ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คุณสมบัติ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุณสมบัติ, -คุณสมบัติ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
บังกล้อง[บัง-กล้อง] (n) เป็นชื่อ ที่ เรียกแทน บุคคล ที่ มีคุณสมบัติ คือ กาก เกรียน เพี้ยน หลุดโลก มักชอบทำอะไร เพี้ยนๆ ไม่เหมือนคนอื่น ชอบการ fag เป็นชีวิตจิตใจ คติประจำใจ คือ สเต็ปอยู่ในไต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณสมบัติ(n) property, See also: qualification, quality, attribute, performance, nature, characteristic, Syn. คุณลักษณะ, Example: คุณสมบัติที่ดีประการหนึ่งของนักแสดงก็คือการตรงต่อเวลา, Thai Definition: ลักษณะประจำตัวซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิหรือตำแหน่ง
คุณสมบัติพิเศษ(n) special properties, See also: special option, Syn. ลักษณะพิเศษ, Example: โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย จึงมีราคาแพงกว่ารุ่นอื่นๆ, Count Unit: อย่าง, ชนิด, Thai Definition: ลักษณะประจำตัวที่แปลกแตกต่างไปจากธรรมดา
มีคุณสมบัติดีพร้อม(v) qualified, Example: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้, Thai Definition: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณสมบัติ(คุนนะสมบัด, คุนสมบัด) น. คุณงามความดี, คุณลักษณะประจำตัวของบุคคล เช่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ลักษณะประจำของสิ่งนั้น ๆ เช่น สมุนไพรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรค.
ข้อลักษณะหรือคุณสมบัติ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่อง.
ขาดมีไม่ครบ, มีไม่เต็ม, เช่น ขาดคุณสมบัติ
ขานนาคก. กล่าวตอบในเวลาที่พระคู่สวดสวดถามคุณสมบัติและโรคต้องห้ามเป็นภาษาบาลีในที่ประชุมสงฆ์ แล้วนาคผู้ขอบวชเป็นภิกษุตอบรับหรือปฏิเสธเป็นภาษาบาลีเช่นกัน.
ด้อยก. ตํ่ากว่าโดยคุณสมบัติ รูปสมบัติ หรือตำแหน่งหน้าที่ เป็นต้น, (โบ) อาการที่ท้ายเรือหรือท้ายรถตํ่าลง เรียกว่า ท้ายด้อย, ลักษณะที่ส่วนท้ายของสัตว์มีช้างเป็นต้นลาดตํ่าลง.
เด่นว. ที่ปรากฏเห็นได้ชัดจะแจ้งเพราะนูนขึ้นมา ยื่นลํ้าออกมา หรือสูงใหญ่กว่าธรรมดา, โดยปริยายหมายความว่า มีคุณสมบัติหรือความสามารถเยี่ยม เช่น สวยเด่น ดีเด่น.
น้ำโดยปริยายหมายถึง คุณสมบัติที่ถือว่าเป็นสาระของสิ่งที่กล่าวถึง เช่น นํ้าคำ นํ้าใจ นํ้าพักนํ้าแรง นํ้ามือ
น้ำหนึ่งว. มีคุณสมบัติสูงสุดและมีแสงแวววาวบริสุทธิ์ (ใช้แก่เพชร) เรียกว่า เพชรนํ้าหนึ่ง.
เนมิตกนามน. ชื่อที่เรียกตามเหตุ คือลักษณะและคุณสมบัติ เช่น พระสุคต แปลว่า ผู้ดำเนินดีแล้ว.
เนื้อ ๑คุณสมบัติของเนื้อทองคำและเงินเป็นต้น เช่น ทองเนื้อเก้า เงินเนื้อบริสุทธิ์
บารมีคุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่, เช่นว่า ชมพระบารมี พระบารมีปกเกล้าฯ พ่ายแพ้แก่บารมี.
พรสวรรค์น. ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด.
พีชคณิต(พีชะคะนิด) น. คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจำแนกประเภท คุณสมบัติ และโครงสร้างของระบบจำนวนหรือระบบคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่เน้นในเรื่องโครงสร้างเป็นสำคัญ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเหล่านั้นด้วย.
ยอดเรียกคนหรือสัตว์ที่มีคุณสมบัติยิ่งยวดเหนือผู้อื่น เช่น ยอดคน ยอดหญิง ยอดสุนัข
รูปสมบัติ(รูบปะสมบัด, รูบสมบัด) น. รูปงาม เช่น เขามีทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ และทรัพย์สมบัติ.
ลูกสังกะสีน. ชื่อปลากัดที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างปลากัดลูกหม้อหรือปลากัดหม้อกับปลากัดลูกป่าหรือปลากัดป่าหรือปลาป่าซึ่งต่างก็เป็นชนิด <i>Betta</i> <i>splendens</i> Regan ในวงศ์ Belontiidae เช่นเดียวกัน ปลากัดพันธุ์นี้มีสีลำตัวและครีบออกแดง รูปร่างก้ำกึ่งระหว่างพันธุ์ทั้งสองเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติด้านความทะมัดทะแมงและสีสันตลอดจนชั้นเชิงการต่อสู้ จึงไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกัน.
