Search result for

*คลัง*

(335 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คลัง, -คลัง-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
三位一体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลัง[N] storehouse, See also: warehouse, depository, treasury, Syn. ที่เก็บ, คลังเก็บของ, Example: เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึงคลัง พนักงานรับสินค้าจะต้องตรวจของว่าถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่, Count unit: คลัง
คงคลัง[ADJ] treasury reserve, Example: ผู้ขายจะต้องติดตามสินค้าคงคลังที่เหลือจากการขายของแผนกต่างๆ, Thai definition: ที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่ง
การคลัง[N] finance, See also: public finance, Syn. การจัดการเงิน, Example: สาขาการคลังถือเป็นสาขาวิชาเอกหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังสมอง[N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
คลังสมอง[N] brains, See also: head, Syn. สมอง, หัว, Example: สิ่งที่ท่องจำจะถูกกำหนดไว้ในใจหรือในคลังสมอง
คลังสมอง[N] brains, See also: head, Example: อาจารย์โต้งเป็นคลังสมองใหญ่ที่ช่วยผลักดันมุมมอง หรือแนวนโยบายใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าให้กับพรรค, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีความรู้ความสามารถ
คลังพัสดุ[N] materials store
คลังเลือด[N] blood bank, Syn. ธนาคารเลือด, Count unit: แห่ง
คลังน้ำมัน[N] tank farm
คลังสมบัติ[N] treasury, Syn. พระคลัง, Example: ทรัพย์สินที่ได้มาเก็บรักษาไว้ที่ชั้น 7 ซึ่งเป็นคลังสมบัติ และห้ามสมาชิกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต, Count unit: แห่ง, คลัง, Thai definition: ที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติ
คลังสินค้า[N] warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า
เงินคงคลัง[N] treasury reserves, Example: กระทรวงการคลังเสนอขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินคงคลัง, Count unit: บาท
คลังเก็บของ[N] warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ท้องพระคลัง[N] treasury, See also: national treasury, Example: ทองคำที่รับบริจาคมา จะนำเข้าไปไว้ยังท้องพระคลัง เป็นสมบัติของแผ่นดิน, Thai definition: สถานที่เก็บพระราชทรัพย์หรือสิ่งของอันมีค่าอื่นๆ ของพระมหากษัตริย์
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
ตั๋วเงินคลัง[N] financial negotiable note, Example: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง, Count unit: ใบ,ฉบับ, Thai definition: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
ตั๋วเงินคลัง[N] financial negotiable note, Example: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
กระทรวงการคลัง[N] Ministry of Finance, Count unit: กระทรวง, Thai definition: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลงบประมาณแผ่นดิน
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
คลังสินค้าทัณฑ์บน[N] a godown to keep imported goods which do not pay tax yet, Thai definition: คลังสินค้าของทางราชการศุลกากรที่รับเก็บสินค้าเข้า โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้าจนกว่าจะได้มีการนำสินค้านั้นออกจากคลังสินค้า, Notes: (กฎหมาย)
องค์การคลังสินค้า[N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. อคส.
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง[N] Fiscal Policy Office

