseltown[SL] ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการสำหรับฮอลลีวู้ดและอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกา
whoozis[SL] ชื่อเรียกแทนชื่อจริง (ที่ลืมไปแล้ว), Syn. whoozit
title[N] ชื่อเรื่อง, See also: ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก, Syn. name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
graphics adapter cardตัวปรับภาพหมายถึงแผ่นวงจร (card) ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้จอภาพแสดงภาพได้ เท่าที่รู้จักกันในเวลานี้มีชื่อเรียกว่า CGA EGA VGA และ SVGA ถ้าปราศจากแผ่นวงจรเหล่านี้ แม้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาพ ก็จะแสดงภาพไม่ได้ ดู CGA EGA VGA และ SVGA
matrix printerมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า dot matrix printer หรือ dot printer
microsoft disk operatingใช้ตัวย่อว่า MS-DOS (อ่านว่า เอ็มเอสดอส) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
ms-dosเอ็มเอสดอสย่อมาจากคำว่า Microsoft disk operating system เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
pet namen. ชื่อเรียกบุคคลหรือสิ่งของด้วยความรัก
qwerty keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอตีเป็นชื่อเรียกแผงแป้นอักขระมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชื่อนี้มาจากแป้น 6 แป้นแรกในแถวที่ 3 ที่เรียงอยู่ดังนี้ QWERTY
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n ) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)
Council of Ministers"คณะมนตรีบริหาร" เป็นชื่อเรียกรัฐบาลระดับแคว้น รัฐ หรือภูมิภาค คำนี้ปรากฎในบางประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ หัวหน้าคณะมนตรีบริหารมักมีชื่อตำแหน่งว่า "มุขมนตรี"
entania[เอนทาเนีย] (name ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
entania (uniq ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
entania (n ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
genie (n ) ชื่อเพลงแรกและเป็นทั้งชื่ออัลบั้มของ 2nd Mini Album จากวง SNSD ซึ่งประกอบไปด้วยท่าเต้นที่เน้นทางด้านการใช้ขาและมีท่าหนึ่งมีชื่อเรียกว่าท่าเตะตะกร้อที่สุดไฮโซ
intania (n name uniq) ชื่อเรียกของนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล
newtype (slang ) เป็นชื่อเรียกคนที่มีสัมผัสพิเศษ (สัมผัสที่ 6 อะไรเงี่ย) หรือจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป แต่ติดนิสัยงี่เง่ามาด้วย เป็นศัพท์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้ม ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
RMB (n uniq ) The renminbi (simplified Chinese: 人民币; traditional Chinese: 人民幣; pinyin: rénmínbì; literally "people's currency") is the currency of the People's Republic of China (PRC) - คือ ชื่อเรียกของเงินจีน โดยหน่วยเงินสกุลนี้ คือ หยวน [ yuan (simplified Chinese: 元 or 圆; traditional Chinese: 圓; pinyin: yuán; Wade-Giles: yüan) ] เงิน RMB - renmibi นั้น เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1948 โดยธนาคาร People's Bank of China หนึ่งปีก่อนพรรคคอมมิวนิสจีนจะชนะในสงครามการเมือง โดยเงินนี้ เรียกว่า renmibi นั้น แปลว่า เงินของประชาชน "People's Currency" - สำหรับหน่วยเงินจีนนั้น สามารถใช้ได้ทั้ง RMB / CNY / ¥. >> อ่านเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Rmb
Image:
shortening (n ) เป็นชื่อเรียกรวมๆของ semisolid 100% fat content product ซึ่งอาจผลิตมาจากไขมันสัตว์ ( lard ) หรือ น้ำมันพืชชนิดเติมไฮโดรเจน ( hydrogenated vegetable oil ) ก็ได้ ซึ่งจะมีสภาพเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องปฎิบัตการ ,ในงานเบเกอรี่ จะถูกเรียกว่า ชอท-นิ่ง โดยตรง ยกเว้นพวกที่ทำจาก Pure hydrogenated vegetable oil จะเรียกว่า เนยขาว ( White cheese )
Tsar (n ) ซาร์ เป็นชื่อเรียกตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินรัสเซีย
名称[めいしょう] (n ) ชื่อเรียก นาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
todai[とうだい, toudai] (n) มหาวิทยาลัยโตเกียว (เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
絹子[きぬこ, kinuko] Thai: ชื่อเรียกของผู้หญิง English: Kinuko (fem pn)
恵子[けいこ, keiko] Thai: ชื่อเรียก(ผู้หญิง) English: Keiko (fem. pn)
タイ国[たいこく, taikoku] Thai: ชื่อเรียกประเทศไทย, เมืองไทย English: Thailand

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
torah (n) หนังสือเบญจบรรณ หรือหนังสือโทราห์ เป็นชื่อเรียกหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหลักข้อเชื่อศาสนายิว
See also: S. Pentateuch, R. The Old Testament

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top