ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จำนวนทั้งหมด*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จำนวนทั้งหมด, -จำนวนทั้งหมด-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุก ๑, ทุก ๆว. แต่ละหน่วย ๆ ของจำนวนทั้งหมด, ทั้งหมดโดยหมายแยกเป็นหน่วย ๆ, เช่น คนที่เกิดมาแล้วมีปัญญาด้วยกันทุกคน แต่ทุกคนมีปัญญาไม่เท่ากัน ทุก ๆ คนจะต้องช่วยเหลือกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of the amount given, Dr. Keller gave $300.จากจำนวนทั้งหมด คุณหมอจ่ายเพียง $300 Fireproof (2008)
Not to mention a number of extremities.ยังไม่รวมถึงจำนวนทั้งหมด The Plain in the Prodigy (2009)
All new patterns and numerical transactions of any amounts.รูปแบบการทำธุรกรรมใหม่ๆทั้งหมดและจำนวนทั้งหมด Grace (2011)
The defendant shall plead guilty to all counts of the indictment currently pending against him in the United States District Court for the Eastern District of New York.จำเลยจะสารภาพผิด การนับจำนวนทั้งหมดของคำ ฟ้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกับ เขา The Wolf of Wall Street (2013)
Lots of them -- names, locations.จำนวนทั้งหมด ที่อยู่ The Greybar Hotel (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggregate[ADJ] รวม, See also: ที่เป็นจำนวนทั้งหมด, Syn. total
all[N] จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all[PRON] ทุกคน, See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
caboodle[N] กลุ่ม, See also: ก้อน, จำนวนทั้งหมด, Syn. lot, group
count[N] ผลรวม, See also: จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด, Syn. total
lot[N] จำนวนทั้งหมด (คำไม่เป็นทางการ)
totality[N] จำนวนทั้งหมด, See also: จำนวนรวม
union[N] จำนวนทั้งหมด
work force[N] กำลังแรงงานทั้งหมด (เช่น ในประเทศ บริษัท โรงงาน), See also: จำนวนทั้งหมดของแรงงาน, Syn. labour force

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
population(พอพพิวเล'เชิน) n. ประชากร,พลเมือง,จำนวนประชากร,กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง,การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก,จำนวนทั้งหมด., Syn. inhabitants
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
total(โท'เทิล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,เต็มที่,เด็ดขาด n. จำนวนทั้งหมด,ทั้งหมด. vt. รวมทั้งหมด vi. เป็นจำนวนทั้งหมด., Syn. sum total,sum mass
totality(โทแทล'ลิที) n. จำนวนทั้งหมด,สิ่งรวมยอด,อุปราคาที่มืดหมด, Syn. total,entirety

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
one third (phrase ) เศษหนึ่งส่วนสาม, จำนวนทั้งหมดมี 3 ส่วน แต่ต้องการเพียง 1 ส่วนเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top