Search result for

*คำสั่งสอน*

(60 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำสั่งสอน, -คำสั่งสอน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสั่งสอน[N] doctrine, See also: teaching, instruction, Syn. คำสอน, คำอบรม, Example: เขายึดพระพุทธพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ, Count unit: ข้อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อก. เห็นตามด้วย เช่น เด็ก ๆ ควรเชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่, มั่นใจ, ไว้ใจ, เช่น ฉันเชื่อว่าลูกจ้างคนนี้ดูแลการเงินแทนฉันได้
ตรีปิฎกน. ไตรปิฎก, พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี ๓ ปิฎก คือ พระวินัย เรียก วินัยปิฎก พระสูตร เรียก สุตตันตปิฎก พระอภิธรรม เรียก อภิธรรมปิฎก.
ไตรปิฎก(-ปิดก) น. พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มี ๓ ปิฎก คือ พระวินัย เรียก วินัยปิฎก พระสูตร เรียก สุตตันตปิฎก พระอภิธรรม เรียก อภิธรรมปิฎก, ใช้ว่า ตรีปิฎก ก็ได้.
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะคำสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า
นอกครูก. ประพฤติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์, ประพฤติไม่ตรงตามแบบฉบับที่นิยมกันมา.
ปฏิบัติบูชาน. การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน, คู่กับ อามิสบูชา ซึ่งเป็นการบูชาด้วยสิ่งของ.
ปาฏิหาริย์(-ติหาน) น. สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, มี ๓ อย่าง คือ ๑. อิทธิปาฏิหาริย์ = ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ = การดักใจเป็นอัศจรรย์ หมายถึง การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ = การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์.
ราโชวาทน. คำสั่งสอนของพระราชา ใช้ว่า พระบรมราโชวาท.
ว่าง่าย, ว่านอนสอนง่ายก. อยู่ในโอวาท, เชื่อฟังคำสั่งสอนโดยดี.
ว่ายาก, ว่ายากสอนยากว. ดื้อดึง, ไม่อยู่ในโอวาท, ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอน.
ศาสน-, ศาสนา(สาสะนะ-, สาดสะนะ-, สาดสะหฺนา) น. ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือแสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลกเป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ.
ศาสนธรรมน. คำสั่งสอนในศาสนา เช่น ศาสนิกชนควรปฏิบัติตามศาสนธรรมในศาสนาของตน.
ศาสน์น. คำสั่ง, คำสั่งสอน, โดยปริยายหมายถึง พระราชหัตถเลขาทางราชการและลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช เช่น พระราชศาสน์ สมณศาสน์.
ศิษย์นอกครูน. ศิษย์ที่ประพฤติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่ประพฤติไม่ตรงตามแบบฉบับที่นิยมกันมา.
สัตถุศาสนาน. คำสั่งสอนของพระศาสดา คือพระพุทธศาสนา.
สาสน, สาสน-, สาสน์, สาส์น(สาน, สาสะนะ-, สาดสะนะ-, สาด, สาน) น. คำสั่ง, คำสั่งสอน, เช่น สาสนธรรม
สาสนธรรมน. คำสั่งสอนทางศาสนา.
สาสนา(สาดสะหฺนา) น. ศาสนา, คำสั่งสอนของศาสดา.
หัวล้านนอกครูน. ผู้ที่ปฏิบัติผิดแผกไปจากคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือแบบแผนที่นิยมกันมา.
อนุสาสนี(อะนุสาสะนี) น. คำสั่งสอน.
อนุสาสนีปาฏิหาริย์น. การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์, เป็นปาฏิหาริย์อย่าง ๑ ในปาฏิหาริย์ ๓ ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์.
อามิสบูชาน. การบูชาด้วยสิ่งของ, คู่กับ ปฏิบัติบูชา ซึ่งเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน.
อุปเทศคำสั่งสอน, คำชี้แจง, คำแนะนำ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been meaning to ask, because I'm the producer, right?และทำตามคำสั่งสอน ขั้นพื้นฐานที่แสนกล้วยๆ โง่เกินไปที่จะ... Down (2009)
Your instruction made possible reunion with my wife.คำสั่งสอนของท่าน ทำให้ข้ามีโอกาสได้เจอกับเมียข้า Delicate Things (2010)
There are kids earnestly awaiting your lessons.ยังมีเด็กที่รอคำสั่งสอนของอาจารย์ God of Study (2010)
I'm going to be relying on you a lot, so I might be nagging or preachingผมจะต้องพึ่งพาคุณมาก, บางทีแม้แต่คำสั่งสอนและดุด่า Episode #1.4 (2011)
Because for all your preaching, and all your praying in our house, you were God.เพราะคำสั่งสอนของพ่อ คำสวดภาวนาของพ่อ ในบ้านของเรา พ่อคือพระเจ้า Episode #1.3 (2012)