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมพระคลังน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง การต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีความเกี่ยวข้องด้วยพระราชทรัพย์หลวง และคดีความต่างประเทศ, พระคลัง หรือ พระคลังกรมท่า ก็เรียก
กรมพระคลังเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาพระคลัง เจ้าพระยาโกษาธิบดีฯ หรือเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราบัวแก้ว.
การคลังน. การจัดการเงิน, การคลังแผ่นดิน หรือ การคลังสาธารณะ คือ การจัดการเงินของประเทศ, การคลังเอกชน คือ การจัดการเงินของบุคคล เช่น บริษัท
การคลังชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย และไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือให้สัตยาบัน รวมทั้งการคํ้าประกันหนี้ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ สถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ.
คงคลังว. เรียกเงินที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่ง ว่า เงินคงคลัง.
คลัง(คฺลัง) น. ที่เก็บรักษาและรับจ่ายเงิน เช่น แผนกคลัง, สถานที่เก็บรักษาสิ่งของเป็นจำนวนมาก ๆ เช่น คลังพัสดุ.
คลังเลือดน. สถานที่เก็บรักษาเลือดไว้เพื่อบริการแก่ผู้ป่วย, ธนาคารเลือด ก็ว่า.
คลังสินค้าน. สถานที่เก็บรักษาสินค้า.
คลังสินค้าทัณฑ์บนน. สถานที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติและกำหนดให้เป็นสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้า.
คลังเสบียงน. ที่เก็บสะสมอาหาร.
คลังแสงน. คลังอาวุธของทางราชการ เช่น คลังแสงสรรพาวุธของกองทัพบก.
คลัง(คฺลัง) น. ไม้กระบอกที่ร้อยโซ่หรือเชือกสำหรับล่ามนักโทษ สัตว์ หรือเรือ, (โบ) กลัง.
คลัง(คฺลัง) ก. ผูกคอสัตว์ให้เข้าคู่กัน เพื่อไม่ให้พรากกัน หรือฝึกหัดตัวที่ไม่ชำนาญงาน เช่น เอาวัวไปผูกเข้าคู่กัน ว่า เอาวัวไปคลัง.
คลังดู กรมพระคลัง.
เงินคงคลังน. บรรดารายได้ที่รัฐบาลได้รับมาและยังไม่ได้จ่ายออกไป.
ตั๋วเงินคลังน. ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล.
ท้องพระคลังน. สถานที่เก็บพระราชทรัพย์หรือสิ่งของอันมีค่าอื่น ๆ ของพระมหากษัตริย์.
นายคลังสินค้าน. บุคคลผู้รับทำการเก็บรักษาสินค้าเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปรกติของตน.
เลี้ยงลูกเจ้าเฝ้าคลังก. ทำสิ่งที่มีแต่เสมอตัวกับขาดทุน, ทำดีก็เสมอตัว ทำไม่ดีก็ต้องได้รับโทษ.
กรม ๓แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า กระทรวง เช่น กรมพระกลาโหม คือ กรมฝ่ายทหาร เป็นกระทรวงกลาโหม, กรมมหาดไทย คือ กรมฝ่ายพลเรือน เป็นกระทรวงมหาดไทย, กรมเมือง หรือ กรมนครบาล รวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย, กรมวัง แยกเป็นกระทรวงวัง และกระทรวงยุติธรรม (ปัจจุบันกระทรวงวังไม่มีแล้ว), กรมพระคลัง แยกเป็นกระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ, กรมนา เป็นกระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).
กรมท่า ๑(กฺรม-) น. กรมพระคลังส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อกับต่างชาติเรื่องการค้าขายและการต่างประเทศ ต่อมาเพิ่มหน้าที่ปกครองหัวเมืองชายทะเล, พระคลัง หรือ พระคลังกรมท่า ก็เรียก. (ดู กรมพระคลัง ประกอบ).
กรมท่ากลางน. ส่วนราชการในสังกัดกรมพระคลัง ที่ตั้งขึ้นภายหลังกรมท่าซ้าย กรมท่าขวา ทำหน้าที่รวมงานการติดต่อกับชาติตะวันตกเรื่องการค้าขายและการต่างประเทศ เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา.
กรมท่าขวาน. ส่วนราชการในสังกัดกรมพระคลัง ทำหน้าที่ติดต่อกับต่างชาติเรื่องการค้าขายและการต่างประเทศ กับชาติที่อยู่ทางด้านขวาหรือทางตะวันตกของอ่าวไทย เช่น อินเดีย อิหร่าน รวมทั้งชาติที่เข้ามาติดต่อทางด้านนั้น.
กรมท่าซ้ายน. ส่วนราชการในสังกัดกรมพระคลัง ทำหน้าที่ติดต่อกับต่างชาติเรื่องการค้าขายและการต่างประเทศกับชาติที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือทางตะวันออกของอ่าวไทย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งชาติที่เข้ามาติดต่อทางด้านนั้น.
