ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฉุกเฉิน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฉุกเฉิน, -ฉุกเฉิน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ER (อีอาร์)(n) ห้องฉุกเฉิน มาจากคำว่า ​emergency room

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ทางออกฉุกเฉิน(n) emergency exit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุกเฉิน(adj) emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
ภาวะฉุกเฉิน(n) emergency, Example: รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว ภายหลังมีการจับกุมนายทหารบกที่ต้องหาว่าจะก่อการจลาจลขึ้น, Thai Definition: ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม
เหตุฉุกเฉิน(n) emergency, Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, Example: ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องช่วยกันแก้ไขทันที, Thai Definition: เรื่องที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
ประตูฉุกเฉิน(n) emergency exit, Syn. ทางออกฉุกเฉิน, Example: ห้ามเอาของมาวางเกะกะหน้าประตูฉุกเฉิน, Thai Definition: ประตูทางออกพิเศษเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เรื่องฉุกเฉิน(n) emergency, See also: necessity, scrape, difficulty, predicament, Syn. เรื่องเร่งด่วน, Example: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน, Count Unit: เรื่อง
หมายเลขฉุกเฉิน(n) emergency numbers

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุกเฉินว. ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เช่น เหตุฉุกเฉิน, ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร เช่น ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉิน.
ภาวะฉุกเฉินน. ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวการณ์รบหรือการสงคราม.
รถฉุกเฉินน. รถดับเพลิงและรถพยาบาลของทางราชการ หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น.
สถานการณ์ฉุกเฉินน. สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การรบหรือการสงคราม.
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา(ปะติพานะ-) น. ปัญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ คือ ความเข้าใจทำให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ในเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกล่าวโต้ตอบได้ทันท่วงที, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรม-ปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
ปฐมพยาบาล(ปะถม-) น. การปฏิบัติขั้นต้นยามฉุกเฉินตามวิธีแพทย์ก่อนลงมือรักษาพยาบาล.
ประจำซองก. เข้าประจำรักษาหน้าที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน.
พระราชกำหนดน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้มีผลใช้บังคับไปพลางก่อนตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนดเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ.
รถพยาบาลน. รถยนต์ของสถานพยาบาลที่ใช้รับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ระหว่างวิ่งเพื่อนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลจะเปิดไซเรนขอทางให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power, emergencyอำนาจในภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory emergencyภาวะฉุกเฉินทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
state of emergencyสถานการณ์ฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state of emergencyสถานการณ์ฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surgical abdomenโรคฉุกเฉินในช่องท้องทางศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomen, surgicalโรคฉุกเฉินในช่องท้องทางศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, emergencyเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil contingencies fundงบฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contingency fundกองทุนฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingency reserveเงินทุนสำรองฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fund, civil contingenciesงบฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency signal system; hazard systemระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency telephoneโทรศัพท์ฉุกเฉิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency, in case ofในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency, respiratoryภาวะฉุกเฉินทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency, state ofสถานการณ์ฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency, state ofสถานการณ์ฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergentฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency brakeเบรกฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency dialingการต่อเลขหมายฉุกเฉิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency fundกองทุนฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency medicineเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency powerอำนาจในภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency service zone (ESZ)เขตบริการฉุกเฉิน (อีเอสแซด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ESZ (emergency service zone)อีเอสแซด (เขตบริการฉุกเฉิน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immediate dangerภยันตรายฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazard system; emergency signal systemระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
national emergencyภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warning blinkerไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pediatric emergenciesกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Emergency communication systemระบบสื่อสารฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Action levelระดับต้องปฏิบัติ, ระดับอัตราปริมาณรังสี หรือ ความเข้มข้น<em>กัมมันตภาพ</em> ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือป้องกันทันที เพื่อไม่ให้บุคคลได้รับรังสีแบบเรื้อรัง หรือกรณีฉุกเฉิน [นิวเคลียร์]
Emergency action levelระดับต้องปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน, อีเอแอล, เกณฑ์แสดงระดับปฏิบัติกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยกำหนดเป็นค่าเฉพาะเพื่อระบุระดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี [นิวเคลียร์]
Emergency Core Cooling Systemระบบระบายความร้อนแกนเครื่องปฏิกรณ์ฉุกเฉิน, อีซีซีเอส, ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินที่ออกแบบเพื่อขจัดความร้อนตกค้างจากแท่งเชื้อเพลิงในกรณีระบบระบายความร้อนหลักของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ทำงาน ระบบนี้ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน ถังน้ำ และระบบท่อ [นิวเคลียร์]
Communication in emergency medicineการสื่อสารทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergenciesภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency food supplyปริมาณอาหารสำรองในภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency housingบ้านพักฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency managementการจัดการในภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency medical servicesบริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency medicineเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency nursingการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency service, hospitalบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Emergency services, Psychiatricบริการจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergency treatmentการรักษาในภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
War and emergency legislationการออกกฎหมายในภาวะสงครามและภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
emergency certificateเอกสารเดินทางฉุกเฉิน เอกสารเดินทางที่ออกให้แก่ผู้ลี้ภัยทางการเมือง เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและทำหนังสือเดินทางสูญหาย รวมทั้งเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย [การทูต]
Exercise of Consular Functions in a Third Stateการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐที่สาม (A Third State) ในเรื่องนี้ข้อ 7 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้ระบุว่า?เมื่อได้บอกกล่าวให้รัฐที่เกี่ยวข้องทราบ แล้ว รัฐูผู้ส่งอาจมอบหมายให้สถานีที่ทำการทางกงสุลที่ได้ตั้งอยู่ในรัฐหนึ่งโดย เฉพาะปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในอีกรัฐหนึ่งได้ นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดเจนโดยรัฐหนึ่งในบรรดารัฐที่เกี่ยวข้อง?นอกจาก นี้ สถานที่ทำการทางกงสุลยังอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลแทนรัฐที่สามได้ เรื่องนี้ข้อ 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กำหนดว่า เมื่อบอกกล่าวอย่างเหมาะสมแก่รัฐผู้รับแล้ว สถานที่ทำการทางกงสุลของรัฐผู้ส่งอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐผู้รับ แทนรัฐที่สามได้ นอกจากรัฐผู้รับนั้นจะคัดค้าน และพนักงานฝ่ายกงสุลอาจปฏิบัติการหน้าที่ของตนนอกเขตกงสุลได้ในพฤติการณ์ พิเศษ และด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะให้พนักงานฝ่ายกงสุลปฏิบัติการหน้าที่ทาง กงสุลนอกเขตกงสุล ฝ่ายที่เห็นด้วยว่าควรปฏิบัติการนอกเขตกงสุลได้ อ้างว่า การใช้เอกสิทธิ์เช่นนั้นเป็นการชอบแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า อาจจะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในสถานที่นอกเขตกงสุล ซึ่งเป็นความจำเป็นที่พนักงานฝ่ายกงสุลจะได้ให้บริการในทันที่ที่มีการแจ้ง โดยกะทันหัน [การทูต]
