Search result for

*คาย*

(384 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คาย, -คาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาย[V] spit out, See also: disgorge, spew, expectorate, Syn. บ้วน, Ant. อม, Example: เศษอาหารที่นักศึกษาคายไว้บนโต๊ะจะมีชาวนามาเก็บไปใช้เลี้ยงสัตว์, Thai definition: ใช้ลิ้นดุนหรือบ้วนของออกจากปาก
คาย[V] emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai definition: ปล่อยออกมา
คาย[V] untwine, See also: unwind, unroll, Example: เมื่อขอปล่อยล้อนั้นเป็นอิสระก็ทำให้สปริงคายขดออก, Thai definition: อาการของสิ่งที่ติดแน่นเลื่อนออกจากที่เดิม
คาย[V] reveal, See also: disclose, tell, inform, uncover, Syn. เปิดเผย, แสดงออก, Example: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
คาย[ADJ] itchy, See also: irritating, Syn. ระคาย, คัน, Example: เมื่อเดินมาถึงทุ่งหญ้าคาด้วยใบบางๆ ทั้งคม ทั้งคาย ทำให้ฉันเคืองระคายผิว แต่พอเดินทิ้งช่วงห่างออกไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้น
คมคาย[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: เขาเป็นคนพูดเก่ง มิหนำซ้ำคารมยังคมคาย ใครๆ ที่ได้รู้จักก็หลง
คมคาย[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี
คมคาย[ADJ] sharp, See also: witty, clever, sagacious, keen, smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: ภายใต้คำพูดอันคมคายนั้นได้สะท้อนถึงความมั่นคงในหลักการและจุดยืนของเขา
การคาย[N] spitting, Example: การคายอาหารออกจากปากขณะที่อยู่บนโต๊ะอาหารถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ
คายตัว[V] be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai definition: รู้สึกระคายคัน
คายกคณะ[N] choir, See also: chorus, singer, Syn. ลูกคู่, Example: เขาเหล่านั้นเป็นคายกคณะอยู่ในโบสถ์, Thai definition: หมู่คนผู้ขับร้อง
คายทิ้ง[V] spit out, See also: disgorge, Example: เมื่อเขาป้อนข้าวเข้าปากลูก ก็ถูกลูกคายทิ้งออกมา
หนองคาย[N] Nong Khai, Syn. จังหวัดหนองคาย, Example: กำลังของข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้มาประจำที่หนองคาย เพื่อรักษาอธิปไตย, Count unit: จังหวัด, Thai definition: จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานของไทย
หยาบคาย[ADV] rudely, See also: impolitely, Syn. กักขฬะ, Ant. สุภาพ, Example: คนบางคนเมื่อดื่มเหล้ามากๆ จะพูดจาหยาบคาย และก่อความวุ่นวาย, Thai definition: ไม่สุภาพ
สังคายนา[V] check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
สังคายนา[N] chanting in unison, Thai definition: การสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน
การคายน้ำ[N] transpiration, Example: การคายน้ำของต้นไม้
สังคายนาย[V] revise, See also: correct, put in order, clear up, sort out, Syn. สังคายนา, สะสาง, ปฏิรูป, ชำระ, ปรับปรุง, Example: การแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยหยิบยกขึ้นมาสังคายนายใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ระคายเคือง[V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
ระแคะระคาย[N] inkling, See also: hint, trace, clue, Syn. เค้า, เค้าเงื่อน, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
ระเค็ดระคาย[N] clue, See also: inkling, trace, hint, Syn. ระแคะระคาย, เค้าเงื่อน, เงื่อนความ, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
การระคายเคือง[N] irritation, Example: การสูดแอมโมเนียมฟอร์มาลินเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ
รู้ระแคะระคาย[V] get wind of, Syn. รู้ระเค็ดระคาย, ระแคะระคาย, Example: กองทัพเรือสหรัฐพยายามจะปกปิดเรื่องเรือล่มไว้ แต่ประชาชนทั่วไปก็เริ่มรู้ระแคะระคายแล้ว, Thai definition: ทราบเค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
สิ่งระคายเคือง[N] nuisance, See also: annoyance, pain, Example: ผู้เป็นแม่ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากสิ่งระคายเคืองต่อลูกน้อย, Thai definition: สิ่งที่ทำให้รู้สึกคายคันเหมือนถูกละอองหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในร่างกาย
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[V] be in an awkward predicament, See also: be in a quandary, be in a dilemma, Syn. พะอืดพะอม, Example: เขาตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระคายก. ระคาย เช่น บุกแฝกกระคายคา ละเลาะลัดลดาดอน (ม. ฉันท์ มหาราช).
กระบกคายดู กระโดงแดง (๑).
กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก. อาการที่รู้สึกพะอืดพะอมไม่รู้จะเลือกอย่างไรดี.
คมคายว. ฉลาด, ไหวพริบดี, ทันคน, เช่น วาจาคมคาย พูดจาคมคาย สำนวนภาษาคมคาย, มีแววฉลาด เช่น หน้าตาคมคาย.
คายก. ปล่อยของที่ไม่ต้องการจะกลืนหรือกลืนไม่ได้ออกจากปาก เช่น คายชานอ้อย
คายปล่อยออกมา เช่น คายความร้อน
คายโดยปริยายใช้หมายถึงอาการของสิ่งที่ติดแน่นเลื่อนออกจากที่เดิม เช่น เรือคายหมัน ลูกประสักคายตัว, เปิดเผย, แสดงออก, เช่น คายความลับ.