กลัง(กฺลัง) น. คลัง คือ ไม้กระบอกที่ร้อยโซ่หรือเชือกสำหรับล่ามนักโทษ สัตว์ หรือเรือ.
กะหลาป๋า ๑บางทีเขียนเป็น กาหลาป๋า เช่น มีพระคลังพิมานอากาษไว้กระจกเทศพรมเทศ เครื่องแก้วมาแต่เทศกาหลาป๋า ๑ (คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม)
การ ๑น. งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ทำ, มักใช้เข้าคู่กับคำ งาน เช่น การงาน เป็นการเป็นงาน ได้การได้งาน, ถ้าอยู่หน้านาม หมายความว่า เรื่อง, ธุระ, หน้าที่, เช่น การบ้าน การครัว การคลัง การเมือง, ถ้าอยู่หน้ากริยา ทำกริยาให้เป็นนาม เช่น การกิน การเดิน.
กาษา, กาสา ๑น. ผ้าชนิดหนึ่ง เช่น คลังถวายผ้ากาษา (กฎ. ราชบุรี ๒/๑๐๗), และพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ก็ให้ผ้าลายและเสื้อกาสาคนละสำรับ (พงศ. กรุงเก่า), ฝันว่าห่มผ้าขาวกาสา (ตำราทำนายฝัน).
โกศ ๑คลัง.
ขึ้น ๑เอาเข้าเก็บไว้ เช่น ขึ้นคลัง
เงินทดรองราชการน. เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเป็นค่าใช้จ่าย
จตุสดมภ์น. การจัดระเบียบราชการฝ่ายพลเรือนส่วนกลาง ประกอบด้วยกรมใหญ่ ๔ กรม คือ กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนามีจตุสดมภ์เสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ละกรม.
ฎีกาใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
ธนธานี(ทะนะ-) น. สถานที่เก็บพัสดุมีค่า, คลัง, ที่เก็บสินค้า.
ธนาคารเลือดน. สถานที่เก็บรักษาเลือดไว้เพื่อบริการแก่ผู้ป่วย, คลังเลือด ก็ว่า.
ธุรกิจหลักทรัพย์น. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทหลักทรัพย์น. บริษัทหรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใบสำคัญคู่จ่ายหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และรวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย.
ประทวนสินค้าน. เอกสารซึ่งนายคลังสินค้าออกให้แก่ผู้ฝากสินค้าโดยระบุชื่อผู้ฝากสินค้า.
แผนกส่วนราชการที่รองมาจากกอง เช่น แผนกสารบรรณ แผนกคลัง.
ภัณฑาคาร(พันดาคาน, พันทาคาน) น. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ.
ภัณฑาคาริก(พันดาคาริก, พันทาคาริก) น. เจ้าหน้าที่ผู้รักษาคลังเก็บสิ่งของของสงฆ์.
มนตรีหกน. ตำแหน่งเจ้ากรมใหญ่จำนวน ๖ กรม ได้แก่ กรมล้อมพระราชวัง กรมพระสุรัสวดี กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมสังฆการีธรรมการ กรมพระอาลักษณ์ และกรมพระภูษามาลา.
เม็ดเงินน. ตัวเงิน เช่น ขณะนี้มีเม็ดเงินอยู่ในคลัง ๔๐๐ ล้านบาท.
ระเบิดก. ปะทุแตกออกไป เช่น คลังกระสุนระเบิด, ทำให้ปะทุแตกออกไป เช่น ระเบิดหิน.
รัตน-, รัตน์, รัตนะคน สัตว์ หรือสิ่งของที่ถือว่าวิเศษและมีค่ามาก เช่น รัตนะ ๗ ของพระเจ้าจักรพรรดิ ได้แก่๑. จักรรัตนะ–จักรแก้ว ๒. หัตถิรัตนะ–ช้างแก้ว ๓. อัสสรัตนะ–ม้าแก้ว ๔. มณิรัตนะ–มณีแก้ว ๕. อิตถีรัตนะ–นางแก้ว ๖. คหปติรัตนะ–ขุนคลังแก้ว ๗. ปริณายกรัตนะ–ขุนพลแก้ว
รัตนากรน. คลังเงินทอง
วางฎีกาก. ยื่นใบแจ้งขอเบิกเงินจากคลัง
เวียงวังน. เมือง, วัง, เช่น จะแบ่งปันข้าวของในท้องคลัง ให้ครอบครองเวียงวังเห็นทันตา (สังข์ทอง).
สำนวนถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง, ถ้อยคำที่แสดงออกมาเป็นข้อความพิเศษ เฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ เช่น สำนวนฝรั่ง สำนวนบาลี, ชั้นเชิงหรือท่วงทำนองในการแต่งหนังสือหรือพูด เช่น สำนวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) สำนวนยาขอบ สำนวนไม้ เมืองเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private libraryคลัง(โปรแกรม)ส่วนตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity๑. ภาวะเสมอกัน (ก. ทั่วไป)๒. ค่าเสมอภาค (ก. การคลัง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public financeการคลังสาธารณะ, การคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public financeการคลังสาธารณะ, การคลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lexiconคลังศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lexiconคลังศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
