ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ค่าธรรมเนียม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค่าธรรมเนียม, -ค่าธรรมเนียม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าธรรมเนียม(n) charge, See also: fee, due, duty, Syn. ค่าบำรุง, Example: ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า โดยลูกค้าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างหรือไม่เสียเลยก็ได้, Thai Definition: ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย
เสียค่าธรรมเนียม(v) pay for fee, Example: ผู้แจ้งหายต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 20 บาทตามกฎ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าธรรมเนียมน. เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมาย เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการส่งออกตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน.
ค่าธรรมเนียมศาลน. ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ศาลในการดำเนินคดี.
เขตประกอบการเสรีน. เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร และค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ.
ค่าขึ้นศาลน. ค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำฟ้อง.
ค่าปากเรือน. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากเรือบรรทุกสินค้าขาเข้าโดยวัดขนาดกว้างตอนกลางเรือเป็นกำหนด, ภาษีปากเรือ หรือ จังกอบเรือ ก็เรียก.
ค่าเผาน. ค่าธรรมเนียมดูเงินโดยใช้วิธีเผาเงินตราเพื่อพิสูจน์.
ค่าฤชาธรรมเนียม(-รึชา-) น. ค่าธรรมเนียมที่กฎหมายบังคับให้ต้องเสียและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาลอื่น ๆ.
ดวงตราไปรษณียากรน. ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ทางไปรษณีย์.
ตราไปรษณียากรน. แสตมป์, (กฎ) บัตรตราใด ๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากร หรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้งตราไปรษณียากรสำหรับผนึก หรือตราไปรษณียากรที่พิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดยวิธีอื่นบนซอง กระดาษห่อ ไปรษณียบัตร หรือสิ่งอื่น ๆ.
บัตรเครดิตบัตรหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้ประกอบการออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด โดยลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ดอกเบี้ย หรือค่าอื่นใด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว.
ไปรษณียากรค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์.
ฤชา(รึ-) น. ค่าธรรมเนียม.
ฤชากร(รึชากอน) น. เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม.
อากรค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เช่น อากรรังนก อากรมหรสพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy feeค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantageค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium๑. ค่ากำนัล๒. ค่าธรรมเนียมพิเศษ๓. เบี้ยประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court feesค่าธรรมเนียมศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costsค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cess; cesseภาษี, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cesse; cessภาษี, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chiminageค่าธรรมเนียมผ่านทางในป่า (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
differential duty; duty, differentialอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ, อากรอัตราต่างกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
differential dutyอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, differential; differential dutyอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ, อากรอัตราต่างกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratisทำให้เปล่า, ยกเว้นค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feeค่าธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee, equalizationค่าธรรมเนียมชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalization feeค่าธรรมเนียมชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
turnpikeด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keelageค่าธรรมเนียมท่าจอดเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keyageค่าธรรมเนียมท่าขนถ่ายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wharfageค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrative feeค่าธรรมเนียมการบริหาร [เศรษฐศาสตร์]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Port congestion surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษกรณีท่าเรือคับคั่ง [เศรษฐศาสตร์]
