ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คำร้อง*

   
147 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำร้อง, -คำร้อง-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่าคำร้องmotion fee

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้อง[N] petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count unit: ข้อ, ฉบับ, Thai definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องขอ[N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ยื่นคำร้อง[V] file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องทุกข์[N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
การยื่นคำร้อง[N] filing a petition, See also: presenting a petition, filing a complaint, applying a motion, Example: การยื่นคำร้องต่อหน่วยงานรัฐไม่ได้รับการตอบสนอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำร้องน. คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง.
คำร้องน. คำประพันธ์สำหรับขับร้อง, เนื้อร้อง หรือ บทร้อง ก็ว่า.
คำร้องทุกข์น. การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ.
กรรตุสัญญา(กัดตุ-, กันตุ-) คำนำหน้านามหรือสรรพนามเป็นเครื่องหมายแสดงว่าคำนามหรือสรรพนามนั้นเป็นอาลปนะ เช่น ดูก่อนอานนท์ ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย, บางทีอาจเป็นคำร้องเรียกลอย ๆ โดยละเครื่องหมายนั้นไว้ก็ได้ เช่น อานนท์ ท่านผู้ฟังทั้งหลาย.
คำคู่ความน. บรรดาคำฟ้อง คำให้การหรือคำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาล เพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ.
จ๋าคำลงท้ายคำร้องเรียก เช่น หนูจ๋า.
เจ้าข้าคำร้องบอกกล่าว.
เฉดว. คำร้องไล่หมา.
เฉิบ, เฉิบ ๆว. คำร้องบอกจังหวะในการเต้นหรือรำ, มีท่าทางเนิบ ๆ เป็นจังหวะ เช่น รำเฉิบ ๆ เดินเฉิบ ๆ พายเรือเฉิบ ๆ, ใช้ประกอบคำอื่นมีความหมายไปในทางที่มีอาการประหนึ่งว่าเป็นเช่นนั้น เช่น นั่งสบายใจเฉิบ.
ซั้ว ๑ว. คำร้องตวาดเสียงดังอย่างนั้น เป็นเสียงสำหรับไล่ไก่เป็นต้น.
ฎีกาคำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ฎีกาก. ยื่นคำร้องขอหรือคำคัดค้านต่อศาลฎีกา เช่น คดีนี้จะฎีกาหรือไม่.
ตีนโรงตีนศาลว. เรียกผู้ที่หารายได้โดยรับจ้างเขียนคำร้อง กรอกเอกสารบางอย่าง เป็นต้น ตามศาลยุติธรรม ว่า พวกตีนโรงตีนศาล.
ถอนคำฟ้อง, ถอนฟ้องก. ยื่นคำร้องหรือคำบอกกล่าวต่อศาลแสดงความประสงค์ว่าจะไม่ดำเนินคดีที่ยื่นฟ้องไว้อีกต่อไป ในคดีแพ่งและคดีปกครองเรียกว่า ถอนคำฟ้อง ในคดีอาญาเรียกว่า ถอนฟ้อง.
เนื้อร้องน. คำประพันธ์สำหรับขับร้อง, คำร้อง หรือ บทร้อง ก็ว่า.
บทร้องน. คำประพันธ์สำหรับขับร้อง, คำร้อง หรือ เนื้อร้อง ก็ว่า.
แบบพิมพ์น. กระดาษพิมพ์ที่เป็นแบบสำหรับกรอกข้อความ หรือทำเครื่องหมายตามที่กำหนดหรือที่ต้องการ เช่น แบบพิมพ์คำร้อง.
ฟ้อนแพนน. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่งหรือมากกว่า แต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอินประกอบคำร้องและดนตรี, ฟ้อนลาวแพน หรือ รำลาวแพน ก็เรียก.
ฟ้อนลาวแพนน. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่งหรือมากกว่า แต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอินประกอบคำร้องและดนตรี, ฟ้อนแพน หรือ รำลาวแพน ก็เรียก.
ร้องสอดก. การที่บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความยื่นคำร้องต่อศาลด้วยความสมัครใจของตนเองขอเข้ามาเป็นคู่ความ หรือบุคคลที่ถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี.
รำลาวแพนน. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่งหรือมากกว่าแต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอินประกอบคำร้องและดนตรี, ฟ้อนแพน หรือ ฟ้อนลาวแพน ก็เรียก.
ละครลิงน. ละครที่ใช้ลิงแสดง โดยทำท่าทางไปตามคำร้องของผู้บอกบท มักเล่นเรื่องพระรถเมรีและจันทโครบ.
