Search result for

*ความแม่น*

(90 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความแม่น, -ความแม่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแม่นยำ[N] accuracy, See also: exactness, correctness, precision, Syn. ความแม่น, Ant. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด, Example: นักกีฬายิงธนูมีความแม่นยำในการยิงเป้าเคลื่อนไหว, Thai definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพลงเดี่ยวน. เพลงที่ประพันธ์ขึ้นเป็นทางพิเศษสำหรับบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรี ใช้บรรเลงในโอกาสพิเศษเพื่อเป็นการแสดงภูมิปัญญาของผู้คิดทางดนตรีให้เหมาะสมกับชนิดของเครื่องดนตรี และแสดงไหวพริบปฏิภาณฝีมือ และความแม่นยำของผู้บรรเลงด้วย เพลงที่นิยมนำมาทำ เช่น ลาวแพน นกขมิ้น พญาโศก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accuracyความแม่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accuracyความแม่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accuracyความแม่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accuracyความแม่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
validity checkการตรวจสอบความสมเหตุสมผล, การตรวจสอบความแม่นตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reproducibility of resultsความแม่นยำในการทำซ้ำ [TU Subject Heading]
Convention on Cluster Munitionsอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง มีสาระสำคัญคือ การห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอนรวมทั้งต้องทำลายระเบิดพวง โดยมีการยกเว้นระเบิดพวงบางประเภทที่มีความแม่นยำต่อเป้าหมายและมีอัตรา ความเสี่ยงต่ำ โดยเปิดให้ลงนามอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์เป็นต้นไป และจะมีผลบังคับใช้วันแรก ของเดือนที่หกหลังจากที่ 30 ประเทศ ได้ให้สัตยาบัน [การทูต]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Accuracy, Calibrateความแม่นยำของการปรับเทียบค่า [การแพทย์]
Accuracy, Relativeความแม่นยำสัมพันธ์ [การแพทย์]
Batch Reproductibility, Betweenความแม่นยำของการเอสเสย์ชุดต่อชุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I keep them with precision, " he thought.ฉันให้มันมีความแม่นยำที่เขา คิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
They have sharpshooters. Be careful.พวกเขามีความแม่น ระวัง Princess Mononoke (1997)
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์ Cars (2006)
What's even more interesting, I think, is they can measure the different isotopes of oxygen and figure out a very precise thermometer and tell you what the temperature was the year that that bubble was trapped in the snow as it fell.ผมคิดว่าที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาสามารถตรวจวัดความแตกต่าง ของไอโซโทปของออกซิเจน และคิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูง An Inconvenient Truth (2006)
But when the warnings are accurate and based on sound science, then we as human beings, whatever country we live in, have to find a way to make sure that the warnings are heard and responded to.แต่เมื่อการเตือนนั้นมีความแม่นยำ และตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุผล ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไหน จะต้องหาหนทางที่จะแน่ใจได้ An Inconvenient Truth (2006)
The butcher uses precise surgical instruments.จอมสับฯ ใช้อุปกรณ์ที่ให้ความแม่นยำระดับการผ่าตัด Dex, Lies, and Videotape (2007)
testing the bugs' feces Is actually more accurate Than testing yours.การทดสอบกับแมลงจะมีความแม่นยำ เหมือนทดสอบกับคุณ 97 Seconds (2007)
It was calm and precise.ต้องอาศัยความใจเย็นและความแม่นยำ Departures (2008)
I'm confident however, that we can come within a few months or years that they disappeared.ผมมั่นใจว่า ความแม่นยำในการส่งอยู่ที่ ระดับหลายเดือนหรือเป็นปี 100 Million BC (2008)