Import charge and surchargeค่าภาระและค่าธรรมเนียมพิเศษสินค้าเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Irrigation chargeค่าธรรมเนียมชลประทาน [เศรษฐศาสตร์]
Road user chargeค่าธรรมเนียมการใช้ถนน [เศรษฐศาสตร์]
Syndication feeค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Maintenance Feesค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์, Example: ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Fees, Administrative ; Fees ; Port charges ; Service chargesค่าธรรมเนียม [TU Subject Heading]
User chargesค่าธรรมเนียมการใช้ [TU Subject Heading]
Waste Disposal Feesค่าธรรมเนียม(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Feeค่าธรรมเนียมกำจัด(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษ, Example: ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียม หรือภาษีตามปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้ากากถั่วเหลือง เป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเรียก เก็บภาษีนำเข้าถั่วเหลืองในอัตราปกติแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Import Surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้า, Example: ภาษีพิเศษที่รัฐาบาลเรียกเก็บจากสินค้านำเข้า บางชนิดเพิ่มเติมจากอัตราภาษีปกติ ค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้านี้มักใช้เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าที่เกิดขึ้นในประเทศ เช่น ในช่วงที่ผลิตผลเกษตรออกสู่ตลาดมาก รัฐบาลก็อาจเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้ากับผลิตผลเกษตรชนิดเดียวกันจากต่าง ประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ราคาสินค้าเกษตรชนิดนี้ตกลงไปอีก [สิ่งแวดล้อม]
Consular Fees and Chargesค่าธรรมเนียมและค่าภาระทางกงสุล ตามข้อ 39 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ได้กำหนดไว้ว่า1. สถานที่ทำการทางกงสุล อาจเรียกเก็บในอาณาเขตของรัฐผู้รับ สำหรับการปฏิบัติงานทางกงสุลซึ่งค่าธรรมเนียม ค่าภาระตามที่ได้บัญญัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง2. จำนวนเงินที่เก็บได้ในรูปค่าธรรมเนียมและค่าภาระตามที่อ้างถึงในวรรค 1 ของข้อนี้ ใบรับสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าภาระเช่นว่านั้น จะได้รับยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีทั้งปวงในรัฐผู้รับ [การทูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]
Bank chargeค่าธรรมเนียมธนาคาร [การบัญชี]
Hire chargeค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We're all gonna die under funny names. - Charge.ค่าธรรมเนียม ขอให้โชคดีทุก ท่าน. How I Won the War (1967)
Mm-mm! You go straight to the top of the stairs.ค่าธรรมเนียม 5 เหรียญ Big (1988)
We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight.เราคงสามารถปรีกษาค่าธรรมเนียมบริการ ของผมได้ ตอนอาหารเย็น, ดื่มแชมเปญกันคืนนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Stop and pay the toll, kid.- หยุดและส่งค่าธรรมเนียมมา, เด็กน้อย Hocus Pocus (1993)
Everybody pays the toll.ทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม. Hocus Pocus (1993)
"First Party shall pay 1 million performance fee per film to Second."คนที่เกี่ยวข้องกับเธออันแรก จะต้องจ่ายเงิน1ล้านเยนเป็นค่าธรรมเนียมในการกระทำของเธอต่อไปอีกในฟิล์มที่สอง Platonic Sex (2001)
Why? Because we don't care about that measly fee.ทำไมน่ะเหรอ ก็เราไม่แคร์ค่าธรรมเนียมจิ๊บจ๊อย Bringing Down the House (2003)
Which is why our service is free of charge. After all, you worked hard for your money.เหตุนี้เราจึงไม่คิดค่าธรรมเนียม ไหนๆ คุณก็เหนื่อยยากกว่าจะมีเงิน Bringing Down the House (2003)
In the past it has demanded over $10000 to allow you to hear anyone sing this popular song in a film.ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทเรียกค่าธรรมเนียมถึง 10, 000 ดอลลาร์ ถึงจะอนุญาตให้คุณได้ยินใครร้องเพลงยอดนิยมนี้ The Corporation (2003)
I know this may be a bad time right now, but you owe me $32, 000 in legal fees.ฉันรู้ว่านี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่ในขณะนี้ แต่คุณเป็นหนี้ฉัน $ 32, 000 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย Cars (2006)