เลือดจางว. มีคุณสมบัติที่ดีของบรรพบุรุษลดน้อยลง.
ศักยภาพ(สักกะยะพาบ) น. ภาวะแฝง, อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ เช่น เขามีศักยภาพในการทำงานสูง น้ำตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงานได้มาก.
ศิลปลักษณะน. คุณสมบัติของงานศิลปกรรมที่ปรากฏให้เห็นได้จากรูปวัตถุที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีระเบียบ มีความกลมกลืนและความเรียบง่าย.
ศิลปิน, ศิลปี(สินละ-) น. ผู้มีความสามารถแสดงออกซึ่งคุณสมบัติทางศิลปะในด้านจิตรกรรมประติมากรรมเป็นต้น และมีผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือจากสถาบันทางศิลปะแห่งชาติ.
สมบูรณ์ว. มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะครบถ้วน เช่น มีคุณสมบัติสมบูรณ์ตามที่กำหนด
สรรพคุณน. คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยา, โดยปริยายหมายถึงคุณสมบัติ เช่น เขามีสรรพคุณเชื่อถือได้.
สามารถ(สามาด) เป็นคำช่วยกริยาบอกว่ามีคุณสมบัติที่จะทำได้ เช่น เขาสามารถเดินได้ชั่วโมงละ ๕ กิโลเมตร เพื่อนฉันสามารถขี่จักรยานไต่ลวดได้.
สามารถ(สามาด) ว. มีคุณสมบัติที่จะทำได้ โดยเฉพาะทางความรู้หรือความชำนาญเป็นต้น เช่น ลูกเขาเป็นคนสามารถเรียนอะไรก็เรียนได้.
สาวน้อยร้อยชั่งน. หญิงที่มีค่าตัวสูง มีคุณสมบัติและรูปสมบัติเป็นที่ยกย่อง.
สื่อผสมน. วัสดุที่ใช้สำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป เช่น สีน้ำที่มีคุณลักษณะบางสดใสกับสีโปสเตอร์ที่มีคุณสมบัติหนาทึบ ดินสอกับหมึก.
เสื้อสามารถน. เสื้อที่มอบให้เพื่อแสดงว่าผู้รับมีคุณสมบัติดีเด่นในด้านกีฬา.
อติชาตบุตรน. บุตรที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา, อภิชาตบุตร ก็ว่า.
อนุชาต-บุตรน. บุตรที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา.
อภิชาตบุตรน. บุตรที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา, อติชาตบุตร ก็ว่า.
อวชาตบุตรน. บุตรที่มีคุณสมบัติตํ่ากว่าบิดามารดา.
อวดก. สำแดงให้รู้เห็น เช่น อวดฤทธิ์อวดเดช, แสดงให้ปรากฏ เช่น อวดความสามารถ, นำออกให้ดูให้ชม เช่น เอาของมาอวด, ยกย่องต่อหน้าคน เช่น อวดว่าลูกตัวเก่ง, แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีคุณสมบัติเช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่มิได้มี เช่น อวดเก่ง อวดภูมิ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary qualityคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
political disabilityการขาดคุณสมบัติทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-eligibilityคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งซ้ำ, คุณสมบัติที่จะได้รับแต่งตั้งซ้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary qualityคุณสมบัติทุติยภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualifyมีคุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualifying examinationการสอบคุณสมบัติ (ในระดับบัณฑิตศึกษา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quality๑. คุณภาพ๒. คุณสมบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualificationคุณสมบัติที่กำหนดไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualificationองค์คุณ, คุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification sharesจำนวนหุ้นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติ (ในการเป็นกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification, votingคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified electorผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เลือกตั้ง [ ดู qualified voter ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality, primaryคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality, secondaryคุณสมบัติทุติยภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate to marriageผู้มีคุณสมบัติพร้อมสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
civil disability๑. การขาดความสามารถตามกฎหมาย๒. การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil disabilityการขาดความสามารถตามกฎหมาย, การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability, civil๑. การขาดความสามารถตามกฎหมาย๒. การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disability, civilการขาดความสามารถตามกฎหมาย, การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability, politicalความขาดคุณสมบัติทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disqualificationการขาดคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disqualification๑. การขาดคุณสมบัติ๒. การเพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, qualifyingการสอบคุณสมบัติ (ในระดับบัณฑิตศึกษา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ineligibilityการขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือก, การขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting qualificationคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย, Example: ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Acoustic propertiesคุณสมบัติของเสียง [TU Subject Heading]
Electric propertiesคุณสมบัติทางไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Entrance requirementsคุณสมบัติในการเข้าศึกษา [TU Subject Heading]
