Search result for

*ความจริง*

(331 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความจริง, -ความจริง-
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทย (TH)
xoxo (slang ) คำลงท้ายจดหมายหรือข้อความ ที่แสดงถึงความรัก, ความจริงใจ,​ หรือ มิตรภาพ โดยสัญญลักษณ์ x และ o หมายถึงการจูบและกอด
See also: Hugs and kisses

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rumor mill (n ) กระบวนการแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงออกไป

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำมะแจ๋ (adv ) อาการพูดมากและไม่เป็นความจริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความจริง[N] truth, See also: fact, actuality, Syn. ความเป็นจริง, Ant. ความเท็จ, Example: หากเขายังไม่ยอมรับความจริง เขาก็จะไม่มีวันเป็นสุข
ความจริงใจ[N] sincerity, See also: honesty, frankness, genuineness, Syn. ความสุจริตใจ, ความบริสุทธิ์ใจ, Example: การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
ความจริงจัง[N] seriousness, See also: earnestness, solemnity, gravity, Syn. ความเอาจริงเอาจัง, Example: ลูกน้องยกย่องความจริงจังในการทำงานของหัวหน้า
ค่าความจริง[N] truth-value, Example: วรรณกรรมที่ดีต้องมีลักษณะที่จะน้อมใจผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง ให้บังเกิดความรู้สึกลึกซึ้งถึงค่าความจริง คือ ความดีงามให้ฝังอยู่ในจิตใจได้ถาวรยาวนาน
เผชิญความจริง[V] confront the truth, See also: face reality, Syn. สู้กับความจริง, Example: ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น, Thai definition: ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลฉ้อฉล(กน-) น. การใช้อุบายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือการจงใจปิดบังซ่อนเร้นข้อความจริงเพื่อให้ผู้อื่นหลงผิดจนเข้าทำนิติกรรม หรือจนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันเป็นภาระอันหนักขึ้นกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปรกติ.
โกงเจ้าหนี้น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ลูกหนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ที่ตนจำนำไว้ หรือกระทำการบางอย่างที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายในการที่จะได้รับชำระหนี้ เช่น โอนทรัพย์ให้คนอื่นหรือแกล้งเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริง.
ข้อมูลน. ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ.
ค้นพบก. ศึกษาค้นคว้าหรือค้นหาจนได้ความจริงหรือสิ่งที่ยังไม่เคยมีการพบมาก่อน.
คิดค้นก. ตริตรองเพื่อหาความจริง.
จริง, จริง ๆเป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง, ไม่เท็จ, ไม่โกหก, ไม่หลอกลวง, เช่น เรื่องจริง พูดจริง, เป็นไปตามนั้น เช่น ความฝันกลายเป็นความจริง.
ฉ้อโกงน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ กระทำโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ.
ชมเปาะก. ชมไม่ขาดปาก, ชมด้วยความจริงใจ.
เชือนแชว. ไถล, เถลไถลไม่ตรงไปตรงมา, เช่น อย่ามัวแต่เชือนแชอยู่เดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟ ความจริงมีอย่างไรก็พูดมา อย่าพูดจาเชือนแช, แชเชือน ก็ว่า, (โบ) อาการที่เดินไม่ตรงทางอย่างคนเมา.
ตรีเอกภาพ, ตรีเอกานุภาพน. คติความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่ว่าพระบิดา พระบุตร และพระจิต (คาทอลิก) หรือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ (โปรเตสแตนต์) เป็น ๓ บุคคลที่รวมเป็นหนึ่ง ซึ่งความจริงก็คือพระเป็นเจ้าองค์เดียวกันนั่นเอง.
ต่อปากหลากคำก. พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความจริง.
ตัตวศาสตร์น. วิชาว่าด้วยความจริง.
ตัถย์(ตัด) น. ความเป็นอย่างนั้น, ความจริง.
ทั้งนี้ทั้งนั้นว. จะเป็นเช่นนี้หรือจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม เช่น ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครรู้ความจริง เสนอโครงการไปหลายโครงการ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าจะได้งบประมาณหรือไม่.