What I don't need is to be lectured by a dwarf with a bad attitude.สิ่งที่ข้าไม่ต้องการ ก็คือคำสั่งสอนจากคนแคระ ที่คิดแต่แง่ลบ Heart of Darkness (2012)
Taken under advisement.ยินดีรับคำสั่งสอนค่ะ Guadalajara Dog (2013)
You know, maybe this sermon would have a little bit more credibility if you weren't so lit right now.คุณรู้ว่าบางทีคำสั่งสอนนี่อาจจะ น่าเชื่อถือกว่านี้ ถ้าคุณไม่เมาไปแล้วอะนะ The Return (2015)
Going to church, reading the Bible and believing in Jesus, brother - that's your ticket.เข้าโบสถ์ อ่านพระคัมภีร์ จงเชื่อในคำสั่งสอนของพระเยซู ไอ้น้องชาย นั่นต่างหากคือตั๋วสู่ความสำเร็จ คือตั๋วสู่ความสำเร็จ 21 Grams (2003)
I don't need a lecture from a man wearing a skirt!ผมไม่อยากฟังคำสั่งสอน จากผู้ชายที่ใส่กระโปรงหรอกนะ Love So Divine (2004)
- Of course it understands the words of the Lord.-แน่นอน ฉันเข้าใจคำสั่งสอนของพระเจ้า An American Haunting (2005)
Before the Bride fetching ceremony starts and lecture him on the Ancestors sayings.ก่อนจะรับพิธี เจ้าสาวจะต้องรับฟังคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่ Episode #1.3 (2006)
A note for a sermon.โน๊ตคำสั่งสอน Loving Annabelle (2006)
And when we were alone, he gave us a family.แม้เค้าจะจากเราไป แต่คำสั่งสอนของเค้าจะยังคงอยู่กับเรา X-Men: The Last Stand (2006)
Guard the teachings and... practice well.จดจำรักษาคำสั่งสอนนี้ไว้ และ หมั่นฝึกฝนให้จงดี Milarepa (2006)
I tried to throw it away, but I couldn't.พ่อคิดว่าในคำสั่งสอนทั้งหมดนั้น พ่ออาจจะลืมบอกไปว่าพ่อรักลูกมากแค่ไหน You Are My Everything (2008)
How far from god's word must we have strayed for there to be the need to invent a job called child victim interview expert?เราต้องอยู่ห่างจากคำสั่งสอน ของพระเจ้าแค่ไหนถึงจะต้องมี ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการไต่สวนเด็กที่เป็นเหยื่อได้? Minimal Loss (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสั่งสอน[n. exp.] (khamsang søn) EN: doctrine ; teaching ; instruction   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat in[PHRV] สอนด้วยการบังคับ, See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน, Syn. hammer in
deprogram[VT] ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ, See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ, Syn. deprogramme
evangel[N] เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น), Syn. gospel
evangel[N] เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล, Syn. gospel
evangelic[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุด ในคัมภีร์ไบเบิล )ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุคและจอห์น), Syn. evangelical
evangelical[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น), Syn. evangelic
precept[N] คำสั่งสอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doctrinal(ดอค'ทรินัล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เกี่ยวกับคำสั่งสอน,เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนา., See also: doctrinality n. ดูdoctrinal
doctrine(ดอค'ทริน) n. หลัก,ทฤษฎี,คำสั่งสอนศาสนา,ลัทธิ (tenet,dogma,precept)
gospel(กอส'เพิล) n.,adj. คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์,ลัทธิหรือความเชื่อที่มีความสำคัญมาก.
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
precept(พรี'เซพทฺ) n. การอบรม,การสั่งสอน,คำสั่งสอน,ศีล,ภาษิต,ธรรมะ,คติพจน์,กฎ,หนังสือคำสั่ง, Syn. maxim,writ,directive
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต

English-Thai: Nontri Dictionary
gospel(n) คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว
homily(n) คำเทศน์, คำสั่งสอน, คำตักเตือน
precept(n) กฎ,คำสั่งสอน,ธรรมะ,ศีล,ภาษิต,การอบรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
福音[ふくいん, fukuin] Thai: คำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้า English: Word of God

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top