Search result for

*จั่ว*

(91 entries)
(0.0421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จั่ว, -จั่ว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จั่ว[N] gable, See also: triangular end of a roof, Syn. หน้าจั่ว, Example: เสาใหญ่ที่รับจั่วและหน้าบันนี้มีอยู่สี่เสา, Count unit: จั่ว, แผง, Thai definition: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกันลมและกันแดด มีรูปเป็นสามเหลี่ยม
จั่ว[V] turn up a card, See also: open a card, draw a card, Syn. เปิดไพ่, จั่วไพ่, Ant. ทิ้งไพ่, Thai definition: ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง
จั่วไพ่[V] turn up a card, See also: open a card, to draw a card, Syn. จั่ว, เปิดไพ่, Thai definition: ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง
ยอดจั่ว[N] gable end, See also: gable roof
หน้าจั่ว[N] triangle, Syn. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Example: พระเครื่องที่หล่อครั้งแรกขึ้นนั้นเป็นแบบหน้าจั่ว มีเนื้อทองสีดอกบวบ, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านคู่ใดคู่หนึ่งยาวเท่ากัน
หน้าจั่ว[N] gable, Syn. จั่ว, Example: บ้านหลังนี้มีช่องระบายควันไฟบนหน้าจั่ว ซึ่งทำเป็นรูปพระอาทิตย์มีรัศมี, Count unit: จั่ว, แผง, Thai definition: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกั้นลมและแดดฝน มีรูปเป็นสามเหลี่ยม
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว[N] isosceles triangle, Syn. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Example: พิมพ์สร้างองค์พระระยะหลังๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมากกว่าสี่เหลี่ยม, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน และมีมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมนั้นเท่ากัน
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว[N] isosceles triangle, Syn. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Example: พระนางพญาวัดจุฬามณีเป็นเนื้อดินเผารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ยกกรอบเป็นขอบสามเหลี่ยม, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งยาวเท่ากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จั่วน. เครื่องบนแห่งเรือนที่ปิดด้านสกัดหลังคาสำหรับกันลมและแดดฝน มีรูปเป็นสามเหลี่ยม, หน้าจั่ว ก็ว่า.
จั่วก. ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง.
จั๊วะว. คำแต่งคำ ขาว ให้รู้ว่าสีขาวมาก, จ๊วก ก็ว่า.
ไม้จั่วไพ่น. ไม้ที่ใช้ช่วยในการเปิดไพ่หรือลากไพ่จากในกองออกมาจั่ว ในการเล่นไพ่ตอง.
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสาก. ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก.
สามเหลี่ยมหน้าจั่วน. รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งยาวเท่ากัน.
หน้าจั่วน. เครื่องบนแห่งเรือนที่ปิดด้านสกัดหลังคา สำหรับกันลมและแดดฝน มีรูปเป็นสามเหลี่ยม, จั่ว ก็ว่า
หน้าจั่วเรียกรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งยาวเท่ากัน ว่า สามเหลี่ยมหน้าจั่ว.
กะแล ๑น. กาแล, ชื่อไม้เครื่องเรือนที่ต่อจากปั้นลมทั้ง ๒ ด้านไปไขว้กัน อยู่ตอนบนสุดของหลังคาที่ยื่นจากหน้าจั่ว อาจสลักลวดลายตามแต่จะเห็นงาม, บางถิ่นเรียก แกแล.
กัญญา ๒(กันยา) น. เครื่องบังแดดรูปหลังคาทรงจั่ว ใช้สำหรับตั้งเหนือแคร่หามหรือเรือยาวเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้เป็นนายในที่นั้น, เรียกแคร่หามหรือเรือยาวที่มีกัญญา ว่า แคร่กัญญา เรือกัญญา.
กาแลน. ชื่อไม้เครื่องเรือนที่ต่อจากปั้นลมทั้ง ๒ ด้านไปไขว้กัน อยู่ตอนบนสุดของหลังคาที่ยื่นจากหน้าจั่ว อาจสลักลวดลายตามแต่จะเห็นงาม, บางถิ่น กะแล หรือ แกแล.
แกแล ๑น. กาแล, ชื่อไม้เครื่องเรือนที่ต่อจากปั้นลมทั้ง ๒ ด้านไปไขว้กัน อยู่ตอนบนสุดของหลังคาที่ยื่นจากหน้าจั่ว อาจสลักลวดลายตามแต่จะเห็นงาม, บางถิ่นเรียก กะแล.
ขื่อกะละปังหาน. ขื่อด้านสกัดหัวท้ายสำหรับรับหน้าจั่วและติดกลอนปีกนก.
ไขราน. ส่วนของหลังคาอาคารสถาปัตยกรรมไทย เฉพาะตอนที่ยื่นพ้นผนังอาคารออกไปยังขอบหลังคา, ถ้าส่วนที่ยื่นนั้นอยู่ตรงหน้าจั่ว เรียก ไขราหน้าจั่ว, ถ้าอยู่ปลายหน้าบัน เรียก ไขราหน้าบัน, ถ้าเป็นหลังคาปีกนก เรียก ไขราปีกนก, ถ้าเป็นหลังคาบังสาดตามขนาดยาวของเต้า เรียก ไขราจันทันเต้า หรือ ไขราเต้า.