United Nations Emergency Forceกองกำลังฉุกเฉินของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956 สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ขอรัองให้เลขาธิการสหประชาชาติเสนอแผนการภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติของสหประชาชาติ โดยได้รับอนุมัติจากชาติที่เกี่ยวข้อง ให้ทำหน้าที่ยุติและควบคุมดูแลการหยุดรบในประเทศอียิปต์ วันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน สมัชชาก็ได้ลงมติให้จัดตั้งกองบัญชาการแห่งสหประชาชาติขึ้นปรากฏว่า ผู้แทนของสหภาพโซเวียตได้กล่าวอ้างว่า การจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ โดยยกบทที่ 7 ของกฎบัตรขึ้นมาอ้างว่า คณะมนตรีความมั่นคงองค์กรเดียวเท่านั้น ที่กฎบัตรให้อำนาจจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติได้ ด้วยเหตุนี้ สหภาพโซเวียตและอีกบางประเทศจึงแถลงว่า จะไม่ยอมมีส่วนร่วมในการออกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองกำลังดังกล่าวโดยเด็ดขาด พึงสังเกตว่า การที่สหภาพโซเวียตอ้างยืนยันว่า คณะมนตรีความมั่นคงเท่านั้นที่กฎบัตรสหประชาชาติให้อำนาจตั้งกองกำลังสห ประชาชาติได้ ก็เพราะหากยินยอมตามข้ออ้างของสหภาพโซเวียตดังกล่าว จะไม่มีทางจัดตั้งกองกำลังขึ้นได้เลย เพราะสหภาพโซเวียตจะใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคงอย่างไม่ต้องสงสัย [การทูต]
Care for Emergenciesบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน, Example: ระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Emergency early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน, Example: ระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Emergenciesภาวะฉุกเฉิน, ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergencies, Abdominalฉุกเฉินในช่องท้อง [การแพทย์]
Emergencies, Pediatricฉุกเฉินในเด็ก [การแพทย์]
Emergencies, Surgicalศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergencies, Thoracic Cardiovascularฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Emergencies, Trueภาวะฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Doorประตูฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Kitร่วมยาฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Laboratory Investigationการวินิจฉัยโรคในภาวะฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Medical Servicesบริการพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Medicineเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Nursingการพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Operationการผ่าตัดฉุกเฉิน, ผ่าตัดรีบด่วน [การแพทย์]
Emergency Roomห้องปฏิบัติฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Testการตรวจวัดฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergency Treatmentการรักษาแบบรีบด่วน, การรักษาฉุกเฉิน [การแพทย์]
emergency spillwayemergency spillway, ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
uninterruptible power supply (UPS)ยูพีเอส, เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genitourinary Emergenciesฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ [การแพทย์]
Intensive Care Unitsหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก, หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก, ห้องพักผู้ป่วย, ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน, ห้องไอซียู, ห้องผู้ป่วยอาการหนัก, ห้องบำบัดพิเศษ, หน่วยบำบัดพิเศษ, หออภิบาล, ห้องอภิบาลผู้ป่วย, หอผู้ป่วยหนัก, ห้องที่มีการดูแลเป็นพิเศษ, ห้องผู้ป่วยหนัก, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have an emergency call on line five from a Mr Hamm.มีโทรศัพท์ฉุกเฉินสาย 5 จากคุณแฮมม์ค่ะ Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
I understand there's an emergency.ฉันเข้าใจว่ามีเหตุฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9 Airplane! (1980)
If you land too fast, use your emergency brakes. Red handle's right in front.ลงพื้นเร็วเกินไป ใช้เบรคฉุกเฉินของคุณ ที่จับสีแดงข้างหน้า Airplane! (1980)
I repeat: this is a police emergency.ผมทำซ้ำ นี่คือฉุกเฉินตำรวจ First Blood (1982)
Come in, over.ฉุกเฉิน... ทราบแล้วเปลี่ยน The Thing (1982)
-In an emergency, even you can do it.ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแม้คุณ สามารถทำมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
-What kind of emergency?สิ่งที่ชนิดของฉุกเฉิน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
we are prepared for this contingency.- เรามีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้แล้ว Spies Like Us (1985)
both the u. s. and Soviet response chain on full recall.ทั้งสหรัฐฯ และโซเวียต ต่างยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน Spies Like Us (1985)
Mayday!เมย์เดย์! ฉุกเฉิน! Mannequin (1987)
Mayday, Rambo.ฉุกเฉิน! แรมโบ้! Mannequin (1987)