คายน. ส่วนที่มีลักษณะเป็นผงหรือขนละเอียดแหลมคมของบางสิ่งบางอย่าง เวลากระทบผิวหนังทำให้รู้สึกระคายคัน เช่น คายข้าว คายอ้อย คายไผ่.
คายว. อาการที่รู้สึกว่าผงหรือขนเช่นนั้นกระทบตัวทำให้รู้สึกระคายคัน.
คายก, คายก-(-ยก, คายะกะ-) น. ผู้ร้องเพลง, ผู้ขับร้อง.
คายกคณะ(คายะกะ-) น. หมู่คนผู้ขับร้อง, พวกขับร้อง, ลูกคู่.
คายันก. ร้องเพลง, ขับร้อง, เช่น สยงสังคีตคายัน (ม. คำหลวง มหาราช).
แยบคายว. เข้าที, เหมาะกับเหตุผล, เช่น ความคิดแยบคาย พูดจาแยบคาย.
ระคายน. ละอองที่ทำให้คายคัน.
ระคายก. ทำให้คายคันเหมือนถูกละออง เช่น ระคายตัว, กระทบกระเทือนกายใจให้เกิดรำคาญไม่สุขใจ เช่น ระคายหู, (กลอน) ใช้เป็น กระคาย ก็มี.
ระเค็ดระคายน. เค้าเงื่อนที่ทราบมานิด ๆ หน่อย ๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้, ระแคะระคาย ก็ว่า.
ระแคะระคายน. เค้าเงื่อนที่ทราบมานิด ๆ หน่อย ๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้, ระเค็ดระคาย ก็ว่า.
สังคายนา, สังคายนาย(-คายะ-, -คายยะ-) น. การซักซ้อม, การสวดพร้อมกันและเป็นแบบเดียวกัน, การประชุมชำระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน.
สังคายนา, สังคายนาย(-คายะ-, -คายยะ-) ก. สะสาง เช่น เรื่องนี้ต้องสังคายนากันเสียที.
หยาบคายว. ไม่สุภาพ เช่น พูดจาหยาบคาย กิริยาหยาบคาย.
กรรณิการ์น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Nyctanthes arbortristis L. ในวงศ์ Oleaceae ใบคาย ดอกหอม กลีบดอกสีขาว หลอดดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า, เขียนเป็น กณิการ์ หรือ กรณิการ์ ก็มี.
กระชับ ๑น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium indicum K. Koenig ex Roxb. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมนํ้า ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุกแน่น ผลรี ยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อน ๆ ใช้อบผ้าได้ บางส่วนของไม้นี้ใช้เป็นยาได้ แต่ทั้งต้นเป็นพิษต่อปศุสัตว์, ขี้ครอก หรือ ขี้อ้น ก็เรียก.
กระโดงแดงน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou ในวงศ์ Celastraceae ลำต้นแดงคลํ้า ใบยาวปลายแหลม เลื่อมเป็นมัน, ประดงแดง กระบกคาย ชมัน ละโมก หรือ พรมคด ก็เรียก.
กระมอบน. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Gardenia obtusifolia Roxb. ex Kurz ในวงศ์ Rubiaceae คล้ายกระเบียน (๒) ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่ใบคายและเล็กกว่า ปลายใบป้าน ยอดอ่อนมียางเหนียว ผลย่อมกว่า เนื้อไม้ขาวละเอียด ใช้แกะสลักได้.
กลเม็ด ๑(กนละ-) น. วิธีที่แยบคายหรือพลิกแพลง, กัลเม็ด ก็ว่า.
กวางโจน(กฺวาง-) น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็ง ผลกลมรีป้อมขนาดหัวแม่มือ เปลือกคาย เมื่อสุกสีแดงชาด ออกเป็นพวงกระจุก เนื้อบางสีขาวคล้ายสาคู รสเปรี้ยว กินได้ กวางชอบกิน มีตามป่าดอนทั่วไป.
ก่อง ๓น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้ในจังหวัดหนองคาย ทำด้วยตาข่าย ซึ่งด้านหนึ่งติดกับลำไม้ไผ่คล้ายธง ทิ้งชายด้านหนึ่งลงไปในนํ้า มุมหนึ่งถ่วงด้วยหิน และอีกมุมหนึ่งมีเชือกโยงมาบนเรือ ลากติดไปกับเรือ พอรู้ว่าปลาติดตาข่ายก็สาวเชือกขึ้นมา.
กะเม็งน. ชื่อไม้ล้มลุกขนาดเล็กชนิด Eclipta prostrata L. ในวงศ์ Compositae ขึ้นอยู่ทั่วไป ลำต้นสีม่วงคลํ้า ใบเขียวมีขนคาย ดอกสีขาว ใช้ทำยาได้, กะเม็งตัวเมีย หรือ คัดเม็ง ก็เรียก.
กะเม็งตัวผู้น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. ในวงศ์ Compositae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ทอดลำต้นและออกรากตอนโคน ใบคาย ดอกสีเหลือง ใช้ทำยาได้.
กักขฬะ(กักขะหฺละ) ว. หยาบคายมาก.
กัลเม็ด(กันละ-) น. กลเม็ด, วิธีที่แยบคายหรือพลิกแพลง, สิ่งที่แยบคาย
ก๊าซน้ำตา, แก๊สน้ำตาน. สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง นํ้าตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง.