library; program libraryคลัง(โปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
library; program libraryคลัง(โปรแกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
library routineรูทีนจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
library subroutineซับรูทีนจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
library tapeแถบบันทึกจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reserve, treasuryเงินคงคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system libraryคลังโปรแกรมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storageคลังสินค้า, การเก็บของในคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock declaration policyกรมธรรม์แจ้งจำนวนสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stockหุ้น, สินค้าคงคลัง, มูลภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subroutine libraryคลังซับรูทีน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object libraryคลังจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
administration, financialการบริหารการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armory; armouryคลังอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armoryคลังอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armoury; armoryคลังอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood bankคลังเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill, treasuryตั๋วเงินคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill, financeร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank, bloodคลังเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bank, eyeคลังดวงตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bank, tissueคลังเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macrolibraryคลังแมโคร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
year, financialปีการเงิน, ปีการคลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circulation๑. การจราจร (ก. ปกครอง)๒. การปริวรรต (เงินตรา) (ก. การคลัง)๓. การทำให้แพร่หลาย (ซึ่งสิ่งพิมพ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil listเงินปีพระมหากษัตริย์, ค่าใช้จ่ายในพระองค์พระมหากษัตริย์ (ก. การคลัง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock warrantประทวนสินค้าขาเข้า (ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าท่าเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data bankคลังข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data bankคลังข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
data bankคลังข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficit financingการคลังแบบขาดดุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับการเงินการคลัง, เกี่ยวกับภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finance billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
finance, publicการคลังสาธารณะ, การคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financialทางการคลัง, ทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial administrationการบริหารการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial yearปีการเงิน, ปีการคลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financing, deficitการคลังแบบขาดดุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Open Archives Initiativeโครงการริเริ่มคลังสาระถาวรด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด
Open Archives Initiative (OAI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งและได้การสนับสนุนจาก Andrew W. Mellon Foundation, the Coalition for Networked Information, the Digital Library Federation, และจาก National Science Foundation

