Search result for

*คืบหน้า*

(94 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คืบหน้า, -คืบหน้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืบหน้า[V] progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. รุดหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: งานก่อสร้างโครงการนี้ไม่คืบหน้าเลย
ความคืบหน้า[N] progress, See also: advance, headway, proceeding, Syn. ความก้าวหน้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนให้สารวัตรทราบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืบหน้าก. ก้าวหน้า เช่น ข่าวคืบหน้า ทำงานไม่คืบหน้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Progress reportรายงานความคืบหน้า

รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา

ในแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ วช. 4 ก) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดหัวข้อต่าง ๆ ในรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

2. รายนามหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

3. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท … ประจำปี … จำนวนเงิน … เริ่มทำการวิจัยเมื่อ … ถึง …

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ (โดยสรุป)

(2) สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการ กับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

(3) รายละเอียดเพิ่มเติมของการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แนบบทความเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการวิจัยระหว่างดำเนินการ ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ว หรือบทความที่จะนำเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)

(4) งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ

(5) งานตามโครงการที่จะทำต่อไป

(6) คำชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา (ถ้ามี)

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย. Available at : http://www.riclib.nrct.go.th/link/info/researchwrite.pdf. Accessed June 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on the Environmentการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อหารือ กำหนดนโยบาย และติดตามผลความคืบหน้าของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Hazeการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน " จัดขึ้นตามความจำเป็นและด้วยความเห็นชอบของทุกประเทศสมาชิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อาเซียนด้านปัญหาหมอกควัน " [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technologyการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อหารือ กำหนดนโยบาย และติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยในช่วงกลางระหว่างสามปีดังกล่าวจะมีการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการด้วย " [การทูต]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
advance curveadvance curve, กราฟน้ำคืบหน้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
advance phaseadvance phase, ช่วงน้ำคืบหน้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Labor, Progress ofการก้าวหน้าของการคลอด, ความก้าวหน้าของการคลอด, ความคืบหน้าของการเจ็บครรภ์คลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do I get a progress report?ไง ฉันอยากรู้ความคืบหน้า Chuck in Real Life (2008)
If that isn't progress...ถ้านั่นไม่คืบหน้า... Dying Changes Everything (2008)
I'll call you as soon as I know anything.ชั้นจะรีบโทรหาเธอ เมื่อมีอะไรคืบหน้าละกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
People are writing in wondering about her.พวกคนในเนทต่างพากันไม่พอใจ เพราะเราไม่ยอมให้ความ คืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย Scandal Makers (2008)
I'm a HAM radio operator and I think I may be overhearing a robbery in progress.และผมคิดว่าผมบังเอิญได้ยิน เรื่องความคืบหน้าของการปล้น The Bank Job (2008)
What could have possibly happened?บางทีอาจจะมีความคืบหน้าก็ได้นะ? The Kingdom of the Winds (2008)
