ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จัดสรร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จัดสรร, -จัดสรร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมู่บ้านจัดสรร(n) developed housing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดสรร(v) allocate, See also: apportion, divide, Syn. จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน, Example: นายหน้าพยายามจัดสรรที่ดินแถวนี้ให้มีราคาอย่างต่ำตารางวาละ 1 หมื่นบาทเป็นอย่างน้อย, Thai Definition: แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้เพื่อใช้ประโยชน์โดยเจาะจง
จัดสรรเงิน(v) allocate, See also: apportion, divide, Syn. แบ่งเงิน, Example: กรมที่มีขนาดใหญ่ยังจัดสรรงบประมาณมาช่วยกรมเล็กๆ กันไม่ลงตัว, Thai Definition: แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง
บ้านจัดสรร(n) housing development, See also: housing estate, Syn. หมู่บ้านจัดสรร, Example: เขาจากสนามการเมืองชั่วคราวโดยหันไปเอาดีทางขายบ้านจัดสรรแทน, Count Unit: บ้าน, หลัง, Thai Definition: บ้านซึ่งรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนชำระได้
บ้านจัดสรร(n) housing development, See also: housing estate, Example: สิรภพจากสนามการเมืองชั่วคราวโดยหันไปเอาดีทางขายบ้านจัดสรรแทน, Count Unit: หลัง, Thai Definition: บ้านที่มีผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนชำระได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การจัดสรรที่ดินน. การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย.
จัดสรรก. แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้ใช้เพื่อประโยชน์โดยเจาะจง.
บ้านจัดสรรน. กลุ่มบ้านซึ่งรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนชำระก็ได้.
คอมมิวนิสต์น. ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และให้จัดสรรรายได้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนในสังคมอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคในทรัพย์สิน, ผู้ที่นิยมระบบคอมมิวนิสต์.
ทุนสำรองน. เงินที่จัดสรรไว้จากเงินกำไรของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัท.
นิคมที่ดินน. ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า.
นิตยภัตน. อาหารหรือค่าอาหารที่ถวายภิกษุสามเณรเป็นนิตย์, เงินงบประมาณแผ่นดินที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อเบิกจ่ายถวายอุดหนุนอุปถัมภ์แก่พระภิกษุผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นต้น.
มูลนิธิ(มูนละ-, มูน-) น. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว.
สรร(สัน) ก. เลือก, คัด, เช่น จัดสรร เลือกสรร.
สุรัสวดีชื่อกรมมีหน้าที่จัดทำสารบาญชีไพร่บ้านพลเมือง และจัดสรรไพร่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนไปทำราชการตามกรมกองต่าง ๆ, เรียกเต็มว่า กรมพระสุรัสวดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
payments, appropriation ofการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plow backจัดสรรกำไรเพื่อลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent appropriationงบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary appropriationงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apportionment๑. การจัดสรรตามสัดส่วน (ก. แพ่ง)๒. การกำหนดจำนวนผู้แทนตามสัดส่วน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriationการจัดสรร (เงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation of paymentsการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation, itemizedงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, permanentงบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, supplementaryงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriationการจัดสรรเงิน, งบจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotment of bonusการจัดสรรเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allocateจัดสรร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allocationการจัดสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocation of surplusการจัดสรรเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, distributiveความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus allocationการจัดสรรเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ allotment of bonus [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัต [ มีความหมายเหมือนกับ dynamic storage allocation ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic storage allocationการจัดสรรหน่วยเก็บแบบพลวัต [ มีความหมายเหมือนกับ dynamic allocation ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