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะความจริง เช่น ได้ดวงตาเห็นธรรม
ธรรมฐิติน. “การตั้งอยู่แห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
ธรรมธาตุน. “การทรงอยู่แห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้ คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
ธรรมนิยามน.“การกำหนดแน่นอนแห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้ คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
ธรรมสถิติน. “การตั้งอยู่แห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้ คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
น้ำใจน. ใจแท้ ๆ, ใจจริง, ความรู้สึกนึกคิดจริง ๆ, เช่น อยู่ด้วยกันไม่นานก็เห็นนํ้าใจว่าเขาเป็นคนอย่างไร, ความจริงใจ เช่น เราเห็นว่าเขามีน้ำใจกับเรา ไม่เคยหลอกลวงเราเลย, นิสัยใจคอ เช่น นํ้าใจชาย นํ้าใจหญิง, ความเอื้ออาทร เช่น เขาเป็นคนมีนํ้าใจ เธอช่างแล้งนํ้าใจ.
บรมัตถ์(บอระมัด) น. ปรมัตถ์, ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
บริสุทธิ์ใจว. มีความจริงใจ, มีใจใสสะอาด, ไม่มีเจตนาอื่นเคลือบแฝง, เช่น ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ.
บิด ๑เผล้ไปจากสภาพปรกติ เช่น ล้อรถบิด, ทำให้ผิดไปจากสภาพความจริง เช่น บิดข้อความ
ใบสัจน. เอกสารแสดงรายการสิ่งของที่ถูกปล้นเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่, เอกสารบันทึกคำให้การของโจทก์และจำเลยซึ่งได้ความจริงทั้ง ๒ ฝ่ายแล้ว เช่น ถ้าแลส่งไปให้ปรับ ๆ มาว่าประการใดแล้วให้ยุกระบัตรพิจารณาดู ในใบสัจซึ่งปรับมาใส่ด้วยบทพระอายการ (สามดวง), บางทีเขียนเป็น ใบสัตย์ ก็มี เช่น หลวงญาณประกาศเทพราชธาดา พร้อมหน้านั่งฟังใบสัตย์อยู่ เชิญบทพระไอยการออกอ่านดู ผู้ปรับทั้งคู่อยู่พร้อมกัน (ขุนช้างขุนแผน).
ปรมัตถ์(ปะระมัด, ปอระมัด) น. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
ประพจน์ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธซึ่งเป็นข้อความจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะมีความหมายกำกวมไม่ได้. (อ. proposition).
ปรัชญา(ปฺรัดยา, ปฺรัดชะยา) น. วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง.
ป้ายสีก. ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง, ใส่ร้าย ใส่ร้ายป้ายสี ให้ร้าย หรือ ให้ร้ายป้ายสี ก็ว่า.
ปิดบังก. ไม่เปิดเผย เช่น ปิดบังความรู้ ปิดบังความจริง.
เปิดเผยก. ทำสิ่งที่ปิดบังอยู่ให้เผยออก, เผยให้รู้, เช่น เปิดเผยความจริง เปิดเผยความลับ.
เปิดอกก. บอกความในใจอย่างไม่ปิดบัง, พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีลับลมคมใน.
ผิดว. ไม่ตรงกับความจริงหรือที่กำหนดนิยมไว้, ไม่ถูก, ต่างไป, แปลกไป, เช่น ผิดกฎหมาย ของสิ่งนี้ผิดกับสิ่งนั้น.
ฝอยก. พูดมากและเกินความจริง.
พิสูจน์ก. บ่ง, ชี้แจงให้รู้เหตุผล, เช่น เอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความจริงในศาล, ทดลองให้เห็นจริง, ทดลองหาความจริง, เช่น มีวิธีพิสูจน์ว่าเป็นผงชูรสแท้หรือไม่.
มหาอุปรากร, อุปรากรน. ละครประเภทหนึ่ง มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงผสมวงดุริยางค์คล้ายอุปรากร ตัวละครทุกตัวจะร้องแทนพูด เนื้อเรื่องมีความจริงจังหนักหน่วง ถือเป็นละครชั้นสูงของชาวตะวันตก.
โม้ว. โว, พูดเกินความจริง.
ยกยอยกย่องเกินความจริง.