The basic fee for pickup and the items you ordered is 7, 400 dollars.ค่าธรรมเนียมสำหรับรถกระบะและของที่สั่ง เริ่มต้นก็ 7, 400 ดอลล่าร์แล้ว The Host (2006)
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต That Night, a Forest Grew (2007)
But what he didn't tell me is the interest fees compounded into the stratosphere.แต่ก็ไม่ได้บอกผมถึงเรื่องค่าธรรมเนียม ที่มันสูงลิบลิ่ว Bang, Bang, Your Debt (2007)
This is Joe at the tollbooth.นี่โจอยู่ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม Veritas (2008)
And the VIN number matches what he pulled from the tollbooth photos.ตรงกัน 5 จุด จากรูปที่ได้มาจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม Veritas (2008)
Gas costs got to be killing your bottom line.ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ส่วนสำคัญที่สุดที่ฆ่านาย The Pull (2008)
Cash fee.. Next!ค่าธรรมเนียมเงินสดไง Death Race (2008)
Cash fee?คนต่อไป ค่าธรรมเนียมหรอ Death Race (2008)
You wanted cash? There's a fee. You want check instead..?ถ้าจะเอาเงินสดก็มีค่าธรรมเนียม หรือจะเอาเป็นเช็คแทน Death Race (2008)
#My dick cost a late-night fee #จ้อนฉันเสียค่าธรรมเนียมยามดึก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What do you charge Mr Solomon Moretsi?นายคิดค่าธรรมเนียมคุณโชโลมอล โมเรสเซเท่าไหร่กัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Yes. Fee reductions. And free doughnuts.ใช่ค่ะ การลดค่าธรรมเนียม แล้วก็โดนัทฟรี Confessions of a Shopaholic (2009)
And the bank earns a substantial amount to costs.แล้วธนาคารก็แปลงทรัพย์สินเป็นค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ Drag Me to Hell (2009)
Right, because you've paid your dues?ใช่เพราะนายได้จ่ายค่าธรรมเนียมของนาย Emotional Rescue (2009)
All right, 16, 000 laundered at 75 cents on the dollar, minus my fee, which is 17%, comes to $9, 960.000 ดอลลาร์ ค่าปิดบังแหล่งที่มาของเงิน 75 เซนต์ ต่อดอลลาร์ หักลบยอดออกจากค่าค่าธรรมเนียมของผม 4 Days Out (2009)
And I paid the extra fee to include a photo in the online edition.และผมจ่ายค่าจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วย\ถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมรุ่น. Pilot (2009)
I was buying a new Porsche every year.รัฐบาลญี่ปุ่นจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ The Cove (2009)
THE SOCALLED DIRECTOR OF OUR MUSIC VIDEOเอาเงินพวกเราไป \ แล้วก็ขึ้นราคาด้วยค่าธรรมเนียม Valley Girls (2009)
Transportation fees, coffee, exhibition tickets, and modeling.ค่าธรรมเนียม กาแฟ การแสดง ค่าโมเดลลิ่ง Episode #1.18 (2009)
It's got a very reasonable surcharge.ช่วยได้มากเลยค่ะ ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม The Pickle Jar (2009)
All you have to do is contribute to their salon's art collection as a fee, so...ที่เธอต้องทำคือให้การสนับสนุนแก่งานคอเลคชั่นศิลปะประจำปี นี่ค่าธรรมเนียม ฉะนั้น... The Lost Boy (2009)
Gotta pay some meaningless fees.ผมแค่ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียม Home Economics (2009)
They have doubled the cost of moving our money.แถมยังคิดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเพิ่มอีกเท่าตัว The International (2009)
And the savings that we found for the client... will easily make up for any escalated legal fees that they incur.และกองทุนที่เราจัดสรรให้ลูกค้า... จะง่ายขึ้นต่อการ ชดเชยค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น Sex and the City 2 (2010)
The day use fee is $100, not including treatments.ค่าธรรมเนียม 100 ดอลล่าร์ครับ ยังไม่รวมทรีตเมนท์นะ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Looks like some kind of fee..? - Slave Traders.เหมือนเป็นค่าธรรมเนียมอะไรสักอย่าง The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Don't cry too hard. Now you won't have to split your fee.ไม่ต้องเสียใจ ตอนนี้นายได้ค่าธรรมเนียมแล้ว A Lonely Place to Die (2011)
No, my usual fees.ไม่ ค่าธรรมเนียมตามปกติ My Heart Will Go On (2011)
I mean, the baggage fees alone would've cost a fortune.ผมหมายถึงค่าธรรมเนียมของสัมภาระเพียงอย่างเดียวช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ On Guard (2011)
I received confirmation of a wire transfer from escrow indicating payment in full.ค่าธรรมเนียมของเราจึงใช้การชำระได้ ซึ่งทำให้ตอนทุ่มครึ่ง ผมได้รับการยืนยันว่ามีการโอนเงิน จากบุคคลที่สามเต็มจำนวน Pilot (2011)