Emergency power generator, check.เครื่องกำเนิดพลังงานฉุกเฉิน ตรวจสอบเรียบร้อย Akira (1988)
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
- Coach Barnes! - Shut up!-เงินฉุกเฉินน่ะ Big (1988)
Gas emergency.รับแจ้งเหตุฉุกเฉินครับ A Short Film About Love (1988)
Repeating this advisory from the Office of Emergency Preparedness.'ย้ำ นี่คือคำเตือนจาก ศูนย์เตรียมการฉุกเฉิน' Night of the Living Dead (1990)
Maybe something can be worked out if they're sick... if there's extraordinary circumstances-อาจเว้นเป็นกรณีพิเศษได้ ถ้าพวกเขาป่วย ถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉิน Goodfellas (1990)
In case of emergency, the exits are here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, anywhere!ในกรณีฉุกเฉิน ทางออกอยู่นี่ นี่ นี่ นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกที่ Aladdin (1992)
It's raining because my wipers are all fucked up.เค้าเก่งมากเรื่องแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและก้อฉอเลาะ Hero (1992)
It's an emergency!มันเหตุฉุกเฉิน! Hocus Pocus (1993)
Yeah, Ned. Set up an emergency C-section for tonight.เนด จัดเตรียมห้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินคืนนี้เลย Junior (1994)
Get outta here. I got a medical emergency.หลบไป ผมมีเหตุฉุกเฉินนะ Junior (1994)
- 911 emergency.- 911 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ Léon: The Professional (1994)
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
There are no emergency services.ไม่มีหน่วยบริการฉุกเฉิน In the Mouth of Madness (1994)
Listen, it's kind of an emergency.คือเรามีเรื่องฉุกเฉินครับ The One with George Stephanopoulos (1994)
This is a national emergency.นี่เป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อชาติ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's an emergency.เป็นเรื่องฉุกเฉินมาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Desperate!ฉุกเฉิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Desperate times, desperate measures, desperate Englishmen.เวลาที่ฉุกเฉิน การวัดที่ฉุกเฉิน พวกคนอังกฤษที่ฉุกเฉิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Close all roads. Set up checkpoints and alert all emergency personnel.ปิดถนน, ตั้งจุดตรวจและสัญญาณฉุกเฉิน Ghost in the Shell (1995)
We should go to the emergency room.เราควรจะไปที่ห้องฉุกเฉิน The Birdcage (1996)
As you can see, Officer, it is urgent that you release him to us immediately.อย่างที่คุณเห็น เจ้าหน้าที่ นั่นฉุกเฉินแล้ว ปล่อยตัวเขามาให้เราเดี๋ยวนี้ James and the Giant Peach (1996)
- President called an emergency meeting.เชื่อว่าข้อความนั้นใน ความเป็นจริง ประธานเรียกประชุมฉุกเฉิน Contact (1997)
Security, move emergency response team into position.การรักษาความปลอดภัย, ย้ายทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินในตำแหน่ง Contact (1997)
I want that emergency response team up on the gantry. Now! Stage One Alert!ฉันต้องการที่ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินขึ้น ไปบนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ตอนนี้! Contact (1997)
Norman, why don't you pull out the town's emergency evacuation plans.นอร์แมนทำไมคุณไม่ดึงออก เมืองแผนอพยพฉุกเฉิน Dante's Peak (1997)
I want you to remember, no one should leave tonight without a copy... of the town's emergency evacuation plan.ฉันต้องการให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครควร โดยไม่ต้องออกจากคืนสำเนา ... ฉุกเฉินของเมือง แผนอพยพ Dante's Peak (1997)
Miiier, come in. We have an emergency.-มีเหตุฉุกเฉิน Event Horizon (1997)
- Skipper, will this shit work? - It worked for Dr. Weir. You go activate the emergency beacon.ดร.เวียร์บอกว่ามันได้ผล นายไปตั้งสัญญาณฉุกเฉินแล้วรีบกลับมา Event Horizon (1997)
Emergency beacon activated."เริ่มส่งสัญญาณฉุกเฉิน" Event Horizon (1997)
An ear infection, anything, sends him to the emergency room, where I get some nine-year-old they just made a doctor.แค่หูอักเสบก็ต้อง ส่งแกไปห้องฉุกเฉิน... ...ที่มีแต่หมอมือใหม่ เพิ่งสำเร็จมาหมาด ๆ As Good as It Gets (1997)
Bryan. Code blue.ไบรอัน ฉุกเฉิน As Good as It Gets (1997)
Do you really want to go back to emergency, where they can't help?อยากส่งสเปนซ์ไปห้องฉุกเฉิน อีกเหรอทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเขาไม่ช่วยอะไร As Good as It Gets (1997)
FOR EMERGENCY USE ONLYใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้น As Good as It Gets (1997)
- Sir, there is no emergency.- ไม่มีเหตุฉุกเฉินครับ Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (n) EN: emergency ; crisis  FR: urgence [ f ] ; crise [ f ]