Magnetic propertiesคุณสมบัติทางแม่เหล็ก [TU Subject Heading]
Mechanical propertiesคุณสมบัติเชิงกล [TU Subject Heading]
geniusคุณสมบัติ [TU Subject Heading]
Thermal propertiesคุณสมบัติอุณหภาพ [TU Subject Heading]
Differentiationกระบวนการที่เซลล์ชนิดไม่จำเพาะจากตัวอ่อน เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ, Example: เช่น เซลล์หัวใจ เซลล์ตับ หรือเซลล์กล้ามเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pluripotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่น ๆ ได้หลายชนิด, Example: แต่เซลล์ต้นตอชนิดพลูริโพเทนท์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดของตัวอ่อน (Extraembryonic Tissues) ได้ ซึ่งเนื้อเยื่อนี้ได้แก่ ถุงน้ำคร่ำ (Amnion) เยื่อหุ้มตัวอ่อน (Chorion) และองค์ประกอบของรก (Placenta) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multipotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vocational qualificationsคุณสมบัติทางอาชีพ [TU Subject Heading]
Credential หรือ Letter of Credenceเอกสารทางราชการที่ประมุขของประเทศเป็นผู้ลงนาม ในเอกสารนั้น ประมุขของประเทศจะกล่าวยกย่องตัวทูตต่อประมุขของรัฐที่ผู้ที่เป็นทูตไปประจำ อยู่ (รัฐผู้รับ) ภาษาที่ใช้ในเอกสารจะเขียนด้วยถ้อยคำสำนวนหรูหรา และกล่าวถึงคุณสมบัติของทูตอย่างสูงส่ง แล้วลงท้ายด้วยการขอให้ความเชื่อถือแก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทูตอาจจะกล่าวใน นามของรัฐบาลของตน [การทูต]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
International Court of Justiceศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า ศาลโลก ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1945 ตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ กฎข้อบังคับ (Statute) ของศาลโลกนั้นได้ผนวกอยู่ท้ายกฎบัตรของสหประชาชาติ และถือเป็นส่วนสำคัญอย่างแยกจากกันมิได้ของกฎบัตร ศาลนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถือเป็นองค์กรแห่งศาลหรือแห่งตุลาการสำคัญที่สุดขององค์การสหประชาชาติ ประเทศใดที่เข้าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลก ย่อมมีสิทธิที่จะส่งคดีใดก็ตามไปให้ศาลโลกพิจารณาได้ ภายใต้เงื่อนไขที่คณะมนตรีความมั่นคงได้จัดวางไว้ นอกจากนั้น คณะมนตรีความมั่นคงก็อาจจะส่งกรณีพิพาททางกฎหมายไปให้ศาลพิจารณาได้ทั้ง สมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงสามารถขอคำปรึกษาหรือความเห็นจากศาลเกี่ยวกับ ปัญหาข้อกฎหมายใดๆ และองค์กรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ อันรวมถึงองค์การชำนัญพิเศษ ก็สามารถขอคำปรึกษา หรือความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ภายในกรอบของงานที่ปฏิบัติอยู่ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติก่อน สมัชชาเคยมอบอำนาจเช่นนี้แก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี คณะกรรมาธิการระหว่างกาล (Interim Committee) ของสมัชชา รวมทั้งองค์กรระหว่างรัฐบาลบางแห่งด้วยรัฐทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหประชา ชาติถือว่าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกไปในตัว ส่วนประเทศใดที่มิใช่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ก็อาจเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกได้ ตามเงื่อนไขที่สมัชชาสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดเป็นราย ๆ ไป ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง ศาลโลกมีอำนาจที่จะพิจารณาปัญหาทั้งหลายที่รัฐสมาชิกขอให้พิจารณา รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ทั้งหลายที่ระบุอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ และตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ใช้บังคับอยู่ รัฐสมาชิกย่อมยอมผูกพันตนล่วงหน้าได้ที่จะยอมรับอำนาจศาลในกรณีพิเศษต่าง ๆ โดยจะต้องลงนามในสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาซึ่งยอมให้ส่งเรื่องไปที่ศาลได้ หรือออกประกาศเป็นพิเศษว่าจะปฏิบัติเช่นนั้น ในคำประกาศเช่นนั้นจะต้องระบุว่ายอมรับอำนาจบังคับของศาลโลก และอาจจะยกเว้นคดีบางประเภทมิให้อยู่ในอำนาจของศาลได้ ในการวินิจฉัยลงมติ ศาลโลกจะอาศัยแหล่งที่มาของกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ คือ- สัญญาหรืออนุสัญญาระห่างประเทศซึ่งวางกฎข้อบังคับที่รัฐคู่กรณียอมรับ- ขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่ กฎหมายรับรองศาลโลกอาจจะตัดสินชี้ขาดว่าสิ่งใดยุติธรรมและดี โดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตกลงเห็นชอบด้วยคณะมนตรีความมั่นคงอาจจะรับการขอ ร้องจากรัฐภาคีหนึ่งใดในกรณีพิพาท ให้กำหนดมาตรการที่จะใช้เพื่อให้คำตัดสินของศาลมีผลบังคับ ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้อำนาจศาลศาลโลก ประกอบด้วยผู้พิพากษารวม 15 ท่าน ซึ่งถือกันว่าเป็น ?สมาชิก? ของศาล และได้รับเลือกตั้งจากสมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมีอำนาจออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระเสรีหลักเกณฑ์การคัด เลือกผู้พิพากษาศาลโลกจะถือตามคุณสมบัติขอผู้พิพากษานั้น ๆ มิใช่ถือตามสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ดี จะมีการระมัดระวังด้วยว่า กฎหมายที่นำมาใช้ในศาลจะต้องมาจากระบบกฎหมายที่สำคัญ ๆ ของโลก ในศาลโลกจะมีผู้พิพากษาที่เป็นชาติเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ ผู้พิพากษาทั้งหลายจะมีสิทธิ์ดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ เป็นเวลา 9 ปี มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งซ้ำได้ และระหว่างที่ดำรงอยู่ในตำแหน่ง จะต้องไม่ประกอบอาชีพการงานอื่นใดทั้งสิ้น [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]