กำราก, กำหรากน. ช้างตกมัน เช่น หยาบคายฉายฉัดถีบแทง กำรากร้ายแรง แลเหลือกำลังควาญหมอ (ดุษฎีสังเวย), กลจะขี่ช้างกำหรากเหลือลาม (ตำราขี่ช้าง).
กุศโลบาย(กุสะ-, กุดสะ-) น. อุบายอันแยบคาย.
แกว ๓น. เบาะแส, ระแคะระคาย, ในคำว่า รู้แกว.
ข่อยน. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลางชนิด Streblus asper Lour. ในวงศ์ Moraceae มักขึ้นตามป่าตํ่าและริมแม่นํ้าลำคลอง ใบเล็ก สากคาย ใช้ขัดถูได้ เปลือกใช้ทำกระดาษ เรียกว่า กระดาษข่อย ใบ เปลือก เนื้อไม้ และเมล็ดใช้ทำยาได้.
ข่อยน้ำน. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Streblus taxoides (K. Heyne) Kurz ในวงศ์ Moraceae ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ลำต้นและกิ่งก้านมักงอหักไปมา ใบเกลี้ยง ไม่สากคาย, ข่อยหยอง ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก ขี้แรด.
ขี้จาบว. หยาบคาย เช่น ชาติอ้ายขี้จาบปราบเพื่อนบ้าน (รามเกียรติ์ พลเสพย์).
คา ๓น. ชื่อหญ้าชนิด Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. ในวงศ์ Gramineae ใบคาย แข็ง เอามากรองเป็นตับมุงหลังคา เหง้าใช้ทำยาได้.
คารม(-รม) น. ถ้อยคำที่คมคาย, ฝีปาก.
เคืองระคาย เช่น เคืองตา, รำคาญ เช่น เคืองหู เคืองใจ.
จาม ๒ก. อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วง ๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองในจมูก
เจ้าคารมน. ผู้มีฝีปากคมคาย.
แจง ๒น. เรียกเทศน์สังคายนา ว่า เทศน์แจง.
ชั่วเคี้ยวหมากจืดน. เวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (มาจากระยะเวลาในการเคี้ยวหมาก ๑ คำ ตั้งแต่เริ่มเคี้ยวจนหมากจืดหมดคำ จึงคายชานหมากทิ้ง), พูดเพี้ยนเป็น ชั่วเคี้ยวหมากแหลก ก็มี.
ดูดู๋, ดูหรูอ. เสียงที่เปล่งออกมาแสดงความโกรธ เช่น อีรจนาดูดู๋มึงช่างมักง่าย ทรลักษณ์อัปรีย์ไม่มีอาย หน่อกษัตริย์ทั้งหลายไม่เอื้อเฟื้อ (สังข์ทอง), ดูหรูอ้ายเจ้าเล่ห์ทำเสแสร้งพูดจานี่แอบแฝงเป็นแยบคาย (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ได้กลิ่นก. รู้เบาะแส เช่น ตำรวจได้กลิ่นว่าคนร้ายมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้, รู้ระแคะระคาย เช่น ฉันชักได้กลิ่นว่าโครงการนี้ไม่ตรงไปตรงมา.
ตะก. ทา ฉาบ หรือแต้มด้วยปรอทที่มีเนื้อทองปนอยู่แล้วไล่ด้วยความร้อนให้ปรอทคายทองติดกับเนื้อโลหะนั้น เช่น พานถมตะทอง ขันถมตะทอง.
ตะเข็บไต่ขอนน. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดให้แต่ละวรรคใช้คำลหุคำครุสลับกันไปตลอดการแต่ง เช่น ระทวยระทดสลดสละขนิษฐ์ขนาง ระเหระหนกระวนกระวายระคายระคาง จะแรมจะร้างอนงค์อนาถนิราสนิรา (จารึกวัดโพธิ์).