Stick to your patients, and their progresses. That's it.แค่คุยกับคนไข้ของคุณ และหาความคืบหน้า แค่นั้นพอ Passengers (2008)
It was good, but there's nowhere for it to go.นั่นมันดี แต่ว่ามันจะไม่คืบหน้าไปกว่านี้ New York, I Love You (2008)
No developments, no leads, no progress, endless cups of bush tea.ไม่พัฒนาไม่นำไปสู่ ไม่มีความคืบหน้า ถ้วยชาบุซที่ไม่รู้จบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And have you had a breakthrough?และคุณมีความคืบหน้าหรือยังค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
My thinking is progressing, but not yet to the point of breakthrough.ความคิดของฉันคือความคืบหน้า แต่ไม่ใช่ประเด็นของความคืบหน้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We appreciate your patience.เมื่อมีความคืบหน้าใดๆ Death Note: L Change the World (2008)
See? There's progress. That's great.เห็นไม๊ มีความคืบหน้า เยี่ยมเลย Taken (2008)
This just in to the Eyewitness News room and this is the latest development.นี่คือ ข่าวจากพยานรู้เห็น และนี่คือความคืบหน้าล่าสุด The Happening (2008)
Mestas: I want an update.ฉันต้องการความคืบหน้า Hell or High Water (2008)
As soon as... I find out.ทันทีที่ผมได้อะไรคืบหน้า Safe and Sound (2008)
But nothing so far.แต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้า Safe and Sound (2008)
Hey, any news?เฮ้ คืบหน้ามั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
Please keep me informed of your progress, General.ได้โปรดแจ้งความคืบหน้าให้รู้ด้วย ท่านนายพล G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We need to show progress.เราต้องแสดงความคืบหน้า Chapter Three 'Building 26' (2009)
Do we have any response from the White House?เรามีความคืบหน้าจากทำเนียบขาวมั้ย Chapter Three 'Building 26' (2009)
Because you'll never find your dad.เราต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า Chapter Five 'Exposed' (2009)
- For today, our topic that's a developing story for you, we will bring you any new information as we get it...เราจะจับตาดูสถานการณ์ต่อไป ถ้ามีความคืบหน้าอะไร เราจะรายงานโดยทันทีค่ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sorry, we don't know anything yet.เสียใจด้วย เรายังไม่มีอะไรคืบหน้า Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
With real-time updates.รับทราบเป็นระยะเมื่อมีความคืบหน้า Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
This is exactly what we've been working toward, madam president.นี่เป็นความคืบหน้าของเราครับ ปธน. Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
- Nothing yet. - I don't need updates on the hour.ยังไม่มีอะไรเลย / ผมไม่ต้องการความคืบหน้าทุกชั่วโมง Prison Break: The Final Break (2009)
Are there any leads on the stolen ring?มีอะไรคืบหน้าเรื่องแหวนที่ถูกขโมยมั๊ย? Hey! Mr. Pibb! (2009)
you making any progress on that frobisher thing?มีความคืบหน้าเกี่ยวกับโฟรบิเช่อร์บ้างไหม New York Sucks (2009)
But we're getting somewhere.เราจะได้คืบหน้าบ้าง New York Sucks (2009)
Thanks for the heads up.ขอบคุณที่บอกความคืบหน้า New York Sucks (2009)
Any progress with lonnie samble?มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับ ลอนนี่ แซมเบิลมั้ย? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I'll call you as soon as I find anything else out.ฉันจะโทรหาคุณทันทีที่มีอะไรคืบหน้านะคะ Orphan (2009)
I would say you're making progress.ผมคงต้องพูดว่าคุณทำให้มันคืบหน้า Law Abiding Citizen (2009)
What do you got for me?นายมีความคืบหน้าอะไรรายงานฉัน Seven Thirty-Seven (2009)
Tyno, Michvanilly We've made such headway with your treatments that now it's time we talked about sealing the deal.unwell เรารักษาคุณมีความคืบหน้าไปอย่างมาก แต่ครั้งนี้เราจะคุยกันเรื่อง ร่วมผนึกกำลังการมีส่วนร่วม Mandala (2009)
- Bring me up to speed on Salamanca.- บอกความคืบหน้าผมเรื่องซาลามันกาสิ Breakage (2009)
No takers so far?ยังไม่คืบหน้าอีกไกลใช่ไหม Breakage (2009)
Call me as soon as you find something.โทรมาละกันหากได้อะไรคืบหน้า The No-Brainer (2009)