ระบายสีเสริมแต่งเกินความจริง เช่น เขาระบายสีข่าวเสียจนเชื่อไม่ลง.
ระบายสีว. ที่เสริมแต่งเกินความจริง เช่น ข่าวระบายสี.
ฤตธรรมเนียม, ความจริง, ความชอบธรรม.
ลับลมคมในว. มีเงื่อนงำบางอย่างแฝงอยู่ ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร เช่น เขาเป็นคนลับลมคมใน คบยาก เรื่องนี้มีลับลมคมในต้องสืบสวนต่อไป.
ลืมตนลืมนึกถึงความจริงประการหนึ่งของโลกที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอาจแปรเปลี่ยนได้ เช่น เหลิงอำนาจจนลืมตน.
สมจริงเหมือนจริงแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เช่น นวนิยายสมจริง เรื่องสมจริง.
สัจ, สัจ-, สัจจะ(สัด, สัดจะ-) น. ความจริง, ความจริงใจ, เช่น ทำงานร่วมกันต้องมีสัจจะต่อกัน.
สัจญาณ(สัดจะ-) น. ความรู้เรื่องแห่งความจริง, ในพระพุทธศาสนาประสงค์เอาปรีชาหยั่งรู้อริยสัจ.
สัจธรรม(สัดจะทำ) น. ความจริงแท้ เช่น บรรลุสัจธรรม เข้าถึงสัจธรรม.
สัตย-, สัตย์(สัดตะยะ-, สัด) น. ความจริง เช่น รักษาสัตย์, คำมั่นสัญญา, เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ลูกเสือให้สัตย์ปฏิญาณ.
สัตยวาทีน. ผู้พูดแต่ความจริง เช่น อันว่าพระมหาบุรุษรัตน ผู้อยู่ในสัตยวาที (ม. คำหลวง กุมาร).
สัตยาเคราะห์น. การยึดความจริงเป็นหลักการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม โดยใช้วิธีดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งที่ไม่ยุติธรรม แต่ไม่ใช้วิธีรุนแรง.
สัตยาธิษฐานน. การตั้งความจริงใจเป็นหลักอ้าง เช่น ขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prevaricationการปิดบังข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical truthตรรกสัจจะ, ความจริงเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
representationการแถลงข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. การชี้แจงข้อเท็จจริง, การแถลงข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simulation๑. การปลอมแปลง๒. การปกปิดความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
material factข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed fraudกลฉ้อฉลโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
correspondence theory of truthทฤษฎีความจริงแบบสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coherence theory of truthทฤษฎีความจริงแบบสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclosureการเปิดเผยความจริง ดู duty of disclosure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of disclosureหน้าที่เปิดเผยความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical truthความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrinsic fraudการหลอกลวงโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verityความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voir dire (Fr.)พูดตามที่เห็น, พูดความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth-valueค่าความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth-valueค่าความจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
truthความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth tableตารางความจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
truth tableตารางค่าความจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
truth valueค่าความจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
truth, coherence theory ofทฤษฎีความจริงแบบสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, correspondence theory ofทฤษฎีความจริงแบบสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, empiricalความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, logicalตรรกสัจจะ, ความจริงเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, pragmatic theory ofทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-disclosureการไม่เปิดเผยข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-disclosureการไม่เปิดเผยข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
virtual realityความจริงเสมือน, ระบบเสมือนจริง
