Search result for

*จำนวนมาก*

(280 entries)
(0.4312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จำนวนมาก, -จำนวนมาก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำนวนมาก[N] a great number of, See also: a lot of, a large number of, Syn. มากมาย, Ant. จำนวนน้อย, Example: บริษัทต่างๆ ต้องการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานคอมพิวเตอร์ไทยเป็นจำนวนมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎหมู่น. การกดดันที่บุคคลจำนวนมากนำมาใช้บีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำหรือเว้นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง (มักไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย).
กระโดนน. ชื่อไม้ต้นชนิด Careya sphaerica Roxb. ในวงศ์ Lecythidaceae ชอบขึ้นในป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้น ดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากเป็นพู่คล้ายดอกชมพู่ ขาว หอม ดอกบานเต็มที่กว้าง ๕-๘ เซนติเมตร ผลค่อนข้างกลม ใบอ่อนใช้เป็นผัก เปลือกใช้เบื่อปลาหรือทุบเป็นแผ่นปูหลังช้าง, โดน จิก ปุย ปุยกระโดน ปุยขาว หรือ ผ้าฮาด ก็เรียก.
กระบุงโกยว. จำนวนมาก เช่น มีข้าวของเป็นกระบุงโกย.น. ลักษณนามใช้เปรียบเทียบในความหมายว่า จำนวนมาก เช่น จะไปต่างจังหวัดแค่ ๒ วัน ขนเสื้อผ้ามาตั้งกี่กระบุงโกย.
กระเบื้อง ๒น. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Mesomorphus vitalisiChatanay ในวงศ์ Tenebrionidae ลำตัวสีน้ำตาลดำ ยาวประมาณ ๖ มิลลิเมตร มักเกาะกินเชื้อราตามผนังบ้านหรือผนังโบสถ์ที่เก่าและชื้นเป็นจำนวนมาก เห็นเป็นปื้นสีดำคล้ายเอากระเบื้องสีดำมาปะไว้.
กราว ๒(กฺราว) ว. เสียงดังอย่างเสียงของแข็งเป็นต้นจำนวนมาก ๆ ร่วงลงกระทบพื้นหรือหลังคาพร้อม ๆ กัน หรือเสียงที่คนจำนวนมากตบมือพร้อม ๆ กัน.
กว้าน ๒รวบรวมซื้อจากที่ต่าง ๆ มาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น กว้านสินค้ามากักตุนไว้ กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร.
กอบโกยก. ขนเอาไปเป็นจำนวนมาก, รวบเอาไปเป็นจำนวนมาก.
กะตั้ก, กะตั้ก ๆน. กองใหญ่, จำนวนมากมาย, เช่น เขามีเงินเป็นกะตั้ก ๆ.
กุแลน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Sardinella และ Herklotsichthys วงศ์ Clupeidae ลำตัวยาว แบนข้างมาก สันท้องบางคล้ายคมมีด เกล็ดบางหลุดง่าย เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กมาก ซี่เหงือกมีจำนวนมาก ไม่มีก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง ลำตัวสีเงิน เฉพาะด้านหลังสีนํ้าเงินเข้ม บนลำตัวที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกมักมีแต้มสีดำคลํ้า ๑ จุด ครีบหลังและครีบหางสีดำคลํ้าอมเหลือง ขนาดยาวได้ถึง ๑๘ เซนติเมตร, อกรา หรือ อกแล ก็เรียก, ส่วน กุแลกลม หรือ กุแลกล้วย หมายถึงชนิดในสกุล Dussumieria ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลักษณะทั่วไปคล้ายกัน เว้นแต่มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวแหลม ท้องกลม ไม่มีเกล็ดที่เรียงกันเป็นฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจำนวนน้อยและสั้น ขนาดยาวได้ถึง ๒๒ เซนติเมตร, อกรากล้วย หรือ อกแลกล้วย ก็เรียก
เกทับก. วางเงินพนันเป็นจำนวนมากกว่าคู่แข่งเพื่อแสดงว่าตนมีไพ่เหนือกว่า เช่น เขาวางเงินพนัน ๑,๐๐๐ บาท เราเกทับ ๒,๐๐๐ บาทเลย
โกยก. อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่าง ๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมาก ๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
ขน ๒ก. เอาสิ่งของเป็นต้นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือด้วยวิธีอื่น.
ข้านอกเจ้าข้าวนอกหม้อน. จำนวนคนซึ่งมีจำนวนมาก ย่อมกระทำหรือประพฤตินอกออกไปจากคำสั่งหรือแบบอย่างขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมามากเช่นกัน ดังข้อความว่า กาลแต่ก่อนเจ้านายน้อยตัว ก็ไม่รั่วไม่ร้ำข้างไหนหนัก ครั้นภายหลังเจ้านายมากขึ้นก็เกิดการรั่วร้ำไปต่าง ๆ เป็นการข้านอกเจ้า เข้านอกหม้อ ลูกนอกพ่อ หลานนอกปู่ เป็นขึ้น (พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๔).
ขายส่งก. ขายเป็นจำนวนมาก ๆ แก่ร้านค้าย่อยหรือร้านที่เป็นลูกค้าประจำ.
คร่าโดยปริยายหมายความว่า พรากเอาไป ในคำว่า คร่าชีวิต เช่น โรคไข้หวัดนกคร่าชีวิตคนไปเป็นจำนวนมาก.
คลัง ๑(คฺลัง) น. ที่เก็บรักษาและรับจ่ายเงิน เช่น แผนกคลัง, สถานที่เก็บรักษาสิ่งของเป็นจำนวนมาก ๆ เช่น คลังพัสดุ.
คลาคล่ำก. ไปหรือมาเป็นจำนวนมาก เช่น ฝูงชนคลาคล่ำเต็มท้องถนน.
ค่ายที่พักแรมชั่วคราวของคนเป็นจำนวนมาก เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายผู้อพยพ
เงินก้อนน. เงินที่จ่ายทีเดียวทั้งหมด, เงินที่สะสมไว้เป็นจำนวนมาก ๆ.
จดหมายเวียนหนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมาก.
ชนกลุ่มน้อย, ชนหมู่น้อยน. ชนต่างเผ่าหรือต่างเชื้อชาติที่อยู่อาศัยรวมกันกับชนเผ่าอื่นหรือเชื้อชาติอื่นที่มีจำนวนมากกว่า.
ชะโดน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Channa micropeltes (Cuvier) ในวงศ์ Channidae รูปร่างคล้ายปลาช่อน ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันแต่เกล็ดเล็กและมีจำนวนมากกว่า เฉพาะบนเส้นข้างตัวมี ๘๒-๙๕ เกล็ด เมื่อยังเล็กข้างลำตัวมีแถบสีดำเรียงคู่กันจากตาถึงครีบหาง ระหว่างแถบเป็นสีแดง แถบนี้แตกเป็นแต้มหรือจุดในปลาที่โตเต็มที่ ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, แมลงภู่ อ้ายป๊อก หรือ โด ก็เรียก, พายัพเรียก ก่อ.
ซาวเสียงก. ลองพูดหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นหรือคนจำนวนมาก, หยั่งเสียง ก็ว่า.
แดนน. เขต, พื้นที่ที่กำหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน, เช่น ชายแดน ลํ้าแดน, ถิ่นที่มีคน สัตว์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งประเภทเดียวกันอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น แดนผู้ร้าย แดนเสือโคร่ง แดนกล้วยไข่ แดนโลกีย์, โลก เช่น สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ (อิเหนา).
ตับแข็งน. ชื่อโรคเรื้อรังที่เกิดแก่ตับ ทำให้เนื้อเยื่อของตับหดตัวและมีจำนวนน้อยลง ส่วนเนื้อเยื่อยึดต่อมีจำนวนมากขึ้นผิดปรกติ มักทำให้เกิดอาการบวมที่ท้อง ตาเหลือง ซึม หมดสติ และอาเจียนเป็นโลหิต.
ตัวตืดน. ชื่อพยาธิหลายชนิดหลายวงศ์ ในชั้น Cestoda ตัวแบนเป็นปล้องเรียงต่อกันเป็นแถบยาว หัวมีอวัยวะใช้เกาะยึด ถัดมาลำตัวเป็นปล้อง จำนวนปล้องแตกต่างกันไป มีตั้งแต่ ๒-๓ ปล้อง จนถึง ๑,๐๐๐ ปล้อง ปล้องท้ายสุดเกิดก่อน ปล้องถัดจากคอเกิดหลังสุด มักอาศัยดูดอาหารในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์มีกระดูกสันหลัง ทำให้เป็นโรคโลหิตจาง ถ้ามีจำนวนมากจะไปกั้นทางเดินอาหาร ทำให้ปวดท้องอย่างรุนแรง ชนิดที่อยู่ในคน เช่น ชนิด Taenia solium Linn. ซึ่งตัวอ่อน เรียก เม็ดสาคู อยู่ในเนื้อหมู ชนิด T. saginata Goeze ซึ่งตัวอ่อนอยู่ในเนื้อวัว, ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Taeniidae และเป็นพยาธิในลำไส้เล็กของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด.
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์, เสียทรัพย์จำนวนมากไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร.
ทั้งหลายว. หมดด้วยกัน เช่น คนทั้งหลายเกิดมาแล้วต้องตาย, มีจำนวนมาก เช่น คนทั้งหลายเขาพูดกันว่า.
ทุ่มตลาดก. นำสินค้าจำนวนมากออกขายในราคาที่ตํ่ากว่าราคาปรกติ
เทก. ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป เช่น เทนํ้า เทขยะ, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฝนตกลงมามาก ๆ อย่างเทนํ้า ก็เรียกว่า ฝนเทลงมา, อาการที่คนจำนวนมาก ๆ เคลื่อนไปรวมกันตามแนวเท เช่น คนเทไปทางกราบซ้ายเมื่อเรือเอียงซ้าย.
เทพนิยม(เทบ-) น. ลัทธิที่เชื่อว่ามีพระเจ้าจำนวนมากประจำอยู่ในสรรพสิ่ง แต่พระเจ้านั้นไม่มีอำนาจครอบครองโลก.
ธารกำนัล, ธารคำนัล(ทาระกำนัน, -คำนัน) น. ที่ชุมนุมชน, คนจำนวนมาก, เช่น ต่อหน้าธารกำนัล, โบราณเขียนเป็น ทารกำนัน ก็มี.
นองเลือดว. อย่างดุเดือดและต้องเสียเลือดเนื้อหรือล้มตายกันเป็นจำนวนมาก เช่น รบกันนองเลือด.
นาก ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Mustelidae ขนลำตัวสีนํ้าตาลอมเทา มี ๒ ชั้น ชั้นในละเอียด ชั้นนอกหยาบ หัวกว้างและแบน ระหว่างนิ้วมีแผ่นพังผืดคล้ายตีนเป็ด หางแบน ขาหลังใหญ่และแข็งแรงกว่าขาหน้า ใช้ว่ายนํ้าร่วมกับหาง ไล่จับปลาและสัตว์นํ้าเล็ก ๆ ในประเทศไทยมี ๔ ชนิด ที่มีจำนวนมากและรู้จักกันทั่วไป คือ นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata Geoffroy) และนากเล็กเล็บสั้น [Aonyx cinerea (Illiger)].
นากบุดน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Mesua nervosa Planch. et Triana ในวงศ์ Guttiferae กลีบดอกสีขาว มีเกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก.
นายหัวน. หัวหน้า, คหบดีซึ่งมีคนจำนวนมากนับถือ.
ปากห่างน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Anastomus oscitans (Boddaert) ในวงศ์ Ciconiidae ปากหนาแหลมตรง ขากรรไกรทั้งสองเมื่อประกบกันส่วนกลางไม่ชิดกัน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการคาบเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหอยโข่ง หอยเชอรี่ ลำตัวสีเทาอมขาว แต่จะเป็นสีเทาเข้มในช่วงฤดูผสมพันธุ์ มีจำนวนมากในภาคกลาง ประวัติเป็นนกอพยพมาจากประเทศอินเดียและบังกลาเทศ ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นนกประจำถิ่น.
