ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คาดหมาย*

   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คาดหมาย, -คาดหมาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดหมาย[V] expect, See also: guess, anticipate, Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์, Example: สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก, Thai definition: นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น
ความคาดหมาย[N] prediction, See also: forecast, prophecy, Syn. การคาดการณ์, Example: ครูคนนี้สอนเก่งเกินความคาดหมายของหลายๆ คน
ความคาดหมาย[N] view, See also: prediction, forecasting, Syn. การเดา, การคาดการณ์
ความคาดหมาย[N] expectation, See also: anticipation, expectancy, Syn. ความคาดหวัง, ความหวัง, Example: ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลับ(กฺลับ) ก. ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม เช่น กลับหน้าเป็นหลัง กลับบ้าน, เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม เช่น นึกว่าเป็นคนดี กลับเป็นคนร้าย, คืนมาสู่ภาวะเดิม เช่น กลับมีอีก, พลิกหน้าเป็นหลัง เช่น กลับปลา, เปลี่ยน เช่น กลับชาติ กลับใจ, ทำตรงกันข้ามกับที่คาดหมายหรือที่ควรจะเป็น เช่น เราพูดด้วยดี ๆ เขากลับ ด่าเอา.
กลับตาลปัตร(-ตาละปัด) ว. ผิดความคาดหมายอย่างตรงกันข้ามแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ.
กะพร่องกะแพร่งไม่เต็มที่, ไม่ครบถ้วน, ไม่พอเพียง, (ตามที่คาดหมายไว้).
เก็งก. กะ, คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ, เช่น เก็งหมัด เก็งข้อสอบ.
เข้าล็อกก. เป็นไปตามที่คาดหมาย.
คาด ๒ก. นึกไว้, หมายไว้, มักใช้เข้าคู่กับคำ คะเน หรือ หมาย เป็น คาดคะเน คาดหมาย.
เคราะห์ ๑สิ่งที่นำผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย เช่น เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย, มักนิยมใช้ในทางไม่ดี เช่น มีเคราะห์ ฟาดเคราะห์.
โชคน. สิ่งที่นำผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย เช่น โชคดี โชคร้าย, มักนิยมใช้ในทางดี เช่น นายแดงเป็นคนมีโชค.
ตัวเก็งน. ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ.
ตัวเต็งน. ตัวที่มีนํ้าหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น ๆ.
ถ้าสัน. คำแสดงความคาดหมาย คาดคะเน หรือข้อแม้, ผิ, แม้, หาก.
บังเอิญว. ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ไม่ตั้งใจ หรือไม่คาดหมาย, เผอิญ.
ประหลาดว. แปลกผิดปรกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้, น่าพิศวง.
ปริกัลปมาลาน. ระเบียบกริยาในไวยากรณ์ที่บอกความคาดหมาย ความกำหนด.
ผงะ(ผะหฺงะ) ก. แสดงอาการชะงักงันและถอยไปข้างหลังเล็กน้อยเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าที่เป็นอันตราย น่าขยะแขยง หรือน่ากลัวเป็นต้น โดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน.
เผอิญ(ผะเอิน) ว. ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย, บังเอิญ, หากให้เป็น, จำเพาะเป็น, ใช้ว่า เพอิญ หรือ พรรเอิญ ก็มี.
พลิกกระเป๋าก. เสียจนหมดตัวเพราะผิดจากที่คาดหมายไว้ (ใช้แก่การพนัน).
ฟ้าผ่าโดยปริยายหมายความว่า คำสั่งด่วนที่ออกมาโดยไม่คาดหมายและไม่รู้เหตุผล.
มาเหนือเมฆมาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย.
เรื่องสั้นน. บันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิดเป็นต้น เช่น เรื่องสร้อยคอที่หาย ของประเสริฐอักษร เรื่องจับตาย ของมนัส จรรยงค์ เรื่องมอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ล็อก ๒น. ความคาดหมายหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น เรื่องนี้เป็นไปตามล็อก.
ลองใจก. พิสูจน์ว่าจะมีนํ้าใจอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่ เช่น เอาแหวนวางไว้ลองใจคนใช้ว่าจะซื่อสัตย์หรือไม่.