FAT (file allocation table)แฟต (ตารางการจัดสรรแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FAT (file allocation table)แฟต (ตารางการจัดสรรแฟ้ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unassigned surplusเงินส่วนเกินยังมิได้จัดสรร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriations and expendituresการจัดสรรเงินและรายจ่าย [TU Subject Heading]
Land subdivisionการจัดสรรที่ดิน [TU Subject Heading]
Radio frequency allocationการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ [TU Subject Heading]
Resource allocationการจัดสรรทรัพยากร [TU Subject Heading]
Television frequency allocationการจัดสรรคลื่นความถี่โทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Land Allocationที่ดินจัดสรร, Example: ที่ดินที่ทำการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งได้แก่ 1. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง 2. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป [สิ่งแวดล้อม]
ผู้จัดสรรที่ดินผู้จัดสรรที่ดิน, Example: ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตาม กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และให้ความหมายรวมถึงผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดิน ได้จัดให้มีมากขึ้นด้วย [สิ่งแวดล้อม]
cap-and-tradeระบบการค้าคาร์บอนแบบกำหนดเพดานการลดและจัดสรรสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [เศรษฐศาสตร์]
Appropriated retained earningsกำไรสะสมจัดสรร [การบัญชี]
Appropriationการจัดสรร [การบัญชี]
Appropriation accountบัญชีจัดสรร [การบัญชี]
Appropriation budgetงบประมาณที่จัดสรร [การบัญชี]
Appropriation of net incomeการจัดสรรกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Unappropriated retained earningsกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร [การบัญชี]
diversion irrigationการทดและส่งน้ำ, การจัดสรรน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำเข้าสู่นา ไร่ ทางคลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ". The Shawshank Redemption (1994)
I'm sure, if they tried very hard, they could find some time to fit you in their schedule.ฉันมั่นใจว่าเขาต้องพยายามอย่างหนัก ที่จะจัดสรรหาเวลาในการไปให้ได้แน่ Hope Springs (2003)
But that may take some time, so for now, we should begin rationing our remaining food.แต่นั่นอาจะใช้เวลานาน ฉะนั้นตอนนี้ เราควรจะเริ่มจัดสรรอาหารที่เหลืออยู่ Tabula Rasa (2004)
I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี Casino Royale (2006)
I'm on some kind of constant overload and it helps to compartmentalize my life.ผมงานล้นมือเสมอ และมันช่วยจัดสรรชีวิตผม จนกว่าผมจะคิดออก The Holiday (2006)
I will allocate you guys your instruments. Go back and practice.ฉันจะจัดสรรคุณเจ้าหมอนั่นอุปกรณ์ของคุณ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
-Announced it plans to put taxpayers, money to work by allocating one billion dollars for an anti-bioterror program.ได้มีการประกาศแผนจัดสรรเงินภาษี กว่าพันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับโครงการต่อต้านมหันตภัยชีวภาพ Resident Evil: Degeneration (2008)
But Sam Crow handles the retaliation.แต่Sam Crowจะเป็นฝ่าย ดูแลจัดสรรปันส่วน Hell Followed (2008)
We need to control as much of it as we can.และเราจะต้องจัดสรรค์ปันส่วน ให้ได้ผลที่ดีที่สุด Quantum of Solace (2008)
She's head counsel of the world's third largest energy provider.เธอเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของผู้จัดสรรพลังงาน ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 I Knew You Were a Pig (2009)
You're juggling family, work... and a dark passenger who's always got one handลูกกำลังจัดสรรครอบครัว งาน... และผู้โดยสารมืด ที่เอามือวาง Remains to Be Seen (2009)
I'm trying to lock down the rest of my scheduleผมกำลังพยายามจัดสรรวิชาที่จะเรียน Introduction to Film (2009)
The senate committee on appropriations.เรื่องคณะกรรมการวุฒิสมาชิกที่จัดสรรไว้ The Grandfather: Part II (2009)