OAI พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสำหรับการทำงานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก OAI เสนอกลไกสำหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารได้

ผลงานหลักของ OAI คือ กรอบทำงานในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาจากแหล่งสารสนเทศ (repository) หลายๆ แหล่งและโปรโตคอลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่รู้จักกันในนาม OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

OAI-PMH จึงเป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และนำออกเพื่อการเก็บเกี่ยว (Harvesting) ตัวให้บริการคำค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคำค้นส่วนกลาง) เพื่อให้มีการสืบค้นข้ามแหล่งเก็บนี้ได้ ดังรูป

OAI-PMH

รายการอ้างอิง

Open Archives Initiative. http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php. Accessed 29-08-2012.

Rajashekar, T.B. IS 206 - Information and Knowledge Organization. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/topic-14.htm. Accessed: 29-08-2012

Rajashekar, T.B. Metadata and Interoperability. 2003. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/raja-interoperability.ppt. Accessed. 29-08-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Repositoryคลังเก็บ สถานที่เก็บ (ข้อมูลดิจิทัล ฐานข้อมูล) แหล่งที่อยู่ (เว็บไซต์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Institutional repositoryคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน
Institutional Repository หรือ คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน นั้น หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นศูนย์รวม มีการสงวนรักษา และมีการจัดทำดัชนีที่ได้มาตรฐาน สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้ [1] หรือกล่าวได้ว่า คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันเป็นบริการหรือหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/องค์กร ในการจัดการและเผยแพร่งานในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นผลงานหรือผลผลิตของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือสมาชิกในประชาคมนั้นๆ และผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงได้ [2,3] ซึ่งผลงานเหล่านั้น นอกจากจะเป็นรายงานที่กำลังดำเนินงาน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แล้ว ยังหมายรวมถึงงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (grey literature) ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในวัฒนธรรมของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องยากที่บรรณารักษ์ที่จะรวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษาไว้อย่างเป็นระบบ [4]

คุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

จอห์นสัน [3] กล่าวว่า การจัดทำคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

1. เนื้อหาที่เป็นดิจิทัล (Digital content) ในระบบของคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันนั้นเก็บผลงานที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น

2. การเน้นงานที่สร้างโดยสมาชิกของสถาบัน (Institutionally-defined) การจัดทำคลังเก็บระดับสถาบันเน้นการจัดเก็บผลงานของสมาชิกในประชาคมนั้นๆ เท่านั้น

3. เนื้อหาทางวิชาการ (Scholarly content) เนื้อหา ที่นำมาจัดเก็บในคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันนั้น เน้นเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันในการรวบรวม การสงวนรักษา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลงานเหล่านี้อาจหมายรวมถึง ผลงานก่อนตีพิมพ์ และผลงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน บทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หนังสือ สื่อการสอน ชุดข้อมูล บทความเสนอการประชุม วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และวรรณกรรมไม่ตีพิมพ์ เป็นต้น การควบคุมและการจัดการการเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยนโยบายและกลไกที่เหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการด้านเนื้อหาและระบบการควบคุมเอกสาร (document version control systems) กรอบนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของคลังเก็บต้องเอื้ออำนวยให้ผู้ จัดการคลังเก็บมีความยืดหยุ่นต่อการควบคุมระบบ ใครเป็นผู้ที่สามารถรับรอง (approve) เข้าถึง (access) แก้ไข (update) ผลงานดิจิทัลเหล่านั้นที่มาจากต่างแหล่งกันในชุมชนนั้นๆ

4. การสะสมเพิ่มพูน และความยั่งยืน (Cumulative and perpetual) ในส่วนของการเป็นคลังเก็บจะต้องมีการสะสมผลงาน ผลงานเมื่อมีการนำเข้าคลังเก็บแล้ว ไม่ควรมีการถอดถอนออกจากคลัง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น งานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น การเป็นคลังเก็บจึงต้องพัฒนาเกณฑ์และนโยบาย รวมทั้งนำระบบการจัดการสิทธิ์ (right management) มาประยุกต์ใช้ ในการอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาในคลังเก็บทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภาย นอก รวมทั้งต้องมีระบบการสงวนรักษาผลงาน และสามารถให้เข้าถึงได้ในระยะยาวได้

