Search result for

*จ่ายของ*

(64 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จ่ายของ, -จ่ายของ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเป๋าแฟบว. มีเงินในกระเป๋าลดน้อยลงมาก เช่น ไปจ่ายของเสียกระเป๋าแฟบเลย.
แม่เดาะคันชั่งน. ภรรยาที่เข้มงวดเกี่ยวกับรายจ่ายของสามี. (ดู แม่หญิงแม่หยัง ประกอบ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Children's allowancesค่าใช้จ่ายของเด็ก [TU Subject Heading]
Expenditures, Publicรายจ่ายของรัฐ [TU Subject Heading]
Tax expendituresรายจ่ายของรัฐจากภาษี [TU Subject Heading]
Third Country Training Programโครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม " เป็นรูปแบบการให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิเทศสหการกับองค์การ ระหว่างประเทศและ/หรือรัฐบาลต่างประเทศในการจัด หลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศกำลังพัฒนา โดยองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาลต่างประเทศเป็น ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา/ฝึกอบรม/ ดูงาน " [การทูต]
Central Supply, Hospitalโรงพยาบาล,หน่วยจ่ายของส่วนกลาง,หน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should see our grocery bill-เธอน่าจะเห็นรายจ่ายของบ้านชั้นนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
And the cost of living is dirt cheap, right?และค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสกปรกราคาถูกใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
I suggest you go tell Mr. Mara that you found some irregularities in Blauner's expenses.ผมแนะนำ ให้บอกนักสืบมาร่า ว่าคุณพบสิ่งผิดปกติ ในค่าใช้จ่ายของบลาวเนอร์ Greatness Achieved (2008)
All of the firm's resources will be at your disposal.ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท จะอยู่ในการใช้จ่ายของคุณ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
We cant access anything about property holdings, but my friend found this loophole for access to clients corporate expenses.เข้าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินได้เลย แต่ว่าเพื่อนของฉันไปเจอ ช่องโหว่ของการเข้าถึงค่าใช้จ่ายขององค์กรแห่งนี้ Law Abiding Citizen (2009)
I tried to expense a couple of Celtic tickets on the FBI... she caught me.ฉันเคยพยายามซื้อตั๋วดูเซลติก ด้วยเงินค่าใช้จ่ายของเอฟบีไอ... The No-Brainer (2009)
Check their movements and spending habits.ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและพฤติกรรม การใช้จ่ายของพวกเขา A Shade of Gray (2009)
But not at the expense of my club.เเต่ไม่ใช่การเสียค่าใช้จ่ายของคลับ Smite (2009)
I may be sucking cock to pay my bills, too.ฉันอาจจะต้องดูดกระเจี้ยว เป็นเงินค่าใช้จ่ายของฉันด้วยเช่นกัน Potlatch (2009)
Just a little something to cover my expenses.ก็แค่บางสิ่งเล็กๆ ที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายของข้าได้ Dooku Captured (2009)
That was just my allowance.นั่นมันเป็นแค่ค่าใช้จ่ายของผมเท่านั้น Episode #1.8 (2009)
- i am calculating abed's expensesฉันกำลังคำนวณรายจ่ายของอาเบด Introduction to Film (2009)
When were you planning on telling the guy who buys the groceries?แล้วลูกมีแผนจะบอกหมอนั่น คนที่ไปจ่ายของเมื่อไหร่ล่ะ? Knowing (2009)
Professor Langdon.ศาสตราจารย์ Langdon, ฉันมีการใช้จ่ายของฉันชีวิต Angels & Demons (2009)
Yeah, but it's askew.ศาสตราจารย์ Langdon, ฉันมีการใช้จ่ายของฉันชีวิต Angels & Demons (2009)
Okay, well, I'm gonna need a copy of your mother's budget, and a copy of your phone bill and your utility bill.โอเค ถ้างั้นฉันจำเป็นต้องได้รับสำเนา ของค่าใช้จ่ายของแม่เธอ แล้วก็สำเนาบิลค่าโทรศัพท์ แล้วก็บิลค่าใช้จ่ายอื่นๆ Precious (2009)
People who I believe can fix my charges permanently.คนที่ผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของฉันอย่างถาวร Inception (2010)
I'm sorry that it has come at your expense.ผมเสียใจด้วย ที่กลับกลายเป็น ต้นทุนที่ต้องจ่ายของท่าน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Saves us time and the taxpayer's money.- ช่วยให้เราเราประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของเงินภาษี - ตอแหล Turning and Turning (2010)
Uh, Lisa's got a baby niece, so I've been on a few milk runs.เอ่อ... ลิซ่ามีหลานสาวน่ะ ฉันต้องไปจ่ายของฉุกเฉินเป็นบางที Two and a Half Men (2010)
No 12-year-old should ever have to worry about handling the family's bank account.เด็กอายุ 12 ปีไม่ควรที่จะต้องมาเป็นกังวล เกี่ยวกับการจัดการบัญชีค่าใช้จ่ายของครอบครัว Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
You need to access the ship's distribution network.คุณต้องเข้าระบบ เครือข่ายการแจกจ่ายของยาน Awakening (2010)
Each team's hard work plus the reduction on departmental expense contributed to this earning...แต่ละทีมทำงานหนักบวกกับ การลดลงของ ค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก Ghost (2010)
Why don't you save us the cost of a trial and drop dead!ทำไมนายไม่ช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายของการศึกษาวิจัย และไปตายซะ! Know Your Frenemies (2011)
Troy sattler will pay for his own. Wait.ส่วนทรอย แซทเทลอร์จะจ่ายของเขาเอง Monsters in the End (2011)