จ๊วกว. คำแต่งคำ ขาว ให้รู้ว่าสีขาวมาก, จั๊วะ ก็ว่า.
ตะเข้ ๒น. ตัวไม้จากกลางจั่วบ้านตรงมายังชายคา พาดเป็นมุม ๔ มุม มีเฉพาะบ้านทรงปั้นหยาหรือทรงมนิลา
ถกจั่วไพ่ที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง, ถ้าจั่วไพ่ขึ้นมาเข้าเศียรที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง เรียกว่า ถกเศียร, ถลก ก็ว่า
ถลกจั่วไพ่ที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง, ถ้าจั่วไพ่ขึ้นมาเข้าเศียรที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง เรียกว่า ถลกเศียร, ถก ก็ว่า.
บัน ๑น. เรียกหน้าจั่วของปราสาท โบสถ์ วิหาร ว่า หน้าบัน.
ปั้นหยา(-หฺยา) น. สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีหลังคาเอนเข้าหาอกไก่ทั้ง ๔ ด้าน ไม่มีหน้าจั่ว เรียกว่า เรือนปั้นหยา.
ปีกนกน. ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว.
มนิลาเรียกเรือนที่มีลักษณะทรงหลังคาที่มีจั่วทั้ง ๒ ด้าน มีหลังคาลาดลงมาทั้ง ๔ ด้าน ได้รับอิทธิพลจากเรือนในกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า เรือนทรงมนิลา, เรือนทรงมลิลา ก็เรียก.
ยิงลมน. เรียกตัวไม้ประกอบเครื่องบนหลังคาเรือน ทำหน้าที่ยันอยู่ข้างหลังจั่ว ตั้งทแยงปลายข้างหนึ่งยันกับขื่อเพื่อเสริมให้จั่วมั่นคง.
รถคฤห(รดคฺรึ) น. รถที่มีหลังคาทรงจั่วซ้อนกัน ๒ ชั้น บางทีก็เป็นจตุรมุข สำหรับชักศพเจ้านายตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าลงมา มีม้าลาก.
รวย ๓น. ตัวไม้ที่ทอดลงมาบนหัวแปตอนหน้าจั่ว.
เรือนทรงมนิลาน. เรือนที่เรียกตามลักษณะทรงหลังคาที่มีจั่ว ๒ ด้าน มีหลังคาลาดลงมาทั้ง ๔ ด้าน ได้รับอิทธิพลจากเรือนในกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์, เรือนทรงมลิลา ก็เรียก.
เรือนปั้นหยาน. เรือนที่เรียกตามลักษณะทรงหลังคา ซึ่งมีหลังคาเอนเข้าหาอกไก่ทั้ง ๔ ด้าน ไม่มีหน้าจั่ว.
เรือนแฝดน. เรือนทรงไทยซึ่งปลูกให้ตัวเรือน ๒ หลังมีชายคาเชื่อมต่อกันทางด้านรี โดยมีขนาดกว้าง ยาว และสูงเท่ากัน และแต่ละหลังมีจั่วและพื้นสูงเสมอกัน.
ลูกฟักหน้าพรหมน. ไม้กรุในช่องจั่วลูกฟักเรือนทรงไทยเพื่อกันฝนสาด.
วอน. ยานที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนหลังคาทรงจั่ว สำหรับเจ้านายหรือข้าราชการฝ่ายในนั่ง มีคานรับอยู่ข้างใต้คู่หนึ่ง ใช้คนหาม, เรียกรถยนต์ที่มีวอสำหรับเชิญศพตั้งอยู่บนกระบะรถ ว่า รถวอ.
สัตภัณฑ์ ๒(-พัน) น. ชื่อเชิงเทียน ทำเป็นแผงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วติดไม้กลึงเป็นเชิงเทียน ๗ เชิง กรอบมักทำเป็นรูปพญานาคเลื้อยลงมาคล้ายกรอบหน้าบัน.