And the savings that we found for the client... will easily make up for any escalated legal fees that they incur.และกองทุนที่เราจัดสรรให้ลูกค้า... จะง่ายขึ้นต่อการ ชดเชยค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น Sex and the City 2 (2010)
This is the best play for both of us.นี่คือการจัดสรรปันส่วนที่ดีที่สุด สำหรับพวกเรา The Push (2010)
(man) that's me... highest sales in the division, นั่นแหละครับตัวผม เป็นหัวหน้าก็ต้องจัดสรรค์เวลาให้ดี It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
The appropriations Committee is coming in for a meeting.คณะกรรมการจัดสรรเงินจะมาประชุม For the Good of Our Country (2010)
He had me cancel his Appropriations Committee meeting.บอกให้ฉันยกเลิก ประชุมคณะกรรมการการจัดสรรเงิน For the Good of Our Country (2010)
Time somebody shook up the free world and got things done.เจ้าหน้าที่งบประมาณ? ผู้จัดสรรพลังงานโลก? หรือเป็นประธานาธิบดี? Limitless (2011)
Now I've moved some things around and I can get you in this Thursday morning with Dr. Walderson.ผมพอจัดสรรเวลาให้แล้ว.. และผมนัดผ่าตัดให้เป็นพฤหัสเช้า.. กับหมอ วัลเดอร์สัน 50/50 (2011)
It's all part of my 2-year plan. Every minute is allottedแผนการในสองปีของฉัน ต้องจัดสรรทุกนาที While You Weren't Sleeping (2011)
And I will balance the school's budget by eliminating administrative redundancies.และฉันจะจัดสรรงบประมาณวิทยาลัยให้สมดุล ด้วยการลดค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารที่ไม่จำเป็น Intro to Political Science (2011)
It's an appropriations report.มันคือโครงการที่ได้จัดสรรไว้ And Then There Were More (2011)
Thomas was at a housing development!โธมัสอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรร Turnabout (2011)
Or brokering girls like sex workers?หรือจัดสรรหาผู้หญิงล่ะ? Girl's Best Friend (2011)
Coach Beiste had the hots for Cooter the football recruiter and he liked her back but when Sue found out, she decided she wanted Cooter all to herself.โค้ชบีสท์ก็ได้คูเธอร์มาเป็นผู้จัดสรรทีมฟุตบอลและเธอก็ชอบเขา และเขาก็ชอบเธอด้วยจนกระทั่งซูรู้เข้า จึงแย่งคูเธอร์มาเป็นของเธอเอง Yes/No (2012)
You gotta budget your time, apply yourself, and focus.เราก็ต้องจัดสรรเวลา ปรับตัว แล้วก็จดจ่อ The Second Act (2012)
There's an interesting op-ed piece about the deadlock in the House Appropriations Committee.มีเรื่องน่าสนใจ ส่วนบรรณาธิการเขียนเกี่ยวกับ เรื่องความล้มเหลวในการ แก้ปัญหาของกรรมการจัดสรรบ้าน The Tiger in the Tale (2012)
No way. It's their fault. They don't know how to budget.ไม่มีทาง เป็นความผิดพ่อกับแม่ ไม่รู้จักว่าจัดสรรงบ The Hose (2012)
I'm working on the zoning for the next three buildings.จัดสรรพื้นที่ตึกอีกสาม The Avengers (2012)
At ease.เขาจัดสรรอำนาจซับซ้อนมากไป Ender's Game (2013)
Treasurer Motta, uh, if we could go through the budget appropriations we were talking about last...เหรัญญิก มอตต้า เรามาดูเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ที่เราคุยกันไว้คราวที่แล้ว Sadie Hawkins (2013)
Your lovely wife and two little girls live in a palatial estate just outside of Houston, Texas.คุณมีภรรยาที่น่ารัก และลูกสาวสองคน อาศัยอยู่ใน พื้นที่จัดสรร นอกตัวเมืองฮุสตัน เท็กซัส Prisoner's Dilemma (2013)
The hoods attacks have strictly been limited to people in the financial sector trying to redistribute wealth in the Glades at gunpoint.การโจมตีของเดอะฮู้ดถูกจำกัด แค่คนในฝ่ายการเงิน ที่พยายามจะจัดสรรความมั่งคั่งในเดอะ เกลด โดยเอาปืนจ่อยิง City of Heroes (2013)
I'm only happy I was able to provide you with a comfortable place in which to agonize in style.ผมเพียงแต่ดีใจที่สามารถจะจัดสรร บ้านอันแสนสะดวกสบาย ให้คุณใช้เวลาอมทุกข์มาตลอด Identity (2013)
We're trying to stop real estate developers from converting the neighborhood into luxury housing and retail spaces, forcing the regular people out.เราพยายามหยุดพวกนักอสังหาริมทรัพย์ ไม่ให้เข้ามาเปลี่ยนหมู่บ้านของเรา เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรูหรา และห้างสรรพสินค้า The Cobbler (2014)
Thank you for being so accommodating, friend.ขอบใจนะที่จัดสรรให้เราครบเลย Service (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านจัดสรร[bānjatsan] (n) EN: housing development ; housing estate  FR: développement immobilier [ m ]
