Search result for

*ความต่าง*

(111 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความต่าง, -ความต่าง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ
ความต่างกัน[N] difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน
ความต่างศักย์[N] voltage, Example: เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความต่างศักย์แตกต่างกันออกไป, Thai definition: ความแตกต่างของพลังงานที่ใช้ดันกระแสไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมพระคลังน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง การต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีความเกี่ยวข้องด้วยพระราชทรัพย์หลวง และคดีความต่างประเทศ, พระคลัง หรือ พระคลังกรมท่า ก็เรียก
ดุลการค้า(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างมูลค่าของสินค้าที่ส่งออกนอกประเทศกับสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ, ถ้ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออกสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ เรียกว่า ดุลการค้าได้เปรียบ, ถ้ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก เรียกว่า ดุลการค้าเสียเปรียบ.
ดุลการชำระเงิน(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศกับปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศ, ถ้าปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศ เรียกว่า ดุลการชำระเงินเกินดุล, ถ้าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่นำเข้าในประเทศ เรียกว่า ดุลการชำระเงินขาดดุล.
ดุลชำระหนี้(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศกับปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศ.
เวมัตน. ความต่าง, ความแปลกไป.
สารบบความน. บัญชีคดีความต่าง ๆ ของศาล.
หัวใจอักษรย่อของหลักธรรมหรือข้อความต่าง ๆ ที่ผูกไว้เพื่อกำหนดจำได้ง่าย นิยมว่าเป็นของขลัง เช่น หัวใจอริยสัจ ว่า “ทุ. ส. นิ. ม.” หัวใจนักปราชญ์ ว่า “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” หัวใจเศรษฐี ว่า “อุ. อา. ก. ส.”.
อันว. อย่าง เช่น เป็นอันมาก เป็นอันดี, ใช้เป็นคำนำหน้านามที่เป็นประธานหรือใช้ขึ้นต้นข้อความต่าง ๆ เช่น อันอายุความนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้มีกำหนดสิบปี. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ ฉบับเก่า), ใช้ว่า อันว่า ก็มี เช่น อันว่าทรัพย์นั้น โดยนิตินัยได้แก่วัตถุมีรูปร่าง. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๘ ฉบับเก่า).
อันว่าว. ใช้เป็นคำนำหน้านามที่เป็นประธานหรือใช้ขึ้นต้นข้อความต่าง ๆ เช่น อันว่าทรัพย์นั้น โดยนิตินัยได้แก่วัตถุมีรูปร่าง. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๘ ฉบับเก่า), ใช้ว่า อัน ก็มี เช่น อันอายุความนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้มีกำหนดสิบปี. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ ฉบับเก่า).
โอห์มน. หน่วยวัดความต้านทาน ใช้สัญลักษณ์ Ω ความต้านทาน ๑ โอห์ม คือ ความต้านทานระหว่างจุด ๒ จุดบนตัวนำ ซึ่งเมื่อจุดคู่นี้มีความต่างศักย์ไฟฟ้า ๑ โวลต์แล้ว จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ๑ แอมแปร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
difference in conditions policyกรมธรรม์คุ้มครองความต่างกันของเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogeneityความต่างแบบกัน, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electron voltอิเล็กตรอนโวลต์, หน่วยหนึ่งของพลังงานหรืองาน 1 อิเล็กตรอนโวลต์ คือ พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาด 1 โวลต์ มีค่าเท่ากับ 1.603 x 10-12 เอิร์ก [นิวเคลียร์]
linear electron acceleratorเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น, เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบหนึ่ง ใช้เร่งอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะถูกเร่งให้วิ่งเป็นเส้นตรงภายใต้สนามไฟฟ้าสถิตย์(electrostatic field) หรือสนามไฟฟ้าสลับย่านความถี่คลื่นวิทยุ (Radio frequency field) เครื่องเร่งอนุภาคทั้งสองแบบ ให้อิเล็กตรอนที่มีช่วงพลังงานแตกต่างกัน ในเครื่องเร่งแบบไฟฟ้าสถิตย์ (electrostatic accelerator)หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องเร่งแบบกระแสตรง (DC-accelerator) อิเล็กตรอนถูกเร่งให้วิ่งเป็นเส้นตรง ภายใต้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว เครื่องเร่งชนิดนี้สามารถเร่งลำอิเล็กตรอนให้มีพลังงานระหว่าง 0.1-0.5 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ นิยมใช้ในงานเคลือบผิววัตถุ การปรับปรุงคุณภาพวัสดุ เช่น ฉนวนหุ้มสายไฟ การวัลคาไนซ์ของน้ำยาง ในเครื่องเร่งแบบใช้สนามไฟฟ้าย่านความถี่คลื่นวิทยุ (high frequency accelerator) อิเล็กตรอนถูกเร่งให้วิ่งผ่านท่อทรงกระบอกซึ่งเรียงกันเป็นเส้นตรง และต่อกับแหล่งกำเนิดศักดาไฟฟ้าซึ่งสลับขั้วด้วยความถี่ในย่านของคลื่นวิทยุ เครื่องเร่งนี้สามารถเร่งลำอิเลคตรอนให้มีพลังงานสูงในช่วง 5-10 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เหมาะสำหรับงานผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และงานวิจัยทางฟิสิกส์ [พลังงาน]