สรตะโดยปริยายหมายความว่า การคาดคะเนตามข้อสังเกตหรือสันนิษฐาน, การเก็งหรือการคาดหมายเอาโดยยึดเค้าเดิมเป็นหลัก, เช่น คิดสรตะแล้วงานนี้ขาดทุน, เขียนเป็น สะระตะ ก็มี.
สะดุ้ง ๑ก. ไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้น เช่น เมื่อได้ยินเสียงระเบิดก็สะดุ้งสุดตัว.
สะระตะก. เก็งหรือคาดหมายเอาโดยยึดเค้าเดิมเป็นหลัก เช่น ข้าพระพุทธเจ้าคิดสะระตะอยู่ว่าจะแก้ไขอย่างไรดี (หนังสือเจ้าพระยาพระเสด็จฯ กราบบังคมทูล ร. ๕), สรตะ ก็ว่า.
หมายหัวก. จดจำไว้ด้วยความประสงค์ร้าย เช่น เขาถูกพวกนักเลงหมายหัวไว้ว่าจะต้องหาทางกำจัดให้ได้, คาดหมายไว้ว่าจะเป็นไปในทางไม่ดี เช่น เด็กคนนี้ถูกหมายหัวไว้ว่าจะต้องสอบตกแน่ ๆ.
เหตุสุดวิสัยเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น.
อรรถปฏิสัมภิทา(อัดถะ-) น. ปัญญาอันแตกฉานในอรรถ คือ ความเข้าใจที่สามารถคาดหมายผลข้างหน้าอันจะเกิดสืบเนื่องไปจากเหตุ, ความเข้าใจอธิบายอรรถแห่งภาษิตย่อให้พิสดาร, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
เอาปูนหมายหัวก. ผูกอาฆาตไว้, คาดโทษไว้, เชื่อแน่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้, ประมาทหน้าว่าไม่มีทางจะเอาดีได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life expectancy; expectancy of lifeการคาดหมายคงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life expectancy; expectancy of lifeการคาดหมายคงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life expectancyความคาดหมายการคงชีพ [ดู expectation of life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
advance profits insuranceการประกันภัยกำไรที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth expectationจำนวนบุตรที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contingencyเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (โดยมิได้คาดหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross expectation of working lifeค่าคาดหมายรวมของอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
future estateทรัพย์มรดกที่คาดหมายในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of working lifeความคาดหมายอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation valueค่าคาดหมาย [ใช้กับทฤษฎีควอนตัม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expected frequencyความถี่คาดหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected mortalityจำนวนมรณะที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expected valueค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expectation ๒ ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expectancyภาวะคาดหมาย, ความหวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy of life; expectancy, lifeการคาดหมายคงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy of life; expectation of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy, life; expectancy of lifeการคาดหมายคงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation๑. การคาดหมาย ๒. ค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expected value] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expectation interestผลประโยชน์ที่คาดหมายไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of lifeความคาดหมายการคงชีพ [ดู life expectancy] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation of life; expectancy of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of life at birthความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation of unmarried lifeความคาดหมายอายุการอยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estate, futureทรัพย์มรดกที่คาดหมายในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
net expectation of working lifeค่าคาดหมายสุทธิของอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unforeseenไม่อาจคาดหมายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]
Potential exposureการรับรังสีไม่คาดหมาย, การรับรังสีเชิงศักย์, การรับรังสีที่ไม่ได้คาดไว้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุของต้นกำเนิดรังสี เครื่องมือชำรุดเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน การรับรังสีนี้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อลดโอกาสการรับรังสี [นิวเคลียร์]
