Search result for

*คานหาม*

(22 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คานหาม, -คานหาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คานหาม[N] litter, See also: stretcher, palanquin, Syn. เกี้ยว, แคร่หาม, Example: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า, Thai definition: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คานหามน. ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม, ถ้าใช้สำหรับเจ้านาย เรียกว่า แคร่คานหาม, เรียกสั้น ๆ ว่า แคร่ ก็มี, ถ้าใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ เรียกว่า พระราชยานคานหาม.
เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น, เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้นก. ทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ, มีความหมายอย่างเดียวกับ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง.
กะแอ ๑น. เครื่องบังแดดมีคันปักดิน หมุนได้ตามต้องการ, โบราณเขียนเป็น กแอ เช่น นา ๑๖๐๐ กินเมืองเจียดเบื้ออหักรองตลุ่มกั้งกแอทาชาต แลฝ่ายทางบกถึงศาลาฝาแฝดแลปตูท่าหญ้าลดช้าง ลดม้า ยั่วยานคานหามร่มทงยูกันชิงกแอ (สามดวง).
เกี้ยว ๒น. คานหามของจีนชนิดหนึ่ง.
แคร่ ๑(แคฺร่) น. ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้, บางชนิดทำเสาเป็นเครื่องรองรับก็มี เรียกรวม ๆ ทั้งหมดว่า แคร่, บางชนิดใช้วางบนคานหาม สำหรับหามไป, ใช้แก่เจ้านาย เรียกว่า แคร่คานหาม, เรียกสั้น ๆ ว่า แคร่ ก็มี, บางชนิดใช้วางบนเรือ เรียกว่า แคร่เรือ
เฉลี่ยง(ฉะเหฺลี่ยง) น. ยาน, คานหาม, โดยมากใช้ว่า เสลี่ยง.
ราชยาน(ราดชะยาน) น. ยานของหลวงใช้โดยสารหรือเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปที่สำคัญ พระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรังคาร เป็นต้น มีหลายชนิดต่างกัน ใช้หิ้ว หาม แบก เช่นเสลี่ยง คานหาม คันหาม วอ สีวิกา เช่น พระราชยานกง พระราชยานถม พระราชยานสามลำคาน, โบราณใช้ว่า ราชทยาน ก็มี (ส.).
ราเชนทรยาน(ราเชนทฺระยาน) น. ยานลักษณะอย่างบุษบก สอดคานหามได้ สำหรับเชิญเสด็จพระมหากษัตริย์.
ลูกคลักน. ท่อนไม้สั้น ๆ เอาเชือกผูกกลางสำหรับขัดแร้วเป็นต้น หรือใส่ในโอ่งในไหแล้วเอาเชือกผูกกับไม้คานหามไป.
สิวิกา, สีวิกาน. วอ, เสลี่ยง, คานหาม.
สีวิกาน. สิวิกา, วอ, เสลี่ยง, คานหาม.
เสลี่ยง(สะเหฺลี่ยง) น. ที่นั่งมีคานหามคู่หนึ่งสอดรับ เป็นเครื่องแสดงอิสริยยศ, ถ้าหามไป เรียกว่า เสลี่ยงหาม, ถ้าหิ้วไป เรียกว่า เสลี่ยงหิ้ว.
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้างก. ทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ, มีความหมายอย่างเดียวกับ เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น หรือเห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระเสลี่ยงกลีบบัวพระเสลี่ยงกลีบบัว ทำด้วยไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ มีคานหาม ๒ คาน ขนาดกว้าง ๐.๘๒ เมตร ยาวรวมคาน ๔.๒๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร ลำคานเป็นไม้กลมกลึงทาสีแดง ปลายกลึงเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทองประดับกระจก ใช้สำหรับพระสงฆ์พระราชคณะสงฆ์สวดนำพระโกศเวียนรอบพระเมรุ [ศัพท์พระราชพิธี]
ราชยานยานชนิดคานหามของหลวง, เรียกว่า พระยานก็มี เช่น พระยานมาศ, เรียกว่า พระราชยาน ก็มี เช่น พระราชยานกงพระราชยานถม, เรียกว่า พระที่นั่งราชยาน ก็มี เช่น พระที่นั่งราชยานพุดตานทอง, หรือเรียกเป็นอย่างอื่นก็มีคือ พระที่นั่งราเชนทรยาน [ศัพท์พระราชพิธี]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
litter[N] เปลหาม, See also: เตียงหาม, คานหาม, Syn. stretcher
palankeen[N] เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palanquin
palanquin[N] เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palankeen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี

English-Thai: Nontri Dictionary
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top