เป็ดผี ๒น. ชื่อนกน้ำขนาดเล็ก ในวงศ์ Podicipedidae ปากแหลม มีพังผืดนิ้วแบบตีนกลีบ บินได้ในระยะสั้น ๆ หากินตามบึงหรือบริเวณที่มีพืชนํ้าจำนวนมาก ดำนํ้าเก่ง ทำรังบนสนุ่น ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ เป็ดผีเล็ก [ Tachybaptus ruficollis (Pallas)] และเป็ดผีใหญ่หรือเป็ดผีหงอน [ Podiceps cristatusI (Linn.)].
เป็นเทือกว. เป็นแถว, เป็นจำนวนมาก, เช่น เดินกันมาเป็นเทือก.
แปรอักษรก. ทำให้มีตัวอักษรหรือภาพปรากฏขึ้น โดยใช้คนจำนวนมากที่อยู่บนอัฒจันทร์ ยกกระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่น ๆ ขึ้นมาพร้อม ๆ กัน ให้เห็นเป็นตัวหนังสือหรือภาพ (มักใช้ประกอบในการเชียร์กีฬา การแสดงกลางแจ้ง หรือกิจกรรมสำคัญ ๆ ).
พร้อมหน้า, พร้อมหน้าพร้อมตาว. รวมอยู่เป็นจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน (ใช้แก่คนที่มีความเกี่ยวข้องกัน) เช่น มากันพร้อมหน้า มากันพร้อมหน้าพร้อมตา.
พรู(พฺรู) ว. เคลื่อนมาพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมาก เช่น พอเลิกเรียนนักเรียนก็พรูกันออกมานอกห้อง.
พรู(พฺรู) ว. อาการที่เคลื่อนมาพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมาก เช่น วิ่งพรูกันเข้ามา, อาการที่ร่วงลงมาพร้อมกันมาก ๆ เช่น ดอกประดู่ร่วงพรู น้ำตาร่วงพรู.
พฤนท์(พฺรึน) น. กอง, หมู่, จำนวนมาก. (ส. วฤนฺท)
พลากร ๑(พะลากอน) น. กองทหารเป็นจำนวนมาก.
ฟ่อนน. หญ้าหรือต้นข้าวจำนวนมากที่เอามารวมกันเป็นมัดใหญ่ ๆ.
ฟ้าผ่าน. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
ฟ้าแลบน. แสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น.
ฟ้าหลัวน. อากาศมัวเนื่องจากในอากาศขณะนั้นมีอนุภาคที่มองไม่เห็น เช่น เกลือจากทะเล ควันไฟ ฝุ่นละอองปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก.
มงโกรยน. ชื่อปลาทะเลและนํ้ากร่อยชนิด Hilsa kelee (Cuvier) ในวงศ์ Clupeidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น ไม่มีฟัน ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคม เรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจำนวนมากเรียงชิดกันและงอโค้งออกเสมอกันโดยตลอด ลำตัวสีเงิน หลังสีนํ้าเงินคลํ้า แนวกลางและข้างตัวมีจุดสีดำ ๓-๘ จุดเรียงกัน ๑ แถว จุดแรกที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกเด่นชัดที่สุด ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร, ขมงโกรย ลินโกรย หรือ หมากผาง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polycephalicมีช่อกระจุกแน่นจำนวนมาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
law of large numbersกฎว่าด้วยจำนวนมาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mass infectionการติดเชื้อจำนวนมากในกระแสเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, massการติดเชื้อจำนวนมากในกระแสเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petroleum Provinceบริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะชั้นหินที่คล้ายคลึงกัน, บริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะชั้นหินที่คล้ายคลึงกัน และมีแหล่งกักเก็บปิโตรลียม (Petroleum reservoir) อยู่เป็นจำนวนมาก [ปิโตรเลี่ยม]
Internetอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่มีแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก คำๆ นี้มักจะเขียนผิดเป็น "อินเตอร์เน็ต" หรือ "อินเตอร์เน็ท" [คอมพิวเตอร์]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]
Australia New Zealand Army Corps Dayวันที่ระลึกทหารผ่านศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2458 หน่วยปฏิบัติการร่วมของกองทัพบกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ยกพลขึ้นบกบนคาบ สมุทรกาลิโปลี (Gallipoli) ช่องแคบดาร์ดาแนล (Dardanelles) ประเทศตุรกีเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรไปสู่ทะเลดำใน สงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งสองประเทศจึงถือเอาวันที่ 25 เมษายนของทุก ๆ ปี เป็นวันที่ระลึกและจัดพิธีไว้อาลัยแก่ทหารผ่านศึกในสมรภูมิครั้งนั้นและทหาร ผ่านศึกที่เสียชีวิตในสมรภูมิอื่น ๆ ด้วย [การทูต]
Cluster munitionsระเบิดพวง เป็นลูกระเบิดชนิดที่ปล่อยจากเครื่องบินหรือลูกกระสุน ปืนใหญ่ที่ภายในบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็ก (submunition) ไว้จำนวนมาก อาจมีจำนวนถึงหลายร้อยลูก ซึ่งจะระเบิดกลางอากาศและปล่อยลูกระเบิดขนาดเล็ก และสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง มีอัตราความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเป้าหมายสูงและบางครั้งอาจไม่ระเบิดใน ทันที และตกค้างบนพื้นดิน ซึ่งมีผลทำลายล้างเหมือนกับทุ่นระเบิด [การทูต]
International Law Commission of the United Nationsคือคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมปรับปรุงกฎหมายระหว่า ประเทศ รวมทั้งการทำประมวลกฎหมายให้ก้าวหน้าและทันสมัยคณะกรรมาธิการนี้ประกอบด้วย สมาชิกรวม 25 คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งสมาชิกคราวละ 5 ปี และจะทำงานในคณะกรรมาธิการในฐานะตัวบุคคล มิใช่เป็นตัวแทนจากประเทศของตน ตลอดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นจำนวนหลายสมัยมาแล้ว คณะกรรมาธิการได้ทำหน้าที่ร่างกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย บางเรื่องได้ริเริ่มขึ้นเองโดยคณะกรรมาธิการ แต่บางเรื่องทางสมัชชาสหประชาชาติหรือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งไปให้พิจารณาดำเนินการคณะกรรมาธิการได้ร่างสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายทาง ทะเลไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง อนุสัญญาว่าด้วยอาณาเขตทางทะเลและพื้นที่ติดชายฝั่งอนุสัญญาเกี่ยวกับการจับ ปลา การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในท้องทะเลหลวง พร้อมทั้งได้รับสัตยาบันสารจากประเทศต่าง ๆ ไว้แล้วเป็นจำนวนมาก เมื่อ ค.ศ.1961 และ 1963 คณะกรรมาธิการได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สองครั้งตามลำดับ ณ กรุงเวียนนา พร้อมทั้งได้ลงมติรับรองอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล [การทูต]