Depolarizationดีโพลาไรเซชัน,การกระตุ้น,ดีโปลาไรเซซั่น,การลดความต่างศักย์,ทิศทางการกระจายของคลื่นไฟฟ้า [การแพทย์]
Depolarization, Localการเปลี่ยนความต่างศักย์ไฟฟ้าเฉพาะที่ [การแพทย์]
Depolarizing Currentวงจรที่ลดความต่างศักย์ [การแพทย์]
Depolarizing Stimulusสิ่งเร้าโดยลดความต่างศักย์ [การแพทย์]
Diastolic Potentials, Maximumความต่างศักย์สูงสุดที่ส่งผ่านผิวเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Electrical Potential Differenceการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ทางไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical Potentialsศักย์ทางไฟฟ้า,ความต่างศักย์ไฟฟ้า,ศักย์ไฟฟ้า,ความแตกต่างในศักย์ไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrodes, Activeความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า [การแพทย์]
constant head orifice turnoutconstant head orifice turnout, อาคารจ่ายน้ำแบบความต่างระดับน้ำคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
secondary cellเซลล์ทุติยภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งที่เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงแล้วสามารถจะประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้อีก เช่น แบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ทั่ว ๆ ไป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primary cellเซลล์ปฐมภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงหรือหมดไป ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half-cell potential [electrode potential]ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์, ความต่างศักย์ที่อ่านได้เมื่อนำครึ่งเซลล์หนึ่งต่อกับอีกครึ่งเซลล์หนึ่งที่ถือว่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parallel connectionการต่อแบบขนาน, การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า(เช่นตัวต้านทาน)เข้ากับวงจรโดยที่ปลายทั้งสองของอุปกรณ์ต่อกับจุด 2 จุดร่วมกัน เพื่อแบ่งกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์คร่อมอุปกรณ์แต่ละอันมีค่าเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
induction coilขดลวดเหนี่ยวนำ, อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นโดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
capacitanceความจุ, สมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวนำหรือตัวเก็บประจุ มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างจำนวนประจุไฟฟ้าบนตัวนำหรือตัวเก็บประจุกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำหรือตัวเก็บประจุนั้น  ใช้สัญลักษณ์ C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electric potential differenceความต่างศักย์ไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดในสนามไฟฟ้าหรือในวงจรไฟฟ้า เป็นงานที่ทำในการเคลื่อนประจุบวก 1 หน่วยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stopping potential differenceความต่างศักย์หยุดยั้ง, ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่พอดีทำให้โฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศหยุดเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thermocoupleคู่ควบความร้อน, คู่ควบความร้อน อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ โดยใช้หลักความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายซึ่งต่อกันทั้ง 2 ข้างของโลหะตัวนำ 2 ชนิด ทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential dividerตัวแบ่งศักย์, ความต้านทานที่ถูกต่อในวงจรไฟฟ้าเพื่อแบ่งความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรนั้นออกเป็นความต่างศักย์ย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ballastบัลลาสต์, อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
faradฟารัด, หน่วยของความจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ F โดยกำหนดว่าความจุไฟฟ้า 1 ฟารัด คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ซึ่งถ้ามีการถ่ายโอนประจุระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองในตัวเก็บประจุปริมาณ 1 คูลอมบ์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromotive force [e.m.f.]แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ร.ค.