ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความสะดวกสบาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความสะดวกสบาย, -ความสะดวกสบาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผังเมืองน. แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความปลอดภัยของประชาชน.
วางผังเมืองก. ควบคุมและกำหนดแนวทางในการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสุข ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความประหยัด และความสวยงามของชุมชนเป็นส่วนรวม.
เหลา ๑ความสะดวกสบาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of amenityความสูญสิ้นความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, loss ofความสูญสิ้นความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, preservation ofการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mighty comfortable.ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Very comfortable.ความสะดวกสบายมาก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Solid comfort.ความสะดวกสบายที่เป็น ของแข็ง Pinocchio (1940)
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย? Pulp Fiction (1994)
- That's very convenient.- นั่นคือความสะดวกสบายมาก The Shawshank Redemption (1994)
- A comforter. - lt's a blanket.ความสะดวกสบายของชีวิตยุคใหม่ Fight Club (1999)
Please... stay with your zombie at all times, maintain an orderly line between the railings, and use our conveniently placed safety buttons...โปรดอยู่กับซอมบี้ของคุณตลอดเวลา รักษาลำดับแถวระหว่างราวเหล็กไว้ให้ดี และใช้บริการความสะดวกสบายจากปุ่ม... Fido (2006)
They live only to comfort you.มันอาศัยอยู่เพียงเพื่อ ความสะดวกสบายที่คุณ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Now hotels are all about presentation and fertile creature comforts.ตอนนี้หลายๆโรงแรม ออกมาพรีเซ้นท์ ความสะดวกสบายต่างๆ 1408 (2007)
Comfort.ความสะดวกสบาย Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
I mean, if they don't want their names on any flight manifest, maybe they just eased back on in.ฉันหมายถึง ถ้าพวกมันไม่ต้องการชื่อของคนเหล่านั้นบนไฟต์สินค้า บางทีพวกมันแค่ต้องการความสะดวกสบายบนนั้น The Sunshine State (2008)
And the comfort of the twins in room service.และความสะดวกสบายของรูมเซอร์วิซ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
You figure it's more comfy here in the old hopeless emptiness after all, huh?คุณคิดว่ามันเป็นความสะดวกสบายมากขึ้น ที่นี่ในความว่างเปล่าสิ้นหวังเก่าหลังจากทั้งหมดฮะ? Revolutionary Road (2008)
With oil, some of us acquired unprecedented comforts.ด้วยน้ำมัน พวกเราบางคน ได้รับความสะดวกสบายแบบที่ำไม่เคยมีมาก่อน Home (2009)
It gives many of us comforts we could only dream of, but it makes our way of life totally dependent on oil.มันให้ความสะดวกสบาย เหมือนที่พวกเราฝันถึง แต่นั่นทำให้วิถีชีวิตของเรา ต้องพึ่งพาน้ำมันทั้งหมด Home (2009)
The automobile has become the symbol of comfort and progress.รถยนต์กลายเป็นสัญลักษณ์ ของความสะดวกสบายและความก้าวหน้า Home (2009)
So, I'm gonna get a couple of those zero-gravity chairs for right here, for your ultimate viewing comfort.งั้น ฉันจะซื้อเก้าอี้ปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้า สัก 2-3 ตัวมาตั้งตรงนี้ เพื่อความสะดวกสบาย ที่ดีที่สุดของพวกนาย Breakage (2009)
But as a consolation, we'll also be working nights.แต่เพื่อความสะดวกสบาย เราจะทำตอนกลางคืนด้วย A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
We can't request a cozy little two-bed, two-bath cell?เราไม่สามารถขอความสะดวกสบาย เตียงเล็กๆ 2 เตียง, ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง Chuck Versus the Colonel (2009)
EXCEPT SHE GETS TO WAGE THE WAR FROM THE COMFORTยกเว้นว่าหล่อนต่อสู้สงครามพร้อมความสะดวกสบาย Valley Girls (2009)
Don't get too comfortable.อย่าคิดว่าจะได้ความสะดวกสบาย Episode #3.5 (2009)
I'm actually really impressed-- The facility, the equipment, the caliber of the residents.จริงๆแล้ว รู้สึกประทับใจมากกว่า ทั้งความสะดวกสบาย, ความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ New History (2009)
comfortable in the mud.มีความสะดวกสบาย อยู่ในกองโคลน Gimme Some Truth (2009)