สารเติมแต่งสารเติมแต่งหรือสารเพิ่มคุณภาพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหัวเชื้อ หมายถึงสารเคมีที่ใช้ผสมน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานหรือน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สังเคราะห์ ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติตามต้องการ [ปิโตรเลี่ยม]
Abstract Propertiesคุณสมบัติทางนามธรรม [การแพทย์]
Ampholytesแอมโฟลัยต์, คุณสมบัติเป็นกรดและด่าง [การแพทย์]
Antibody like Activityคุณสมบัติคล้ายสารต่อต้าน [การแพทย์]
Antiepileptic Propertiesคุณสมบัติต้านอาการชัก [การแพทย์]
Antimanic Propertiesคุณสมบัติต้านอาการคลุ้มคลั่ง [การแพทย์]
Antiphagocytic Activityบัคเตรีที่มีโครงสร้างต้านการจับกิน, คุณสมบัติต่อต้านการเก็บกินโดยเม็ดเลือดขาว [การแพทย์]
Antirachitic Propertiesการป้องกันโรคกระดูกอ่อน, คุณสมบัติป้องกันโรคกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Antisepticsยาที่ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์, ยาฆ่าเชื้อ, ยาระงับเชื้อ, แอนติเซพติคส์, มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค, ยาฆ่าเชื้อโรค, ยาทำลายเชื้อ, สารฆ่าเชื้อโรค, สารฆ่าเชื้อ, ฤทธิ์ฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Antithrombogenicคุณสมบัติต่อต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด [การแพทย์]
Application Characteristicsคุณสมบัติด้านการนำไปใช้ได้ดี [การแพทย์]
Bactericides, Highคุณสมบัติการฆ่าเชื้อสูง [การแพทย์]
Bacteriocidalคุณสมบัติในการทำลายเชื้อโรค [การแพทย์]
Binding Propertiesอำนาจการยึดเกาะ, คุณสมบัติในการจับ [การแพทย์]
Biochemical Propertiesคุณสมบัติทางชีวเคมี [การแพทย์]
Blood-Retinal Barrier, Posteriorคุณสมบัติที่ให้สารเฉพาะบางชนิดผ่านไปได้ถึงจอประ [การแพทย์]
Catalytic Propertiesคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยา [การแพทย์]
Centrifugal Propertiesคุณสมบัติแรงเหวี่ยง [การแพทย์]
Cervical Hostility Mucousมูกปากมดลูกมีคุณสมบัติไม่เอื้อต่อเชื้ออสุจิ [การแพทย์]
Characteristicsคุณลักษณะ, ทักษะ, ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Characteristics, Differentialคุณสมบัติต่างๆ [การแพทย์]
Chemotactic Factorsสารที่สามารถเรียกเม็ดเลือดขาว, สารเคมีที่มีอำนาจดึงดูดได้, คุณสมบัติเป็นสารคีโมแทคติค [การแพทย์]
Colligative Propertiesสมบัติคอลลิเกตีฟ, คุณสมบัติที่แปรผันไปตามจำนวนอนุภาค [การแพทย์]
Combined Cycledการรวมคุณสมบัติต่างๆมากำหนดรอบ [การแพทย์]
Combing Propertyคุณสมบัติในการหวี [การแพทย์]
Conductivityการนำ, ความสามารถในการนำ, การนำไฟฟ้า, อำนาจสื่อนำ, คุณสมบัติการนำไฟฟ้า, การนำสัญญาณ [การแพทย์]
Cross Reactionsปฏิกิริยาข้ามพวก, ปฎิกิริยาไขว้กัน, คุณสมบัติคล้ายคลึง, ปฏิกิริยาข้าม, มีปฏิกริยาข้าม, ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม [การแพทย์]
Cycled, Confinedการรวมคุณสมบัติต่างๆมากำหนดรอบ [การแพทย์]
Denaturationการแปลงสภาพ, เสียสภาพธรรมชาติ, การทำลายสภาพธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลง, การแปรสภาพธรรมชาติ, แปรสภาพไปจากธรรมชาติ, การเสียคุณสมบัติ, เลือดเสีย [การแพทย์]
Denaturedเปลี่ยนคุณสมบัติไป [การแพทย์]
Drugs, Neutralสารที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง [การแพทย์]
Elasticityการยืดหยุ่น, ความยืดหยุ่น, คุณสมบัติยืดหยุ่นได้, ความยืดหยุ่น, การยืดหดตัว, ความหยุ่น, ความยืดได้ [การแพทย์]
Electrical Propertiesคุณสมบัติทางไฟฟ้า [การแพทย์]
Esthetics Propertiesคุณสมบัติที่งาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have qualities that are just as important, more important, if I may say so.เเต่คุณมีคุณสมบัติที่สําคัญเท่า รึจะว่าสําคัญกว่าก็ได้ Rebecca (1940)
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ Rebecca (1940)
"She's got the three things that really matter in a wife, " everyone said.ทุกคนพูดว่า "หล่อนมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ สําหรับการเป็นภรรยา" Rebecca (1940)
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
I can't see any surface features.ฉันไม่สามารถดูคุณสมบัติ พื้นผิวใด ๆ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And to help him, he gave him five sacred stones with magical properties.และเพื่อช่วยเขาให้เขา ห้าหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณสมบัติวิเศษ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
There's a loss of initiative, caution, many of the human cognitive functions.มีการสูญเสียคุณสมบัติพื้นฐาน ของมนุษย์ในหลายด้าน Day of the Dead (1985)
If you know someone you feel is qualified to work here.... Yes!และถ้าคุณรู้จักใครที่คิดว่า มีคุณสมบัติพอที่จะทำงานที่นี่... Mannequin (1987)
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า Bloodsport (1988)