Plural Representationหมายถึง การที่รัฐหนึ่งแต่งตั้งผู้แทนทางการทูตถาวรของตนมากกว่าหนึ่งคนไปประจำรัฐ อีกแห่งหนึ่งนอกประเทศ ในกรณีเช่นนั้น ผู้แทนทางการทูตคนหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ส่วนผู้แทนทางการทูตที่เหลือจะเป็นตัวรองอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา เช่น ในสหประชาชาติมีคณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติหลายแห่ง นิยมตั้งเอกอัครราชทูตของตนเป็นจำนวนมากถึง 3 หรือ 4 คนไปประจำอยู่ในคณะ ตัวหัวหน้าคณะทูตถาวรเช่นนั้น จะมีตำแหน่งเรียกว่า เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศของตนประจำสหประชาชาติ ส่วนเอกอัครราชทูตคนที่สองในคณะทูตถาวร มีตำแหน่งเรียกว่า รองผู้แทนถาวรการส่งเอกอัครราชทูตหลายคนไปประจำเป็นตัวแทนเช่นนี้ ไม่เป็นที่นิยมกระทำกันแพร่หลายเหมือนกับการส่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตคน เดียวไปประจำในหลายประเทศในเวลาเดียวกัน ดังที่กล่าวมาข้างต้น [การทูต]
sterile insect techniqueการควบคุมจำนวนแมลงด้วยแมลงที่เป็นหมัน, คือ วิธีการควบคุมประชากรแมลง โดยใช้แมลงชนิดเดียวกันที่เป็นหมันด้วยรังสี โดยมีหลักการคือ นำแมลงม ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีชนิดก่อไอออน แล้วปล่อยไปในธรรมชาติ แมลงตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมัน จะไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ การควบคุมแมลงวิธีนี้ จะต้องปล่อยแมลงที่เป็นหมันจำนวนมากหลายรุ่นต่อเนื่องกัน จนกว่าประชากรแมลงลดลงหรือหมดไป ข้อดีของวิธีการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ยาฆ่าแมลง คือ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร และไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ ประเทศไทยมีการใช้วิธีการนี้ควบคุมแมลงวันผลไม้ (Oriental fruit fly) ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [พลังงาน]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศ, ชีวสารสนเทศ ศาสตร์ที่ศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาจำนวนมากๆ อย่างเป็นระบบ
เช่น เปรียบเทียบจีโนมของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน โดยอาศัยซอฟต์แวร์ โปรแกรม และเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งสำหรับการศึกษาจีโนมิกส์ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Blood Transfusion, Massiveการได้รับเลือดจำนวนมาก [การแพทย์]
Eosinophilic Abscessอีโอสิโนฟิลจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไปและรวมตัวอยู [การแพทย์]
Fibrogenesisการเพิ่มจำนวนเนื้อเยื่อไฟบรัสเป็นจำนวนมาก [การแพทย์]
retinaเรตินา, จอตา, เนื้อเยื่อชั้นในสุดของลูกตา ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรูปกรวยและรูปแท่ง ที่มีความไวต่อแสงเป็นจำนวนมาก เป็นบริเวณที่ทำหน้าที่รับแสงหรือรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alveolusแอลวีโอลัส, ถุงลม, ถุงที่มีผนังเป็นเยื่อบาง ๆ ยืดหยุ่นได้ อยู่ปลายสุดของแขนงขั้วปอด รอบ ๆ ถุงมีหลอดเลือดฝอยหุ้มอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
malpighian tubuleท่อมัลพิเกียน, ท่อเล็ก ๆ จำนวนมากที่ยื่นออกมาบริเวณตอนปลายทางเดินอาหารของแมลงและอาร์โทรพอดบางชนิด  ทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tube feetทิวบ์ฟีท, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นหลอดขนาดเล็ก มีอยู่จำนวนมากทางด้านท้องของสัตว์จำพวกดาวทะเล  อวัยวะนี้ยืดและหดได้ ทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและจับอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
white matterเนื้อสีขาว, บริเวณสีขาวของสมองและไขสันหลัง เป็นบริเวณที่มีใยประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
grey matterเนื้อสีเทา, บริเวณสีเทาของสมองและไขสันหลังที่มีตัวเซลล์ประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
foveaโฟเวีย, แอ่งเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางของจุดดวงเหลือง ซึ่งมีเซลล์ประสาทตาที่มีความไวต่อแสงอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
modeฐานนิยม, ค่าของข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุดในข้อมูลชุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
starchแป้ง, สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นจำนวนมาก มีสูตรทางเคมีทั่วไปคือ (C6H10O5)n เมื่อย่อยสลายโดยเอนไซม์หรือต้มกับสารละลายกรดจะได้กลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
proteinโปรตีน, สารอาหารประเภทที่ให้พลังงาน เป็นพอลิเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวนมากเรียงต่อกัน สารอาหารชนิดนี้จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต คือช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและเสริมสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้คงสภาพปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