I should have felt bad for, and then I paid a lot of dues and came out the other side, you know?ที่ฉันควร รู้สึกแย่กับมัน และจากนั้นฉันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากมาย และออกมาอีกด้านหนึ่ง, รู้ไหม? Defending Your Life (2011)
Well, before we discuss my fee, ก่อนที่เราจะคุยเรื่องค่าธรรมเนียม Loyalty (2011)
How much is the basic fee here?ที่นี่ค่าธรรมเนียมโดยมาตรฐานเท่าไหร่เหรอ Me Too, Flower! (2011)
I'll see to that... for a healthy fee.ฉันจะได้เห็นสิ่งนั้น... สำหรับค่าธรรมเนียมสุขภาพ Con-Heir (2012)
Haven't we paid the toll enough for that relationship?เรายังจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่พออีกเหรอ Raiders of the Lost Art (2012)
I need to move to LA and get a job at a record label and start paying my dues.หนูอยากจะย้ายไปแอลเอ ทำงานที่เรคคอร์ตเรเบล และจ่ายค่าธรรมเนียมการเป็นดีเจ Pitch Perfect (2012)
You get one of those big research grants, give me a finder's fee.ถ้าคุณได้รับทุนวิจัยเยอะ ต้องแบ่งค่าธรรมเนียมให้ฉันด้วย Bridesmaid Up! (2012)
- Do we have to pay a fee for investigating too?- เราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสืบสวนด้วยหรอ? Codename: Jackal (2012)
Even with a fee, you cannot do that.ถึงแม้จะมีค่าธรรมเนียม, คุณก็จ่ายไม่ได้หรอก. Codename: Jackal (2012)
However, my fee is nonrefundable, just like my time.อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมฉันยังไม่ได้ แค่ต้องใช้เวลา American Hustle (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าธรรมเนียม[khā thamnīem] (n) EN: fee ; charge ; due ; duty  FR: prix [ m ] ; honoraires [ mpl ] ; droits [ mpl ] ; frais [ mpl ]
ค่าธรรมเนียมบรรทุก[khā thamnīem banthuk] (n, exp) EN: haulage
ค่าธรรมเนียมศาล[khā thamnīem sān] (n, exp) EN: court fees
ค่าธรรมเนียมธนาคาร[khā thamnīem thanākhān] (n, exp) EN: bank charges  FR: frais bancaires [ mpl ]
คิดค่าธรรมเนียม[khit khā thamnīem] (v) EN: charge  FR: comptabiliser
ยกเว้นค่าธรรมเนียม[yokwen khā thamnīem] (x) EN: free of charge

English-Thai: Longdo Dictionary
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admission(n) ค่าธรรมเนียมในการเข้า, Syn. entrance fee
capitation(n) ค่าธรรมเนียมต่อคน
carrying charge(n) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน
cellarage(n) ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ
charge(n) ค่าธรรมเนียม, Syn. fee, price
dockage(n) ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่
due(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าสมาชิก, Syn. toll, earnings, credits
fee(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
honorarium(n) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium(n) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
pay one's dues(idm) จ่ายค่าธรรมเนียม
imposition(n) การเก็บภาษี, See also: การเก็บค่าธรรมเนียม, การกำหนดโทษ, Syn. injunction, superaddition
overcharge(n) ค่าธรรมเนียมที่แพงเกินไป
pike(n) ถนนที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมภาษีผ่านทาง, See also: ภาษีด่าน, Syn. roadway, turnpike
revenue(n) รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม, See also: ภาษีอากร, Syn. dues, taxs
tariff(n) ค่าธรรมเนียม
tariff(vt) จัดเก็บภาษี, See also: จัดเก็บค่าธรรมเนียม
toll(n) ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, Syn. duty, fee, tollage
tollbooth(n) ห้องเล็กๆ ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
Tom Thumb(n) คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียม, See also: ที่เก็บค่าธรรมเนียม
wharfage(n) ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเทียบเรือ, See also: ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า, ค่านายหน้า, ค่าธรรมเนียม
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ, การทำให้ลอย, ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
cost(คอสทฺ) { cost, cost, costing, costs } n. ทุน, ต้นทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าโสหุ้ย, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า, เป็นราคา, ต้องใช้, ต้องเสีย vi. หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, หาค่าประเมิน -Conf.