ฟ.), พลังงานที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้ต่อหนึ่งหน่วยประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดนั้น โดยทั่วไปแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าใกล้เคียงความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะที่วงจรเปิด ใช้ตัวย่อว่า e.m.f. แทนด้วยสัญลักษณ์ E  มีหน่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vโวลต์, สัญลักษณ์ของหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ดู volt [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voltโวลต์, หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ V โดยกำหนดว่า 1 โวลต์ คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด บนตัวนำที่มีกระแสขนาด 1 แอมแปร์ผ่าน ทำให้เกิดกำลัง 1 วัตต์ระหว่าง 2 จุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voltmeterโวลต์มิเตอร์, อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ohmโอห์ม, หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์   W  โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electric resistanceความต้านทานไฟฟ้า, สมบัติอย่างหนึ่งของตัวนำที่จะต้านกระแสไฟฟ้า ถ้าตัวนำนั้นยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้ดีเรียกว่าตัวนำนั้นมีความต้านทานไฟฟ้าน้อย หรือเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Membrane Depolarizationการลดความต่างศักย์ที่ผิว [การแพทย์]
Membrane Potential Difference, Restingค่าความต่างศักย์ของผนังเซลล์ขณะพัก [การแพทย์]
Membrane Potentialsศักย์เยื่อหุ้มเซลล์, ศักย์ของเยื่อ, ความต่างศักย์ของผิว, ความต่างศักย์, ความต่างศักย์ของผนังเซลล์ [การแพทย์]
Membrane Potentials, Restingความต่างศักย์ของผนังเซลล์ขณะพัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Together, we could actually make a difference.หากเราช่วยกัน เราสามารถสร้างความต่างแตกได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Shouldn't we be able to settle our differences amicably?เราควรจะผูกมิตร\ บนความต่างของเรามากกว่ามั้ย Look What He Dug Up This Time (2009)
Each one, unique, different.แต่ละคน,มีเอกลักษณ์,มีความต่าง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Indistinguishable from MCS.จำแนกความต่างไม่ได้ จากโรค MCS Harbingers in a Fountain (2009)
And when I tried to explain the difference,และเขาก็อธิบายให้ผมเห็นความต่าง Everybody Ought to Have a Maid (2009)
The streaming nuclei suggests voltage.Streaming nuclei คือ ความต่างศักย์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
For it is the cruel irony of life that we are destined to hold the dark with the light.สำหรับความโหดร้ายในความต่างของชีวิต เราเลือกที่จะยึดติดกับ ความมืดในความสว่าง Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
And how am I supposed to know the difference?แล้วผมจะแยกความต่าง ของมันได้ไงเล่า Children of the Damned (2010)
Rocky Horror isn't about pushing boundaries or making an audience accept a certain rebellious point of view.Rocky Horror ไม่ได้เกี่ยวกับ การฉีกกรอบ หรือการทำให้ผู้ชม ยอมรับในความต่าง แบบดื้อรั้นของเรา The Rocky Horror Glee Show (2010)
I like different.แตกต่างก็ดี ฉันชอบความต่าง Reality Bites Me (2010)
What if they're just people with unique differences and difficult histories who need your help?ถ้าพวกเขาเป็นแค่คนธรรมดา ที่มีความต่างเฉพาะตัว กับอดีตที่ยากลำบาก ผู้ซึ่งต้องการให้คุณช่วยเหลือ Digging the Dirt (2010)
That's the difference between you and me, Percy...นั่นคือความต่างระหว่างคุณกับฉัน เพอร์ซี่ The Guardian (2010)
-Yeah, it's not like miles, Sophie.ใช่ มันไม่เหมือนไมล์นะ โซฟี ไม่ใช่ค่ะ ฉันเข้าใจความต่าง แต่ฉันแค่ Letters to Juliet (2010)
I just don't understand the difference between an egg with a baby chicken inside of it and an egg with an egg in it.หนูไม่เข้าใจความต่างของไข่ กับลูกเจี๊ยบในไข่ และไข่ในไข่อีกใบ Prom Queen (2011)
Well, there is a difference between sharing and whining.คือ มันก็มีความต่างระหว่าง การเล่าเรื่องกับการคร่ำครวญนะ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
We have our differences.เรามีความต่างของเรา Dentist of Detroit (2011)
So we know a thing or two about settling our differences.ดังนั้นเราเลยรู้ว่าจะปรับความต่างให้เข้ากันยังไง Salon of the Dead (2012)
I know the difference.ข้ารู้ถึงความต่าง What Happened to Frederick (2012)
The IP addresses match, but there are big discrepancies in the TTL values, and the headers are failing to authenticate.ที่อยู่ IP ตรงกัน แต่มีความต่างที่ใหญ่มาก ในค่าของการสื่อสารข้อมูล และการส่งก็ไม่ได้ผ่าน การตรวจสอบว่ามีการรับส่งข้อมูล Root Cause (2012)
After all the politics and procedure, in the end, the case really was about biology.หลังเรื่องการเมืองและกระบวนความต่างๆ ท้ายที่สุดแล้ว คดีนี้ก็เกี่ยวกับชีววิทยาจริงๆ Basic Lupine Urology (2012)
Because when it comes to the law, there's a fairly large divide between not exactly and no.เพราะถ้าเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย มันจะมี ความต่างอย่างมากระหว่าง คำว่าไม่แน่ใจกับคำว่าไม่ Venomous (2012)
There's a difference.มันมีความต่างอยู่นะ Walk with Me (2012)