Life expectancyการคาดหมายคงชีพ [TU Subject Heading]
Normal Diplomacyการติดต่อทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกติ มักจะกระทำกันดังนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการจะหยิบยกปัญหาขึ้นกับอีกรัฐบาลหนึ่ง ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำสั่งไปยังเอกอัครราชทูตของ ประเทศตนที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับส่งให้ยกเรื่องนั้นขึ้นเจรจากับรัฐบาล ของประเทศผู้รับ โดยปกติเอกอัครราชทูตจะมีหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้รับนั้นก่อน หรือไม่ก็ไปพบกับรัฐมนตรีด้วยตนเอง ณ กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจากันอาจทำให้จำเป็นต้องมีการบันทึกของทูตแลกเปลี่ยนกันขึ้น ในรูปบันทึกช่วยจำ (Aide-Memoire ) ในบางกรณี เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องไปพูดจา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จเรื่อง ในระหว่างนั้น เอกอัครราชทูตมีหน้าที่จะต้องรายงานผลการเจรจาแต่ะครั้งไปยังกระทรวงการต่าง ประเทศของตน และบางคราวอาจจะต้องขอคำสั่งเพิ่มเติมอีกเมื่อเกิดกรณีใหม่โดยมิได้คาดหมาย มาก่อนเป็นต้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้รับก็จะส่งคำสั่งไปยังเอก อัครราชทูตของตน แนะว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจรจากันกับรัฐบาลของ ประเทศที่ตนประจำอยู่ผลการเจรจาอาจเป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลทั้งสอง ฝ่าย หรืออาจจะจบลงด้วยภาวะชะงักงัน ( Stalemate ) หรือรัฐบาลทั้งสองอาจจะตกลงกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ และปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปก่อน จนกว่าจะมีการรื้อฟื้นเจรจากันใหม่ บางคราวปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้นั้น อาจกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปก็ได้ [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Expectancy, Theory ofทฤษฎีแห่งความคาดหมายล่วงหน้า [การแพทย์]
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย How I Won the War (1967)
My presence in this timeline has been anticipated.ตอนนี้กำหนดการ ได้ถูกคาดหมายไว้ ล่วงหน้าแล้ว Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Japan has undertaken a surprise offense...ญี่ปุ่นต้องรับมือกับการโจมตี ที่ไม่ได้คาดหมาย.. The Great Raid (2005)
The system will pay for itself within three years according to our predictions.ระบบจะให้ผลคุ้มค่าภายใน 3 ปี ตามที่เราคาดหมาย Super Rookie (2005)
Look, I'm sorry. This went on a little longer than I anticipated.ดู, ผมเสียใจ ที่มันมีอยู่ เล็กๆ นานมาแล้วเหนือการคาดหมาย Firewall (2006)
This is surreal.นี่มันเกินความคาดหมาย Love/Addiction (2007)
It's not over yet. Thanks to you, yesterday didn't go as I had plannedมันยังไม่จบ ที่ขอบคุณไปเมื่อวานก็ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของฉันแต่แรกอยู่แล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
There are many things ahead which you were never expected.คุณมีสิ่งที่ล้ำหน้าสิ่งต่างๆมากมาย จนไม่มีทางคาดหมายได้ Om Shanti Om (2007)
There are incredible security measures in place.การตรวจสอบความปลอดภัยนั้น เกินความคาดหมาย [Rec] (2007)
Something unexpected has happened.มีบางอย่างที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้น [Rec] (2007)
That was a little unexpected.นั่นค่อนข้างจะเหนือความคาดหมาย Love Now (2007)
And the crowd rises in anticipation!และฝูงชนที่เพิ่มขึ้น ในความคาดหมายBalls of Fury (2007)
That man, Peter Petrelli, he's gonna be responsible for all this.แม่จำเราได้? ใช่,ลูกเป็นลูกสาวที่ถูกคาดหมาย ว่าจะมาจัดโต๊ะอาหารเย็น Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Larger, unexpected fireworks at the trial of Dr. Sara Tancredi in Chicago today.พลุแสดงความยินดีอันไม่คาดหมายในการพิจารณาคดี ของ ด๊อกเตอร์เทรนเครดีในชิคาโก้วันนี้ Sona (2007)