- Also qualified in aspects of engineering.- มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในด้านของวิศวกรรม The Russia House (1990)
The quality of my performance?คุณภาพของคุณสมบัติฉันน่ะหรอ? Basic Instinct (1992)
If I don't have what it takes, we'll forget the whole thing.ถ้าผมไม่มีคุณสมบัติพอ เราจะลืมมันไปเลย Cool Runnings (1993)
Believe me, kid, you do not have what it takes.เชื่อฉันสิ ไอ้หนู นายไม่มีคุณสมบัติพอหรอก Cool Runnings (1993)
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว Cool Runnings (1993)
No property. No law.ไม่มีคุณสมบัติ ไม่มีกฎหมาย In the Name of the Father (1993)
- I don't think qualifies.- ฉันไม่คิดว่ามีคุณสมบัติ Pulp Fiction (1994)
You have to be human first. They don't qualify.คุณต้องเป็นมนุษย์คนแรก พวกเขาไม่ได้มีคุณสมบัติ The Shawshank Redemption (1994)
Well, I'm not really qualified to do very much.คือ ผมไม่มีคุณสมบัติทำอะไรนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
That makes me uniquely qualified.นั้นทำให้ฉันมีคุณสมบัติพิเศษ City of Angels (1998)
One is not qualified to run mucks.ตนไม่มีคุณสมบัติที่จะอาละวาดได้ Bicentennial Man (1999)
We must incorporate these features into your design so that you can be the only one of you.เราต้องใส่คุณสมบัติพวกนี้ให้คุณ เพื่อคุณจะได้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น Bicentennial Man (1999)
These Amazonian tribesmen took on traits of the bugs that bit them.ฉันเจอข้อความเกี่ยวกับชาวเผ่าอเมซอน ที่ได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติพิเศษจากพวกแมลงที่ต่อยพวกเขา Metamorphosis (2001)
- I think we have good chemistry.- ผมคิดว่าเรามีคุณสมบัติทางเคมีที่ดี Showtime (2002)
- They don't have our chemistry.- พวกเขาไม่ได้มีคุณสมบัติทางเคมีของเรา Showtime (2002)
Who here can tell me the properties of the Mandrake root?ใครพอจะบอกได้ ถึงคุณสมบัติของแมนเดรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It's true. You possess many of the qualities that Voldemort himself prizes.ใช่แล้วแฮร์รี่ เธอมีคุณสมบัติหลายอย่าง ที่โวลเดอมอร์ต้องการ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I've been telling him all about you.บอกเค้าถึงคุณสมบัติคุณทั้งหมดเลย 21 Grams (2003)
Teacher! What are the requirements?อาจารย์ครับ ต้องมีคุณสมบัติยังไงครับ Crazy First Love (2003)
Requirements?คุณสมบัติเหรอ อืม... Crazy First Love (2003)
Every time I come to your house, there are more people.เรื่องคุณสมบัติ.. เรื่องนี้มันยากที่จะพูดเหรอ? Something About 1% (2003)
Perhaps we weren't specific enough.บางที พวกเราอาจขาดคุณสมบัติบางข้อไปกระมัง Mulan 2: The Final War (2004)
Hey, good choice. That's the ultra 4000.เฮ้ ตาถึงดีนี่ คุณสมบัติชั้นเยี่ยม 4000 Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Hey, by the way, did you guys know that chocolate contains a property that triggers the release of endorphins?เฮ้พวกเธอรู้มั้ยว่าช็อกโกแลตมีคุณสมบัติ กระตุ้นเอนดอฟิน ทำให้คนมีความสุข Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ Pride & Prejudice (2005)
Although I wouldn't consider it, if I didn't think you were qualified.แต่ผมก็ยังไม่พิจารณาเลือกใคร จนกว่าจะเห็นว่าคุณขาดคุณสมบัติ Match Point (2005)
Those happen to be two of men's favorite things.เผอิญนั่นเป็นคุณสมบัติ ที่ผู้ชายชอบน่ะนะ Just Like Heaven (2005)
He says I'm not qualified to be his girlfriend.เขาบอกว่าฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะเป็นแฟนของเขา My Boyfriend Is Type-B (2005)
"The characteristic of this model is that...""คุณสมบัติของคอมรุ่นนี้คือ..." Train Man (2005)
What are the requirements to have a good job?คุณสมบัติของการได้งานดีๆ ทำ Voice (2005)
This may seem abrupt, but I don't have what it takes to be your wife.มันอาจจะดูเร่งรีบเกินไป แต่ข้าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นภรรยาของท่าน Episode #1.42 (2006)
That's a true salesman's attitude.นั่นคือคุณสมบัติของพ่อค้าที่แท้จริง Episode #1.43 (2006)
I told you, Sid. You're not qualified to run a camp.ฉันบอกแล้ว ซิด เธอไม่มีคุณสมบัติพอที่จะตั้งแคมป์หรอก Ice Age: The Meltdown (2006)
What do qualifications have to do with childcare?โอ้ย คุณสมบัติพวกนี้มันเกี่ยวกับ การดูแลเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่กัน Ice Age: The Meltdown (2006)
I am a heartbeat away from qualifying.การเต้นของหัวใจผมต้องมีคุณสมบัติพอ Peaceful Warrior (2006)
Qualifying for what?คุณสมบัติพอสำหรับอะไร Peaceful Warrior (2006)
I gotta do everything I can to make sure that I qualify.ผมก็จะทำทุกอย่างให้ผมแน่ใจได้ว่า ผมจะมีคุณสมบัติพอ Peaceful Warrior (2006)
We got qualifiers in four weeks and you're looking like a worthless piece of shit.เรามีคุณสมบัติพอใน 4 สัปดาห์นี้ และนายก็ดูเหลวไหลมาก ๆ Peaceful Warrior (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณสมบัติ[khunnasombat] (n) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait  FR: qualité [ f ] ; propriété [ f ] ; caractéristique [ f ] ; trait [ m ]