ระบบที่จำลองแบบชีวิตจริง หรือเหตุการณ์จริง อุปกรณ์สำหรับระบบเหมือนจริงจะต้องมีคอมพิวเตอร์ แว่นพิเศษสำหรับมองจอภาพ ถุงมือพิเศษ ฯลฯ เราอาจใช้ระบบเสมือนจริงสร้างภาพอาคารหลังใหม่ที่ต้องการสร้างขึ้นในจอภาพ เมื่อใช้แว่นพิเศษส่องดูจะเห็นภาพอาคารนี้เหมือนจริง เมื่อเราเหลียวไปดูส่วนใดของภาพในจอก็จะเห็นภาพเหมือนกับการเหลียวดูอาคารจริง เราสามารถสร้างความรู้สึกเหมือนจริงว่าได้เดินเข้าไปในอาคาร เลี้ยวเข้าไปดูในห้องต่างๆได้ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้ระบบเหมือนจริงนี้สร้างเกมพิเศษที่น่าตื่นเต้นเหมือนจริงแต่ไม่เป็นอันตรายได้ เช่น สร้างระบบเครื่องร่อนเหมือนจริง ให้เราทำท่าทางนั่งเครื่องร่อนออกร่อนไปในอากาศ ผ่านไปท่ามกลางขุนเขา หรืออาคารสูงต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
virtual realityความจริงเสมือน, สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Reality therapyการบำบัดแบบการเผชิญความจริง [TU Subject Heading]
Truthความจริง [TU Subject Heading]
Truth (Buddhism)ความจริง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Truth in literatureความจริงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]
Acceptanceยอมรับความจริง, การยอมรับ [การแพทย์]
Confrontationเผชิญความจริง [การแพทย์]
Facts, Absoluteข้อมูลที่ได้เป็นความจริง [การแพทย์]
Falsely Highสูงผิดความจริง [การแพทย์]
Feeling of Unrealityความรู้สึกของความไม่เป็นจริง,ความรู้สึกที่ไม่เป็นความจริง [การแพทย์]
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
equivalent statementsข้อความสมมูล, ข้อความสองข้อความที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี กรณีต่อกรณี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
truth tableตารางค่าความจริง, ตารางที่แสดงค่าความจริงของประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปด้วยตัวเชื่อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
negationนิเสธ, นิเสธของประพจน์ p หมายถึง ประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข้างหน้าประพจน์ p [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
open sentenceประโยคเปิด, ประโยคที่มีตัวแปร 1 ตัว หรือมากกว่านั้น แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ประโยคนี้มีค่าความจริง เป็นจริงหรือเป็นเท็จ เช่น x>2 ไม่สามารถบอกได้ว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเท็จ ถ้าแทน x ด้วย 3 ประโยคนี้เป็นจริง ถ้าแทน x  ด้วย 0 ประโยคนี้เป็นเท็จ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inductive reasoningการให้เหตุผลแบบอุปนัย, วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกต หรือการทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อย ๆ แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Low, Falselyต่ำผิดความจริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The truth is...ความจริงคือ... Introduction to Finality (2012)
Just the truth.ก็แค่ความจริง The Serena Also Rises (2008)
Everyone knows that the only real iviesทุกคนที่รู้ความจริงในความแสบของเธอ New Haven Can Wait (2008)
But in the real world, knowledge is power.แต่ในโลกแห่งความจริงหนะ ความรู้ต่างหากที่จะควบคุมทุกอย่าง New Haven Can Wait (2008)
I have to know something. Tell me the truth.ฉันต้องการรู้บางอย่าง บอกความจริงกับฉัน New Haven Can Wait (2008)
Honestly. Blair, you got a minute?ด้วยความจริงใจนะ แบลร์ ขอเวลาซักแปปนะ Chuck in Real Life (2008)
Real estate is not on the list, at least not in new york.ความจริงคือดินนี่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ และอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อยู่ในนิวยอร์ค Chuck in Real Life (2008)
And lobbying for landmark status. So I was telling the truth.และล๊อบบี้ผู้คุมที่ งั้น ฉันจะบอกความจริงเธอนะ Chuck in Real Life (2008)
It isn't true, is it?มันคือความจริง หรือเปล่านะ ? Chuck in Real Life (2008)
That he might actually be a good personความจริงที่ว่า เค้าเป็นคนดีคนนึง Chuck in Real Life (2008)
well, I would have sent her to my place, but I thoughtความจริงฉันอยากจะให้เธอไปที่บ้านฉัน แต่ฉันคิดว่า Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah. I'm actually just aboutอ้อ ความจริงฉันเพิ่งจะได้รู้เรื่องนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Just diving into the deep end of honesty.แค่ไปให้ถึงสิ้นสุดของความจริงใจ Pret-a-Poor-J (2008)