dock chargen. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ, การจอดเรือในอู่, เครื่องมือในอู่เรือ, การตัดให้สั้น, การตัดให้น้อยลง, ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
due(ดิว) adj. เหมาะสม, สมควร, พอเพียง, พอควร, ครบกำหนด, ถึงกำหนด, ถูกต้อง, ถูกทำนองคลองธรรม, ตรง, หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ, หนี้, เงินที่พึงชำระ, ค่าธรรมเนียม, ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง, แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะ) ., See also: d
fee(ฟี) { feeed, feeing, fees } n. ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, เงินรางวัล, ค่าตอบแทน, ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
feoff(เฟฟ, ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่, ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor, feofer n.
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง, ค่าขนส่ง, ของบรรทุก, การขนส่งสินค้า, ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า, ขนส่งสินค้า, ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง, การลาก, การสาว, การฉุด, ค่าธรรมเนียมบรรทุก
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย, ค่าธรรมเนียมนายหน้า, เงินแถม, เงินพิเศษ, เงินรางวัล, ค่าบริการ, เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward, bonus
ratepayer(เรท'เพเออะ) n. (ผู้ชำระภาษี, ผู้ชำระค่าโดยสาร, ผู้ชำระค่าธรรมเนียม, See also: ratepaying n., adj., Syn. taxpayer
squeeze(สควีซ) vt., vi., n. (การ) บีบ, รัด, เบียด, คั้น, กด, อัด, รีด, ขูดรีด, บังคับ, ทำให้ลดน้อยลง, สกัด, ดัน, กอด, จำนวนเล็กน้อย, สิ่งที่บีบหรือคั้นออก, ค่าธรรมเนียม, เงินหักเก็บ, กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press, compr
tariff(แทร'ริฟ) n., vt. (จัดเก็บ) อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร, ค่าธรรมเนียม, ค่าโดยสาร
toll(โทล) vt., vi. ตีระฆัง (ใหญ่) , เคาะระฆัง, ล่อ, ล่อลวง, ส่งเสียงดังต่อเนื่อง, จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง, เสียงระฆัง, ภาษี, ส่วย, ค่าบำรุง, ค่าผ่านถนน, ค่าวางของขาย, ค่าธรรมเนียมบริการ, ค่าธรรมเนียมขนส่ง, ปริมาณความเสียหาย, จำนวนคนที่เสียชีวิต
toll barn. ประตูหรือด่านเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม., Syn. toll gate
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
toll calln. โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าธรรมเนียม
tollgate(โทล'เกท) n. ประตูที่จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) , ด่านเก็บเงินบำรุงถนน, คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน
wharfage(วอร์ฟ'ฟิจฺ) n. การใช้ท่าเรือ, ค่าจอดท่าเรือ, ค่าท่า, ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ, ภาระ, ค่าธรรมเนียม, มูลค่า, การฟ้องร้อง
due(n) หนี้, เงินที่ต้องชำระ, ความยุติธรรม, ค่าธรรมเนียม
fee(n) ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม, เงินประกันภัย, เงินรางวัล, ค่าจ้าง
tariff(n) ภาษี, ค่าโดยสาร, ค่าธรรมเนียม
toll(n) การเคาะระฆัง, ค่าขนอน, ภาษี, อากร, ส่วย, ค่าธรรมเนียม
toll(vt) เคาะระฆัง, เก็บภาษี, เก็บค่าธรรมเนียม, เก็บค่าขนอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
place congestion charge(n) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ
share premium accountค่าธรรมเนียมหุ้นพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียม, ค่าตอบแทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
礼金[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
手数料[てすうりょう, tesuuryou] ค่าธรรมเนียม
入学金[にゅうがくきん, nyuugakukin] (n) ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าธรรมเนียม

German-Thai: Longdo Dictionary
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top