asteroidดาวเคราะห์น้อย, กลุ่มดาวจำนวนมากที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pollen sacโพรงอับเรณู, ส่วนหนึ่งของอับละอองเรณูของพืชดอก ซึ่งบรรจุละอองเรณูจำนวนมากอยู่ภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rete testisริตีเทสทิส, ส่วนหนึ่งของหลอดสร้างตัวอสุจิ มีลักษณะเป็นท่อสั้น ๆ จำนวนมาก  เป็นทางผ่านของตัวอสุจิที่จะเข้าไปพักอยู่ในหลอดเก็บตัวอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Central Processing Unit (CPU)ซีพียู, ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงเรียกชิปต่างๆ ว่า ไอซี ทำหน้าที่ในการประมวลผล และควบคุมการทำงานของคอมพิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ring topologyเครือข่ายแบบวงแหวน, เครือข่ายที่มีการเชื่อมแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด สถานีนั้นก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไป ซึ่งระบบเครือข่ายแบบวงแหวนนี้ สามารถรองรับจำนวนสถานีได้เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
World Wide Web (WWW)เวิลด์ไวด์เว็บ, การให้บริการข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผ่านโพรโทคอลที่เรียกว่า เอชทีทีพี นอกจากนี้องค์กร W3C ได้นิยามคำว่าเว็บคือ จักรวาลของสารสนเทศที่สามารถเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spamสแปม, การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียว, สายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infection, Heavyการติดเชื้อจำนวนมาก [การแพทย์]
Ingestion of Large Amount of Calciumได้รับแคลเซียมจำนวนมาก [การแพทย์]
Leishmaniasis, Post Kalaazar Dermalตุ่มจำนวนมากตามใบหน้าหูและแขนขา [การแพทย์]
Lipomatosis, Multipleตุ่มเล็กๆจำนวนมากใต้ผิวหนัง [การแพทย์]
Mass Controlการป้องกันกำจัดในรูปจำนวนมาก [การแพทย์]
Multiglomerularโกลเมอรูลัสจำนวนมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, I'm getting multiple flat lines across the board. Good God, they're being slaughtered.กัปตันค่ะ สัญญาณชีวิตหายไปเป็นจำนวนมากค่ะ พระเจ้า พวกเขาถูกฆ่า Dead Space: Downfall (2008)
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
As long as we can't figure out why-- stress-induced insomnia.นานเท่าที่เรายังหาสาเหตุของ โรคนอนไม่หลับเพราะความเครียด มีคนจำนวนมากเดินขณะที่หลับ Joy (2008)
- A lot stays the same.-มีอยู่จำนวนมากยังเหมือนเดิม Pilot (2008)
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
There are many star clusters in that area.แถวนั้นมีกลุ่มดาวจำนวนมาก Shadow of Malevolence (2008)
The navi-computer has had to calculate a complex course around a large nebula near the medical station.ระบบนำร่องของเรากำลังคำนวณ เส้นทางจำนวนมากรอบๆ เนบิลล่าที่ใกล้กับสถานีแพทย์นั่น Shadow of Malevolence (2008)
There are many people who would like to teach him a lessonมีคนจำนวนมาก อยากจะสอนบทเรียนให้เขา Iljimae (2008)
Lots of money in that vault, juwelry, bonds.เิงินจำนวนมากในตู้นิรภัยนั่น เพชรพลอย พันธบัตร The Bank Job (2008)
I know a lot of the dancers are lesbians.ฉันรู้ว่ามีนักเต้นที่เป็นเลสเบี้ยนจำนวนมาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
Come on, don't be embarrassed. You know, a lot of girls find intelligence sexy.เถอะน่า ไม่ต้องอายหรอก ผู้หญิงจำนวนมากชอบคนฉลาดนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
A lot of people think the war on terror is a war that can't be won, right?ผู้คนจำนวนมากคิดว่าสงครามบนความ หวาดกลัวคือสงครามที่ไม่สามารถชนะได้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Even today, there are many who suffer from death sentences like pneumoconiosis* and silicosis**.ทุกๆวัน, จะมีคนจำนวนมากที่ต้องทรมาน จาก การถูกพิพากษาให้ตายด้วยโรคนิวโมโคนิโอซีส * และ ซิลิคอซิส**. *โรคปอดที่เกิดจากการหายใจ เอาฝุ่นถ่านหินเขาไปในปอดมากๆ **โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า Episode #1.7 (2008)
We have put so much money into this place.เราใช้เงินจำนวนมากสำหรับสถานที่นี่. Episode #1.8 (2008)
Kids found murdered in Riverside! MAN: There it is;เด็กจำนวนมากถูกฆาตกรรมที่ริเสอร์ไซด์ อยู่นั่นไง Changeling (2008)
Because he left me an insane amount of cash for fixing his computer.เพราะเขาจ่ายเงินค่าซ่อมคอมพ์ ให้ผมจำนวนมาก WarGames: The Dead Code (2008)
Are witnesses to the saddest day in the life of Richard Nixon, his last moments as President of the United States, a moment unlike any other in the history of this country.มีสักขีพยานจำนวนมากในวัน ที่เศร้าที่สุดในชีวิตริชาร์ด นิกสัน ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ Frost/Nixon (2008)
more than any other, almost every American and people all over the world want me to ask.สำคัญมาก ทั้งยังมีคนอเมริกันจำนวนมาก ผู้คนอีกทั่วทั้งโลก อยากให้ผมถาม Frost/Nixon (2008)
In every bottle store, in every bar and market, behind every window, there are so many people who want to know the truth about some mystery in their lives, some mystery they cannot solve themselves.ร้านขายเหล้าทุกร้าน ทุกบาร์และทุกตลาด ข้างหลังหน้าต่างทุกบาน มีคนจำนวนมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
A lot of terrible things happen in this city every day.สิ่งน่ากลัวจำนวนมากเกิดขึ้นในเมืองนี้ทุกวัน... The Echo (2008)