Then I'll tell dad everything.และหลังจากนั้นฉันจะบอกความจริงกับพ่อเอง There Might be Blood (2008)
As a matter of fact, one.ความจริงก็/Nมีอยู่อย่างนึง There Might be Blood (2008)
You might be upset, but the truth is,เธออาจจะอารมณ์เสีย แต่ความจริงคือ There Might be Blood (2008)
No, dan, that is not true. No. I gotta go find my dad.ไม่ แดน นั้นไม่ใช่ความจริง ฉันกำลังไปหาพ่อของฉัน There Might be Blood (2008)
The fact is, either you feel something here or you don't.ความจริงคือ คุณรู้สึกบางอย่างตอนนี้เหมือนกันหรือคุณไม่ There Might be Blood (2008)
I didn't sleep, actually. I was up all nighผมไม่ได้หลับ ความจริง ผมตื่นตลอดคืนต่างหาก There Might be Blood (2008)
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
Well, that leaves us with Chloe's hard drive, which is full of a lot of fun facts, but not one lead on Clark.นั่นเป็นเบาะแสที่ฮาร์ดดิสโคอี้ทิ้งไว้ให้เรา ซึ่งเป็นความจริงที่อย่างมาก แต่ไม่สามารถนำไปถึงตัว คล๊าก Odyssey (2008)
I think it's time to accept the fact that maybe something happened to him.ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงว่าNอาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา Odyssey (2008)
Tell her the truth.บอกความจริงกับเธอ Not Cancer (2008)
The fact that the kid's colonoscopy was negative Doesn't prove anything.ความจริงเครื่องColonoscoppy เป็นเน็กกาตีฟไม่ได้พิสูจน์อะไร Not Cancer (2008)
Yes, the fact that it didn't prove anythingใช่.. ความจริงมันไม่ได้พิสูจน์อะไร เรื่องบางอย่างไม่ได้พิสูจน์เรื่องบางอย่าง Not Cancer (2008)
He deserved to know the truth.เขาต้องการรู้ความจริง Adverse Events (2008)
There was no truth until you dug it up.ไม่เคยมีความจริงตั้งแต่นายเหยียบมันไว้ Adverse Events (2008)
It was a truth that mattered to himเป็นความจริงที่เหมาะสำหรับเขา Adverse Events (2008)
And a truth that mattered to her.เป็นความจริงที่เหมาะสำหรับเธอ Adverse Events (2008)
(House) first of all, stop saying "a" truth.ก่อนอื่นเลิกพูดว่า\ \"ความจริง\"นั่น\"ความจริง\"นี่ Adverse Events (2008)
There is only one truth.ความจริงมีหนึ่งเดียว Adverse Events (2008)
That may be true for you.นั่นเป็นความจริงสำหรับคุณ Adverse Events (2008)
Fact is, nothing I said applies.ความจริงคือ.. ไม่มีการทำตามที่ผมพูด Adverse Events (2008)
The fact that the m.R.I. Showed no lesions on the temporal lobeเป็นความจริงเหมือนMRIแสดงถึงtemporal lobe Adverse Events (2008)
Are you glad he told you the truth?คุณดีใจไหมที่เค้าบอกความจริงๆ Adverse Events (2008)
I look at the facts.ฉันมองความจริง Birthmarks (2008)
Admit it, you're angry and you're scared of losing me.ยอมรับความจริงนายโกรธและกลัวที่จะเสียฉันไป Birthmarks (2008)
I'm not angry,ยอมรับความจริง.. Birthmarks (2008)
- I'm not afraid.ยอมรับความจริง.. ฉันไม่ได้กลัว Birthmarks (2008)
It happens.ยอมรับความจริง.. Birthmarks (2008)
- Admit it. Admit it!ยอมรับความจริง Birthmarks (2008)
And that's when I realized...และนั้นเมื่อฉันยอมรับความจริง Joy (2008)
And that's when I realized, you know, it could be.ไม่เคยมีความรัก และนั่นเมื่อฉันยอมรับความจริง คุณรู้ไหม.. Joy (2008)
I assume the point of this is to make him jealous and make him realize that he does want a relationship with me?ฉันเดาเอาว่าประเด็นนี้ จะทำให้เขาหึง และทำให้เขารับความจริง ว่าเขาต้องการ ที่จะมีความสัมพันธุ์กับฉัน The Itch (2008)
It doesn't light up when we're telling the truth.มันไม่สว่า่งขึ้น เมื่อเราพูดความจริง Emancipation (2008)
Doesn't change the fact that your patient's dying.ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคนไข้คุณกำลังจะตาย Emancipation (2008)
The fact that it makes sense doesn't make sense?ความจริงทำให้มันสมเหตุผล และไม่สมเหตุผล Emancipation (2008)
If so, I apologize for the fact thatผมขอโทษในความจริงเรื่องนี้ Last Resort (2008)
Yes, I know, that's all true. But.ใช่ ฉันรู้ว่ามันเป็นความจริง แต่ Dying Changes Everything (2008)