คุณสมบัติพิเศษ[khunnasombat phisēt] (n, exp) EN: special properties ; special option
ลักษณะคุณสมบัติ[laksana khunnasombat] (n, exp) EN: property

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. biting, corrosive, erosive, acidic
acidic(adj) ซึ่งเป็นกรด, See also: ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. acid, biting, corrosive, erosive;
air(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
allotropy(n) คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
asterism(n) คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่ทำให้มีลักษณะคล้ายดาว
attribute(n) คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. quality, property, characteristic
beauty(n) คุณสมบัติที่ดีที่สุด
cachet(n) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
capacitate(vt) ทำให้มีคุณสมบัติพอ
cardinal virtue(n) คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
characterize(vt) ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
charisma(n) คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน, See also: พรสวรรค์, Syn. personal appeal
chemistry(n) คุณสมบัติทางเคมี
conditional(adj) ที่เป็นเงื่อนไข, See also: ที่ต้องมีคุณสมบัติ, Syn. qualified, limited
conductivity(n) คุณสมบัติในการสื่อนำพลังงานได้
devilish(adj) โหดเหี้ยม, See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ, Syn. diabolic, hellish, harmful
disqualification(n) การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม, Syn. unfitness, ineligibility, incapacity
disqualify(vt) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ, See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ, Syn. disable, make unfit, make unqualified
elastomer(n) สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ
eligible(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. acceptable, gualified, suited
equal(n) คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน, Syn. match, parallel
ethyl(n) อนุมูลทางเคมี มีคุณสมบัติไวไฟ, See also: สารเคมีที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน
facility(n) คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ, Syn. extra feature
incapacitate for(phrv) ทำให้ไม่สามารถกระทำ, See also: ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ, Syn. incapacitate from
incapacitate from(phrv) ทำให้ไม่สามารถกระทำ, See also: ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ, Syn. incapacitate for
has(vt) มีคุณสมบัติ, See also: มีลักษณะ
homogeneous(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน, See also: ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน, Syn. similar, uniform
idiosyncrasy(n) ลักษณะเฉพาะ, See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, Syn. pecuiarity, quirk
illustrate(vt) เป็นตัวอย่างของ, See also: เป็นลักษณะของ, มีคุณสมบัติของ
indispose(vt) ทำให้ไม่สามารถ, See also: ทำให้ไม่เหมาะสม, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม, Syn. disable, disqualify, incapacitate, Ant. dispose
ineligible(adj) ซึ่งขาดคุณสมบัติ, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, Syn. inappropriate, unsuitable
inept(adj) ซึ่งขาดความสามารถ, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ, Syn. unfit, inappropriate
inorganic(adj) อนินทรีย์, See also: ซึ่งไม่มคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต, Syn. artificial, chemical, Ant. organic
isomer(n) ธาตุที่มีสารประกอบเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกัน
isotope(n) ไอโซโทป, See also: ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตร
ligneous(adj) ที่มีคุณสมบัติเป็นไม้, Syn. woody
magnetic(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก, See also: เกี่ยวกับเเม่เหล็ก, Syn. magnetized, attractive, Ant. antimagnetic, repulsive
manhood(n) คุณสมบัติของความเป็นชาย (เช่น ความบึกบึน, ความแข็งแรง, ความกล้าหาญ), Syn. machismo, valor
masculine(adj) เกี่ยวกับเพศชาย, See also: เหมือนผู้ชาย, มีคุณสมบัติของผู้ชาย, เป็นชาย, Syn. male, manly, virile
medicinal(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยา, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านการแพทย์, ซึ่งมีคุณสมบัติในทางรักษา, ซึ่งใช้ในการรักษาโรค, Syn. curative, therapeutical, sanative
medicinally(adv) อย่างมีคุณสมบัติเป็นยา
merit(n) ข้อดี, See also: จุดดี, คุณสมบัติที่น่ายกย่อง
mother figure(n) ผู้มีคุณสมบัติเหมือนแม่
octane number(n) ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวการเผาไหม้
ose(adj) เต็มไปด้วย, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติของ
peculiarity(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ
peer(n) ผู้เท่าเทียมกัน (ด้านความสามารถ คุณสมบัติ อายุ สถานภาพ), Syn. associate, colleague, comrade
periodic law(n) กฎทางเคมีที่แบ่งธาตุออกตามคุณสมบัติเป็นกลุ่มๆ
physical chemistry(n) เคมีศึกษาคุณสมบัติสัมพันธ์ระหว่างทางฟิสิกส์และทางเคมีของสาร, See also: วิชาเคมีกายภาพ