Most of the arms go to the Middle East.อาวุธจำนวนมากหลั่งไหลสู่ตะวันออกกลาง Death Note: L Change the World (2008)
We'll need a lot of it.เราคงต้องใช้จำนวนมาก Death Note: L Change the World (2008)
Authorities are now feeling, by the sheer number of incidents being reported, that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.ตอนนี้ผู้มีอำนาจรู้สึกว่า จากการที่มีเหตุการณ์จำนวนมากถูกรายงานเข้ามา ความเป็นไปได้ที่การเกิดจากกลุ่มก่อการร้ายลดลง The Happening (2008)
It said they found large quantities of a primordial bacteria.มันบอกว่าพวกเขาเจอแบคทีเรียในยุดกำเนิดโลกจำนวนมาก The Happening (2008)
It strikes me that there's a considerable amount of bullshit going on here.มันนัดฉันว่ามีจำนวนมากของพล่ามเกิดขึ้นที่นี่ Revolutionary Road (2008)
I imagine you have a lot on your plate. No pun intended.ผมคิดว่าคุณมีจำนวนมากในจานของคุณ ไม่มีเล่นสำนวนเจตนา Revolutionary Road (2008)
He said a whole lot of things I didn't understand about capillaries...เขากล่าวว่าเป็นจำนวนมากทั้งในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับเส้นเลือดฝอย ... Revolutionary Road (2008)
I'm getting a lot of electrostatic interference.ผมพบคลื่นกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.ดูไบไม่มีน้ำ,แต่สามารถจ่ายค่า พลังงานจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อเปลี่ยนน้ำจืดจากทะเลและ สร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก Home (2009)
You want to make some money at it?นายต้องการจะหาเงิน จำนวนมากสามารถหาได้จากมัน Fighting (2009)
At one point, there was a whole lot of people that would put a whole lot of money on me.ที่จุดมุ่งหมายเดียวจะมี คนจำนวนมากห้อมล้อมเรา ที่นั้นจะเติมเต็ม เงินจำนวนมากให้กับฉัน Fighting (2009)
That's a lot of money in there.ในนั้นนั่นมัน เงินจำนวนมากนะ Fighting (2009)
No, I'm not kidding, Shawn. That's a lot of money.ไม่ ฉันไม่ได้ล้อเล่น ชอว์น นั่นมันเงินจำนวนมากโข Fighting (2009)
A lot of lives were lost today.วันนี้ มีคนตายจำนวนมาก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
There were files open on Mayer's computer-- documents relating to his investigation into Starkwood.มีไฟล์จำนวนมากในคอมพิวเตอร์ของเมเยอร์ เอกสารเกี่ยวข้องการสืบสวนโยงไปยังสต๊าควู๊ด Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
But it goes without saying we cannot allow a private military force, these killers, to possess weapons of mass destruction.แต่มันจะไม่เกิดขึ้น เราไม่สามารถยอม กองกำลังทหารเอกชน พวกเขาคือนักฆ่า,คือกระบวกการ อาวุธทำลายล้างจำนวนมาก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A lot of peopleคนจำนวนมาก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
If I reconnect these two cables, there'll be a lot of noise, every light bulb in this place is going to blow.หาก Ahbr สองสายเคเบิลเป็น จะเป็นจำนวนมากเสียง \ N. และโคมไฟที่นี่ Itfotztzo Prison Break: The Final Break (2009)
Listen to me, too many aliens died out there today.ฟังผมน่ะ วันนี้มีเอเลี่ยนจำนวนมากมายที่ตายข้างนอกนั้น District 9 (2009)
I love this company, and, uh, I've loved my last 20 years, and I'm looking forward to another 20.หมายความว่าไง ยอมความ เงินจำนวนมากคงไล่เธอไปได้ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
We're going to have a significant influx of capital very soon, and we'll make up the merger deficit.เราจะมีเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าเร็วๆ นี้ มันจะเติมส่วนที่ขาดดุลไปในการรวม New York Sucks (2009)
The Bureau has apprehended kidnappers and bank robbers who have stolen up to and in excess of...จับโจรปล้นธนาคาร ลักพาตัว ชิงทรัพย์ ได้เป็นจำนวนมากกว่า /งั้นเหรอ Public Enemies (2009)
This dam project will create many newjobs.จะมีการสร้างเขื่อน ต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก 2012 (2009)
Consuming the amount it would take to kill Lilith would change your brother forever.การดื่มเลือดปีศาจจำนวนมาก อาจทำให้เขาฆ่าลิลิธได้ แต่มันก็จะเปลี่ยนน้องเจ้าไปตลอดกาล When the Levee Breaks (2009)
We're gonna see how many drumsticksเราะเห็นแล้ว มีกลองจำนวนมาก Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
There are a lot of contributing factors.มีปัจจัยเสี่ยงจำนวนมาก Dare (2009)
You know, when you're talking about that much money, 10 grand for a call girl is like decidingคุณก็น่าจะรู้ เมื่อพูดถึงเงินจำนวนมากขนานนั้น หนึ่งหมื่นสำหรับเพื่อนเที่ยวเป็นเหมือนการแก้ปัญหา Pleasure Is My Business (2009)
There's a lot of entrances. We could have missed one.มีทางเข้าจำนวนมาก เราสามารถพลาดได้ Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
จำนวนมากมาย[n. exp.] (jamnūan mākmāi) EN: huge amount   
จำนวนมากพอควร[adj.] (jamnūan māk phøkhūan) EN: substantial   
การผลิตจำนวนมาก[n. exp.] (kān phalit jamnūan māk) EN: mass-production   

English-Thai: Longdo Dictionary
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accumulation[N] การเก็บสะสม, See also: การพอกพูน, การรวมตัวกันมากขึ้น, การเพิ่มจำนวนมากขึ้น, Syn. collection
bags[N] จำนวนมาก
bandwagon[N] กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม (เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก)