5. การทำงานร่วมกันได้และการเข้าถึงแบบเปิด/แบบเสรี (Interoperable and open access) คุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน คือ การสามารถให้มีการเข้าถึงได้แบบเปิด / แบบเสรี หรือมีปัญหาในการเข้าถึงให้น้อยที่สุด (เช่น การต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้) ในส่วนของการเป็นระบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้นั้น เป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีการนำการเก็บถาวรแบบเปิด หรือ Open Archives Initiative (OAI) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐานสำหรับการเก็บรักษาในเชิงบันทึกถาวร และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเมทาดาทาทำให้สามารถสืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบกันได้

ประโยชน์ของการมีคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

1. ทำให้เกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่เนื้อหาทางวิชาการ

2. เป็นเสมือนตัวชี้วัดของคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย โดยมุ่งที่รวมเอางานทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย มาไว้ในที่เดียวกัน และสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

3. เป็นการสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาในรูปดิจิทัล

4. เป็นเสมือนพื้นฐานของกระบวนทัศน์ใหม่ในการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

5. เป็นการสื่อสารทางวิชาการ (scholarly communication)

6. เป็นการจัดการความรู้

7. เป็นการสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงโดยเสรี

รายการอ้างอิง:

[1] “What is an Institutional Repository”. [On-line]. Available: http://library.ucalgary.ca/libraryinformation/dspace/whatisaninstitutionalrepository.php. Visited: 12/08/2007 10.30.

[2] Lynch, Clifford A. “Institutional repository : essential infrastructure for scholarship in the digital age.” ARL 226 (February 2003): 1-7 [On-line]. Available: http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml. Visited: 12/08/2007 10.34.

[3] Johnson, Richard K. “Institutional repositories : partnering with faculty to enhance scholarly communication.” D-Lib Magazine V.8 No.11 (November 2002) [On-line]. Available: http://www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html. Visited: 12/08/10.52.