polarity(n) คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง, Syn. duality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า, ถือเอา, อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider, quality ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ archive แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ read only แฟ้มที่ไม่แสดงตัว hidden และแฟ้มระบบ system หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่, การดำรงอยู่, ชีวิต, สาร, ธรรมชาติ, สิ่งมีชีวิต, บุคคล, พระเจ้า (Being) , ธาตุแท้, คุณสมบัติ, Syn. existence, creature
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล, คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้, สิ่งที่เป็นสาเหตุ
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร, อักขระ, อุปนิสัย, คุณสมบัติ, ลักษณะพิเศษ, หลักความประพฤติ, ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี, ชื่อเสียงที่ดี, เกียรติคุณ, ฐานะตัวในเรื่อง, บทบาทในละครหรือภาพยนตร์, สัญลักษณ์, See also: characterisation, characterization n.
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ, รักเกียรติ, โอบอ้อมอารี, ให้เกียรติสตรี) , ระบบอัศวิน, กลุ่มอัศวิน, การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี, ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน, ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน, มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน, ภาษาตระกูลเดียวกัน, สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) , เพียงพอ, Syn. capable, able
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด, ผลิตผล, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ภาพประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง, การเกิดเป็นสารประกอบ, การตกลงกัน, การประนีประนอม, ข้อตกลง, การจัดเรียงตัวพิมพ์, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า, ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น
cr/lf<คำย่อ>เป็นคำอธิบายคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ CR ย่อมาจาก Carriage Return หมายถึงการสิ้นสุดบรรทัด เครื่องพิมพ์จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ ส่วน LF ย่อมาจาก Line Feed หมายถึงว่าเครื่องพิมพ์จะเลื่อนกระดาษให้ด้วย (เครื่องพิมพ์บางเครื่องจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม.
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์, ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality, talent, art
data fileแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานบันทึกแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็นของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน, ความประณีต, ความอ่อนช้อย, คุณสมบัติที่แตกง่าย, ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง, ความอ่อนแอ, ความแคล่วคล่อง, ความยากที่จะจัดการ, ความลำบาก., Syn. modesty
disqualifyvt. ตัดสิทธิ, ทำให้ไม่เหมาะสม, ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate
ds/dd(ดีเอส /ดีดี) ย่อมาจาก double-sided/double density (แปลว่า บันทึกสองหน้าและจุสองเท่า) ใช้บอกคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลของจานบันทึกว่า สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้าและมีความจุเป็นสองเท่า
eeprom(อีอีพร็อม) ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory (แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
electronically erasable pelectronically erasable programmable read only memory หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ตัวย่อว่า EEPROM (อ่านว่าอีอีพร็อม หรือบางทีอ่านว่า อีพร็อมก็ได้) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
file(ไฟลฺ) { filed, filing, files } n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร, ปึกเอกสาร, เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง, หมวดเอกสาร, แถวเรียง, ตารางเรียง, ตะไบ, คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม, เก็บเอกสาร, ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง, ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล, พรสวรรร์, ความฉลาดพิเศษ, คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม, ความหลักแหลม, ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance, gift, Ant. idiot -pl. geniuses, genii
hdabbr. hearingdistance, hodgkin's disease, heart disease, hemodialysis <คำย่อ>เอชดี <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า high density แปลว่า ความหนาแน่นสูง ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
high densityความหนาแน่นสูงใช้ตัวย่อว่า HD (อานว่า เอชดี) ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
high resolutionความละเอียดสูงมีความคมชัดใช้บอกคุณสมบัติของจอภาพ และเครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงรูปภาพ และตัวอักขระต่าง ๆ ได้คมชัดมากดู low resolution เปรียบเทียบ
homeostasisn. ภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใน, ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมีและฟิสิกส์ของเหลวในร่างกาย, See also: homeostatic adj.