ตะคางน. เม็ดผดที่เกิดขึ้นตามขาด้วยระคายต้นหญ้าหรือขนกระบือ, ระคาง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asperousหยาบ, กระด้าง, ระคาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
muricateมีขนคาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capitulary๑. ประมวลกฎหมาย [ดู code]๒. การสังคายนากฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterirritationการระคายล้างระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
demulcentยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dilemmaภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก, ภาวะยุ่งยากใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guttationการคายน้ำเป็นหยด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fly-off; evapotranspiration; water lossการระเหยคายน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evapotranspiration; fly-off; water lossการระเหยคายน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
exhaust strokeจังหวะคาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exotoxinชีวพิษคายออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exothermic reactionปฏิกิริยาแบบคายความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
irritantยาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transpirationการคายน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
torpent๑. อ่อนแรง, เชื่องช้า, เฉื่อยชา [มีความหมายเหมือนกับ torpid]๒. ยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ demulcent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hygroscopic-ดูดคายความชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hispidulous-ขนคาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
noxa๑. สิ่งระคาย๒. การระคาย๓. สิ่งให้โทษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noxious๑. -ระคาย๒. -รบกวน๓. -ให้โทษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water loss; evapotranspiration; fly-offการระเหยคายน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil consolidationการอัดตัวคายน้ำของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermoluminescenceเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์, ปรากฏการณ์การเปล่งแสงของสารบางชนิดเมื่อได้รับความร้อน นำมาประยุกต์ใช้วัดปริมาณรังสีที่สารนั้นดูดกลืนไว้ เช่น การวัดปริมาณรังสีด้วยทีแอลดี การหาอายุโบราณวัตถุและโบราณสถาน เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์เกิดเมื่อสารได้รับรังสีและดูดกลืนพลังงานจากรังสีไว้ ทำให้อิเล็กตรอนส่วนหนึ่งหลุดออกมา และบางส่วนจะถูกจับไว้ในผลึกที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อนำมากระตุ้นด้วยความร้อน อิเล็กตรอนดังกล่าวจะถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมทั้งคายพลังงานในรูปของแสง ตัวอย่างสารเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ในธรรมชาติ เช่น แร่แคลไซต์ แร่โดโลไมต์ หินฟันม้า หินเขี้ยวหนุมาน เพทาย และสารที่สังเคราะห์ขึ้น เช่น แคลเซียมฟลูออไรด์ (ดู thermoluminescence dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Evapotranspirationการระเหยและการคายน้ำของพืช [TU Subject Heading]
Kayakingการพายเรือคายัค [TU Subject Heading]
Soil consolidation testการทดสอบการอัดตัวคายน้ำของดิน [TU Subject Heading]
Takayama-shi (Japan)ทาคายามา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Lysimeter เครื่องวัดระเหยคายน้ำ
เครื่องบรรจุดินสำหรับวัดปริมาณน้ำที่ดินสูญ เสียจากการระเหย รวมทั้งการคายน้ำของพืชด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Evapotranspiration การคายระเหย
การสูญเสียน้ำจากพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนด โดยการระเหยจากดินและการคายน้ำของพืช [สิ่งแวดล้อม]
Fair priceราคายุติธรรม [การบัญชี]
Alkyne Group Analysisการวิเคราะห์หมู่อัลคายน์ [การแพทย์]
Alkynesแอลไคน์, อัลไคน์, สารอัลคายน์ [การแพทย์]
Anti-Irritantsสารป้องกันการระคายเคือง [การแพทย์]
Ascites, Chylousมีคายน์ในช่องท้องมากเกินไป [การแพทย์]
Chyleไคยล์,อาหารในลำไส้;คัยล;น้ำเหลือง;ท่อน้ำเหลือง;คายส์ [การแพทย์]
Chylomicronsคัยโลไมครอน,ไคโลไมครอน,ไคโลไมครอนส์,ไฆโลไมครอน,คายโลไมครอน [การแพทย์]
Chyluriaปัสสาวะปนคายส์,น้ำเหลืองในปัสสาวะ [การแพทย์]
Chyme, Acidอาหารจากกระเพาะมีสภาพเป็นกรด,คายม์ที่เป็นกรด [การแพทย์]
Cortex Irritationการระคายเคืองของคอร์เทกซ์ [การแพทย์]
Demulcentsยาบรรเทาอาการระคายเคืองของเยื่อเมือก,ยาลดการระคาย,ยาทำให้ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Dermatitis, Irritantผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง [การแพทย์]
Dermatitis, Irritant Contact, Primaryผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสจากการระคายปฐมภูมิ [การแพทย์]
Dressing, Betadineการทำแผลโดยใช้น้ำยาไอโอดีนชนิดใหม่ไม่ระคายเคือง [การแพทย์]
Energy, Emitคายพลังงาน [การแพทย์]
Exothermicพลังงานที่คายออกมา [การแพทย์]
Exothermic Processขบวนการคายความร้อน [การแพทย์]
Exothermsการคายความร้อน [การแพทย์]
Eye Irritationการระคายเคืองต่อตา [การแพทย์]
Eye Irritation Testการทดสอบความระคายเคืองของตา [การแพทย์]
transpirationtranspiration, การคายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
evapotranspirationevapotranspiration, การคายระเหย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
actual evapotranspirationactual evapotranspiration, ปริมาณการคายระเหยจริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
potential evapotranspirationpotential evapotranspiration, ศักย์การคายระเหย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
