ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความเชี่ยวชาญ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความเชี่ยวชาญ, -ความเชี่ยวชาญ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำนัญพิเศษน. เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ว่า ผู้ชำนัญพิเศษ
ฝีมือน. ความเชี่ยวชาญในการใช้มืออย่างมีศิลปะ เช่น มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อย มีฝีมือในการปรุงอาหาร, เรียกการช่างทำด้วยมืออย่างมีศิลปะ ว่า การช่างฝีมือ, ราชาศัพท์ว่า ฝีพระหัตถ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ <p>ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา <p>การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I think he... he did an expert job.เขาได้งานที่มีความเชี่ยวชาญ 12 Angry Men (1957)
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร First Blood (1982)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด Contact (1997)
Although we have become better acquainted with your customs, we have certainly not forgotten our own.ถึงแม้ว่า เราจะมีความเชี่ยวชาญในด้าน ธรรมเนียมของท่านมากเช่นไร เราก็จะไม่ลืมความเป็นตัวของเราอย่างแน่นอน Anna and the King (1999)
So says my mineralogy expert, and I do not keep Rock-man Ray on the payroll just to yank my chain.ดูจากความเชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ของผม ผมไม่ต้องการเก็บเรื่องคนเก่าๆ ที่เป็นเหมือนโซ่มาพันธนาการพวกเราแยงกี้เอาไว้ Hope Springs (2003)
What business is it of the corporation to decide what's socially responsible.ทำไมบรรษัทต้องมาตัดสินใจ ว่าอะไรคือความรับผิดชอบทางสังคม นั่นไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของบรรษัท The Corporation (2003)
Now, this summer is not just about learning your craft.เอาละ ซัมเมอร์นี้่ไม่ได้มีแต่เรียนรู้ความเชี่ยวชาญ Raise Your Voice (2004)
We all have our areas of expertise.คนเรามีความเชี่ยวชาญคนละอย่าง. National Treasure (2004)
All right, you're the expert.สิทธิทั้งหมดคุณมีความเชี่ยวชาญ Cars (2006)
considering your expertise and the markings on the body..ความเชี่ยวชาญของคุณจะบอกเราได้เกี่ยวกับสัญลักษณ์บนร่างนี้ The Da Vinci Code (2006)
Because of your expertise?ำพราะความเชี่ยวชาญของคุณหรอ? The Da Vinci Code (2006)
Look, no, I'm not telling, 'cause I-I understand I do not have the authority to tell.ดูนะ, ไม่, ฉันไม่ได้ผลงาน, เพราะฉันไม่เข้าใจว่า ฉันไม่มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบอกในเรื่องนี้ Love/Addiction (2007)
Now, we don't know who they are, or where they come from but they possess an extremely high skill set.ตอนนี้ เราไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใคร หรือว่าพวกมันมาจากไหน แต่พวกมันมีความเชี่ยวชาญสูงมาก Cancer Man (2008)
Like my secret specialties.ความเชี่ยวชาญพิเศษของฉัน The Damage a Man Can Do (2008)
Leaving no trace is my area of expertise.การไม่ทิ้งร่องรอยคือความเชี่ยวชาญของผม The Damage a Man Can Do (2008)
These are impressive computer skills, Daniel.น่าสนใจ, มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะคอมพิวเตอร์, แดเนียล. Last Man Standing (2008)
And this is part of your proficiency evaluationและนี่เป็นส่วนหนึ่งในการวัดผล ความเชี่ยวชาญของคุณ Art Imitates Life (2008)
This, uh, may be outside your field of expertise, but lately, I've been having some problems with Hankนี่ เอ้อ อาจเป็นเรื่องที่นอกเหนือ จากความเชี่ยวชาญของคุณ แต่... เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมมีปัญหาบางอย่างกับแฮงค์ Art Imitates Life (2008)
And with your expertise in the field, we naturally thought of you.ด้วยความเชี่ยวชาญของคุณในงานสายนี้ เราจึงนึกถึงคุณทั้งสองก่อนใคร The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I checked with every hospital within 50 miles.ซึ่งคุณเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ Grilled (2009)
My firm specializes in strategic risk managementความเชี่ยวชาญของฉันคือการจัดการความเสี่ยง Pleasure Is My Business (2009)
I've got a more unorthodox skill set.ผมมีแล้ว อีกหนึ่งความเชี่ยวชาญทีวางไว้แล้ว Pilot (2009)
You can't get the kind of fluency you need for the professional marketplace from a book.คุณไม่สามารถจะได้ระดับ ความเชี่ยวชาญอย่างที่คุณต้องการ สำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ จากหนังสือได้หรอก Everybody Says Don't (2009)
Factor in skills and strengths to increase their chances of surviving.ปัจจัยอยู่ที่ ความเชี่ยวชาญ และ ความแข็งแรง เพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดของพวกเขา Light (2009)
Then I become a man of many talents.แล้วผมก็กลายเป็นคน ที่มีความเชี่ยวชาญหลายอย่าง Bolt Action (2009)