So you would say something stupid and insensitive, and maybe with a little bit of truth.คุณจะได้พูดอะไรโง่ๆ หรือเฉยชา หรือแม้แต่เศษเสี้ยวของความจริง Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดเบือนความจริง[v. exp.] (bitbeūoen khwāmjing) EN: distort the truth   
บอกความจริง[v. exp.] (bøk khwāmjing) FR: dire la vérité
ความจริง[n.] (khwāmjing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality   FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความจริงสัมพัทธ์[n. exp.] (khwāmjing samphat) EN: relative truth   FR: vérité relative [f]
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
ไม่ยอมรับความจริง[v. exp.] (mai yømrap khwāmjing) FR: refuser la vérité
เป็นความจริง[v. exp.] (pen khwāmjing) EN: that's true   FR: c'est vrai
เป็นความจริงหรือเปล่า[xp] (pen khwāmjing reū plāo) EN: is that true ?   FR: est-ce vrai ?
เผชิญความจริง[v. exp.] (phachoēn khwāmjing) EN: confront the truth   
ผู้พิสูจน์ความจริง[n. exp.] (phū phisūt khwāmjing) EN: verifier   
พูดเกินความจริง[v. exp.] (phūt koēn khwāmjing) EN: exaggerate ; exaggerate a lot   FR: exagérer
สู้กับความจริง[v. exp.] (sū kap khwāmjing) EN: confront the truth   

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actual[ADJ] แท้จริง, See also: แท้, แท้ๆ, จริง, ที่เป็นตามความจริง, Syn. true, real, exact
admit[VI] ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง, Syn. receive
admit[VT] ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง
agree[VI] ยอมรับ, See also: ยอมรับความจริง
any port in a storm[IDM] ยอมรับความจริง
argue with[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ไม่ยอมรับความจริงว่า, Syn. disagree with, quarrel with
as a matter of fact[IDM] อันที่จริง, See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง, Syn. actually
awaken from[PHRV] ทำให้เข้าใจความจริง, See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง, Syn. arouse from, waken from
baseless[ADJ] ไม่มีมูลความจริง, See also: ไม่มีเหตุผล, Syn. unfounded, groundless
bona fides[N] คำพูดหรือหลักฐานที่แสดงความจริงใจ
be abreast of[PHRV] รู้ทะลุปรุโปร่ง, See also: รู้ตลอดเวลาว่าความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไร, Syn. keep abreast of
be on the oath[IDM] สาบานว่าจะพูดความจริง, Syn. be under oath
be under oath[IDM] สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง, Syn. be on oath
bring down[PHRV] ทำให้เผชิญกับความจริง, See also: ทำให้กล้าเผชิญ
bring someone down to earth with a bang[IDM] เผชิญความจริง, Syn. come down
bring someone down to earth with a bump[IDM] เผชิญความจริง, Syn. come down
cordial[ADJ] ด้วยความจริงใจ, See also: ที่ทำออกมาจากใจ, Syn. hearty, fervent
down to earth[IDM] เป็นจริง, See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
down-to-earth[IDM] เป็นจริง, See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
de facto[ADV] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย, Syn. actually, factually, really, truly, genuinely, veritably
de facto[ADJ] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: แท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, Syn. actual, factual, true, existent, real, genuine, veritable
determine[VT] ค้นความจริงอย่างแน่วแน่, See also: มุ่งมั่นค้นหา, Syn. ascertain, find out, learn
exaggerate[VT] กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate
exaggerate[VI] กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate
fabricate[VT] สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง, Syn. falsy invent
fact[N] ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
find out[PHRV] หาความจริง, See also: ตรวจสอบ, Syn. discover
footless[ADJ] ที่ไม่เป็นความจริง, See also: ที่เฟ้อฝัน, Syn. unsubstantial
get out of[PHRV] ค้น, See also: ล้วง (ความจริง), ข้อมูลจาก, Syn. get out, worm out of
get out of[PHRV] น้อยหรือเกินกว่าความจริง, Syn. be out of
get out of[PHRV] น้อยหรือเกินกว่าความจริง, Syn. be out of
go far[PHRV] ประกาศความจริง, See also: บอกความจริง