guttationกัตเตชัน, การคายน้ำของพืชจากใบ  ซึ่งน้ำจะออกมาทางไฮดาโทดรวมเป็นหยดน้ำอยู่ตามขอบใบและปลายใบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transpirationการคายน้ำ, การสูญเสียน้ำจากเนื้อเยื่อของพืชออกสู่บรรยากาศในรูปของไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hydathodeไฮดาโทด, รูเปิดเล็ก ๆ ที่ปลายใบหรือขอบใบ เป็นทางคายน้ำของพืชออกมารวมตัวเป็นหยดน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transpiration pullแรงดึงจากการคายน้ำ, แรงดึงโมเลกุลของน้ำให้เคลื่อนที่ต่อเนื่องกันโดยตลอดจากปลายสุดของรากขึ้นสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช ผ่านไซเลม อันเป็นผลมาจากการคายน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lenticelเลนทิเซล, รอยแตกหรือช่องเล็ก ๆ ที่ผิวของลำต้นหรือรากในอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเนื้อเยื่อของพืชกับบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
exothermic changeการเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน, การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bond formationการเกิดพันธะ, การที่อะตอมตั้งแต่ 2 อะตอมมารวมกัน หรือยึดกันไว้ด้วยแรงยึดเหนี่ยว  ในการสร้างพันธะจะคายพลังงานออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
exothermic reactionปฏิกิริยาคายความร้อน, ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีพลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานความร้อนส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
X-raysรังสีเอกซ์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่างรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีแกมมา รังสีเอกซ์เกิดขึ้นจากการยิงอิเล็กตรอน พลังงานจลน์สูงเข้าชนอะตอมของเป้าโลหะ แล้วอิเล็กตรอนจะมีความเร็วลดลงและคายพลังงานในรูปรังสีเอกซ์ การเกิดรังสีเอกซ์อีกวิธีหนึ่ง คือ อิเล็กตรอนพลั [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat of solutionความร้อนของการเกิดสารละลาย, ปริมาณความร้อนที่ระบบคายออกหรือดูดเข้าเมื่อละลายสาร 1 โมลให้เป็นสารละลายเจือจาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat of reactionความร้อนของปฏิกิริยา, ปริมาณความร้อนที่ระบบคายออกหรือดูดเข้าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potometerโฟโตมิเตอร์, อุปกรณ์ที่ใช้วัดอัตราการคายน้ำหรืออัตราการดูดน้ำของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hazardous wasteขยะอันตราย, ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gases, Irritantก๊าซพิษที่ทำให้เกิดความระคายเคือง [การแพทย์]
Gingivitis, Irritationเหงือกอักเสบจากการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritant Substancesสารก่อระคาย [การแพทย์]
Irritant Symptomsอาการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritantsสิ่งกระตุ้น, ยาทำให้ผิวหนังร้อนแดง, สารระคายเคือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, i'm obviously not, but that's rude To make assumptions about people.ไม่ ฉันแน่ใจว่าไม่ แต่นั่นมันหยาบคายที่จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผู้คน Not Cancer (2008)
They'll all start to fray.คุณจะเริ่มระคายเคืองหรือเจ็บ Dying Changes Everything (2008)
Look at me. I'm being rude.มองฉันสิ ฉันกำลังทำหยาบคาย นั่นแหละฉัน The Labyrinth of Gedref (2008)
Hey, that's just rude!เฮ้ หยาบคายนะนั่น Destroy Malevolence (2008)
- Our weapons were useless.อาวุธของเราไม่ระคายผิวมันเลย ไม่ระคายผิว? Lancelot (2008)
Go on, you useless pieces of fucking...cattle.ไอ้ห่า สมองวัว สมองคาย Episode #1.5 (2008)
Now, we will transfer all your secrets to me.เอาล่ะ ถึงเวลาที่เจ้าจะต้อง คายความลับทั้งหมดนั่นแก่ข้าแล้ว Duel of the Droids (2008)
How rude.หยาบคายจัง Bombad Jedi (2008)
The paintings are not vulgar, Your Majestyการเขียนภาพไม่มีคำว่าหยาบคาย Portrait of a Beauty (2008)
I don't mean to be rude...ผมไม่ได้หยาบคายนะ แต่มือคุณ.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I hope I'm not being impolite, but I have to ask:หวังว่าคงไม่ว่าฉันหยาบคายนะ แต่ฉันต้องถาม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They're New Yorkers. They're just rude and frightened people.พวกเขาเป็นชาวนิวยอร์คนะฮะพ่อ พวกเขาหยาบคายกับคนอื่น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- No, I'm not being disrespectful.- เปล่า ผมไม่ได้กำลังหยาบคาย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Malcontents, complainers, stubborn as mules in the morning.หยาบคาย วุ่นวาย หัวแข็งเหมือนลา ในตอนเช้า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So, it seems like your major is being rude.งั้น, ดูเหมือนเป็นธรรมชาติของเธอ ที่เป็นคนหยาบคาย Episode #1.9 (2008)
You believe being rude, destroying other people's relationship, and begging for love is honesty?เธอเข้าใจว่าการหยาบคาย, ทำลายความสัมพันธ์ ระหว่างคนอื่น, และขอร้องเพื่อให้ได้รับความรัก เป็นความซื่อสัตย์? Episode #1.9 (2008)
I may sound very rude right now.ตอนนี้ ฉันอาจจะดูเป็นคนหยาบคายEpisode #1.9 (2008)
(*dirty and filthy)(*สกปรกหยาบคายEpisode #1.9 (2008)
Screw this. This is bullshit.คุณมันหยาบคาย งี่เง่าที่สุด The Ramen Girl (2008)
How could Juma raise an army without our getting wind of it?จูมาสร้างกองทัพขึ้นมา โดยที่เราไม่ระแคะระคายได้อย่างไร 24: Redemption (2008)
No one saw it coming, but he's got soldiers, they're moving in.ไม่มีใครระแคะระคายเลย แต่เขามีทหารอยู่ในมือแล้ว แล้วก็กำลังมุ่งหน้ามาที่เมืองหลวง 24: Redemption (2008)
