ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คาดไม่ถึง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คาดไม่ถึง, -คาดไม่ถึง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาดไม่ถึงก. ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้น.
การจรน. งานซึ่งไม่ได้ทำเป็นประจำหรือที่คาดไม่ถึง.
งันก. หยุดชะงัก เช่น นิ่งงัน, ไม่งอกงาม เช่น ต้นไม้งันไป, อาการที่ชะงักนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเพราะคาดไม่ถึง ในคำว่า ตะลึงงัน.
ตะลึงก. อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง.
นึกไม่ถึงก. คาดไม่ถึง, ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้น, เช่น รู้ว่าเขาจะเข้ามาทำงานด้วย แต่ก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะมาเป็นสายให้โจร.
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก. เขลา, คาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น, เช่น รับฝากของโจรไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าของนั้นเป็นของโจร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Termination of Mission of Diplomatic Agentภารกิจของผู้แทนทางการทูตหรือหัวหน้าคณะทูตจะสิ้น สุดลง 1. ระยะเวลาที่ผู้แทนทางการทูตได้รับแต่งตั้งให้ประจำอยู่ในประเทศผู้รับได้ครบ กำหนดตามวาระ2. เมื่อวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติได้สัมฤทธิผลเรียบ ร้อยแล้ว3. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากต้องโยกย้ายไปที่อื่น หรือลาออก หรือเนื่องจากครบเกษียณอายุ4. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลของตน หรือกระทำตามคำขอร้องของรัฐบาลของประเทศผู้รับ ซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่5. เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย์ของประเทศตน หรือประเทศที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงาน6. หากตัวเขาเองได้กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศบางอย่าง หรือเนื่องจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คาดไม่ถึง และมีลักษณะร้ายแรงจริง ๆ ตัวเขาเองจะต้องรับผิดชอบในการตัดความสัมพันธ์7. เมื่อรัฐบาลผู้รับ ซึ่งตัวเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่นั้น แล้วจะด้วยเหตุผลอย่างใดก็ตาม ได้แจ้งให้เขาเดินทางออกไปจากประเทศในทันที โดยไม่ต้องระให้รัฐบาลของตนเรียกตัวกลับ8. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้แทนทางการทูต ดังเช่น ได้รับเลื่อนตำแหน่งจากอัครราชทูตขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต9. เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นระหว่างรัฐทั้งสอง10. เนื่องจากถูกถอดจากตำแหน่ง หรือสละราชบัลลังก์ของประมุขของประเทศใดประเทศหนึ่ง 11. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศใดประเทศหนึ่ง จากระบบพระมหากษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐ หรือเป็นระบบสาธารณรัฐอันมีประมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมาย12. เนื่องจากรัฐใดรัฐหนึ่งของทั้งสองรัฐต้องสูญสภาวะในการเป็นรัฐเหตุผลข้างต้น ทั้งหมดนี้ เป็นทรรศนะของเซอร์เออร์เนสท์ ซาทาว ซึ่งได้ให้ไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อว่า ?A Guide to Diplomatic Practice? ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 4 โดยเซอร์เนวิลล์ แบลนด์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish we go to the minefields. They'll never expect it.ผมอยากจะไปทางทุ่งกับระเบิดNพวกนั้นจะคาดไม่ถึง Rambo III (1988)
Oui, monsieur? Sophie Stanislovskievna Somorkov-Smirnoff! Vladimir Vanya Voinitsky Vasilovich!เอ่อ คุณผู้ชาย? เอาล่ะ นี่คาดไม่ถึงเลย Anastasia (1997)
We should leave after the enthronement. The Chinese would never expect it--เราต้องไปทันทีที่พิธีสืบราชบัลลังก์เสร็จ พวกจีนต้องคาดไม่ถึงแน่ Seven Years in Tibet (1997)
They didn't expect it.พวกนั้นช็อค พวกนั้นคาดไม่ถึง The Pianist (2002)
"Dear Mom, I guess you're surprised to be hearing from me..."ถึง คุณแม่ ผมว่าแม่ต้องคาดไม่ถึงแน่... The Dreamers (2003)
- Unfortunately, yeah.- คาดไม่ถึงเลย. ได้ยิน. National Treasure (2004)
You'll be so surprised with my Dog News!ฉันมีเรื่อง "หมา" ที่นายจะคาดไม่ถึงจะบอก (ซึคาสะพูดว่า ด๊อกกุ - หมา) A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Unfortunately, the doctors just couldn't do anything to fix your face.คาดไม่ถึงว่ะ, หมอบอกว่าทำอะไรกับหน้านายไม่ได้. Fantastic Four (2005)