[4]Tennant, Roy. “Institutional Repositories”. Library Journal 9,15 (2002). [On-line]. Available: http://www.libraryjournal.com/index.asp?layout=article&articleid=CA242297&publication=libraryjournal. Visited: 13/08/2007. 10.51. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Food storageคลังอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Inter-governmental fiscal relationsความสัมพันธ์ด้านการคลังระหว่างหน่วยงานของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Metropolitan financeการคลังของมหานคร [เศรษฐศาสตร์]
Storage lossความสูญเสียจากการเก็บของในคลังสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Library คลัง [คอมพิวเตอร์]
กะพริบปิดและเปิดหนังตาโดยเร็ว โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลังเช่นนั้น
คำที่มักเขียนผิด คือ กระพริบ [คำที่มักเขียนผิด]
Armoriesคลังอาวุธ [TU Subject Heading]
Blood banksคลังเลือด [TU Subject Heading]
Data warehousingการคลังข้อมูล [TU Subject Heading]
Finance ministersรัฐมนตรีคลัง [TU Subject Heading]
Finance, Publicการคลังสาธารณะ [TU Subject Heading]
Fiscal policyนโยบายการคลัง [TU Subject Heading]
Intergovernmental fiscal relationsความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐ [TU Subject Heading]
Inventoriesสินค้าคงคลัง [TU Subject Heading]
Inventories, Retailสินค้าคงคลังในการขายปลีก [TU Subject Heading]
Inventory controlการควบคุมสินค้าคงคลัง [TU Subject Heading]
Local financeการคลังท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Municipal financeการคลังเทศบาล [TU Subject Heading]
Sperm banksคลังอสุจิ [TU Subject Heading]
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]
Fiscal Policy นโยบายการคลัง
แสดงโดยงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของรัฐบาล อันได้แก่ การตัดสินใจเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ หรือการลดลงในการเก็บภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิด การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์รวม ถือเป็นนโยบายการคลังแบบหลวม ส่วนการเพิ่มการเก็บภาษีหรือลดการใช้จ่ายภาครัฐ ถือเป็นนโยบายการคลังแบบเคร่งครัด [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน [การทูต]
ASEAN Finance and Central Bank Deputies + 3 (China, Japan and Republic of Korea)การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนกับผู้แทนจาก จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี [การทูต]
ASEAN Finance Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการจัดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับญี่ปุ่น (AFMM + Japan) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและความช่วยเหลือที่ ญี่ปุ่นให้แก่อาเซียน อาทิ แผนมิยาซาวา ควบคู่กันไปด้วย [การทูต]
ASEAN Finance Minister + 3 (China, Japan and the Republic of Korea) Meetingการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู้แทนจากจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในช่วงการประชุม ประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่กรุงมะนิลา และได้ ตกลงในหลักการที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค ผลงานที่สำคัญคือ ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) [การทูต]
ASEAN Free Trade Area Councilคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีคลัง เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงาน ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ปกติจะจัดขึ้นประมาณปีละครั้ง ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน [การทูต]
Buakaewตราบัวแก้ว ตราบัวแก้วซึ่งเป็นรูปเทพยดานั่งในดอกบัว ถือดอกบัวข้างขวา ถือวชิระข้างซ้ายนั้น เป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตราบัวแก้วเป็นตราซึ่งเจ้าพระยาพระคลังใช้ประทับในเอกสารของกรมท่า และที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกราชการด้านการคลังออกจากกรมท่า ตราบัวแก้วจึงเป็นตราประจำตำแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า และต่อมาเมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดระบบราชการใหม่โดยแบ่งเป็น 12 กระทรวง ตราบัวแก้วจึงเป็นตราประจำเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และกลายมาเป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศ [การทูต]
Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTAคณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้ CEPT ของ AFTA เป็นกรอบการหารือในระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการคลัง เพื่อ ติดตามและประสานงานการดำเนินการตามพันธกรณีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน ของเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งปกติจัดขึ้นประมาณปีละ 3-4 ครั้ง [การทูต]
Council of Economic and Finance Ministersคณะมนตรียุโรปด้านเศรษฐกิจและการคลัง " เป็นองค์กรในสหภาพยุโรปประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจและ การคลังจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป " [การทูต]
Network of East Asian Think ? Tanksเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก [การทูต]
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fundกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน " ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนให้ความช่วย เหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2539 โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์ให้เงินกู้ผ่อนปรนแก่รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศ โดยเงินกู้ที่ รัฐบาลไทยปล่อยให้กู้นี้ จะต้องเป็นเงินสกุลบาท และส่วนหนึ่งของ เงินกู้จะต้องนำไปซื้อสินค้าและบริการจากภาคเอกชนไทย " [การทูต]