- Marley, drop it.-มาร์ลีย์ คายออกมา Marley & Me (2008)
- He's so gross.- เขาหยาบคายมาก Made of Honor (2008)
And you can call it rude. You can call it Whatever you want.จะหาว่าฉันหยาบคายก็ได้ จะด่าอะไรฉันก็เอาเลย Pineapple Express (2008)
Don't you think that's a little bit rude, April?คุณไม่คิดว่านิด ๆ หน่อย ๆ หยาบคายเมษายน? Revolutionary Road (2008)
- John, please. You're being very rude.จอห์นโปรด คุณกำลังที่หยาบคายมาก Revolutionary Road (2008)
Leave the lady alone!หยาบคายกับสุภาพสตรีหรอ! Bedtime Stories (2008)
Spit it out.คายออกมา City of Ember (2008)
Don't be rude.ไม่เห็นต้องหยาบคายเลย 500 Days of Summer (2009)
- Hope they weren't too rough on you. - GAMMA:-หวังว่าพวกมันคงไม่หยาบคายนะ Up (2009)
You're treating people really rough...ท่านนี่ปฎิบัติกับคนอื่นหยาบคายจริงๆ Goemon (2009)
Wanna make sure I don't get too rough with her?อยากจะให้แน่ใจมั้ยว่าผมไม่หยาบคายกับเธอเกินไป ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Now that's rude.หยาบคายที่สุด. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You didn't have to be so rough on her.เธอไม่ควรหยาบคายกับเขานะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You roughed them up the other day, so they're gonna ride in the front and drive and you're going to be in the back with me.นายต้องหยาบคายกับพวกเขาหน่อย ในวันอื่นๆอีก เขาต้องขับ ที่ด้านหน้าและขับ และนายเข้าไป ข้างในด้านเบาะหลังกับฉัน Fighting (2009)
No offense, but I was hoping to see susie tonight.ไม่ได้หยาบคายนะ แต่ผมหวังว่าคืนนี้จะได้พบซูซี่ New York Sucks (2009)
Kaya1, Kaya1.เรียก คาย่า คาย่า 1 The Breath (2009)
Kaya copies. We reached the station Commander.คาย่า รับทราบ เราถึงสถานีแล้วครับกัปตัน The Breath (2009)
Gendarme second lieutenant, Vedat Dinckaya.ผมรองบังคับการ เวดาร์ท เดคาย่า The Breath (2009)
Kaya, Kaya 1.คาย่า.. คาย่า 1 The Breath (2009)
Copied Kaya. Any problems?รับทราบแล้ว คาย่า มีปัญหาอะไรมั้ย? The Breath (2009)
Speak, while you still can, Kaya.คุยกับเธอซะตอนนี้เถอะ คาย่า The Breath (2009)
Kaya, Kaya 1.คาย่า คาย่า 1 The Breath (2009)
Kaya 1 here.คาย่า 1 รับทราบ The Breath (2009)
Kaya1, did you ever apply for credit at a bank?คาย่า 1 .. นายเคยยื่นขอสินเชื่อมั้ย? The Breath (2009)
No, Kayaไม่เคยครับ คาย่า The Breath (2009)
Kaya 1, Kaya.คาย่า 1 คาย่า.. The Breath (2009)
Kaya 1, Karabal.- คาย่า 1 เรียก คาราบาล The Breath (2009)
Kaya, I will avenge the death of my comrade.- คาย่า.. ฉันจะแก้แค้นให้พวกพ้องของฉัน The Breath (2009)
I am tearing down your castles Kaya. Piece by piece.ฉันกำลังทึ้งปราสาทของนายเป็นชิ้นๆนะ คาย่า The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดหนองคาย[n. prop.] (Jangwat Nøng Khāi) EN: Nong Khai province   FR: province de Nong Khai [f]
การคายน้ำ[n.] (kān khāi nām) EN: transpiration ; evaporation   FR: transpiration [f] ; évaporation [f]
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คาย[v.] (khāi) EN: spit out ; expectorate   FR: cracher ; expectorer ; recracher
คายความลับ[v. exp.] (khāi khwām lap) EN: divulge a secret   FR: divulguer un secret
คายสู่อากาศ[v. exp.] (khāi sū akāt) FR: rejeter dans l'air ; rejeter dans l'atmosphère
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
คนพายเรือคายัก[n. exp.] (khon phāi reūa khāyak) EN: kayaker   FR: kayakiste [m]
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v. exp.] (kleūn mai khao khāi mai øk) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma   FR: avoir un dilemme
หนองคาย[n. prop.] (Nøng Khāi) EN: Nong Khai (Northeast)   FR: Nong Khai (Nord-Est)
ภาษาหยาบคาย[n. exp.] (phāsā yāpkhāi) EN: abusive language   
ผู้พายเรือคายัก[n. exp.] (phū phāi reūa khāyak) EN: kayaker   FR: kayakiste [m]
พูดหยาบคาย[v. exp.] (phūt yāpkhāi) EN: be rude ; be obscene   FR: parler vulgairement ; être vulgaire ; être grossier ; dire des obscénités
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch   FR: être irrité ; démanger
ระคาย[adj.] (rakhāi) EN: irritating   FR: irritant
ระคายหู[adj.] (rakhāi hū) EN: abrasive   
ระคายเคือง[adj.] (rakhāi kheūang) EN: irritant   FR: irritant
ราคายืดหยุ่น[n. exp.] (rākhā yeūtyun) EN: flexible price   FR: prix flexible [m]
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; abrasive   FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; bourru
หยาบคาย[adv.] (yāpkhāi) EN: rudely ; impolitely   

English-Thai: Longdo Dictionary
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animal[N] คนที่หยาบคาย, See also: คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์
argue back[PHRV] เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
back talk[N] คำพูดหยาบคาย, Syn. backchat, insolence, impudence
backchat[N] คำพูดหยาบคาย, Syn. back talk
barbarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนโหดร้าย, Syn. boor, fiend
barbarous[ADJ] ป่าเถื่อน, See also: หยาบคาย, โหดร้าย, ดุร้าย, Syn. uncivilized, Ant. civilized
blankety-blank[ADJ] ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ (สำหรับคำพูดหยาบคาย)
blaspheme[VT] พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา, See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย, Syn. defile, desecrate, Ant. honor, revere
blasphemous[ADJ] เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: อันหยาบคาย, Syn. profane, irreligious, Ant. religious, pious