biodiversity[N] การมีจำนวนสัตว์และพืชหลากหลายและจำนวนมาก
bleed[VT] นำเงินจำนวนมากไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง, Syn. extort
breadbasket[N] ดินแดนส่วนที่ผิดอาหารจำนวนมากให้ประเทศ
bullion[N] แท่งเงินหรือทองจำนวนมาก
busload[N] ผู้โดยสารจำนวนมากบนรถโดยสาร
carpet-bomb[VT] ทิ้งระเบิดจำนวนมากลงบนพื้นที่เล็กๆ, See also: ทิ้งระเบิดแบบปูพรม
cloud[N] สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน
churn out[PHRV] ผลิต, See also: สร้างมาเป็นจำนวนมากโดยเครื่องจักร
cover in[PHRV] ทำให้มี (บางสิ่งหรือบางคน) จำนวนมากที่ส่วนบนสุด
flood with[PHRV] แน่นขนัดไปด้วย, See also: เต็มไปด้วย (สิ่งของจำนวนมาก)
flush off[PHRV] ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก, Syn. swill down
deal[N] ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. a lot, great amount, full amount, whole
decimate[VT] ทำลายยับเยิน, See also: ทำลายไปเป็นจำนวนมาก, สังหารหมู่, Syn. abate, massacre
decimation[N] การทำลายล้างเป็นจำนวนมาก, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าล้างบาง, Syn. genocide, destruction
earful[N] ข่าวจำนวนมาก, See also: เรื่องซุบซิบจำนวนมาก
eat[VT] ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง)
exodus[N] การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก, Syn. emigration, flight
fecundity[N] การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก, Syn. abundancy, fruitfulness, productivity
flood[N] จำนวนมาก, Syn. torrent, profusion
go to the expense of[IDM] ใช้เงินจำนวนมากไปกับ, See also: จ่ายไปจำนวนมากกับ
go to town[IDM] ใช้เงินจำนวนมาก
heap up[PHRV] กองไว้เป็นจำนวนมาก, See also: สุมไว้เป็นจำนวนมาก, Syn. pile up
goodly[ADJ] มีขนาดใหญ่, See also: มีเป็นจำนวนมาก, Syn. large, considerable
greaten[VI] มีขนาดใหญ่ขึ้น, See also: มีจำนวนมากขึ้น
heap[N] ปริมาณมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมาก
heavy[ADJ] ซึ่งมีจำนวนมาก
hecatomb[N] การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ, Syn. immolation
host[N] กลุ่มคนจำนวนมาก, See also: สิ่งของจำนวนมาก, Syn. herd, horde, throng
get the works[IDM] ได้รับบางสิ่งจำนวนมาก (เช่น อาหาร)
no end of[IDM] จำนวนมาก (ของบางสิ่ง)
out in force[IDM] มีเป็นจำนวนมาก
thick and fast[IDM] จำนวนมากและเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
in public[ADV] ต่อสาธารณะ, See also: ต่อชุมชน, ต่อคนจำนวนมาก, Syn. in full view, in the foreground
legion[ADJ] เป็นจำนวนมาก, See also: จำนวนมากมาย, Syn. many, numerous
loaded[ADJ] จำนวนมาก
mix with[PHRV] พูดคุยกับคนจำนวนมาก, Syn. mingle with
mow down[PHRV] ทำลายหรือฆ่า (จำนวนมาก)
many[DET] มากมาย, See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ
many[PRON] คนหรือสิ่งของจำนวนมาก, Syn. the many
many[ADJ] มากมาย, See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ, Syn. countless, most, numerous, Ant. few, scant, scarce
mass[N] ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. crowd, heap, volume
mass[ADJ] ซึ่งมีจำนวนมาก, See also: มากมาย
mass[ADJ] เกี่ยวกับคนจำนวนมาก, See also: เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
mass mind[N] ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass production[N] การผลิตเป็นจำนวนมาก
mass psychology[N] ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass suggestion[N] การชักจูงคนจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
appreciable(อะพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าได้,จำนวนมาก (discernible,noticeable)
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
argosy(อาร์'โกซี) n. เรือสินค้าขนาดใหญ่, กลุ่มเรือสินค้า, สินค้าจำนวนมาก (opulent supply)
barrack(บาร์'แรค) n. ค่ายทหาร,โรงทหาร (มักเขียนเป็นbarracks,อาคารง่าย ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก)
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
forest(ฟอ'ริสทฺ) n. ป่า,ต้นไม้ที่เป็นป่า,สิ่งของจำนวนมาก. vt. ทำให้กลายเป็นป่า., See also: forestless adj., Syn. woods
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
gob(กอบ) n. ก้อน,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. ใส่ของเสียลงไป,ทหารเรือ
googolplexโกฏิอสงไขยหมายถึง เลขจำนวนมากมายมหาศาลเสียจนประมาณมิได้
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
hard disk(ฮาร์ดดิสก์) จานบันทึกแบบแข็งหมายถึง จานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก ใช้เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ๆ โดยปกติจะบรรจุไว้ในกล่องมิดชิด บางที เรียก fixed disk เพื่อให้เห็นแตกต่างกับจานบันทึกขนาดเล็กที่นำไปไหนมาไหนได้ ที่เรียกว่า floppy disk ในปัจจุบัน ฮาร์ดดิสก์เป็นของจำเป็นมาก และมีอยู่ภายในไมโครคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ความจุขนาดปกติจะ มีตั้งแต่ 40 - 1,000 เมกะไบต์ ยิ่งจุมาก ก็จะยิ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
hard rubberยางแข็งที่ใส่กำมะถันจำนวนมาก
heap(ฮีพ) n. กอง, จำนวนมาก,รถยนต์. vt. กอง,สุม,สะสม,บรรจุเต็ม,ให้จำนวนมาก,ใส่มาก. vi. เป็นกอง, Syn. load,pile,stack,gather,amass
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.