สมโพธน์น. คำร้องเรียก, คำอาลปนะในไวยากรณ์.
เหวย ๆอ. คำร้องเรียกแสดงว่ามีอำนาจหรือแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นต้น เช่น เหวย ๆ เจ้าเด็กน้อย.
อีหลัดถัดทาน. ส่วนหนึ่งแห่งคำร้องในการเล่นโมงครุ่มซึ่งเป็นมหรสพชนิดหนึ่งของหลวง โดยคนตีฆ้องจะร้องว่า “อีหลัดถัดทา”.
อุทธรณ์(อุดทอน) ก. ยื่นฟ้องหรือยื่นคำร้องต่อศาลสูงคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น
อุทธรณ์ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionคำร้องทุกข์, เรื่องราวร้องทุกข์ [ดู complaint] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
papers, secondเอกสารประกอบ (คำร้องขอแปลงสัญชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rights, petition ofคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requestคำขอ, คำร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppliantผู้ยื่นคำร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second papersเอกสารประกอบ (คำร้องขอแปลงสัญชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral requestคำร้องขอด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application by motionคำขอโดยทำเป็นคำร้อง (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion๑. ญัตติ๒. คำร้อง, คำขอ (ต่อศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion๑. ญัตติ (ก. ทั่วไป)๒. คำร้อง, คำขอ (ต่อศาล) (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caveatคำเตือน, คำร้องขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faint pleaderการยื่นคำร้องเท็จ (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory motionคำร้องระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party complaintคำร้องทุกข์กล่าวหาบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
No Objection Certificateเป็นเอกสารรับรองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องสำหรับบุคคลที่จะนำเอกสารนี้ไปใช้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามคำร้องขอของรัฐบาล ปากีสถาน หรือใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งตาม ที่ต่างประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด กรณีนักศึกษาไทยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน แต่ภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ของสหรัฐอเมริกา [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the United States would never-- if the president-- that's how it will always be.สหรัฐอเมริกา จะไม่ปฏิเสธ คำร้องขอของประธานาธิบดี ตามนั้น ชัดเจนมั้ยครับ? Spies Like Us (1985)
File a grievance with the Economic Office. It's your right.ยื่นคำร้องกับกระทรวงซิ Schindler's List (1993)
At Marsellus's request.ตามคำร้องขอของ Marsellus Pulp Fiction (1994)
-He's gonna organize an official complaint.เขาจะทำคำร้องต่อทางการขึ้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-A complaint?คำร้องเหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And who's gonna read this petition?แล้วใครจะอ่านคำร้องอันนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You're the one who refused to sign a petition against the Vietnam War.ป๊าก็คือคนนึงที่ไม่ยอมลงชื่อ ในคำร้องต่อต้านสงความเวียดนาม The Dreamers (2003)
Poets don't sign petitions. They sign poems.นักเขียน ไม่เขียนคำร้อง เขาเขียนบทประพันธ์ The Dreamers (2003)
A petition is a poem.คำร้องก็คือบทประพันธ์แบบนึง ใช่! The Dreamers (2003)
Yes! And a poem is a petition. Thank you, but I'm not gaga yet.บทประพันธ์ก็คือคำร้องด้วย ขอบใจ แต่ป๊าก็ยังไม่ได้บ้าขนาด... The Dreamers (2003)
A petition is a poem, a poem is a petition.คำร้องคือบทประพันธ์, บทประพันธ์ก็คือคำร้อง - ใช่ The Dreamers (2003)
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส The Corporation (2003)
Five major news media corporations filed briefs with the court in support of Fox's appeal.โดยมีบรรษัทยักษ์ใหญ่ด้านข่าวอีก 5 แห่งยื่นสำนวนคำร้องต่อศาล เพื่อสนับสนุนคำอุทธรณ์ของฟอกซ์ The Corporation (2003)
And if he'd come in here today, I probably would've approved this request.ถ้าหากเขามาวันนี้ ฉันอาจจะอนุมัติคำร้องก็ได้ Crash (2004)