The only advantage we had was the element of surprise.สิ่งเดียวที่เราได้เปรียบคือ.. เราสามารถทำอะไรที่คาดไม่ถึงได้ The Great Raid (2005)
Or else, not so fortunate.มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
But there are always surprises.แต่มันมักจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอ Initial D (2005)
And it's something not even fathomed in this world.หรือไม่ก็อะไรที่ร้ายแรงจนใครก็คาดไม่ถึงกระทั่งในโลกนี้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You rely too much on precedent, you never allow for the unexpected.คุณยึดติดกับแบบแผนมากเกินไป/Nคุณไม่เปิดโอกาสให้ความคาดไม่ถึงบ้าง Compulsion (2005)
The bar... big surprise.บาร์... คาดไม่ถึงเลยนะเนี่ย The Sweet Taste of Liberty (2005)
In this world, there are many unexpected experts.ในโลกนี้, มีคนเก่งที่คาดไม่ถึงมากมาย Episode #1.9 (2006)
Now, Dan is quite the wild card, Bart, because less than 10 short months ago, this young man actually shattered his leg in a motorcycle accident.ตอนนี้ แดนเป็นคนที่คาดไม่ถึงเลยครับ เพราะว่าเมื่อ 10 เดือนก่อน เด็กหนุ่มคนนี้กระดูกขาแตกละเอียด ในอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์ Peaceful Warrior (2006)
N- n-nothing. I just wasn't expecting it. So what can you say?ปะ เปล่า ผมแค่ คาดไม่ถึง แล้วพูดไรได้มั่ง Cashback (2006)
It was unexpected that the Shinigami would act that way.คงคาดไม่ถึงสินะว่าเจ้าแห่งความตายจะทำอย่างนั้น Death Note: The Last Name (2006)
Can you imagine?คุณคาดไม่ถึงใช่่ไหม? Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Every time a comet visits our solar system, it brings unexpected surprisesทุกครั้งที่ดางหางได้โคจร มายังระบบสุริยะของเรา มันจะมาพร้อมกับความประหลาดใจ อย่างที่เราคาดไม่ถึง Eternal Summer (2006)
LOOK, PHYLLIS, I'M SORRY. I KNOW THIS IS UPSETTING.นี่, ฟิลลิส, ฉันขอโทษ, ฉันรู้ว่ามันคาดไม่ถึง If There's Anything I Can't Stand (2007)
Evoked an unexpected response.ปลุกให้เกิดการโต้ตอบที่คาดไม่ถึง Art Isn't Easy (2007)
Destruction.ที่คาดไม่ถึง Something's Coming (2007)
Used to use owls.แต่มันก่อความวุ่นวายอย่างคาดไม่ถึงเลยละ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
- Always do something unexpected.-ทำสิ่งที่คนคาดไม่ถึงเสมอ Ratatouille (2007)
It was his job to be unexpected. It is our job to...งานของเขาคือทำสิ่งที่คนคาดไม่ถึง ส่วนงานของพวกเราคือ... Ratatouille (2007)
- Well, I've narrowed your choices down... to five unthinkable options.ว่าต่อไป ชั้นกำลังฟัง\ ผมได้คัดจนเหลือทางเลือกที่คาดไม่ถึง แค่ 5 ทางเลือก The Simpsons Movie (2007)
The crime you see now, it's hard to even take its measure.เดี๋ยวนี้ คดีต่างๆ มันโหด เสียจนคาดไม่ถึง No Country for Old Men (2007)
"Here lies Peter Petrelli. He tried."ทำอะไรสักอย่างที่คาดไม่ถึง! Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
The birds.23 คุณกำลังทำอะไร? สิ่งที่คาดไม่ถึงบางอย่าง Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Others found challenges they hadn't expected.บางคนอาจเจออุปสรรคที่คาดไม่ถึง Welcome to Kanagawa (2008)
"... and in a surprise move, the spurs announced a trade that will send perennial all-star to the...""... และอย่างคาดไม่ถึง, ทีมสเปอส์ประกาศแลกตัว ที่จะส่งดาวรุ่งตลอดกาลไปให้กับ... In Buddy's Eyes (2008)
-Awesome. God! You guys have so much to catch up on.สุดยอด แม่ง พวกนายนี่มีหลายอย่างที่คาดไม่ถึงจริงๆ Zack and Miri Make a Porno (2008)
It was a bit of a broadside.มันคาดไม่ถึงนะ RocknRolla (2008)
Every one of these animals lived a life full of experiences that we can't even imagine.สัตว์พวกนี้มากไปด้วยประสปการณ์ในการใช้ชีวิต อย่างเต็มเปี่ยม อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยหล่ะ The Fourth Man in the Fire (2008)
Damn, I never would've thought that.ฉิบหาย ผมคาดไม่ถึงเลย ...And the Bag's in the River (2008)
You got yourself a new special lady-friend, or what?จะมีเพื่อนสาวแบบคาดไม่ถึงแล้วใช่มั้ย Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