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique
เหตุฉุกเฉิน[hēt chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: situation critique [ f ]
ห้องฉุกเฉิน[hǿng chukchoēn] (n, exp) EN: emergency room  FR: salle d'urgence [ f ]
การปฏิบัติการฉุกเฉิน[kān patibatikān chukchoēn] (n, exp) EN: crisis management
กรณีฉุกเฉิน[karanī chukchoēn] (n, exp) EN: emergency ; in case of emergency
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[karanī mī hēt chukchoēn] (n, exp) EN: in an emergency
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[Køngthun Chukchoēn Songkhrǿ Dek Haeng Sahaprachāchāt] (org) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF  FR: UNICEF
หมายเลขฉุกเฉิน[māilēk chukchoēn] (n, exp) EN: emergency numbers  FR: numéro d'appel d'urgence [ m ]
ภาวะฉุกเฉิน[phāwa chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: cas d'urgence [ fm ]
สถานการณ์ฉุกเฉิน[sathānakān chukchoēn] (n, exp) EN: state of emergency  FR: état d'urgence [ m ]
ทางออกฉุกเฉิน[thāng-øk chukchoēn] (n, exp) EN: emergency exit  FR: sortie de secours [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airlift(n) ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน), Syn. airdrop, air jump
bank(n) ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน, See also: สิ่งที่สำรองเอาไว้
ejection seat(n) ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน, Syn. ejector seat
emergency(n) ภาวะเร่งด่วน, See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง, Syn. accident, crisis, urgency
EMS(abbr) บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
exigent(adj) ฉุกเฉิน, See also: เร่งด่วน, จำเป็น, Syn. critical, pressing, urgent
immediately(adv) โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later
Johnny-on-the-spot(n) ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน (คำไม่เป็นทางการ)
pinch(n) สถานการณ์คับขัน, See also: สถานการณ์ลำบาก, สภาวะฉุกเฉิน
red light(n) สัญญาณเตือนภัย, See also: ไฟฉุกเฉิน, Syn. warning light
spare(adj) ที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน, See also: ซึ่งสำรองไว้, Syn. reserve
urgent(adj) เร่งด่วน, See also: รีบด่วน, ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ, Syn. hasty, Ant. hesitant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden, Ant. expected, smooth
aid(เอด) vt., n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก, เสียงดัง, รีบด่วน, ฉุกเฉิน
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน, การเชื่อมผนึก, เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน, ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation, juncture, connection
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ, ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ไม่แน่นอน, ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล, เหตุการณ์ฉุกเฉิน, ขั้นฉุกเฉิน, ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน, ช่วงเวลาชี้ขาด, ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point, emergency
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน, ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา, ซึ่งปรากฎออกมา, ฉุกเฉิน, ปัจจุบันทันด่วน.
exigence(เอค'ซิเจินซฺ, -ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, ความต้องการ, ความจำเป็น, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigency(เอค'ซิเจินซฺ, -ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, ความต้องการ, ความจำเป็น, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigent(เอค'ซิเจินทฺ) adj. ฉุกเฉิน, รีบด่วน, เป็นเรื่องด่วน, Syn. urgent
exit(เอค'ซิท, เอค'ซิท) n. ทางออก, ประตูฉุกเฉิน, การจากไป, การลงจากเวที, การตาย. vi. ออกไป, จากไป, ลงจากเวที, ตาย. -make one's exit ออกไป, จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ operating systems หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
expedential(อิคซฺพิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความสะดวก, เกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน, ง่าย
expedience(อิคซฺพี'เดินซี, -พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก, ความเหมาะสม, ความได้เปรียบ, ความง่าย, แผนฉุกเฉิน, แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expediency(อิคซฺพี'เดินซี, -พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก, ความเหมาะสม, ความได้เปรียบ, ความง่าย, แผนฉุกเฉิน, แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก, ได้เปรียบ, ง่าย, เหมาะสม, เป็นวิธีฉุกเฉิน, ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก, วิธีที่เหมาะสม, วิธีเฉพาะกาล, วิธีฉุกเฉิน.