So it will be approved if you applied?ถ้าคุณยื่นคำร้องแล้ว จะได้รับการรับรองเหรอ My Lovely Sam-Soon (2005)
The application takes a month's time and they could reject itการยื่นคำร้องต้องใช้เวลาเป็นเดือน แล้วอาจจะไม่ผ่านก็ได้ My Lovely Sam-Soon (2005)
It's come to our attention that you made a FOIL request a couple of days ago, on the Burrows case.พวกเพิ่งรู้ว่าคุณยื่นคำร้องขอดูข้อมูล เมื่อไม่กี่วันก่อน ในคดีของเบอโรส์ Allen (2005)
That is a transfer request.นั่นเป็นคำร้องส่งตัว English, Fitz or Percy (2005)
I assume this is about your transfer request for Michael Scofield.ผมสันนิษฐานว่าคงเกี่ยวกับคำร้องขอย้าย ไมเคิล สกอฟิลด์ ของคุณสินะ English, Fitz or Percy (2005)
When I knew I was being sent to prison, my attorney petitioned the D.O.C.ตอนที่ผมรู้ว่าจะเข้าคุกผมให้ทนายผมเขียนคำร้องใหผมมาอยู่ที่นี่้ English, Fitz or Percy (2005)
In your motion, you cited chronic, um...ในคำร้องของคุณ คุณอ้างว่าเป็นมานานแล้ว English, Fitz or Percy (2005)
Lose Scofield's paperwork.ทำให้คำร้องขอ ของสกอฟิลล์หายไปซะ English, Fitz or Percy (2005)
They denied the motion.พวกเขาปฏิเสธคำร้อง Pilot (2005)
Then do it again.งั้นก็ยื่นคำร้องใหม่สิ Pilot (2005)
There's a better way.มีทางออกที่ดีกว่าอีกมาก ฉันยื่นคำร้องคดีเธอใหม่แล้ว Pilot (2005)
This is about getting organised. Bringing our complaints to the right people.นี่เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการ เราต้องยื่นคำร้องของเรากับคนที่เหมาะสม X-Men: The Last Stand (2006)
Dear Scott, pursuant to your request for further information regarding the security-interface issues unfortunately, the information that you requested is not available.ถึง Scott, ตามคำร้องที่แนบมาของคุณ... ...สำหรับสนับสนุนข้อมูลการพิจารณา ความปลอดภัยการเชื่อมต่อ... ...น่าเสียใจ, ข้อมูล ที่คุณร้องขอไม่สามารถทำได้ Firewall (2006)
I already petitioned the Olympic Committee.ผมพร้อมที่จะยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการโอลิมปิค Peaceful Warrior (2006)
The Olympic Committee voted on your request for a special dispensation to compete in the qualifiers.มติคณะกรรมการโอลิมปิค เรื่องคำร้องของเธอกรณีพิเศษ ในการแข่งขันของผู้มีคุณสมบัติ Peaceful Warrior (2006)
You petitioned the Olympic Committee?นายยื่นคำร้องถึงคณะกรรมการโอลิมปิคเหรอ Peaceful Warrior (2006)
Please complete the form.คุณต้องเขียนคำร้องอีกใบหนึ่ง Golden Door (2006)
What do I do with this thing?ในเมื่อผมเขียนคำร้องไปแล้ว Golden Door (2006)
I filled out the FAA application, sent it in over six months ago.ผมยื่นคำร้องกับกองการบิน ส่งไปเมื่อหกเดือนก่อน The Astronaut Farmer (2006)
We are assembled here to review an application for the launching of a spacecraft.เรามารวมตัวกันที่นี่ เพื่อพิจารณาถึงคำร้อง... ...ในการทำการปล่อยยานอวกาศ The Astronaut Farmer (2006)
The committee wants 60 days to make a ruling.คณะกรรมการต้องการ 60 วัน เพื่อพิจารณาคำร้อง The Astronaut Farmer (2006)
You know all the words but you can't hear the music.คุณรู้จักคำร้องแต่ไม่ได้ยินทำนอง The British Invasion (2007)
I want to file a formal complaint against Doakes.ผมอยากยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ เรื่องโดคส์ Dex, Lies, and Videotape (2007)
OK, you have every right to file a complaint, but before you do that, I'd like the chance to talk to James myself.โอเค คุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะยื่นคำร้อง แต่ก่อนจะทำ ฉันขอคุยกับเจมส์ก่อนได้ไหม Dex, Lies, and Videotape (2007)
If Dexter files a complaint, you will be kicked off the force, end of story.ถ้าเด็กซ์เตอร์ยื่นคำร้อง คุณต้องถูกไล่ออกจากกรมแน่ จบแค่นั้น Dex, Lies, and Videotape (2007)
I already stopped Dexter from filing a complaint against you once.ฉันเคยหยุดเด็กซ์เตอร์ ไม่ให้ยื่นคำร้องเธอไปครั้งนึงแล้ว That Night, a Forest Grew (2007)
My friends at the bakery got up a petition, and I got fired.เพื่อนของฉันที่เบเกอรี่ลุกขึ้น คำร้องและผมโดนไล่ออก Sex Trek: Charly XXX (2007)