hzย่อมาจาก hertz เป็นหน่วยวัดการสั่นสะเทือนของกระแสไฟฟ้าที่ใช้จำนวนมาก ๆ เพื่อวัดความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง 1 เฮิร์ทซ์ เท่ากับ 1 รอบต่อวินาที เมื่อวัดกันในขนาดจำนวนมากจริง ๆ จึงใช้หน่วยใหญ่ที่เรียกว่า เมกะเฮิร์ทซ์ (megahertz) ใช้ตัวย่อว่า MHz ไมโครคอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะทำงานด้วยความเร็วประมาณ 25 - 60 เมกะเฮิร์ทซ์
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
king's ransom() เงินจำนวนมากมายเหลือเกิน
large scale integrationวงจรรวมความจุสูงนิยมใช้ตัวย่อว่า LSI (อ่าว่า แอลเอสไอ) เป็นเทคโนโลยีในการสร้างชิป (chip) ให้มีทรานซิสเตอร์จำนวนมากเป็นแสนตัวบนชิปตัวเดียว นำมาใช้เป็นหน่วยความจำ (memory) หรือตัวประมวลผลก่อน (preprocessor) ดู integrated circuit ประกอบ
linux(ลีนุกซ์) ระบบปฏิบัติการคล้ายระบบยูนิกซ์ (UNIX like operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง แก่นของระบบถูกเขียนขึ้นโดย ลีนุส ทรอวัลด์ และเขาได้ทำการเผยแพร่ไปทางอินเตอร์เน็ต จนเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน สามารถแจกจ่ายทำซ้ำได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) มี่โปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ดู DOS, UNIX, GUI, Linus, Linus Torvald ประกอบ
lump(ลัมพฺ) {lumped,lumping,lumps} n. ก้อน,ก้อนบวม,ก้อนนูน,กอง,ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม,จำนวนมาก,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่ adj. เป็นก้อน,ประกอบจากหลาย ๆ ก้อนรวมกัน. vt. รวมกัน,โป๊ะ,ทำให้เป็นก้อน. vi. กลายเป็นก้อน,เคลื่อนที่หรือขยับตัวอย่างอุ้ยอ้าย.
lymphocytesมีจำนวนมากประมาณ 20-50 % เป็นเม็ดเลือดขาวพวกไม่มีแกรนูล แบ่งย่อยได้อีก 2 พวก คือ 1. T cell มีหน้าที่เกี่ยวกับ cellular immjunization 2. B cell มีหน้าที่เกี่ยวกับ humoral immunization
many(เม'นี) adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่) pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก, Syn. divers
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
maximise(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximisze(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
means(มีนซฺ) วิธีการ,เครื่องมือ,ทรัพย์สินจำนวนมากมาย,จำนวนมากมาย
melon(เมล'เอิน) n. ผลไม้จำพวกแตง,ผลกำไรมากที่แบ่งให้กับผู้ถือหุ้น,เงินจำนวนมาก
microficheไมโครฟิชหมายถึงแผ่นไมโครฟิล์มเล็ก ๆ มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 105 มิลลิเมตร ใช้เก็บภาพถ่ายของเอกสารโดยย่อไว้ในขนาดที่เล็กมาก เพื่อให้สะดวกในการเก็บรักษา และเป็นการประหยัดเนื้อที่ สามารถนำติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก เพราะจะเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้จะอ่านด้วยตาเปล่าไม่ได้ ต้องใช้กล้องขยายสำหรับอ่านโดยเฉพาะ เรียกว่า microfich reader
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
monocyteมีจำนวนมากประมาณ 2-10 % เป็นเม็ดเลือดขาวพวกไม่มีแกรนูล ทำหน้าที่จับกินและทำลายเชื้อ หรือ particle ขนาดใหญ่ โดยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าสิ่งแปลกปลอม (แมคโครฟาจ)
mow(โม) {mowed,mowed/mown,mowing,mows} v. ตัดหญ้า,ดายหญ้า,ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก, Syn. cut,hack,trim

English-Thai: Nontri Dictionary
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
infinity(n) จำนวนมาก,ความไม่มีที่สิ้นสุด
many(n) จำนวนมาก
maximum(n) จำนวนมากที่สุด,ค่าสูงสุด
mickle(n) จำนวนมาก
much(n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก
multitude(n) จำนวนมาก,กลุ่ม,ฝูง
myriad(n) จำนวนมากมาย,จำนวนหมื่นๆ
outnumber(vt) มีจำนวนเหนือกว่า,มีจำนวนมากกว่า
plurality(n) ความมากมาย,เสียงข้างมาก,จำนวนมาก,หลายฝ่าย
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
swarm(n) กลุ่ม,ฝูง,จำนวนมากมาย
utmost(n) ขีดสุด,ระดับสูงสุด,จำนวนมากที่สุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
foothill (n uniq) ควน หรือ เนินเขาขนาดเล็กในเขตภาคใต้ เช่น ควนจง ควนขี้แรด เป็นต้น เป็นภูเขาขนาดเตี้ย ๆ แถบภาคใต้และมาเลเซียมีจำนวนมาก
holocaust (n ) การสังหารหมู่, การทำลายล้างซึ่งส่งผลให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมาก
inulin (n ) สารอินูลิน (สารที่ช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียสาเหตุโรคท้องร่วง ใช้เป็นสารทดแทนไขมันในครีม เนยแข็ง และไอศกรีม เพิ่มใยอาหารในผลิตภัณฑ์นม เป็นสารที่ให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงาน)
madison avenueถนนใหญ่สายหนึ่งในนครนิวยอร์คซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทโฆษณาจำนวนมาก ในบางปริบท จึงหมายถึงวงการโฆษณา
pluralistic (adj ) มีหลายฝ่าย,มีจำนวนมาก,มีคะแนนเหนือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
多数[たすう, tasuu] (n) จำนวนมาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大会[たいかい, taikai] Thai: การแข่งขันครั้งใหญ่ที่มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมาก
運ぶ[はこぶ, hakobu] Thai: เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: to transport

German-Thai: Longdo Dictionary
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
eine Menge|+ กริยาเอกพจน์ ไม่ว่าจะตามด้วยคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์| จำนวนมาก เช่น Herr Müller hat eine Menge Geld., Eine Menge Leute haben die Ausstellung besucht.
zahlreich(adj adv) จำนวนมาก เช่น Herr Treichel begrüßt Referenten und zahlreich erschienenes Publikum.; Der Pharao fand weltweite Beachtung, seit der Brite Howard Carter 1922 in einem der Gräber im Tal der Könige die Mumie und zahlreiche goldene Grabbeigaben fand.
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top