We need to do what he doesn't expect.เราต้องทำอะไรในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึง Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
We have to go where they're not expecting us, starting with the concrete wall.พวกเราต้องใช้ที่ที่ พวกมันคาดไม่ถึง เริ่มที่ผนังคอนกรีต Quiet Riot (2008)
Once. FERGUSON:ท่านคงคาดไม่ถึงแน่ว่าใครมายืินอยู่หลังประตูนี้ Just Business (2008)
Kenya, I am an excellent driver but you cannot prepare for a naked lady and a hog in the middle of the road.เคนย่า ฉันเป็นคนขับที่ดีนะเว้ย แต่เราคงคาดไม่ถึงว่า จะมีผู้หญิงแก้ผ้ามายืนอยู่กลางถนน To Love Is to Bury (2008)
So unexpected. I'd never seen anything like it.คาดไม่ถึงเลยจริงๆ ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน It Might Get Loud (2008)
i can't fathom that it's still here.พ่อคาดไม่ถึงว่ามันจะยังอยู่ที่นี่. The Same Old Story (2008)
# guess you better slow your Mustang down # ...in ways they could never have known.ในแบบที่พวกเขาคาดไม่ถึง City on Fire (2008)
- A surprising thing, a very unexpected, nonmedical thing about you and-- -oh, hold on.บางอย่างน่าตกใจ คาดไม่ถึง และไม่เกี่ยวกับการแพทย์ เกี่ยวกับนาย โอ้ แปปนึง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Beyond My Wildest Dreams.อย่างกับฝันที่คาดไม่ถึง The Manhattan Project (2008)
What are you doing? I had no idea you were here.มาทำอะไรที่นี่น่ะ คาดไม่ถึงเลยนะ The Ex-Files (2008)
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Stick around. we've got plenty more surprises coming up.อย่าไปไหน เรามีเรื่องคาดไม่ถึงอีกเพียบให้ชม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Nathan Petrelli was, surprisingly, gunned downนาธาน พิเทรลลี่ ถูกยิงอย่างคาดไม่ถึง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow in(phrv) มาถึงอย่างคาดไม่ถึง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. breeze in
blow into(phrv) มาถึงอย่างคาดไม่ถึง (คำไม่เป็นทางการ)
catch flat-footed(phrv) จับได้อย่างไม่ทันตั้งตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถูกตามจับได้ อย่างคาดไม่ถึง
catch off(phrv) ทำให้แปลกใจ (เพราะคาดไม่ถึง), Syn. throw off
sharp(adj) ฉับพลัน, See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง, Syn. acute
supervene(vi) เข้าครอบงำ, See also: เข้ามาอย่างคาดไม่ถึง, เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด, Syn. ensue, issue, take place
unhoped(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, See also: คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง, Syn. unexpected
upset(adj) ที่พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง, Syn. distressed
upset(vt) ทำให้พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง, Syn. conquer, beat
upset(n) ปัญหาที่คาดไม่ถึง
upset(n) การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง, See also: การพ่ายแพ้, Syn. loss
windfall(n) สิ่งดีๆ ที่ได้มาที่คาดไม่ถึง, See also: เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน, Syn. godsend, manna

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก, ประหลาด, ผิดแปลก, ผิดตา, แปลกหน้า, ไม่รู้จัก, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน, คาดไม่ถึง, แปลกถิ่น, ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off, queer, unfamiliar
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ, การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน, Syn. new, novel, unexampled, remarkable
upset(อัพเซท') vt., vi. ทำให้คว่ำ, คว่ำ, ทำให้พลิกคว่ำ, ทำให้เสีย, ก่อกวนสิ้นเชิง, ทำให้ปราชัย, ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ, การพลิกคว่ำ, การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง, ความว้าวุ่นของจิตใจ, ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ, หงายท้อง, สับสน, ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, ว้าวุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน, นึกไม่ถึง, ไม่คาดฝัน, คาดไม่ถึง
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน, ฉับพลัน, คาดไม่ถึง
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
能天気[のうてんき, noutenki] (adj) คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top