Yes. There are writings on numerology in Kabbalah.ใช่ มีบทความต่างๆเขียน เกี่ยวกับตัวเลขใน คับบาล่าห์ Tessellations (2012)
The Germans used them to send coded messages in World War II.ชาวยเยอรมันใช้พวกมัน ส่งข้อความต่างๆในช่วงสงครามโกลครั้งที่2 The Corpse on the Canopy (2013)
If you take the times the bodies were discovered, subtract the variance the corresponding watches are off by, you land within plus or minus 6 minutes of 6:22 every single time.ถ้าคุณนับเวลาที่ศพถูกพบ หักลบกับความต่างของเวลา ที่นาฬิกาเดินไป คุณจะได้เวลา 6: Broken (2013)
People everywhere have their differences.ผู้คนทุกที่ย่อมมีความต่าง The Lion and the Rose (2014)
It's actually closer to Akkadian than Sumerian, and allowing for discrepancies in regional dialects...ดูใกล้ภาษาอัคคาเดียมากกว่าภาษาซูเมอร์ ยังไม่นับความต่างในภาษาถิ่นอีก I, Witness (2015)
The difference is that today...- ความต่างคือในวันนี้ Mine (2016)
A program that could differentiate between foreign and domestic, encrypt every signal we weren't targeting, so it would remain private.โปรแกรมที่แยกความต่าง ระหว่างต่างประเทศและในประเทศ เข้ารหัสทุกสัญญาณที่ไม่ใช่เป้าหมาย มันยังเป็นความลับ Snowden (2016)
But does your boyfriend know the difference between pi to the third decimal point, and pi to the fifteenth decimal point?ความต่างของค่าพายทศนิยม 3 ตำแหน่ง กับ 15 ตำแหน่ง Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Now, the people of New York need us to set aside our differences and work together.คนคงอยากให้มองข้ามความต่าง แล้วช่วยกัน Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Look, it's time we put our differences aside.ฟังนะ ถึงเวลาที่เราต้องมองข้ามความต่าง The Boss Baby (2017)
Vincent Swan is the single best employee I've ever had the pleasure of working alongside.ก็เหมือนกันนั่นแหละ เอาเลย หนีไปเลย ไอ้คนขี้ขลาด ดูเหมือนแซมจะไม่เข้าใจความต่าง ของรถและรถประจำตำแหน่ง Sexy Rollercoasters (2017)
"is the difference between prose and poetry..."คือความต่างของ เรียงความ กับ บทกวี The Dreamers (2003)
"between the aristocrat and the tramp..."ความต่างของ ชนชั้นสูง กับ คนจรจัด The Dreamers (2003)
"between eccentricity and mysticism... between man as a machine and man as animal.""ความต่างของ วิตถาร กับ เวทย์มนต์ ความต่างของ มนุษย์ที่เป็นจักรกล กับ มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ" The Dreamers (2003)
But a distance that takes eight years at the speed of light, is no different than saying, "forever."แต่ระยะห่างนั้นใช้เวลาถึง 8 ปีแสง มันเหมือนไม่มีความต่างเลยถ้าจะพูดว่า "ตลอดกาล" Hoshi no koe (2002)
That's what I mean. You see how different things are now.ก็นั่นแหละ นายไม่เห็นความต่างระหว่างเมื่อก่อนกับตอนนี้เหรอ Primer (2004)
OK!มันมีความต่างกัน The Page Turner (2006)
The tests could Have been negative Because the blood Was tainted with contrast.ผลทดสอบเป็นลบเพราะ เลือดมีความต่าง 97 Seconds (2007)
The roof is supported by creating a difference between the exterior and interior air pressure.หลังคาถูกค้ำไว้ โดยการสร้างความต่างของแรงดันอากาศภายนอกกับภายใน Resident Evil: Degeneration (2008)
Let's keep this little lapse of judgmentเราพักความต่างเล็กๆนี่ไว้ก่อนละกัน Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความต่าง[n.] (khwām tāng) EN: difference   FR: différence [f]
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng sak) EN: potential difference   FR: différence de potentiel [f]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tāng sak faifā) EN: electrical potential differenc   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difference[N] ความแตกต่าง, See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง, Syn. adaptability, deviation, dissimilarity, Ant. resemblance, similarity, likeness
split hairs[IDM] แยกความแตกต่างในสิ่งเล็กน้อยๆ, See also: แยกความต่างในสิ่งที่มันไม่ต่างกันมากมายจนเป็นสิ่งสำคัญนัก
split the difference[IDM] แยกความต่างของคน
letterpress[N] ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)
voltameter[N] เครื่องมือวัดความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
watt(วอท) หน่วยกำลังไฟฟ้าเป็นเมตร-กิโลกรัม-วินาท'มีค่าเท่ากับหนึ่ง joule ต่อวินาทีและเท่ากับกำลังไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ที่ไหลผ่านความต่างศักย์หนึ่งโวลท์

English-Thai: Nontri Dictionary
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文案[ぶんあん, bun'an] (n) ฉบับร่าง (ของบทความต่างๆ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference

German-Thai: Longdo Dictionary
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top