Search result for

*ความดัง*

(46 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความดัง, -ความดัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดัง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ
ความดัง[N] loudness, See also: noise, clamor, Ant. ความค่อย, ความเงียบ, ความสงบ, Example: เครื่องตรวจการจะวัดความดังของเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loudnessความดัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ถวายพระพรลากระทำภายหลังจากที่พระสงฆ์สวดบท ภวตุ สพฺพมงฺคลํ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์รูปที่ ๒ จะต้องเป็นผู้กล่าวถวายพระพรลา ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ คือ "ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแล้ว อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอถวายพระพร" [ศัพท์พระราชพิธี]
Speech Viewerโปรแกรมฝึกพูด, โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกพูดแก่ผู้ที่ไม่ได้ยินเสียงพูดของตนเอง โดยโปรแกรมจะฝึกผู้พูดให้ออกเสียงแต่ละเสียงถูกต้องโดยการให้ "มองเห็น" สิ่งที่กำลังพูด การฝึกประกอบด้วย เรื่อง ความดัง ระดับเสียงสูง ต่ำ เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง  และการฝึกเสียงตามหน่วยเสียงที่กำหนด ซึ่งอาจจะเริ่มต้นที่ ๑ หน่วยเสียง ไปจนถึง ๔ หน่วยเสียง โปรแกรมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอบีเอ็ม จำกัด [Assistive Technology]
Consular office Declared ?Non grata?เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจะถูกประกาศว่าไม่พึงปรารถนา หรือไม่พึงโปรดได้ ดังข้อ 23 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติไว้ด้วยข้อความดังนี้?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ว่าพนักงานฝ่ายกงสุลเป็น บุคคลที่ไม่พึงโปรด หรือบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีนั้นรัฐผู้ส่งจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นต่อสถานที่ทำการทางกงสุล แล้วแต่กรณี2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธหรือไม่นำพาภายในเวลาอันสมควรที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของ ตนตามวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับอาจเพิกถอนอนุมัติบัตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น หรือเลิกถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลก็ได้ แล้วแต่กรณี3. รัฐผู้รับอาจประกาศว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล เป็นผู้ที่ไม่อาจยอมรับได้ ก่อนที่บุคคลนั้นจะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับ หรืออยู่ในรัฐผู้รับแล้ว แต่ก่อนเข้ารับหน้าของตนต่อสถานที่ทำการทางกงสุลก็ได้ ในกรณีใด ๆ เช่นว่านั้น รัฐผู้ส่งจะเพิกถอนการแต่งตั้งบุคคลนั้น4. ในกรณีที่ได้บ่งไว้ในวรรค 1 และ 3 ของข้อนี้ รัฐผู้รับไม่มีพันธะที่จะต้องให้เหตุผลในการวินิจฉัยของตนแก่รัฐผู้ส่ง?การ ที่รัฐผู้รับปฏิเสธที่จะออกอนุมัติบัตร หรือเพิกถอนอนุมัติบัตรหลังจากที่ได้ออกให้ไปแล้วนั้น เป็นสิทธิของรัฐผู้รับอันจะถูกโต้แย้งมิได้ ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือ รัฐผู้รับมีพันธะที่จะต้องอธิบายเหตุผลอย่างใดหรือไม่ ในการที่ปฏิเสธไม่ยอมออกอนุมัติบัตร หรือเพิกถอนอนุมัติบัตร หลังจากที่ได้ออกให้ไปแล้วข้อนี้ น้ำหนักของผู้ทรงอำนาจหน้าที่ดูแลจะเห็นคล้อยตามทรรศนะที่ว่า รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้นในการกระทำดังกล่าวเหตุผลของการไม่ยอมออกอนุมัติบัตรให้นั้นคือว่า ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือไปแสดงสุนทรพจน์อันมีข้อความเป็นที่เสื่อมเสียแก่รัฐผู้รับ หรือเคยมีส่วนร่วมในการก่อการกบฏต่อรัฐผู้รับหรือเข้าไปแทรกแซงกิจการการ เมืองภายในของรัฐผู้รับ เป็นต้น [การทูต]
Sanctionsการบังคับตามกฎระหว่างประเทศ หมายถึงการที่หลาย ๆ ชาติได้ลงมติใช้มาตรการบังคับหรือจูงใจพร้อม ๆกันเพื่อบังคับให้ชาติหนึ่งที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ทำการยับยั้ง (Desist) หรือยินยอมให้มีการชี้ขาดตัดสิน (Adjudication) หรือกล่าวอย่างสั้น ๆ แซ็งชั่นก็คือ หนทางที่บังคับพันธกรณีทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องแซ็งชั่นนี้ กฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวไว้ในบทที่ 7 ข้อ 41 และ 42 มีข้อความดังนี้ ?ข้อ 41 คณะมนตรีความมั่นคงอาจวินิจฉัยว่า จะต้องใช้มาตรการอันใดอันไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เพื่อยังผลให้เกิดแก่คำวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจเรียกร้องให้สมาชิกแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการเช่นว่านั้น มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์โทรเลข ทางวิทยุ และวิถีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ข้อ 42 หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่ามาตรการที่บัญญัติไว้ในข้อ 41 น่าจะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้ หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อม และการปฏิบัติอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Audibilityความดังพอที่คนหูปกติจะรับฟังได้ [การแพทย์]