Most unfortunate. This is a very unexpected turn of events.น่าเสียใจที่สุด นี่เป็นเหตุการณ์ที่พลิกความคาดหมายของเราอย่างมาก Star Wars: The Clone Wars (2008)
I grieve equally for every family that has been visited with the same... unimaginable news that we have received today.ผมขอแสดงความเสียใจไปยังทุกๆครอบครัว ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ ที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนแบบนี้ เหมือนที่เราได้รับวันนี้ Our Father (2008)
Plans to bring you hope and a future."เพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้า" Minimal Loss (2008)
Eleanor, over dinner, you mentioned your fondness for Cyndi Lauper.เอลานอร์ ดินเนอร์มันเหนือความคาดหมายมาก ที่คุณกล่าวถึงความชอบของคุณต่อ ซินดี้ ลอเปอร์ Bonfire of the Vanity (2008)
Our methods may lack imagination, but they're very effective especially over a long period of time.การกระทำของพวกเราน่ะ เกินความคาดหมายเสมอ แต่มันจะมีผลกระทบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระยะยาว The Ex-Files (2008)
Looks like it's bros before hos for little j.ดูเหมือน มันจะเกินความคาดหมายนะ ลิตเติ้ล เจ. There Might be Blood (2008)
I have high hopes for it.ฉันมีความคาดหมายสูงในเรื่องนั้น Beethoven Virus (2008)
Russell, for Assisting the Elderly and for performing above and beyond the call of duty,รัสเซลล์ สำหรับการช่วยเหลือคนชรา ที่ทำได้เกินความคาดหมายด้วยซ้ำ Up (2009)
Because in order to build our nation we must all exceed our own expectations.เพราะในการที่เราจะสร้างชาติได้นั้น.. เราจะต้องทำให้ได้.. เกินความคาดหมายของตัวเอง Invictus (2009)
Madiba, we have already exceeded all expectations, on and off the field.มาดิบา.. เราทำได้เกินความคาดหมาย เกินคาดหวัง.. ทั้งในและนอกสนามแล้วนะ Invictus (2009)
Your predictions haven't exactly panned out, have they, doctor?ความคาดหมายของคุณ มันไม่เป็นตามที่หวัง ได้รึยัง ดอกเตอร์? 2012 (2009)
My apologies to the H.R. department.ตามความคาดหมาย เอาล่ะ Grilled (2009)
I want a 'one on one' with your leader.ตามที่คาดหมายจาก ซูซูรัน. Crows Zero II (2009)
The C.D.C. wasn't expecting me for three months.เดอะ ซีดีซี ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของผมมากว่า3 เดือน Bound (2009)
Men in my employ, Bagwell... anticipate.ลูกน้องฉันทุกคน แบคเวล ความคาดหมาย ก็คือ Killing Your Number (2009)
Look, I know this wasn't planned, but we... we can do this.ฟังนะ ผมรู้ว่านี่เหนือความคาดหมายของเรา แต่เรา... เราทำได้ Nice Is Different Than Good (2009)
However, Professor Slughorn is perfectly happy to accept N.E.W.T. s students with "Exceeds Expectations."แต่ว่า ศ.สลักฮอร์น ยินดีเต็มที่ ที่จะรับนักเรียน ส.พ.บ.ส. ที่ได้ "เกินความคาดหมายHarry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
This is beyond anything I imagined.มันเลวร้าย เกินความคาดหมาย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I don't know what you think I can do, sir.ผมไม่รู้ว่าคุณ คาดหมายให้ผมทำอะไร Daybreakers (2009)
You have surpassed the expectations of your instructors.ปัญญาเธอเป็นเลิศเหนือความคาดหมายของบรรดาอาจารย์ Star Trek (2009)
Look, you say he's from the future and knows what's gonna happen... then the logical thing is to be unpredictable.ถ้าคุณว่าเขามาจากอนาคต ก็ต้องรู้สิว่าจะเกิดอะไรขึ้น งั้นที่เข้าท่าก็คือ ต้องทำเหนือความคาดหมาย Star Trek (2009)
So, the Tenth Angel is the strongest rejection-type. Its destructive power is unbelievable.พลังการทำลายของเทวฑูตตัวทีสิบเกินความคาดหมายไปแล้ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Introducing Fighting Dragon Liang and the surprising finalist, Dre Parker.คู่ถัดไป ขอแนะนำ เลียงนักสู้มังกร และคนที่เราไม่ได้คาดหมาย เดร์ ปาร์คเกอร์ The Karate Kid (2010)
This will be over soon enough.นี้คือปัญหาที่อยู่เหนือความคาดหมายของเรา Divided (2010)
And, son, every life can expect a visit from the vis major.และลูกพ่อ ทุกชีวิตควรคาดหมาย รับมือกับเหตุสุดวิสัยเอาไว้ In This Home on Ice (2010)