- It's gonna cost you.- มันจะเป็นค่าใช้จ่ายของนาย Crawl Space (2011)
See if her spending reflects a disorder.ดูว่าการใช้จ่ายของเธอ แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติไหม Today I Do (2011)
When did her spending change?เมื่อไหร่ที่การใช้จ่ายของเธอเปลี่ยนไป Today I Do (2011)
We're hoping to sell enough ad space to cover the cost of the show.พวกเราหวังว่ามันจะเพียงพอสำหรับการโฆษณา เพื่อประคองค่าใช้จ่ายของโชว์ Pot O' Gold (2011)
Do you have any idea how much it costs to raise a child?นายเคยคิดวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของเด็กหรือเปล่า ? Pot O' Gold (2011)
I assume you're covered by SAG insurance?ผมคิดว่าค่าใช้่จ่ายของคุณ SAG insurance เป็นคนดูแล Spooky Little Girl (2011)
I cannot break my charge.ฉันไม่สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายของฉัน Chosen Path (2012)
Turn from your charge, and I'll put a sword in your fucking back.เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายของคุณ และฉันจะเอาดาบ ในการร่วมเพศของคุณกลับมา Empty Hands (2012)
And every day that it drags on, it's costing your company more money.และทุกวันที่เรายื้อมัน ก็เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทคุณ เป็นเงินจำนวนมาก She Knows (2012)
So why do we have debits against it the moment it appeared in your account?แล้วทำไมเราถึงเจอ รายการใช้จ่ายของมัน มันมาอยู่ในบัญชีของคุณได้ยังไง Always (2012)
And check out the bottom of one of their bills.และลองดูค่าใช้จ่ายของพวกเขาสิครับ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
All our expenses are split right down the line.รายจ่ายของเราแยกกัน The Gunk in the Garage (2012)
So, you're gonna have to justify your department's expenses at the quarterly budget review.ดังนั้นคุณจะต้องอธิบาย รายจ่ายของแผนกคุณ ช่วงตรวจสอบงบประจำไตรมาส The Gunk in the Garage (2012)
And in the hectic weeks and months that followed, I recorded my first album, went on my first record tour, and was even invited to sing for the queen, which allowed us to pay off our debts and still have enoughและในสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นและเดือน ที่เกิดขึ้นตามที่ผมบันทึกไว้ในอัลบั้มแรกของฉัน ไปทัวร์บันทึกครั้งแรกของฉันและเป็น ได้รับเชิญแม้จะร้องเพลงราชิน ซึ่งได้รับอนุญาตให้เราไปจ่ายของเรา หนี้และยังมีพอ One Chance (2013)
That's a call made above your pay grade.นั่นคือการเรียกร้องทำ เหนือเกรดจ่ายของคุณ. 2 Guns (2013)
How great is it gonna be to pay our bills and eat in the same month?วิธีที่ดีคือมันจะเป็น เพื่อชำระค่าใช้จ่ายของเรา และกินในเดือนเดียวกันได้หรือไม Paranoia (2013)
We need the money. How are we gonna pay our bills?เราต้องการเงิน เรามีวิธีการที่จะชำระค่าใช้จ่ายของเราหรือไม่ The Art of the Steal (2013)
That's a little above my pay grade.ที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกรดจ่ายของฉัน ถ้าคุณรู้สึกว่าวิธีการที่ White House Down (2013)
There isn't. You should see my expenses.ก็ไม่มีน่ะสิ คุณควรเห็นค่าใช้จ่ายของผมนะ The Doll in the Derby (2013)
Though, keep in mind, I do control your paycheck and your sex life.จำไว้เลยนะว่าฉันควบคุมรายจ่ายของคุณอยู่ และชีวิตเซ็กซ์ของคุณด้วย City of Heroes (2013)
These are all of your fucking charges right here!เหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ ที่นี่! The Wolf of Wall Street (2013)
All told, the weekend cost me 2 million bucks, including the cost of refurbishing the entire 28th floor.ทั้งหมดบอกว่าค่าใช้จ่ายใน วันหยุดสุดสัปดาห์ฉัน 2 ล้านเหรียญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของการปรับแต่ง ชั้น 28 ทั้งหมด The Wolf of Wall Street (2013)
Do you dream of becoming financially independent but struggle every month just to pay your bills?คุณจะทำฝันของการเป็นอิสระ ทางการเงิน แต่การต่อสู้ทุกเดือนเพียงเพื่อ ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือไม่ The Wolf of Wall Street (2013)
The fairies began their charge to raise Aurora in a snug little cottage in the woods.นางฟ้าเริ่มคิดค่าใช้จ่ายของพวกเขา ที่จะยกระดับในออโรราสบาย กระท่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในป่า Maleficent (2014)
Watch your overheadดูค่าใช้จ่ายของคุณ The Expendables 3 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายของ[v. exp.] (jāi khøng) EN: go shopping   FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shop[VI] ซื้อของ, See also: จ่ายของ, จับจ่าย, Syn. shop for, shop around
sponge on[PHRV] อาศัย, See also: พึ่งพิง, ยังชีพด้วยค่าใช้จ่ายของคนอื่นโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. spatter on, spatter with, splash over, splash with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
itinerary(ไอทิน'เนอระรี) n. เส้นทาง,รายละเอียดของการเดินทาง,ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง,บันทึกการเดินทาง,คู่มือการเดินทาง. adj. เกี่ยวกับการเดินทาง, Syn. plan,route,path

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj ) กุศล ควรจะหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top