Decendingลดความเข้มหรือความดัง [การแพทย์]
Loudnessการแยกความดังของเสียง [การแพทย์]
Loundnessความดัง, ความดังของเสียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I really struggle with the same thing other kids do. Peer pressure, backne.แต่ผมก็ดิ้นรนเหมือนคนอื่นๆ เพื่อชนชั้น ความดัง Pilot (2009)
But you do realize he's using you and your popularity so he won't get tossed in a Dumpster.แต่เธอคงรู้ เขาอาศัยความดังของเธอ เพื่อไม่ให้โดน ทุ่มใส่ถังขยะ Laryngitis (2010)
Because the text message was sent exclusivelyเพราะข้อความดังกล่าวถูกส่งเจาะจง Investigative Journalism (2010)
Checking levels.ตรวจสอบความดัง Salt (2010)
I'm going out with a bang.ฉันจะออกไปพร้อมกับความดัง The Princess Dowry (2012)
Kiki is Siri's super smart older cousin who's really jealous of how famous Siri's gotten.คิคี่คือญาติคนแก่สุดของสิริ และอิจฉาในความดังของสิริ Britney 2.0 (2012)
"Are they a real couple, or are they just for publicity?"พวกเขาเป็นคู่กันจริงๆ หรือแค่เพื่อความดัง Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
"by the loudness of her husband's belch.ความดังของลมปากของสามีเธอ The Joy Luck Club (1993)
I don't like it. It's half-decibel louder.ผมไม่ชอบมันเลย ระดับความดังของเสียงมันดังเป็นกิโลเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I've got a new assignment. I'm covering your rise to fame.ฉันเพิ่งได้คำสั่งใหม่ รายงานข่าวความดังของคุณ Alvin and the Chipmunks (2007)
From new york has become a cause celebre.จากนิวยอก ได้กลายเป็นสาเหตุแห่งความดัง Chapter One 'The Second Coming' (2008)
They're dedicated for that song and that guitar level is...พวกมันใช้สำหรับเพลงนั้นๆ โดยเฉพาะ แล้วความดังของกีตาร์ตัวนั้นก็... It Might Get Loud (2008)
One of the things that I really wanted to do straightaway was crescendo and speed.หนึ่งในสิ่งที่ผมต้องการทำจริงๆ ในทันที คือการค่อยๆ เพิ่มความดัง แล้วก็ความเร็ว It Might Get Loud (2008)
Get credit for the hit.แล้วได้เครดิตสำหรับความดัง Resurrection (2008)
You get credit for the hit?นายได้เครดิตสำหรับความดังหรือ? Resurrection (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อความดังต่อไปนี้[xp] (khøkhwām mī dang tøpainī) EN: the text reads as follows   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crescendo[N] ความดังที่ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้น
crescendo[ADJ] ซึ่งค่อยๆ เพิ่มความดังขึ้น
decibel[N] หน่วยวัดระดับความดังของเสียง (ย่อ dB) (ทางฟิสิกส์), See also: เดซิเบล
loudness[N] ความดัง (เสียง), See also: ความอึกทึก
lower[VT] ลดระดับความดังของเสียง, See also: ลดเสียง, Syn. soften
undulate[VI] (เสียง)ดังขึ้นๆลงๆ, See also: (เสียง) มีระดับความดังเป็นช่วงๆ
volume[N] ระดับความดังของเสียง
wobble[VI] สั่น (ระดับเสียงหรือความดังเสียง), Syn. tremble, quaver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
decibel(เดส'ซิเบิล) n. หน่วยวัดความเข้มหรือความดังของเสียง
sensation(เซนเซ'เชิน) n. ความรู้สึกสัมผัส,ประสาทสัมผัส,อาการรู้สึก,ความตื่นเต้น,ความดัง,ความเกรียวกราว
sonority(ซะนอ'ริที) n. ความกังวาน,ความดังสนั่น
volume(วอล'ลิม) n. ปริมาตร,จำนวนมาก,ปริมาณ,ทั้งหมด,เล่ม,ฉบับ,ระดับเสียง,ชุดแผ่นเสียง,ความดังของเสียง, Syn. tome,book

English-Thai: Nontri Dictionary
celebrity(n) ชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง,ความดัง
noisiness(n) ความดัง,ความหนวกหู
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
rotundity(n) ความใส,ความอ้วน,ความดังกังวาน,ความไพเราะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top