blasphemously[ADV] ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: ที่หยาบคาย, Syn. profanely
bleep[VT] ดูดเสียงคำที่หยาบคายออกแล้วใส่เสียง บี๊บ ของเครื่องอิเลกทรอนิกส์เข้าไปแทน
boor[N] คนชั้นต่ำ, See also: คนหยาบคาย, Syn. oaf, lout, Ant. sophisticate
be hard on[PHRV] ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างหยาบคายมาก, See also: กระทำรุนแรงกับ, เลวร้ายกับ
caddish[ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Ant. ungentlemanly
cheap[ADJ] ถูก, See also: ราคาประหยัด, ราคาย่อมเยา, ราคาต่ำ, ราคาถูก, Syn. inexpensive, low-priced, Ant. costly, dear, expensive, high-priced
churl[N] คนที่หยาบคาย, Syn. boor, yokel
churlish[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, vulgar
coarse[ADJ] หยาบช้า, See also: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว, Syn. crude, rude, vulga, Ant. refined, cultivated
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
crude[ADJ] หยาบคาย
crudely[ADV] อย่างหยาบคาย, Syn. rudely
crudity[N] การหยาบคาย
crust[N] พฤติกรรมที่หยาบคาย
cheek up[PHRV] แสดงกิริยาไม่สุภาพหรือหยาบคายกับ (คำไม่เป็นทางการ)
fuck about[PHRV] ทำระยำกับคนอื่น (คำต้องห้าม), See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น, Syn. mess about
fuck around[PHRV] ทำระยำกับคนอื่น, See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น, Syn. mess about
dehydrate[VT] ขจัดน้ำออกไป (จากอาหาร), See also: ทำให้คายน้ำ, ทำให้ระเหย, Syn. dry, smoke, Ant. moisten
dehydration[N] การขจัดน้ำจากอาหาร, See also: การทำให้คายน้ำ, Syn. drying, evaporation
disagreeable[ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unpleasant
discomfigure[N] อาการกระอักกระอ่วน, See also: อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก, การอึกอัก, รู้สึกอึดอัด
discourteous[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย, Syn. rude, impolite, desrespectful, Ant. polite, well-mannered
discourtesy[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความหยาบคาย, Syn. insult, affront, disgrace, shame
disgorge[VT] พ่น, See also: ขับออก, ระบาย, สำรอก, คาย, Syn. erupt, eject, expel
disrespect[N] การขาดความเคารพ, See also: การดูหมิ่น; ความหยาบคาย, Syn. lack of respect, rudeness;impoliteness
disrespectful[ADJ] ที่ไม่เคารพ, See also: หยาบคาย, ดูหมิ่น, Syn. impolite, insolent, insulting, rude
eloquently[ADV] อย่างมีวาทศิลป์, See also: อย่าง(คารม)คมคาย
filthy[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, เลวทราม, Syn. dirty, lewd, smutty
foul[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย
foul-mouthed[ADJ] ปากเสีย, See also: ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย, ปากร้าย, Syn. scurrilous
gall[N] พฤติกรรมที่หยาบคาย, See also: ความไม่สุภาพ, Syn. impertinence, Ant. respect, politeness
harshly[ADV] อย่างเกรี้ยวกราด, See also: อย่างกระโชกโฮกฮาก, อย่างหยาบคาย, Syn. roughly, severely, Ant. leniently, pleasantly
skin someone alive[IDM] ด่าว่าอย่างรุนแรง, See also: ด่าหยาบคาย
ill-bred[ADJ] หยาบคาย, See also: ที่ไร้มารยาท, ซึ่งไร้การอบรม, Syn. impolite, rude, uncivil, Ant. polite, well-bred
ill-mannered[ADJ] ซึ่งไม่มีมารยาท, See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย, Syn. ill-bred, impolite, rude, Ant. polite, well-bred
impertinence[N] ความหยาบคาย, See also: ความโอหัง, การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่, การพูด / การกระทำที่หยาบคาย, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. disrespect, flippancy, Ant. courtesy, politeness, respect;
impertinency[N] ความหยาบคาย, See also: ความโอหัง, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. impertinence
impertinent[ADJ] ทะลึ่ง, See also: หยาบคาย, ซึ่งขาดความเคารพ, Syn. impudent, insolent, saucy
impolite[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: เสียมารยาท, เสียกิริยา, หยาบคาย, Syn. discourteous, ill-mannered, rude, Ant. polite
impolitely[ADV] อย่างไม่สุภาพ, See also: อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย, Syn. discourteously, rudely, Ant. politely
impoliteness[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความไม่มีมารยาท, ความหยาบคาย, Syn. discourtesy, rudeness, Ant. politeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
boor(บัวร์) n. คนบ้านนอก,คนหยาบคาย,ชาวนา,ตาสีตาสา
boorish(บัว'ริช) adj. หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก, See also: boorishness n. ดูboorish, Syn. lumpish
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough ###A. smooth
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
craw(ครอ) n. ถุงลมหรือกระเพาะของแมลงหรือนกหรือไก่,กระเพาะสัตว์ -Id. (stick in someone's craw ทำให้รับได้ยาก,เป็นที่ระคายเคือง)
demulcent(ดิมัล'เซินทฺ) adj. ซึ่งบรรเทาอาการระคายเคือง
dilemma(ดิเลม'มะ) n. สภาวะหนีเสือปะจรเข้,สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,สถานการณ์ที่ลำบาก,ปัญหาที่ลำบาก., See also: dilemmatic adj. ดูdilemma dilemmatical adj. ดูdilemma dilemmic adj. ดูdilemma
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit
eloquence(เอล'ละเควินซฺ) n. การพูดคล่อง,การมีคารมคมคาย,สำนวนคมคาย, Syn. oratory
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง,มีคารมคมคาย,มีฝีปาก,ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent
expletiven. คำอุทานที่หยาบคาย,คำเฉย,สิ่งผนวก.