Done with military precision, hey, major?ทำด้วยความแม่นยำทางทหารใช่มั้ย ผู้พัน The Bank Job (2008)
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง The Forbidden Kingdom (2008)
You try to control it too much, you get stiff and lose accuracy.คุณพยายามจะบังคับมันมากเกินไป มันจะขาดความแม่นยำ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Real precise stuff too.เป็นสิ่งที่มีความแม่นยำมากเกินไปด้วยซ้ำ Law Abiding Citizen (2009)
The precise amount of power necessaryความแม่นยำ ของผลรวมพลังงานจำเป็นมาก Air: Part 1 (2009)
The technology of the time was accurate to one person in a million.ถึงแม้เทคโนโลยี่จะมีความแม่นยำมากแค่ไหน Episode #1.8 (2009)
Rather than counting on superstition to make you shoot more accurately, you should just practice more.ดีกว่าการเชื่อเรื่องไสยศาสตร์งมงาย คุณควรฝึกความแม่นยำ ซ้อมยิงให้มากขึ้น The Dwarf in the Dirt (2009)
To correct for the observational efficiency.ช่วยให้ผมแก้ไขเรื่องความแม่นยำ ของการสังเกตการณ์ได้ The Pirate Solution (2009)
Very sharp and very efficient.คมมาก และต้องมีความแม่นยำสูง The Performer (2009)
- It's all part of the science. - And good science is good observation.ส่วนหนึ่งของงานวิจัย วิทยาศาสตร์ที่ดีต้องอยุ่บนความแม่นยำของการสังเกต Avatar (2009)
How does it all fit together?ความแม่นยำและความ ซับซ้อนของโลกของเรา ก็เพียงพอที่จะทำให้แม้แต่ จักรวาลส่วนใหญ่มีสุขภาพดี Is There a Creator? (2010)
THAT LIGHT TRACES THE CONTOURS OF A COSMIC MAP OF DARK MATTER.กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ได้เห็นตัวเลขที่น่าทึ่งของกาแลคซี ที่มีความแม่นยำนาที Beyond the Darkness (2010)
TO BEING THIS HUGE, VAST, VAST EXPANSE OF EMPTINESS.ตลอดทั้งปีและครึ่งหนึ่ง แต่ในที่สุดพวกเขาคลี่คลายด้วย ความแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ Beyond the Darkness (2010)
HS precision with a match grade 7.62 barrel.ไรเฟิลสไนเปอร์ความแม่นยำสูง One Way (2010)
You run your profile that he carried out his murders with surgical-like precision.ว่าเขาทำการฆาตกรรม ด้วยความแม่นยำเหมือนผ่าตัด โดยไม่มีความเสียหายอื่นอีก ถูกต้อง Lauren (2011)
With speed and precision.ด้วยความไวและความแม่นยำ As You Were (2011)
They were trained, they were military precision.พวกมันได้รับการฝึกอบรม พวกมันมีความแม่นยำทางทหาร Cops & Robbers (2011)
That's consistent with the kind of accuracy you get from years of fight training.สอดคล้องกับ ความแม่นยำที่ได้ จากการฝึกต่อสู้มาหลายปี The Bittersweet Science (2011)
If you don't want the last word in handling precision - you just want four seats and something that works on snow - you might as well have the Range Rover.ถ้าคุณไม่ได้สนใจใน ความแม่นยำในการขับ คุณแค่ต้องการรถสี่ที่นั่งและใช้งานได้บนหิมะ คุณก็คงจะเลือกเรนจ์ โรเวอร์เช่นกัน Episode #18.4 (2012)
That's precisely the problem.ไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องความแม่นยำเลย A Test of Time (2012)
That kind of scientific accuracy... it makes you wonder where the line between the natural and the supernatural really exists.ความแม่นยำของวิทยาศาสตร์แบบนั้น มันทำให้คุณสงสัย Master Plan (2012)
The killer was even more precise than we had originally thought.ฆาตกรมีความแม่นยำมากกว่าที่เราคิดในตอนแรก The Method in the Madness (2012)
Well, I can't think of anyone more precise than a doctor.ผมคิดไม่ออกเลยว่าใครจะมีความแม่นยำกว่าหมอ The Method in the Madness (2012)
She was cut 18 times with surgical-like precision.เธอถูกตัด 18 ครั้ง ด้วยการความแม่นยำที่เหมือนการผ่าตัด The Method in the Madness (2012)