fire escapen. บันไดหนีไฟ, บันไดฉุกเฉิน
flap(แฟลพ) { flapped, flapping, flaps } vt., vi., n. (การ) ตีปีกบิน, กระพือปีก, ปิดเปิด, โบกสบัด, ตบ, ตี, ที่ปิดเปิด, ขอบหมวก, พับหนังหรือเนื้อ, ความตื่นเต้น, สถานะการณ์ฉุกเฉิน, ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่, แผ่นพับ, แผ่นบานพับ, แผ่นลิ้นประตู, เครื่องปัด, เครื่องพัด, ชายเสื้อ
imminence(อิม'มะเนินซฺ) n. ความจวนตัว, ความฉุกเฉิน, ความใกล้อันตราย, สิ่งที่ใกล้เข้ามา, อันตรายที่ใกล้เข้ามา
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว, ฉุกเฉิน, ใกล้เข้ามา, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending
jetsam(เจท'ซัม) n. สินค้าที่โยนทิ้งจากเรือสู่ทะเล เพื่อทำให้เรือทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน, สิ่งของที่ถูกโยน -S.jetsom
sea cabinn. ห้องฉุกเฉินในหอขับของเรือ
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน, การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม, สำรอง
standby(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน, การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม, สำรอง
stare(สแทรฺ) vi., vt., n. (การ) จ้องมอง, จ้อง, จ้องเขม็ง, ถลึงตา, เด่นชัด, เตะตา, โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน, ฉุกเฉิน) ., Syn. glare, gaze, eye
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ, ความเร่งเร้า, ความเร่าร้อน, ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน, urgencies ความรีบด่วน, เรื่องรีบด่วน
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร้าร้อน., Syn. compelling, pressing

English-Thai: Nontri Dictionary
ambulance(n) รถพยาบาล, รถฉุกเฉิน
crisis(n) วิกฤติกาล, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะล่อแหลม
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน, ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน, เหตุปัจจุบันทันด่วน
exigency(n) เหตุด่วน, เหตุฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, ความจำเป็น
exigent(adj) ด่วน, ฉุกเฉิน, เร่งด่วน, รีบด่วน
exit(n) ทางออก, ประตูฉุกเฉิน, การจากไป, การตาย
expedient(n) วิธีฉุกเฉิน, วิธีเฉพาะกาล, วิธีสะดวก
urgency(n) ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A+E(n) ห้องฉุกเฉิน Accident and Emergency
A+E(n) ห้องฉุกเฉิน Accident and Emergency
A+E(n) ห้องฉุกเฉิน Accident and Emergency
A+E(n) ห้องฉุกเฉิน Accident and Emergency
A+E(n) ห้องฉุกเฉิน Accident and Emergency
A+E(n) ห้องฉุกเฉิน Accident and Emergency
A+E(n) ห้องฉุกเฉิน Accident and Emergency
Compartment syndromeเงื่อนไขที่เจ็บปวดและอันตรายที่เกิดจากการสะสมของความดันจากเลือดออกภายในหรือบวมของเนื้อเยื่อ ความดันลดการไหลเวียนของเลือด, กีดกันกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของการบํารุงที่จําเป็น.อาการอาจรวมถึงอาการปวดอย่างรุนแรงความรู้สึกของหมุดและเข็มและความอ่อนแอของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สําหรับกรณีที่รุนแรงของโรคช่องจําเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉิน
Declaration of a State of Emergency(n) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ELT(abbrev) Emergency Locator Transmitter (เครื่องส่งสัญญาณของความช่วยเหลือฉุกเฉิน)
lifeguard[คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน] (n) lifeguard [ 1 ] - (N) - ชีพบาล คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน คำหมาย :: ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ อ้างอิง :: life = ชีวิต, ชีพ guard = ยาม, ผู้ดูแล ในที่นี้ ขอใช้คำว่า บาล ซึ่งหมายถึงผู้ดูแล เช่น รัฐบาล, คชบาล, โคบาล, ทวารบาล, พยาบาล, อภิบาล, อนุบาล lifeguard [ 2 ] - (N) – ทหารรักษาพระองค์ (ทหารมหาดเล็ก) ในกองทัพ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ), See also: Lifesaving, Lifesaver
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n) Lifesaving [ 1 ] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n) ฉุกเฉิน (ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน)
救急車[きゅうきゅうしゃ, kyuukyuusha] (n) รถพยาบาล รถฉุกเฉิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
Notlandung(n) |die, pl. Notlandungen| การลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบิน เช่น Nach dem Start war die Maschine beim Versuch einer Notlandung in ein Hochhaus gestürzt.
Notausgang(n) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ausnahmezustand { m } | Ausnahmezustände { pl }(n) สถานการณ์ฉุกเฉิน
Notausgang { m }(n) ทางออกฉุกเฉิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top