ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ค่าน้ำ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค่าน้ำ, -ค่าน้ำ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำนม(n) money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai Definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ค่าน้ำค่าไฟ(n) cost of utilities, Syn. ค่าน้ำไฟ, Example: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าน้ำน. อากรจับสัตว์นํ้าซึ่งกำหนดตามแหล่งที่จับสัตว์น้ำซึ่งมีผู้ผูกอากรไว้ หรือเก็บจากเครื่องมือที่ใช้ เช่น โป๊ะ อวน ยอ แห เบ็ดราว.
ค่าน้ำนมน. เงินที่ฝ่ายชายต้องจ่ายให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิงในการสู่ขอเพื่อตอบแทนเป็นค่าที่ได้เลี้ยงดูมา, (โบ) นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ข้าวป้อน เป็น ค่าน้ำนมข้าวป้อน เช่น ให้คิดเอาค่าน้ำนมเข้าป้อนค่าเลี้ยงรักษาแก่มันแลชายซึ่งภาเอาหญิงไปเลี้ยงนั้นให้มันช่วยหญิงเสียกึ่งหนึ่ง (สามดวง)
ค่าน้ำนมปัจจุบันหมายถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูมา เช่น บวชตอบแทนค่าน้ำนม.
ค่าน้ำร้อนน้ำชาน. เงินสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานหรือขอรับบริการ.
เอย ๑คำกล่าวประกอบหลังคำจำแนกรายละเอียด เช่น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีค่าน้ำเอย ค่าไฟเอย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weightค่าน้ำหนัก, ค่าน้ำหนัก (weight) ของเส้นเชื่อม e ในกราฟ คือ จำนวนที่ไม่เป็นลบที่กำหนดไว้บนเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weighted graphกราฟถ่วงน้ำหนัก, กราฟที่เส้นเชื่อมทุกเส้นมีค่าน้ำหนัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, like paying the household bills, buying him special gifts that showed my love.อย่างพบเรื่องการจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ + ซื้อของขวัญพิเศษที่แสดงความรักของฉันให้กับเขา The Joy Luck Club (1993)
A woman is said to be worth her weight in hens.ผู้หญิงที่มีการกล่าวถึงจะคุ้มค่าน้ำหนักของเธอในไก่ The Birdcage (1996)
And $20 on pump number 15.และ20 เหรียญค่าน้ำมันจากหัวจ่าย 15 ออกมา Nothing to Lose (1997)
Bolivia was determined to defend the corporations right to charge families living on $2 a day as much as one quarter of their income for water.รัฐบาลโบลิเวียมุ่งมั่น ที่จะปกป้องสิทธิของบรรษัท สิทธิที่จะเก็บค่าน้ำประปาถึง 1 ใน 4 ของเงินเดือน The Corporation (2003)
I just wanna pay for the gas.มาจ่ายค่าน้ำมันค่ะ Silent Hill (2006)
I figure why not let you pay for my gasฉันคิดว่าถ้าให้นายจ่ายค่าน้ำมันให้ก็น่าจะดี My Blueberry Nights (2007)
You really ought to pay that utility bill, Dave.คุณควรจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้แล้วนะเดฟ Alvin and the Chipmunks (2007)
And this week's I'll barely cover the past two water bills so..แล้วก็อาทิตยืนี้ ก็ยังเก็บไม่พอสำหรับค่าน้ำอีก 2 ใบ เพราะฉะนั้น.. Zack and Miri Make a Porno (2008)
You guys paid off our massive utilities bills?พวกนายจ่ายค่าน้ำค่าไฟตั้งเยอะตั้งแยะให้พวกเราหรอ Zack and Miri Make a Porno (2008)
I need it to exorcise the demons living inside of me.แล้วเอาใส่ซองค่าน้ำ Burning House of Love (2008)
You need to do what normal people do.แล้วก็เขียนเช็คค่าน้ำ Burning House of Love (2008)
YOU BETTER BE DYING, OR YOU'RE GONNA PAY FOR MY GAS.พี่นะควรกำลังจะตายหรือไม่ก็จ่ายค่าน้ำมันแนมา There's Always a Woman (2008)
I have to pay rent, lights, water.ฉันต้องจ่ายค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ Gomorrah (2008)
I have payment required.- แต่มีค่าน้ำร้อนน้ำชา Dragonball: Evolution (2009)
Blame high fuel costs, blame insurance premiums, blame technology.ต้องโทษค่าน้ำมัน เบี้ยประกัน เหนืออื่นใด โทษเทคโนโลยีโน้น Up in the Air (2009)
I hope she doesn't notice the $2, 000 for the baboon seminal fluid I ordered.ฉันหวังว่าหล่อนคงยังไม่ทันสังเกตุตัวเลข 2พันเหรียญ ค่าน้ำเชื้อลิงบาบูนที่ฉันสั่งซื้อไป The No-Brainer (2009)
I got 100 bucks; gas money.ฉันให้ค่าน้ำมัน 100 ดอลล่าร์ The Mother Lode (2009)
This is lower than the amount I spent on gas to get here.ไม่พอค่าน้ำมันที่ฉันขับมานี้ด้วยซ้ำ Pilot (2009)
Looks like you wasted a tank of gas on this one.ดูเหมือนพวกเธอเสียค่าน้ำมันฟรีซะแล้ว Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
It's money for groceries and gas, for birthdays and graduation parties.มันเป็นเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าน้ำมันรถ สำหรับวันเกิดลูกๆ และเงินค่าฉลองการสำเร็จการศึกษา I.F.T. (2010)
Some guy, he came in a couple days ago and wanted to trade it for gas.ผู้ชายคนหนึ่ง เขามาเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว และต้องการใช้มันจ่าย แลกค่าน้ำมันรถ Green Light (2010)