These crimes are all about precision and control, right?อาชญากรรมพวกนี้มันเกี่ยวกับความแม่นยำและการควบคุมใช่ไหม? Out of Control (2012)
I planned this moment, this monument, with precision.ขณะนี้ผมกำลังวางแผน อนุสาวรีย์นี้ พร้อมความแม่นยำ Trou Normand (2013)
The guy's a straight shooter, you know?ความแม่นของคนยิง, คุณรู้ใช่มั้ย One Percent (2013)
This is precision work right here.นี่คือการทำงานที่มีความแม่นยำที่นี่ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
The drawings he made of the astronomical bodies he observed attest to his uncanny precision.ยืนยันถึงความแม่นยำลึกลับของเขา When Knowledge Conquered Fear (2014)
His laws swept away the need for a master clock maker to explain the precision and beauty of the solar system.กฎหมายของเขากวาด ไปจำเป็นที่จะต้อง สำหรับผู้ผลิตนาฬิกาต้นแบบ ที่จะอธิบายถึงความแม่นยำ และความงามของระบบสุริยะ When Knowledge Conquered Fear (2014)
There is hardly a prophecy attempted by the mystics that ever even strives for comparable precision.ไม่ค่อยมีคำทำนายพยายามโดยญาณ ที่เคยแม้มุ่งมั่นเพื่อความแม่นยำ ในการเทียบเคียง When Knowledge Conquered Fear (2014)
No, the Apollo missions were conceived as a demonstration of the superior power and precision of our strategic missiles.เช่นการสาธิตการใช้พลังงาน ที่เหนือกว่า และความแม่นยำของ ขีปนาวุธเชิงกลยุทธ์ของเรา แต่สิ่งที่ตลกเกิดขึ้นกับเรา The World Set Free (2014)
I'm talking about a high-precision pulse wand, an A.R.D. machine, a diffraction-enhanced X-ray scanner.ฉันกำลังพูดถึง ตัวจับสัญญาณความแม่นยำสูง เครื่องเออาร์ดี เครื่องสแกนเอ็กซ์เรย์ กระจายลำแสงพิเศษ Red X (2014)
Fraunhofer was experimenting with prisms to find the best types of glass for precision lenses.เพื่อหาชนิดที่ดีที่สุดของกระจก สำหรับเลนส์ที่มีความแม่นยำ วิธีที่เขาสงสัยว่าเขาจะได้รับดูดีขึ้น Hiding in the Light (2014)
I do believe you need a weapons platform... that can fire warheads with precision and reliability.ผมไม่เชื่อว่าคุณต้อง แพลตฟอร์มอาวุธ ... ที่สามารถยิงขีปนาวุธ ที่มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ Chappie (2015)
Had an accident. My aim is off.มีอุบัติเหตุ ความแม่นฉันหายไป Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
Specifically ones with a surgeon's precision.โดยเฉพาะคนที่มีความแม่นยำทางศัลยแพทย์น่ะ Family of Rogues (2015)
Discipline, precision.ระเบียบวินัย, ความแม่นยำ The Candidate (2015)
I take it, accuracy is not you peculiarity.ฉันว่าความแม่นยำ ไม่ใช่พลังวิเศษของแก Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuracy[N] ความแม่นยำ, See also: ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, precision
aim[N] ระดับความแม่นยำ
exactness[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. preciseness, precision
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness
nicety[N] ความแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, Syn. justness, rightness
precision[N] ความแม่นยำ, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy
rigorousness[N] ความเข้มงวด, See also: ความแม่นยำ, Syn. rigor, difficulty
severity[N] ความรุนแรง, See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง, Syn. asperity, sharpness, unkindness, hardheartedness, Ant. kindness, pity, softness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน,ความแม่นยำ
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน,ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
nicety(n) ความดี,ความงาม,ความแม่นยำ,ความละเอียดลออ
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
精度[せいど, seido] ความถูกต้อง ความแม่นยำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top