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, นิสัยเฉพาะ, สำนวนเฉพาะ, การตอบสนองเฉพาะ, การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk, trick
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability
incompetence(อินคอม' พิเทินซฺ) n. การไร้ความสามารถ, ความไม่เหมาะสม, การขาดคุณสมบัติ., See also: incompetency n., Syn. ineptitude, inability, Ant. competence
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable, Ant. competent
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล, สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness
ineligible(อินเอล'ลิจิเบิล) adj. ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการรับเลือก, ขาดคุณสมบัติ, ไม่สมควรที่จะ ได้รับเลือก., See also: ineligibility, ineligibleness n.
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
kind(ไคดฺ) n. ชนิด, จำพวก, ประเภท, กลุ่ม, พรรคพวก, พันธุ์, ลักษณะ, คุณสมบัติ, แบบ, รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน, เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา, ปรานี, ใจดี, หวังดี, เมตตา

English-Thai: Nontri Dictionary
attribute(n) คุณลักษณะ, คุณสมบัติ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ, โดยมีลักษณะเฉพาะ, โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
charisma(n) พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติพิเศษ
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์, ตัดสิทธิ์, ห้าม, ทำให้ขาดคุณสมบัติ
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก, อัตสังขาร, คุณสมบัติเฉพาะ
incapacity(n) ความไม่สามารถ, ความทุพพลภาพ, ความเสียหาย, การขาดคุณสมบัติ
incompetence(n) การไร้ความสามารถ, การขาดคุณวุฒิ, การขาดคุณสมบัติ
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ, ขาดคุณสมบัติ
ineligible(adj) ไม่เหมาะ, ไม่น่าเลือก, ไม่มีสิทธิ์, ไม่มีคุณสมบัติ
kind(n) ชนิด, จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, แบบ, พันธุ์, คุณสมบัติ
property(n) ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, กรรมสิทธิ์
qualification(n) คุณสมบัติ, คุณวุฒิ, ข้อจำกัด, ข้อแม้, ใบสุทธิ, ประกาศนียบัตร
qualified(adj) มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิ, มีเงื่อนไข, มีสิทธิ
qualify(vi) มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิ, มีความเหมาะสม
qualify(vt) ปรับตัว, แก้ไข, ทำให้เหมาะสม, ทำให้มีคุณสมบัติ
qualitative(adj) เกี่ยวกับคุณสมบัติ, เกี่ยวกับคุณลักษณะ, เกี่ยวกับคุณภาพ
unfit(adj) ไม่เหมาะ, ไม่มีคุณสมบัติ, ไม่สมบูรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Athame[อธาเม] (uniq) มีดสั้นสองคม ทั้งซ้ายและขวา มีด้ามจับสีดำ ที่สำคัญคือนิยมใช้ คาสวงกลมและลบล้างด้วย คุณสมบัติสามารถนำดาบเวทย์ใช้แทนกันได้ เป็นอุปกรณ์ ธาตุไฟ สำหรับหลายๆธรรมเนียม
be called to the barมีคุณสมบัติเป็นทนายความ
Benesh Notation[เบเนช โนเทชั่น] (n) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ใช้สำหรับการเต้นบัลเลต์ เป็นระบบที่นิยมและแพร่หลายสำหรับผู้ที่เรียนศิลปะการเต้นบัลเลต์ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับระบบของลาบาน (Labanotation) แต่จะนิยมใช้ระบบเบเนชในการจดบันทึกท่าเต้นรำของบัลเลต์มากกว่า, See also: Labanotation, Syn. Dance Notation
idiosyncrasy(n) [ N ] ลักษณะเฉพาะ, See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, See also: quirk, Syn. peculiarity
Labanotation[ลาบานโนเทชั่น] (n) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างด้วยสัญลักษณ์ รู้จักในนาม "โน้ตนาฏศิลป์ระบบลาบาน" โดยเป็นระบบที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติในการบันทึกท่าเต้นรำได้ละเอียดลออที่สุด เป็นระบบที่คิดค้นโดย Rudolf Laban ชาวฮังกาเรียน
minimum system requirement(n) คุณสมบัติขั้นต่ำของระบบ
perform(n) 1.กระทำ, ปฏิบัติ, ประกอบ, ปฏิบัติตาม(สัญญา) 2.แสดง(ละคร), การแสดง 3.(เครื่อง) เดิน, การเดินของเครื่อง 4.คุณสมบัติในการใช้ของเครื่องใดๆ
up-selling(n) เป็นภาษาการตลาด หมายถึง การแนะนำเพื่อขายสินค้า หรือ บริการ ที่มีราคาสูงกว่าให้แก่ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อสินค้า (หรือ บริการ) ส่วนมากจะเป็นสินค้า (หรือ บริการ) ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า หรือ ดีกว่า สินค้า (หรือ บริการ) ที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจเลือก, See also: up-sales

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
極性[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง
導電性[どうでんせい, doudensei] n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] TH: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ  EN: specification

German-Thai: Longdo Dictionary
Eigenschaft(n) |die, pl. Eigenschaften| คุณสมบัติ
erforderlich(adj) ที่จำเป็น, สำคัญ เช่น erforderliche Qualifikation คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี, See also: nötig, Syn. notwendig
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charakterzug { m }; Zug { m }; Eigenschaft { f }; Merkmal { n } | Charakterzüge { pl }; Züge { (n) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top