You call at unexpected hour.ท่านมาในเวลาที่ข้าไม่ได้คาดหมาย Delicate Things (2010)
It's more than powerful, it's unpredictable.มันแรงมากกว่านั้น เกินความคาดหมายเลยล่ะ I Smell a Rat (2010)
It's extraordinary- so moving, so...มันเกินความคาดหมาย เดินหน้าต่อไป งั้น... Lovely (2010)
And, uh, the consequences are unpredictable.และเอ่อ ผลที่ตามมานั้น ไม่สามารถคาดหมายได้ The Man from the Other Side (2010)
Having already received a visit this morning from a man who I believe to have been a police officer I've called this press conference in anticipation of my arrest.หลังจากที่เมื่อเช้านี้ได้รับการมาเยี่ยม จากคนที่ผมเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ผมได้ทำการแถลงข่าวนี้ เพราะคาดหมายว่าผมจะต้องถูกจับกุม Episode #1.3 (2010)
Well, given that women in those times were expected to be virgins on their wedding days, that's reasonable.อืมม การระบุว่าผู้หญิง ในยุคสมัยนั้น ถูกคาดหมายว่ายังบริสุทธิ์อยู่ ก่อนที่จะถึงวันแต่งงานนั่น ฟังดูมีเหตุผลทีเดียว The Witch in the Wardrobe (2010)
You and Dean have a habit of exceeding my expectations.นายกับดีนมีนิสัยชอบ ทำเกินความคาดหมายของฉัน Two Minutes to Midnight (2010)
I don't think he expected it to happen like this.ฉันไม่คิดว่า เขาคาดหมาย ให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ The Couple in the Cave (2010)
You didn't anticipate the kickback...คุณไม่ได้คาดหมาย ถึงผลที่จะตามมา Everything Is Illumenated (2010)
One of the many things you didn't anticipate.นี่คือหนึ่งในหลายสิ่ง ของผลที่คุณไม่ได้คาดหมาย Everything Is Illumenated (2010)
So predictable.เป็นดังที่คาดหมาย The Recruit (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคาดหมาย[n.] (kān khātmāi) EN: prediction   
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate   FR: prévoir ; s'attendre à
ความคาดหมาย[n.] (khwām khātmāi) EN: expectation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipate[VT] คาดหวัง, See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
be beyond[PHRV] มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้, See also: นอกเหนือความคาดหมาย, Syn. go beyond
crop out[PHRV] เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้, Syn. crop up
crop up[PHRV] เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้, Syn. crop out
expect[VI] คาดว่า, See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า, Syn. anticipate, await
expect[VT] คาดว่า, See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า, Syn. anticipate, await
expectancy[N] ความคาดหมาย, See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง, Syn. anticipations, hope, outlook
expectation[N] มาตรฐานที่คาดหวังไว้, See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
expected[ADJ] ที่คาดหวังไว้, See also: ที่คาดหมายไว้
prediction[N] คำทำนาย, See also: การคาดหมาย, การทำนาย, Syn. prophecy, foresight
read[VT] ทำนาย, See also: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย, Syn. predict
think[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean
think[VT] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
expect(อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์., See also: expectable adj. expectably adv.
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)

English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
hope(vi) หวัง,เก็ง,คาดหมาย,ปรารถนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
under-commit and over-deliver (phrase ) ทำงานให้เหนือความคาดหมาย, ให้คำมั่นไว้น้อยๆ แต่ส่งมอบให้ได้มากกว่าที่คาดหวัง (เป็นวิธีบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า)
See also: S. under promise, over deliver ,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意外[いがい, igai] (n) เกินความคาดหมาย,ไม่คาดคิด
意図[いと, ito] ตั้งใจ, คาดหมายไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top