Because of the physical nature of the murders and the amount of control these unsubs exert over their victims, we believe that these unsubs are large or at least extremely physically fit.เนื่องจากสัญชาตญาณของฆาตกร รวมถึงความเชี่ยวชาญในการจัดการ ของฆาตกรที่มีต่อเหยื่อ เราเชื่อว่า ฆาตกรเป็นคนตัวใหญ่ Hopeless (2009)
But how much is the salary for the skilled help wanted?แต่เงินเดือนสำหรับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงเท่าไหร่เหรอค่ะ Postman to Heaven (2009)
I specialize in a very specific type of security.ฉันมีความเชี่ยวชาญในประเภทที่เฉพาะเจาะจงมากของการรักษาความปลอดภัย Inception (2010)
The neurologist on staff specializes in late-stage Alzheimer's.นักประสาทวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญ ในผู้สูงอายุที่สมองเสื่อม Home (2010)
Well, even though my time and expertise are extremely valuable, I accept your decision to test my abilities.อืม ถึงแม้เวลา และความเชี่ยวชาญของฉัน\ จะมีค่ามาก ฉันก็ยอมรับการตัดสินใจของคุณ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Well, after much effort and expertise, I found calcium sulfate and flecks of grade 3003-H14 aluminum.เอ่อ หลังจากที่ใช้ความพยายามมาก และความเชี่ยวชาญ ผมพบ แคลเซียมซัลเฟสและอลูมิเนียมระดับ 3003-H14 The Death of the Queen Bee (2010)
A little outside my expertise, but they look like bat bones to me.นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ ของผมอยู่สักหน่อย แต่ก็จะคล้ายๆ กระดูกค้างคาวอยู่น่ะ The Witch in the Wardrobe (2010)
Well, he is such a... a master.เอาล่ะ เขาเป็นผู้ที่... . ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง Full Measure (2010)
You see, he needs someone with expertise, someone who knows what he's doing.นายเห็นไหม นายต้องการใครสักคน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ใครบางคน คนที่รู้ๆกันอยู่ว่าเขาทำอะไร Más (2010)
My area of expertise is...ความเชี่ยวชาญของผมคือ... Northwest Passage (2010)
He's highly efficient in advanced computing equipment.เขามีความเชี่ยวชาญอย่างมาก ในการใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ขั้นสูง Queen Sacrifice (2010)
They would need to be very sophisticated.ไม่งั้นพวกเขาก็ต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก The Box (2010)
And Joshua is a brilliant criminal with expertise in breaking into impenetrable areas.โจชัวเป็นอาชญากรที่เก่งมาก มีความเชี่ยวชาญในการ เจาะเข้าไปในส่วนที่ผ่านเข้าไปไม่ได้ Amber 31422 (2010)
This unsub is an expert with computers and home networks.คนร้ายมีความเชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คในบ้าน The Internet Is Forever (2010)
- Why did he need herexpertise? - She worked at the museum.ทำไมเขาต้องการความเชี่ยวชาญของเธอ เธอทำงานที่พิพิธภัณฑ์ The Blind Banker (2010)
Thanks to Masuka's keen expertise, ต้องขอบคุณความเชี่ยวชาญของมาซูกะ Everything Is Illumenated (2010)
What did you want to specialize in?คุณฝึกความเชี่ยวชาญทางด้านไหน 25 to Life (2010)
And he had just finished his second year of residency at Georgetown, indicating he had the skills to do it to himself.และการที่เขาพึ่งจะจบจากปีที่สอง ของการฝึกความเชี่ยวชาญ จาก จอร์จทาวน์ บ่งชี้ว่าเขามีทักษะ ที่จะทำแบบนั้นกับตัวเองได้ 25 to Life (2010)
As a reminder of the rewards of perseverance... and skill. "..เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ถึงรางวัลจากความอุตสาหะ.. ...และความเชี่ยวชาญ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
As events unfold, you may find yourself in need of a man with my skills.ในขณะที่เหตุการณ์ยังไม่คลี่คลาย คุณอาจต้องการ, - คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบผม Countdown (2011)
And nice, you trying to help out like that and all, you know, professional courtesy, sharing your expertise.และเป็นเรื่องที่ดี ที่คุณพยายาม ช่วยพวกเขาและก็แค่นั้นเอง คุณรู้นะ ความหวังดีของระดับมืออาชีพ แบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณ Face Off (2011)
Well, my expertise lies in a very specific area.ความเชี่ยวชาญของฉันมันเจาะจงเฉพาะจุดน่ะ Coup de Grace (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเชี่ยวชาญ[khwām chīochān] (n) EN: expertise ; proficiency

English-Thai: Longdo Dictionary
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
medical expertise(n, phrase) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conversant(adj) ที่มีประสบการณ์, See also: ที่มีความเชี่ยวชาญ, Syn. experienced, skilled
diplomacy(n) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม, See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง, Syn. tact, artfulness statesmanship, Ant. tactlessness, crudeness