gainsay[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับความจริง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, concede
garble[VT] บิดเบือนความจริง, Syn. misrepresent, distort, falsify
giveaway[N] การเปิดเผย, See also: การเปิดโปง, สิ่งที่ช่วยทำให้รู้ความจริง
gospel truth[N] ความจริง, See also: ความแน่แท้, Syn. gospel
hammy[ADJ] เกี่ยวกับการที่แสดงเลยเถิด, See also: ซึ่งแสดงเลยเถิดไป, เกินไป, เกินความจริง, Syn. impassioned, emotive, Ant. unsentimental
honesty[N] ความจริงใจ
hyperbole[N] คำพูดที่พูดเกินความจริง, See also: อธิพจน์
honest to goodness[IDM] พูดความจริง
in the light of[IDM] ตามความจริง, See also: เนื่องจากสิ่งที่เห็น
know the score[IDM] รู้ความจริง, See also: รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
know what's what[IDM] รู้ความจริงของชีวิต, See also: รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
moment of truth[IDM] ช่วงที่ต้องเผชิญกับความจริง
not buy something[IDM] ไม่ยอมรับว่าเป็นความจริง
in esse[ADJ] ตามความจริง (ภาษาละติน), See also: ตามจริง, Syn. existent, ontic, real
indeed[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact
inquire[VI] สืบหาความจริง, See also: ตรวจสอบ, สืบสวน, Syn. examine, inspect, investigate
invalid[ADJ] ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
investigate[VT] ตรวจสอบหาความจริง, See also: ค้นหาความจริง, Syn. examine, research, explore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union ###A. removal)
au fond(โอฟอน') n.,German ที่กัน, ที่ฐาน, ความจริงนั้น
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
cloudlandn. แดนในฝัน,แดนที่ไม่เป็นความจริง
clue(คลู) n. ร่องรอย,เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
defacto(ดิแฟค'โท) ความจริงแล้ว,ซึ่งมีอยู่จริง
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
elicit(อิลิส'ซิท) vt. นำออกมา,ล้วงเอาความจริง,ดึงออกมา, See also: elicitable adj. elicitation n.
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
forsooth(ฟอร์ซูธ') adv. ตามความจริง,จริง ๆ
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
garble(การ์'เบิล) {garbled,garbling,garbles} vt.,n. (การ) บิดเบือนความจริง,ผสมปนเป,ทำให้สับสน,คัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดออก, Syn. mix up,confuse,
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว,แสงเหลือบ,หน้าเนื้อใจเสือ,ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting,shining
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
hammy(แฮม'มี) adj. เกินความจริง
hokum(โฮ'คัม) n. ความไร้สาระ,คำพูดทีไร้สาระ,ความไม่มีความจริงใจ
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง,หลักการ,คติพจน์,ความจริง,หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง,เป็นของป่น,เป็นข้าวป่น,เป็นแป้ง,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,ซีด,ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery
melodrama(เมล'ละดรา'มะ,-แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก,ละครเกินความจริง,ละครยั่วยวน
metaphysics(เมททะฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติ,ปรัชญา (โดยเฉพาะในสาขาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ยาก)
only(โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ), Syn. solely,alone
paradoxyn. ลักษณะหรือสภาพที่ดีเหมือนไม่ถูกต้องแต่ความจริงอาจถูก
postdate(โพสทฺเดท') vt. ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง n. วันที่ที่ลงช้ากว่าความจริง
prove(พรูฟว) vt. พิสูจน์,พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง,ทดสอบความถูกต้อง,ทดลองพิมพ์. vi. ปรากฎความจริง,แสดงว่า, See also: provability n. provable adj. provably adv., Syn. confirm,substantiate
realism(รี'อะลิสซึม) n. ความสนใจในความเป็นจริง,ลักษณะที่เหมือนจริง,การมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง,ลัทธินิยมความจริง,ลัทธิเขียนตามความเป็นจริง,ลัทธิที่ว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริง ๆ
realistic(รีอะลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับความจริง,เป็นไปได้,เป็นจริง,เกี่ยวกับrealism (ดู), See also: realistically adv.