I could try appealing to the school but I don't think they'll let you go.ฉันจะยื่นคำร้องกับมหาวิทยาลัยให้ก็ได้นะ แต่ทางมหาวิทยาลัยคงไม่เอานายไว้จริง ๆ Sex Is Zero 2 (2007)
I managed to persuade the suits to let you come outside and sit out in the garden.ฉันจัดการยื่นคำร้อง ขอให้เธอออกมาข้างนอก และมานั่งในสวนได้ Halloween (2007)
Charlie, you want to sign this petition?ชาร์ลี นายอยากจะลงชื่อยื่นคำร้องมั้ย Charlie Bartlett (2007)
Everyone, come on, this petition gets those cameras out of our lounge.ทุกคน มาเลย ลงชื่อคำร้อง เรื่องที่กล้องมาติดที่ห้องพักนักเรียน Charlie Bartlett (2007)
The board completely ignored the petition to get the cameras out of the lounge, so they've basically blown us off.คณะกรรมการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงถึงคำร้อง ที่จะให้เอากล้องออกไปจากห้องพัก พวกเขาไม่สนใจพวกเราเลย Charlie Bartlett (2007)
-You fill out a couple forms--กรอกคำร้อง-- August Rush (2007)
I petitioned that she be made a ward of the court but his lawyers killed that one stone dead, so...ผมยื่นคำร้องให้เธอ ได้รับการคุ้มครองจากศาล... ...แต่เจอทนายเขายื่นคัดค้านทันที... The Brave One (2007)
You see these? Those are warrants.เห็นนี่ไหม คำร้องจากศาล In the Valley of Elah (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบคำร้องขอ[n. exp.] (bai khamrøngkhø) EN: application form   
การยื่นคำร้อง[n. exp.] (kān yeūn khamrøng) EN: filing a petition   
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khamrøngkhø hai song phūrāi khām daēn) EN: extradition request   
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
คำร้องเรียน[n. exp.] (kham røngrīen) EN: complaint ; case ; suit   
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]
คำร้องตกไป[n. exp.] (khamrøng tokpai) EN: application turned down   
ผู้ยื่นคำร้อง[n. exp.] (phū yeūn khamrøng) EN: petitioner ; applicant   FR: personne qui soumet une pétition [f]
ผู้ยื่นคำร้องทุกข์[n. exp.] (phū yeūn khamrøngthuk) EN: complainant   
ทำคำร้อง[v. exp.] (tham khamrøng) EN: file an application   
ทำคำร้องขอวีซ่า[v. exp.] (tham khamrøngkhø wīsā) EN: file an application for a visa   FR: introduire une demande de visa
ยื่นคำร้อง[v. exp.] (yeūn khamrøng) EN: file a request ; file a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion   FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
ยื่นคำร้องคัดค้าน[v. exp.] (yeūn khamrøng khatkhān) EN: file an objection ; make a protest   
ยื่นคำร้องเรียน[v. exp.] (yeūn kham røngrīen) EN: file a complaint   

English-Thai: Longdo Dictionary
motion(n) คำร้องต่อศาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begone[INT] คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที
file[VT] ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
gee[INT] คำร้องสั่งม้าหรือวัวให้เลี้ยวขวา
lodge against[PHRV] ยื่นคำร้องกล่าวหา
petition[N] คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน
plea[N] คำร้อง, See also: คำขอ, คำขอร้อง, คำวิงวอน, Syn. request, overture
requisition[N] คำร้อง, See also: คำเรียกร้อง, Syn. request
suit[N] คำร้อง, See also: คำร้องเรียน, การขอร้อง, Syn. petition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
reply(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,การตอบ,การตอบแก้,, See also: replier n.
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
request(n) คำร้อง,การขอร้อง,คำขอ,การเรียกร้อง,ความต้องการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
applicant (n ) ผู้ยื่นคำร้อง (ขอจดทะเบียน)
application (n ) ใบคำร้อง, ใบคำขอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
願書[がんしょ, gansho] (n) คำร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
苦情[くじょう, kujou] (n ) เรื่องร้องเรียน, คำบ่น, คำร้อง
苦情[くじょう, kujou] เรื่องร้องเรียน , คำบ่น, คำร้อง , See also: S. 悩み、文句,

German-Thai: Longdo Dictionary
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , See also: S. etw. beantragen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top