หน้าบันน. จั่ว (ใช้แก่ปราสาท โบสถ์ วิหาร เป็นต้น).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acroteria; acroterionเครื่องประดับมุมจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acroterion; acroteriaเครื่องประดับมุมจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chevron foldชั้นหินคดโค้งหน้าจั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gambrel roofหลังคาทรงจั่วหักมุม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gableหน้าจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gable roofหลังคาทรงจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
isoscelesหน้าจั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isosceles trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isosceles triangleรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
หน้าบันจั่ว (ใช้แก่ปราสาท โบสถ์ วิหาร เป็นต้น) [ศัพท์พระราชพิธี]
isosceles triangleรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penny can only be holding necromancer potions, which are only effective against wraiths and day-walkers, and there are no more of either left to be drawn.เพนนีคงเหลือแต่ ไพ่ยาพิษเนโครแมนเซอร์ ซึ่งใช้ได้แค่กับเจตภูติและผีดิบ และไม่มีเหลือให้จั่วแล้ว The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I'm drawing to a flush.ผมจะจั่วไพ่เพื่อทำฟลัช ...A Thousand Words (2010)
Am I drawing to a flush, or am I smart?ผมจะจั่วเพื่อฟลัช หรือผมจะฉลาด ...A Thousand Words (2010)
But, uh, actually, I was drawing to a full house.แต่, เอ่อ, อันที่จริงผมจะจั่วเพื่อเห่า (ไพ่หนึ่งตองกับหนึ่งคู่) ...A Thousand Words (2010)
You drew 3 cards to a full house?นายจั่วไพ่ 3 ใบเพื่อเห่าเหรอ? ...A Thousand Words (2010)
The e-mail marked "urgent!"...อีเมลที่จั่วหัวว่า "ด่วนมาก!"... Remember Paul? (2010)
Right on the front page of the school newspaper!จั่วอยู่กลางหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์โรงเรียนนี่ไง! Rumours (2011)
Tomorrow's Muckraker will include the ultimate blind-item rumor that Will Shuester is leaving McKinley to join you on Broadway.พรุ่งนี้ นสพ.มัคเครเกอร์จะจั่วหัว ข่าวลือสุดอื้อฉาว ว่าวิลล์ ชูส์เตอร์ กำลังจะทิ้งแมคคินลีย์ ไปเดินสายบรอดเวย์กับหล่อน Rumours (2011)
Okay, this hand over here, we have a soft 18.โอเค นี่คือการพิจารณาไพ่ในมือตอนนี้ เรามีไพ่ที่เมื่อจั่วเพิ่มแล้ว 18 Bullet Points (2011)
Hit it.จั่วเพิ่ม Bullet Points (2011)
Dealer has a 9.จั่วดีลเลอร์ได้ 9 Bullet Points (2011)
Hit it.จั่วเพิ่ม Bullet Points (2011)
Look, we lay down some fire to get a head start.ฟังนะ, เราช่วยกันยิงปืน จั่วหัวไปก่อนเลย. Save the Last One (2011)
You draw a card, and then discard.คุณก็จั่วไพ่ แล้วก็ทิ้งลงมา Smoldering Children (2011)
Hit me, Cap.ฉันจั่ว แคป Episode #1.2 (2012)
Just putting all the cards on the table here.ก็แค่การจั่วไพ่ทั้งหมดบนโต๊ะที่นี่ Two Hats (2012)
In this case, an isosceles triangle where two sides are identical.กรณีนี้,เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ที่มีสองด้านเท่ากัน Zone of Exclusion (2012)
I've had a run of bad decks.ฉันจั่วไพ่ดวงซวย Suicide Squad (2016)
You're so screwed.แกจะโดนจั่วเน่า Suicide Squad (2016)
Isosceles. Scaleneหน้าจั่วย้วย, Hidden Figures (2016)
Make your draw, shitheap.นายก็จั่วสิ ถมเถไป Stand by Me (1986)
-No, to Clark Gable.เปล่า .. ถึงคุณหน้าจั่ว คลาค. The Lake House (2006)
How you play the cards you're dealt-- that's all that matters.คุณจะเล่นกับไพ่ที่จั่วมายังไงล่ะ เรื่องทั้งหมดก็เท่านี้ Saw IV (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จั่ว[n.] (jūa) EN: gable   FR: pignon [m] ; fronton [m]
จั่ว[v.] (jūa) EN: turn up a card ; open a card ; draw a card   FR: retourner une carte
จั่วไพ่[v. exp.] (jūa phai) EN: turn up a card   FR: retourner une carte
กะจั๊ว[X] (kajūa) EN: gigolo ; male parasite   FR: gigolo ; parasite (péj.) [m]
หน้าจั่ว[n.] (nājūa) EN: gable (of a house)   FR: pignon (d'une maison)
หน้าจั่ว[n.] (nājūa) EN: triangle   FR: triangle [m]
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sāmlīem nājūa) EN: isosceles triangle   FR: triangle isocèle [m]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sīlīem khāngmū nājūa) EN: isosceles trapezium   FR: trapèze isocèle [m]
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว[n. exp.] (sāmlīem nājūa) EN: isosceles triangle   FR: triangle isocèle [m]
ยอดจั่ว[n. exp.] (yøt jūa) EN: gable end ; gable roof   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gable[N] หลังคาหน้าจั่ว, See also: หน้าจั่ว, Syn. gambrel
gable[VT] สร้างหลังคา, See also: สร้างหน้าจั่ว
pediment[N] หน้าจั่ว, Syn. entail, entablature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
gable(n) จั่วเรือน,หน้าจั่ว
isosceles(adj) หน้าจั่ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
isoscelesหน้าจั่ว (สามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top