experience(n) ประสบการณ์, See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
familiarity(n) ความเชี่ยวชาญ, See also: ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. experience, mastery, knowledge
lapidarist(n) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหินมีค่า
masterfulness(n) ความเชี่ยวชาญ
masterliness(n) ความเชี่ยวชาญ
professional(adj) ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
savvy(sl) ความรู้ความสามารถ, See also: ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ประสบการณ์
tricks of the trade(sl) ความเชี่ยวชาญ, See also: ความสามารถพิเศษ
seamanship(n) ความสามารถด้านการเดินเรือ, See also: ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ, Syn. helmsmanship
skill(n) ความเชี่ยวชาญ
sleight(n) ความเชี่ยวชาญ, See also: ความชำนาญ, Syn. dexterity, skill
unlearned(adj) ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ, Syn. unskilled, Ant. skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป, ฝีมือ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์, เล่ห์เหลี่ยม, ความสามารถ, หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์, สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill, craft, Ant. artlessness, guilelessness
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
craft(คราฟทฺ) { crafted, crafting, crafts } n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, การช่าง, อาชีพ, เล่ห์เหลี่ยม, สมาคมวิชาชีพ, เรือ, ยาน, ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art, skill, ability
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข, แหล่งของความสุข, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ, โชคดี
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด, กลวิธี, อุบาย, ความพลิกแพลง, ความเชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice
master handn. ผู้เชี่ยวชาญ, ความเชี่ยวชาญ
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย, อำนาจปกครอง, อำนาจควบคุม, ความเข้าใจ, ความรอบรู้, ชัยชนะ, การเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญ
proficiency(โพรฟิช'เชินซี) n. ประสิทธิภาพ, ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว, Syn. competence
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ, เป็นประโยชน์, มีผล, See also: skillless adj.
sleight(สไลทฺ) n. ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว, เล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย, เชาวน์, Syn. cunning
soldiery(โซล'จะรี) n. เหล่าทหาร, หมู่ทหาร, กองทหาร, การฝึกฝนทางทหาร, อาชีพทางทหาร, ความเชี่ยวชาญทางทหาร, Syn. soldiers
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย, วัตถุดิบ, ไส้ขนม, ยัดไส้, เนื้อแท้, แก่นแท้, ธาตุแท้, ความเชี่ยวชาญ, ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง, การกระทำเฉพาะอย่าง, สระ, สัพเพเหระ, ของเลว, คำพูดที่ไร้สาระ, เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้, ใส่ไส้, บรรจุ, อัด, เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป, กินอย่างตะกละ
techno-Pref. ="ศิลปะ", "ความสามารถ", "ความเชี่ยวชาญ','เทคนิค'
workmanship(เวิร์ค 'เมินเชิพ) n. ฝีมือ, ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, คุณภาพของงาน, ผลิตผลของแรงงาน, ผลงานที่ทำ, Syn. craftsmanship

English-Thai: Nontri Dictionary
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว
craft(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, การช่าง, งานฝีมือ, เล่ห์กระเท่ห์, เรือ
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว
finesse(n) ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, กลเม็ด, กลวิธี, การพลิกแพลง
mastership(n) การปกครอง, ความเชี่ยวชาญ, ความเป็นนาย, ความมีอำนาจ
mastery(n) อำนาจปกครอง, ความเชี่ยวชาญ, การบังคับบัญชา, การเรียนรู้
specialization(n) ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
stuff(n) สิ่งของ, เนื้อแท้, ปัจจัย, วัตถุดิบ, ความเชี่ยวชาญ
workmanship(n) ฝีมือ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ผลงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
polymath[โพลีแม็ธ] (n) คือผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ในการใช้อย่างเป็นทางการเท่าใดนักจะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง นักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณมักจะเป็น “ผู้รู้รอบด้าน” โดยมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน ผู้รู้รอบด้านมีความหมายต่างจากคำว่าอัจฉริยบุคคล (ข้อมูลแปลจาก wikipedia.org)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
特化[とっか, tokka] ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] TH: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  EN: speciality

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top