Yesterday, we got our first water billเมือวานนี้ เราได้บิลทวงหนี้ค่าน้ำ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
With gas and motels, เฉพาะค่าน้ำมันกับค่าโรงแรม A Night of Neglect (2011)
Yeah. Water and power all paid up.ใช่ ยังมีคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ Today I Do (2011)
You owe me 87 bucks for gas.คุณเป็นหนี้ผม 87 ดอลล่าร์สำหรับค่าน้ำมัน The Dig (2011)
It was one of the hardest decisions of my life, and that includes when I had to sell one of my two prize donkeys to pay my gas bill.มันเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิต และรวมถึงเมื่อฉันต้องการจะขาย หนึ่งในทั้งสองของลาเพื่อที่จะนำมาจ่ายค่าน้ำมัน Asian F (2011)
I'm just annoyed because the, uh, postman left me Gaby's water bill again.ฉันแค่หงุดหงิด เพราะบุรุษไปรษณีย์เอาบิลค่าน้ำของแก๊บบี้มาใส่ผิดอีกแล้วน่ะค่ะ Making the Connection (2011)
They came again today-- the bill collectors.พวกมันมากันอีกแล้ววันนี้ พวกเก็บเงินค่าน้ำค่าไฟ Murder House (2011)
Here's Ben dressed like a dragon. Aww. Here's me and Abed dressed as Nick Nolte and Eddie Murphy.นี่รูปเบนแต่งชุดเป็นมังกร นี่รูปผมกับอาเบดแต่งเป็น Nick Nolte กับ Eddie Murphy ใครคือ Nick Nolte? อาเบด พอมีเศษตังค์ให้ฉันยืมจ่ายค่าน้ำพุมั้ย? Competitive Ecology (2011)
Keeps tuition down and it saves on water, too.มันทำให้ค่าเทอมถูกลงน่ะ ประหยัดค่าน้ำด้วย Competitive Ecology (2011)
Actually it's a two drink-minimum.ที่จริงมันมีค่าน้ำขั้นต่ำสองตัว Competitive Ecology (2011)
I guess you didn't want to pay for gas all of the sudden. Did you take subway?แหม กะแล้วเชียว เสียดายค่าน้ำมันล่ะสิท่า พี่มารถไฟฟ้าใต้ดินเหรอ A Thousand Days' Promise (2011)
I'll try to save in the electricity and water bill.ฉันจะพยายามลดค่าน้ำค่าไฟลง Fermentation Family (2011)
ATTENDANT: That'll be three dollars even.ค่าน้ำมันสามดอลลาร์ครับ Welcome to Briarcliff (2012)
Now worth their weight in piss.ตอนนี้ค่าน้ำหนักของพวกเขาในปัสสาวะ Empty Hands (2012)
Sorry. If you want, I could pay you for the gas.ขอโทษนะ ถ้าคุณต้องการ เดี๋ยวชั้นช่วยจ่ายค่าน้ำมัน Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Gas money. And a little extra.ค่าน้ำมันรถ เเละเอาไว้อีกเล็กๆ น้อยๆ Gamma Zeta Die! (2013)
I'd take 50 more years of late-night fights about, you know, me working late or the gas bill or her letting the milk go bad for just...ฉันจะยอมรับ 50 ปีที่ต้องทะเลาะ เกี่ยวกับ การที่ฉันทำงานจนดึก หรือค่าน้ำมัน Love, Love, Love (2013)
Save you some gas money?จะได้ประหยัดค่าน้ำมันคุณ Sister's Keeper (2013)
Man, you wouldn't believe what they charge for fuel out here.ค่าน้ำมันที่นี่แพงหูฉี่ Guardians of the Galaxy (2014)
Car's in her name. Credit cards, utilities, phone bill, all in her name.บัตรเครดิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ทั้งหมดเป็นชื่อของเอมี่ Gone Girl (2014)
That I am worth my weight, in gold you knowว่าผมคุ้มค่าน้ำหนักของฉันในทองที่คุณรู้ว่า The Expendables 3 (2014)
High water bill. (Coughing)ค่าน้ำประปาสูง (ไอ) A Haunted House 2 (2014)
Perhaps there's some arrangement? Arrangement?หรืออาจจะมีค่าน้ำชา? น้ำชา? Eastwatch (2017)
You gonna arrange to pay us more than Queen Cersei-- This is Gendry.เจ้าจะต้องจ่ายค่าน้ำชา แพงกว่าราชินีเซอร์ซี่.. นี่คือ Gendry Eastwatch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายค่าน้ำค่าไฟ[jāi khā nām khā fai] (xp) EN: pay for the utilities  FR: payer l'eau et l'électricité
ค่าไฟค่าน้ำ[khā nām khā fai] (n, exp) EN: additional costs
ค่าน้ำ[khā nām] (n, exp) EN: water bill ; water charges (water supply)  FR: facture d'eau [ f ] ; note d'eau (de distribution) [ f ]
ค่าน้ำค่าไฟ[khā nām khā fai] (n, exp) EN: water and electricity ; cost of utilities  FR: factures d'eau et d'électricité [ fpl ]
ค่าน้ำประปา[khā nām prapā] (n, exp) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply)  FR: facture d'eau (de distribution) [ f ] ; note d'eau (de distribution) [ f ]
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[khānāmrønnāmchā] (n) EN: bribe ; kickback ; slush fund  FR: bakchich [ m ]
เสียค่าน้ำค่าไฟ[sīa khā nām khā fai] (v, exp) EN: pay for electricity and water  FR: payer l'eau et l'électricité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overhead(n) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
overheads(n) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ, Syn. overhead, expenses, cost

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น, See also: die Kaltmiete

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top