reality(รีแอล'ลิที) n. ความเป็นจริง,สภาพที่เป็นจริง,การคล้ายของจริง,ของจริง,ความจริง,สิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย -Phr. (in reality ตามความเป็นจริง,จริง ๆ), Syn. genuine,natural ,lifelike
receive(รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ, Syn. hold,contain ###A. reject,tell avoid
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย,ผู้เผย,ผู้แสดงให้เห็น,ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.
scientific(ไซเอินทิฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์,ควบคุมโดยหลักความจริงหรือหลักการ,มีระบบ., See also: scientifically adv., Syn. empirical,systematic,demonstrable

English-Thai: Nontri Dictionary
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
axiom(n) ความจริง
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
disenchant(vt) แก้เสน่ห์,ถอนเสน่ห์,บอกให้รู้ความจริง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
forsooth(adv) ตามความจริง,เป็นจริง,แท้จริง,จริงๆ
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
heartiness(n) ความเต็มใจ,ความเบิกบานใจ,ความจริงใจ
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
maxim(n) คติพจน์,หลัก,เกณฑ์,กฎ,ความจริง
memoir(n) ประวัติ,บันทึกความจริง,ชีวประวัติ
metaphysical(adj) เกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
realism(n) ลัทธินิยมความจริง,ความเป็นจริง,ลักษณะเหมือนจริง
realist(n) ผู้นิยมความจริง,คนที่ยึดถือความจริง
realistic(adj) เป็นจริง,เหมือนจริง,เกี่ยวกับความจริง
reality(n) ความจริง,สภาพที่แท้จริง,ของจริง
really(adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง
troth(n) ความซื่อสัตย์,คำมั่นสัญญา,ความจริง,การหมั้น
truly(adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง
truth(n) ความจริง,ความซื่อสัตย์,สัจธรรม,ความถูกต้อง
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก
veracity(n) ความจริง,ความมีวาจาสัตย์,ความซื่อตรง
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน
verify(vt) ตรวจสอบ,พิสูจน์,ทดสอบ,ค้นหาความจริง
verily(adv) เป็นความจริง,แท้จริง
verity(n) ความจริง,เรื่องจริง
virtual(adj) ตามความจริง,แท้ที่จริง,เสมือน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
overexaggerate (vi ) พูดเกินความจริง, โอเว่อร์
self-aesthesis (n ) การรับรู้ด้วยตัวเองว่าเหมือนจริงทั้งที่ไม่ใช่ความจริง sensuous perception
sincerely yours ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. yours sincerely,
Sorta kinda1.ก็ทำนองนั้นแหละ! เป็นลักษณะของการตอบคำถามที่หลีกเลี่ยงความจริง การตอบคำถาที่มีลักษระคลุมเครือ, Do you like Jim? Sorta kinda. 2. Somewhat like, a little bit, I'm sorta kinda crazy.
yours sincerely ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. sincerely yours, yours truly,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
真実[しんじつ、shinjitsu, shinjitsu , shinjitsu] (n) ความจริง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof
[こころ, kokoro] Thai: ความจริงใจ
本当[ほんとう, hontou] Thai: ความจริง English: reality

German-Thai: Longdo Dictionary
schwören(vi vt) |schwor, hat geschworen| สาบานต่อหน้าศาลว่าที่พูดมาเป็นความจริง
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
Wirklichkeit(n ) |die, nur Sg.| ความเป็นจริง ความจริง เช่น Warum ist das eigene Gesicht, im Spiegel betrachtet, nur halb so groß wie in Wirklichkeit zu sehen?, See also: S. die Realität,

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top