ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จดหมายเหตุ*

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จดหมายเหตุ, -จดหมายเหตุ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ[N] annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
หอจดหมายเหตุ[N] archives, See also: building of annals, Syn. ที่เก็บบรรณสาร, Example: หอจดหมายเหตุตรงข้ามสนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานศิลปะสำหรับประชาชน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุ[N] archive, Example: หอจดหมายเหตุตรงข้ามสนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานศิลปะสำหรับประชาชน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จดหมายเหตุน. หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป, รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน.
หอจดหมายเหตุน. สถานที่เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ.
กกุธภัณฑ์(กะกุดทะ-) น. สัญลักษณ์สำคัญแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ คือ ๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ ๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี ๓. ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๔. วาลวีชนี (พัดกับแส้) ๕. ฉลองพระบาท รวมเรียกว่าเบญจราชกกุธภัณฑ์ ทั้งนี้ บางสมัยใช้เครื่องราชกกุธภัณฑ์แตกต่างกัน เช่น ใช้ฉัตรแทนพระมหาพิชัยมงกุฎ.(ป. กกุธ ว่า เครื่องหมายความเป็นพระราชา + ภณฺฑ ว่า

ของใช้; ระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกา คาถาที่ ๓๕๘ ว่า พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนี คือ มีฉัตรแทนธารพระกร; ในจดหมายเหตุบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๒ มีทั้งฉัตรและธารพระกร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ วาลวีชนี พระมหาพิชัยมงกุฎ และฉลองพระบาท รวมเป็น ๗ สิ่ง.วาลวีชนี ที่ปรากฏวัตถุเป็นพัดกับแส้จามรีนั้น แต่ก่อนเป็นพัดใบตาลอย่างที่เรียกว่า พัชนีฝักมะขาม ต่อมาท่านเห็นควรเป็นแส้จามรีจะถูกกว่า เพราะศัพท์ว่าวาลวีชนี หมายความเป็นแส้ขนโคชนิดหนึ่ง จึงสร้างแส้จามรีขึ้น แต่ก็ไม่อาจเลิกพัดใบตาลของเก่า เป็นอันรวมไว้ทั้ง ๒ อย่างในเครื่องที่เรียกว่า วาลวีชนี).
กฎหมายเหตุน. จดหมายเหตุ. (พงศ. ประเสริฐ)
ปูม ๑น. จดหมายเหตุของโหร, เรียกสมุดบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินเรือหรือการเดินอากาศ เช่น เดินทางจากไหนถึงไหน วันที่เดินทาง จำนวนชั่วโมง ฯลฯ ว่า สมุดปูมเดินทาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
archival materialวัสดุจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archivesจดหมายเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
archives๑. จดหมายเหตุ๒. หอจดหมายเหตุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archivesจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivesจดหมายเหตุ, สถาบันจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุ
Archives มีความหมาย 3 ประการ ดังนี้

1. เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ เอกสารเหล่านี้ได้รับการสงวนรักษาไว้อย่างถาวรในหอจดหมายเหตุเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ และการตัดสินทางกฎหมาย จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ จำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เอกสารสำคัญนี้ เรียกว่า จดหมายเหตุ หรือ เอกสารจดหมายเหตุ (Archival materials)

2. สถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน การจัดหาหรือรับมอบ การจัดเก็บดูแลรักษา และการถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ ความหมายนี้ เรียกว่า สถาบันจดหมายเหตุ หรือ หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archival Agency) สำหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานจดหมายเหตุระดับชาติของไทยในปัจจุบัน คือ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

3. ตัวอาคารหรือส่วนของอาคารที่เป็นที่จัดตั้งหรือที่ทำการของสถาบันจดหมายเหตุหรือหน่วยงานจดหมายเหตุ ความหมายนี้ เรียกว่า หอจดหมายเหตุ (Archival Repository) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National archivesหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital archiveจดหมายเหตุดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sound archiveจดหมายเหตุเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Archival materialsวัสดุจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]
Archival resourcesทรัพยากรจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]
Archivesจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]
Archival boxกล่องเอกสารจดหมายเหตุ
กล่องเอกสารจดหมายเหตุ (Archival box) หมายถึง กล่องที่ใช้เก็บเอกสารจดหมายเหตุที่ได้จัดหมวดและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว เพื่อจัดวางบนชั้นเก็บต่อไป กล่องเอกสารจดหมายเหตุนี้เป็นกล่องมีฝาปิด ทำด้วยกระดาษแข็งเป็นกระดาษไร้กรด (Acid-free) และมีสารบัฟเฟอร์ที่จะต่อต้านกรดและมลพิษในบรรยากาศ ช่วยป้องกันฝุ่นสิ่งสกปรกและการแทรกซึมของแสง เป็นกล่องที่มีความแข็งแรงได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวของเอกสารจดหมายเหตุ (ต้นฉบับเอกสาร จดหมาย วารสาร แผนที่ ภาพพิมพ์ รูปถ่าย ฯลฯ) สำหรับกล่องกระดาษแข็งจะทำจากใยที่ไม่ได้ฟอก และไม่มีสารส้มและชันสน (Alum/Rosin size) อนุภาคของโลหะ ไขผึ้ง สารที่ใส่ในโพลิเมอร์ (เช่น สารเพิ่มความแข็งแรงเมื่อเปียก) และมีกำมะถันน้อยกว่า 0.0008 % นอกจากนั้น พื้นผิวของกล่องจะไม่มีปม และรอยแตก มุมกล่องเสริมด้วยโลหะสร้างความปลอดภัยด้วยแนวตะเข็บต้านการบีบอัด แม้ในขณะที่วางซ้อนกันโดยไม่ต้องใช้กาวหรือลวดเย็บกระดาษ สีของกล่องโดยทั่วไปใช้สีกลาง ๆ กล่องเอกสารจดหมายเหตุนี้มีหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการใช้ตามมาตรฐานของเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ

Archival box

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Archival valueคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกว่าเอกสารใดควรเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารใดควรทำลาย การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าสำคัญ เพื่อเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุไว้ตลอดไป ดังนั้น การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในหลักวิชาการดำเนินงานจดหมายเหตุสากลและเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของนักจดหมายเหตุ ในการพิจารณาคุณค่าของเอกสารสามารถพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้
คุณค่าของเอกสารสามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. คุณค่าขั้นต้น คือ การใช้ประโยชน์ในช่วงระยะแรกที่ได้จัดทำเอกสารขึ้นในด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน หรือเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายและทางการเงิน โดยพิจารณาจาก หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของเอกสารที่มีต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่จัดทำและใช้เอกสารนั้น
2. คุณค่าขั้นรอง คือ คุณค่าที่มีหลังจากเอกสารสิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ประวัติ และพัฒนาการของหน่วยงาน
คุณค่าของเอกสารที่ใช้กำหนดเป็นเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
1. คุณค่าด้านการบริหาร คือ เอกสารที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน/บริหารของหน่วยงานในปัจจุบันหรือในอนาคต เช่น เอกสารนโยบาย แผนงาน คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ รายงานการประชุม
2. คุณค่าด้านกฎหมาย คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด/รองรับ และเอกสารที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์หรือข้อตกลง ซึ่งสามารถนำมาอ้างอิงทางกฎหมาย เช่น เอกสารทางด้านเอกสิทธิ์ สัญญาต่างๆ ข้อตกลง พระราชบัญญัติ โฉนด
3. คุณค่าด้านการเงิน คือ เอกสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเรื่องการเงิน งบประมาณ เช่น หลักฐานทางการเงิน เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณการรายรับรายจ่าย
4. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ แสดงประวัติศาสตร์ของหน่วยงานที่ผ่านมา โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและ กิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย โปสเตอร์ ของที่ระลึก จดหมาย
5. คุณค่าด้านวิชาการ คือ เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย
นอกจากนี้ยังต้องใช้เทคนิคการประเมินด้วยการพิจารณาด้านกายภาพของเอกสารมาเป็นเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม เช่น ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ แล้วจึงนำข้อมูลและรายละเอียดที่ได้มาพิจารณาตัดสินใจและจัดทำเป็น “ตารางกำหนดอายุเอกสาร” เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาหรือเป็นคู่มือในการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่อไป
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On archive security, reflect on your actions you can, Padawan.ระหว่างการอารักขาหอจดหมายเหตุ จะทำให้เจ้าไตร่ตรอง การกระทำของตัวเองได้ พาดาวัน Holocron Heist (2009)
The archives hold a great many secrets, it is true.หอจดหมายเหตุเก็บรักษา ความลับที่สำคัญมากมาย นั่นคือความจริง Holocron Heist (2009)
You should be able to walk into the archives and monitor us without a problem.เจ้าสามารถเดินเข้าไปในหอจดหมายเหตุ และรายงานเราโดยไม่มีปัญหา Holocron Heist (2009)
You know, you really should come back and dig through our archives.รู้ไหม? คุณน่าจะกลับมาอีกนะ มาขุดคุ้ยบันทึกหรือจดหมายเหตุของเรา Slumber Party (2013)
Nothing in the archives, and I obviously couldn't find anything like it online, not to mention I'm pretty sure that the Men of Letters doesn't exactly have I.T. support anymore, either.ไม่มีอะไรในจดหมายเหตุพวกนั้น และที่แน่ๆ คือฉันหาไม่เจอว่าอะไรทำให้มันออนไลน์ได้ นี่ยังไม่พูดถึง เรื่องที่ฉันแน่ใจว่าเหล่าผู้นำสาร Slumber Party (2013)
I found something in the archives.เจอบางอย่างในหอจดหมายเหตุ Slumber Party (2013)
Welcome back to the archives, Crane.ขอต้อนรับสู่คลังจดหมายเหตุอีกครั้ง เครน I, Witness (2015)
Okay. So we can start in the National Archives.เราก็เริ่มจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ I, Witness (2015)
You want to work on it at the archives? I can drop you off.อยากทำที่คลังจดหมายเหตุมั้ย แวะไปส่งได้นะ I, Witness (2015)
A plan to keep the archive in our possession.แผนการรักษาคลังจดหมายเหตุ ให้อยู่ในมือเรา Whispers in the Dark (2015)
I'll return to the archives, see if I can discern a way to combat this whispering wraith.ผมจะกลับไปที่คลังจดหมายเหตุ เผื่อจะหาทางต่อสู้กับเจ้าวิญญาณนี้ได้ Whispers in the Dark (2015)
Your archive is an amazing building, totally deserving of historic status.คลังจดหมายเหตุของคุณ เป็นอาคารที่น่าทึ่งมาก คู่ควรกับสถานะอาคารประวัติศาสตร์ Whispers in the Dark (2015)
I should like to return to the Archives, examine the texts further.ผมจะกลับไปที่คลังจดหมายเหตุ อ่านตำราต่างๆ ให้มากกว่านี้ The Sisters Mills (2015)
And it puzzles me that you think yourself qualified to attack me, given that I have 30 years' experience in the archives and my books have been published by some of the greatest publishing houses in the world.และมันปริศนาฉัน ที่คุณคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะ โจมตีผม, ให้ที่ผมมีประสบการณ์ 30 ปีใน หอจดหมายเหตุ Denial (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annals[N] จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ

English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top