จัดสรร[jatsan] (v) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot  FR: allouer
จัดสรรแล้ว[jatsan laēo] (adj) EN: appropriated
จัดสรรเงิน[jatsan ngoen] (v, exp) EN: allocate
จัดสรรเงินทุน[jatsan ngoenthun] (v, exp) EN: allocate funds
จัดสรรที่ดิน[jatsan thīdin] (v, exp) EN: allocate land
จัดสรรเวลา[jatsan wēlā] (v, exp) EN: try to make time
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[kamrai sasom thī jatsan laēo] (n, exp) EN: appropriated retained earnings
การจัดสรร[kān jatsan] (n) EN: allocation  FR: allocation [ f[
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[kān jatsan ngoen (sapsin)] (n, exp) EN: asset allocation
การจัดสรรเงินทุน[kān jatsan ngoenthun] (n, exp) EN: allocation of funds
การจัดสรรงบประมาณ[kān jatsan ngoppramān] (n, exp) EN: budget allocation
การจัดสรรทรัพยากร[kān jatsan sapphayākøn] (n, exp) EN: resources allocation
หมู่บ้านจัดสรร[mūbān jatsan] (n, exp) EN: housing development
ยังไม่ได้จัดสรร[yang mai dāi jatsan] (adj) EN: unappropriated

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocate(vt) จัดสรร, See also: จัดแบ่ง, แบ่งสันปันส่วน, Syn. allot, designate
allocation(n) การแบ่งส่วน, See also: การจัดสรรปันส่วน, Syn. allotment, distribution
apportion(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
apportionment(n) การจัดสรร, See also: การแบ่งสันปันส่วน, Syn. allotment, partition
appropriate(vt) จัดสรรไว้, See also: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
appropriation(n) การจัดสรรไว้, Syn. allocation, allotment
allocate to(phrv) จัดสรร (มักใช้ passive voice), See also: แบ่งปัน, กำหนดให้, Syn. allot to
apportion among(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
appropriate for(phrv) จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ, See also: จัดสรรไว้สำหรับ, Syn. earmark for
approlpriate to(phrv) จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ, See also: จัดสรรไว้สำหรับ
deal(n) การแจกจ่าย, See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน, Syn. apportionment, distribution
division(n) การแบ่ง, See also: การแบ่งสันปันส่วน, การจัดสรร, Syn. separation, breakup, dividing, Ant. union, fusion
housing development(n) บ้านจัดสรร
irrigate(vt) ทดน้ำ, See also: จัดสรรน้ำ
juggle(vt) จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม, See also: ปรับให้เหมาะสม
loose(adj) ไม่ได้จัดสรรให้ (เงิน), See also: ไม่ได้แยกไว้, Syn. unused, unappropriated
reallocate(vt) จัดสรรปันส่วน, Syn. redistribute
redistribute(vt) จัดสรรใหม่, Syn. rearrange
redistribution(n) การจัดสรรปันส่วนใหม่, See also: การแบ่งใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา, การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้, การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment
deal(ดีล) { dealt, dealing, deals } v. จัดการ, จัดสรร, แจกไพ่, ติดต่อธุรกิจ, ค้าขาย, ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ, การตกลงลับ, การซื้อขาย, จำนวนมาก, ปริมาณมาก, การแจกไพ่, สัญญา, นโยบาย
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) , ชะรำเงิน, ทำให้กระจายตัว, จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
fatแฟ็ตย่อมาจาก file allocation table (แปลว่า ตารางการจัดสรรแฟ้ม) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
subdivision(ซับดิวิ'เชิน) n. การแบ่งย่อย, การแบ่งอีก, ส่วนแบ่งย่อย, ส่วนแบ่งละเอียด, ข้อปลีกย่อย, การปลีกตัวออกไป, ที่ดินจัดสรรขนาดย่อย, See also: subdivisional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร, แจกจ่าย, แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร, การแจกจ่าย, การแบ่งสรร
appropriate(vt) ยึดครอง, จัดสรรไว้, ตั้งเงินไว้
appropriation(n) การถือเอา, การจัดสรร, เงินที่ตั้งไว้
disburse(vt) ชำระเงิน, จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน, การจัดสรร, การแบ่งสรร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
property developerผู้จัดสรรอสังหาริมทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
未処分[みしょぶん, mishobun] ยังไม่ได้จัดสรร

German-Thai: Longdo Dictionary
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top