I - I will call you if i hear anything.ฉันจะโทรหานะ ถ้ามีอะไรคืบหน้า Demonology (2009)
We'll keep the public informed of any leads.เราจะให้ข้อมูลอีกครั้งถ้ามีความคืบหน้าอะไร A Shade of Gray (2009)
And Dave's plan moved forward. - This is gonna be fun.แล้วแผนการของเดฟก็คืบหน้า นี่มันต้องสนุกแน่ ๆ The Story of Lucy and Jessie (2009)
"nothing yet on 'lonely boy,'ไม่มีอะไรคืบหน้าเรื่องหนุ่มขี้เหงา Gone with the Will (2009)
What's new?มีอะไรคืบหน้ามั่ง? Remains of the J (2009)
I understand things are going rather slowly with the stabbing of the pensioner?ผมเข้าใจว่าเรื่องคดีที่แทงคนแก่กินบำนาญ ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ใช่ไม๊? Harry Brown (2009)
Anything?มีอะไรคืบหน้าไหม VS. (2009)
And what information was compromised?แล้วมีข้อมูลอะไรคืบหน้าไหม? The Mother Lode (2009)
But keep a close eye on the asset until we have further information.แต่จับตาดูทรัพย์สินไว้อย่างไกล้ชิด จนกง่าเราจะได้รายงานคืบหน้า Chuck Versus the Beefcake (2009)
There has been a new development in the Panda Bay assassination.มีความคืบหน้าใหม่ ในการฆาตกรรมแพนด้าเบย์ Cowboys and Indians (2009)
What's your progress, Skywalker?เจ้าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว สกายวอล์คเกอร์? Liberty on Ryloth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืบหน้า[v.] (kheūpnā) EN: progress   
ความคืบหน้า[n.] (khwām kheūpnā) EN: progress ; state state of things ; present state of affairs   FR: état d'avancement [m]
รายงานความคืบหน้า[n. exp.] (rāi-ngān khwām kheūpnā) EN: progress report   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[VT] ก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า
advance[VI] คืบหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า, Syn. develop, improve
advancement[N] การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, ความเติบโต, ความคืบหน้า, ความรุ่งโรจน์
forward[ADV] ก้าวหน้า, See also: คืบหน้า
gain on[PHRV] คืบหน้ากว่าคู่แข่ง (ทางธุรกิจ), See also: มีภาษีดีกว่าคู่แข่ง, Syn. gain upon
gain upon[PHRV] คืบหน้ากว่าคู่แข่ง (ทางธุรกิจ), See also: มีภาษีดีกว่าคู่แข่ง, Syn. gain on
grind on[PHRV] ยืดเยื้อ, See also: คืบหน้าไปทีละน้อยแต่แน่นอน
gait[N] ความเร็วในการเคลื่อนที่, See also: ความคืบหน้าในการดำเนินงาน, Syn. motion, movements
headway[N] ความคืบหน้า, See also: ความก้าวหน้า, Syn. advance, progress, progression, Ant. regression, retrogression, setback
progress[VI] ก้าวหน้า, See also: คืบหน้า, รุดหน้า, Syn. advance, grow, Ant. retreat
progressively[ADV] อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย, See also: อย่างค่อยๆ คืบหน้า, Syn. consecutively, gradually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
progress(โพร'เกรส) n. ความก้าวหน้า,การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญ,การเดินหน้า,การคืบหน้า -Phr. (in progress เดินหน้า คืบหน้า) vi. (โพรเกรส') ก้าวหน้า,เดินหน้า,คืบหน้า, Syn. advance
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.

English-Thai: Nontri Dictionary
forereach(vt) ได้เปรียบ,คืบหน้า,ก้าวหน้า,เดินหน้า
further(vt) ส่งเสริม,ทำให้คืบหน้า,ต่อไป,ทำให้ก้าวหน้า,ผลักดัน
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
progress(vi) ก้าวหน้า,เจริญ,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,เดินหน้า
progressive(adj) ซึ่งก้าวหน้า,ซึ่งเจริญ,ซึ่งคืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ดีขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
進度[しんど, shindo] (n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
進捗[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
快調[かいちょう, kaichou] (อยู่ใน)สภาพดี อาการดี ความคืบหน้าไปด้วยดี ความราบรื่น
運ぶ[はこぶ, hakobu] แบก ขน(ของ) ลาก(พู่กัน) เดินเรื่อง คืบหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
進める[すすめる, susumeru] Thai: ต่อให้คืบหน้า English: to advance (vt)
進む[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top