fescennine(เฟส' ซะนิน) adj. หยาบคาย,สามหาว,ลามก
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
groundling(เกราดฺ'ลิง) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน,ปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ,คนที่หยาบคาย,คนป่า,คนชั้นต่ำ
gruff(กรัฟ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,หยาบคาย,กระด้าง., See also: grufffish adj. gruffness n., Syn. blunt,abrupt,

English-Thai: Nontri Dictionary
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขฬะ,คนบ้านนอก
boorish(adj) หยาบคาย,กักขฬะ,บ้านนอก
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก
coarse(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย
cud(n) อาหารที่สัตว์คายออกมาเคี้ยวอีก
dilemma(n) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
gruff(adj) มีเสียงแหบ,ห้าว,หยาบคาย,กระด้าง
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
irritability(n) ความโกรธง่าย,ความฉุนเฉียวง่าย,ความหงุดหงิด,ความระคายเคือง
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ,ซึ่งระคายเคือง
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง
naughty(adj) ซน,ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,หยาบคาย
nettle(vt) ทำให้โกรธ,กระตุ้น,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
piquancy(n) ความคมคาย,ความแหลม,ความถี่,ความน่าสนใจ
piquant(adj) คมคาย,แหลม,เก๋,ออกรสออกชาติ,ถึงใจ
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profaneness(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
rasp(vt) ขูด,ถูด้วยตะไบ,ครูด,ทำให้ระคายเคือง
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
savage(adj) ป่าเถื่อน,ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,หยาบคาย
scurrilous(adj) สามหาว,หยาบคาย,ต่ำช้า,สถุล
spew(vi) คาย,อาเจียน,พ่น,สำรอก,ทิ้งขว้าง
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
swinish(adj) สารเลว,เหมือนหมู,หยาบคาย,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
uncivil(adj) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ป่าเถื่อน
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Clostridium difficile[คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล] แบคทีเรียหนึ่งในสาเหตุที่พบมากที่สุดของการติดเชื้อของลำไส้ใหญ่ ในสหรัฐอเมริกามีผลต่อผู้คนนับล้านต่อปี ผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในความเสี่ยงของการกลายเป็นติดเชื้อกับการรักษาได้ยาก. ยาปฏิชีวนะจะรบกวนแบคทีเรียปกติของลำไส้, ช่วยให้ดื้อยาแบคทีเรียที่จะกลายเป็นตัวต้านที่อยู่ภายในลำไส้ใหญ่. หลายคนติดเชื้อแบคทีเรียรักษาลำบากเพราะไม่มีอาการ. คนเหล่านี้กลายเป็นผู้ให้บริการของเชื้อแบคทีเรียและสามารถติดเชื้อผู้อื่น ในคนอื่นๆ, สารพิษที่มีผลก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง, อาการปวดท้อง, การอักเสบอย่างรุนแรงของลำไส้ใหญ่ (ไส้ใหญ่), ไข้, การตรวจนับเม็ดเลือดขาว, อาเจียนและการคายน้ำ. ในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง, เยื่อบุภายในของลำไส้ใหญ่จะกลายเป็นที่รุนแรงอักเสบ (สภาพที่เรียกว่าเยื่อแผ่นบาง ๆ รอบเซลล์ผิดปกติ). ไม่ค่อยมีผนังและหลุมพัฒนา (ลำไส้ใหญ่จะไม่ค่อยมีผนังกั้นแต่จะเป็นรูพรุน) ซึ่งสามารถนำไปสู่การติดเชื้อที่คุกคามชีวิตของช่องท้อง
fuck off (phrase vulgar ) ออกไป, ไปไกลๆ (หยาบคาย, โปรดระวังการใช้งาน)
See also: S. clear off,
neandethal[ni:'ændə:,θɔ:l] (adj ) ADJ.เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน syn:(neanderthal) ADJ. ล้าสมัยมาก relate:{ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง} syn:(neanderthal) ADJ. หยาบคาย relate:{ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ} syn:(neanderthal) N. มนุษย์ยุคหิน
raffish[raf ish] (adj ) ที่มีลักษณะหยาบคาย,พื้นๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ジレンマ[じれんま, jirenma] สภาวะกลืนไม่เข้า คายไม่ออก , หนีเสือปะจระเข้, See also: S. dilemma

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
痒い[かゆい, kayui] (vt adj) คัน ระคายเคือง อยากเกา
荒い[あらい, arai] หยาบ หยาบคาย รุนแรง
淫ら[みだら, midara] ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
粗末[そまつ, somatsu] หยาบคาย
塩辛い[しおからい, shiokarai] (adj ) (ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, S. . saltily adv. saltiness n., S. pungent,sharp,obscene

German-Thai: Longdo Dictionary
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal! (phrase ) damn it! (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top