Be it a lie or wanting to help him, the intention of assuring him first, is something only weak people wish for.เรื่อง doen't Lies เนื่องจากพวกเขามีความสะดวกสบายอยู่แล้วและตั้งแต่ที่พวกเขาอยู่แล้วสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ scaredy แมวเท่านั้นที่มีการทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกใจของพวกเขา Postman to Heaven (2009)
Political convenience? are you all right?ความสะดวกสบายทางการเมืองเท่านั้น? ท่านเป็นอะไรมั้ย? The Mandalore Plot (2010)
You'll be just as comfortable at home as you are here.อยู่ที่บ้านคุณจะมีความสะดวกสบาย เหมือนกับอยู่ที่นี่เลยทีเดียวค่ะ Abiquiu (2010)
So the suspect can never get comfortable.เพื่อผู้ต้องสงสัย จะไม่เคยได้รับความสะดวกสบาย Episode #1.1 (2010)
The couches are comfortable, but there are cots in storage if you like.ที่นอนมีความสะดวกสบาย แต่เราก็มีเตียงพับ อยู่ในห้องเก็บของถ้าคุณต้องการ TS-19 (2010)
Might as well give themselves some measure of comfort.พวกเขาอาจจะต้องการความสะดวกสบายเล็กน้อย Pathogen (2010)
Allow me to drench you both, please, in luxury this very weekend.ให้ฉันได้ทำให้พวกคุณได้ชุ่มฉ่ำกับความสะดวกสบาย นี้คือวันหยุดสุดสัปดาห์ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
MORGAN: Prepare for luxury.เตรียมพร้อม สำหรับความสะดวกสบาย Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Might raise the comfort level. Loosen tongues.อาจยกระดับความสะดวกสบาย คลายลิ้น Practically Perfect (2010)
The level of comfort in this car is...ระดับความสะดวกสบายในรถคนนี้มัน... Episode #1.10 (2010)
Some seek the comfort of loved ones.บางคนหาความสะดวกสบายจากคนที่คุณรัก Damien Darko (2011)
You're wrong, Merlin. I don't need anyone.ข้าไม่ต้องการใคร ข้าไม่สามารถซื้อความสะดวกสบายได้ His Father's Son (2011)
Is that the problem?ปัญหาไม่ใช่ความสะดวกสบาย
Words of comfort.คำพูดของความสะดวกสบาย Fugitivus (2012)
If my husband would have me here, he can certainly pay for the comfort.ถ้าสามีของฉันจะมีฉันที่นี่ แน่นอนเขาสามารถจ่ายเพื่อความสะดวกสบาย Fugitivus (2012)
A hard comfort, if you had fallen to Glaber's men.ความสะดวกสบายอย่างหนักถ้าคุณมี ลดลงไปคน glaber ของ Fugitivus (2012)
I told you, if you got her comfortable enough...ฉันบอกคุณ ถ้าคุณได้ความสะดวกสบายของเธอพอ Break on Through (2012)
A privileged young woman gives up every comfort to experience life below the poverty line.หญิงสาวคนหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษ ให้ทุกความสะดวกสบายขึ้น เพื่อประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจน Dial M for Mayor (2012)
I gave comfort.ผมให้ความสะดวกสบาย Chosen Path (2012)
The mistake was mine, to offer comfort to a fucking Gaul.ความผิดพลาดเป็นเหมือง ที่จะนำเสนอความสะดวกสบาย การร่วมเพศกอล Chosen Path (2012)
It would come as great comfort.มันจะมาเป็นความสะดวกสบายมาก Chosen Path (2012)
Leave this life knowing she's safe beneath my roof, my hands to comfort her in days to come.ออกจากชีวิตนี้ รู้ว่าเธอปลอดภัย ใต้หลังคาของฉัน มือของฉันเพื่อความสะดวกสบายของเธอ ในวันที่จะมา Chosen Path (2012)
A thought holding no comfort to the dead.คิดว่าการถือครอง ความสะดวกสบายให้ตายไม่มี Empty Hands (2012)
We must take comforts from what we have found... in each her...เราต้องใช้ความสะดวกสบาย จากสิ่งที่เราได้พบ ... ในแต่ละของเธอ ... Monsters (2012)
The warmth of the life inside me... it gave strength and comfort, when all seemed lost.ความอบอุ่นของชีวิต ข้างๆฉัน ... มันทำให้ความแข็งแรงและความสะดวกสบาย เมื่อทั้งหมดดูเหมือนหายไป Monsters (2012)
Can you no longer find comfort in my arms?สามารถคุณไม่ พบความสะดวกสบายในอ้อมแขนของฉันได้อย่างไร Monsters (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pullman(n) รถโดยสารที่มีความสะดวกสบายมาก, Syn. sleeping car, Pullman car
welfare(n) ความสุข, See also: ความสะดวกสบาย, ความมีสุขภาพดี, สวัสดิภาพ, Syn. prosperity, well-being, Ant. destitution

English-Thai: Nontri Dictionary
convenience(n) ความสะดวกสบาย, ความเหมาะสม
easiness(n) ความง่าย, ความสะดวกสบาย, ความสะดวก, ความไร้กังวล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top