Organization of European Economic Cooperationคือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป สัญญาที่ก่อตั้งองค์การนี้ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1948 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี โดยแม่ทัพของฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ในเขตยึดครองในเยอรมนี (หลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง)จุดประสงค์สำคัญที่สุดขององค์การนี้คือ ต้องการให้ทวีปยุโรปมีภาวะเศรษฐกิจกลับคืนมาใหม่อย่างมั่นคง ด้วยการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก สำนักงานใหญ่ขององค์การนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ดี บัดนี้ได้มีองค์การตั้งขึ้นใหม่แทนองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป เรียกว่า องค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development ) หรือ OECD สำหรับสัญญาจัดตั้งองค์การโอดีซีดีนี้ ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1961จุดประสงค์สำคัญขององค์การโออีซีดี มีดังนี้1. เพื่อให้บรรดาประเทศสมาชิกได้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ มีแรงงาน อาชีพ และมาตรฐานการครองชีพให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาเสถียรภาพทางการคลังไว้เพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของโลก2. ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ประเทศสมาชิกมีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง รวมทั้งในประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกด้วย3. ต้องการมีส่วนเกื้อกูลต่อการขยายตัวทางการค้าในรูปพหุภาคี และปราศจากการกีดกันแต่อย่างใด ตามพันธกรณีระหว่างประเทศองค์การสำคัญในองค์การโออีซีดีคือคณะมนตรี ( Council ) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด มีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งเลขาธิการ สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]
The Foreign Officeในสมัยก่อน เมื่อสังคมนานาชาติมีสมาชิกประเทศอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือหัวหน้าของรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารกิจการต่างประเทศด้วยตนเอง แต่มาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเช่นนี้ ดังนั้นทุกวันนี้ รัฐบาลของประเทศเกือบจะทุกแห่งจะมีสำนักงานในระดับกระทรวงแยกออกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักงานนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ เช่นเรียกว่า The Ministry of (หรือ for) Foreign Affairs, The Ministry of External Affairs, The Department of State หรือ The Department of Foreign Affairs หรือ Gaimusho เป็นต้น ส่วนหัวหน้าสำนักงานหรือเจ้ากระทรวงนั้น จะเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรี และเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ กัน เช่น The Secretary of Foreign Affairs, The Minister of External Affairs, The Secretary of State หรือ Foreign Minister หรือ Foreign Secretary ตัวรัฐมนตรีนี้จะมีผู้ช่วย ซึ่งบางตำแหน่งเรียกว่า ปลัดกระทรวง (Under-Secretaries), ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Under-Secretaries) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่ายธุรการ (Home Service) ทำหน้าที่บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเกี่ยวกันกับกิจการต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับคณะทูตานุทูต และฝ่ายที่สองเรียกว่า Foreign Service เป็นฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในต่างแดน อันมีสถานทูต สถานกงสุล และสำนักงานอื่น ๆ เป็นตัวแทน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายการทูตและฝ่ายวิชาการ ซึ่งประจำทำงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยเรายังมิได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหัวหน้าคณะทูตภายในนครหลวงของแต่ละประเทศจะทำการติดต่อใด ๆ ทั้งหมดกับกระทวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นกรม กอง โดยถือตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กรมหรือกองการเอเชีย กรมการแอฟริกา กรมการอเมริกัน กรมการยุโรป และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกรมกองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านธุรการ และด้านการสื่อสารติดต่อ การประชุม การประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การคลัง การบริการในต่างประเทศ การสารนิเทศ การกฎหมาย การห้องสมุด การหนังสือเดินทาง การบุคลากร การพิธีการทูต การวิจัย การสนธิสัญญา การตรวจลงตรา (Visa) และการสหประชาชาติในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ที่สมัครขอรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กระทรวง กำหนด เช่น จะต้องผ่านการสอบไล่ ทั้งในภาคปากเปล่า และข้อเขียน ตลอดจนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบไล่ (Board) ซึ่งจะเป็นฝ่ายให้คะแนนบุคลิกและคุณภาพส่วนตัว แล้วนำคะแนนไปบวกกับคะแนนสอบข้อเขียน ในบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรม และให้อยู่ในระหว่างการทดลองดูความประพฤติ (Probationary period) อีกด้วย [การทูต]
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถังท่อและอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง [พลังงาน]
Safety stockของคลังในระดับที่ปลอดภัย [การบัญชี]
Banks, Itemคลังข้อสอบ [การแพทย์]
Blood Banksคลังเลือด,ธนาคารโลหิต,ธนาคารเลือด [การแพทย์]
Costs, Holdingค่าใช้จ่ายเมื่อมีของคงคลัง [การแพทย์]
Drug Storageคลังยา [การแพทย์]
Eye Banksธนาคารตา,คลังนัยน์ตา [การแพทย์]
Government Fiscal Management Information SystemGovernment Fiscal Management Information System, ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Information Repositoryคลังสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Data warehouseคลังข้อมูล [การจัดการความรู้]
In Vitro Experimentทดลองล้างเลือดจากคลังเลือด [การแพทย์]
Inventoryของคงคลัง [การแพทย์]
Management, Inventoryการบริหารของคงคลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But those donor banks have thousands of names.แต่คลังผู้บริจาคมีชื่อเป็นพันๆชื่อ Emancipation (2008)
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
Make sure the grain reserves are re-stocked.ให้แน่ใจว่าเมล็ดพืชทั้งหลายถูกเก็บเข้าคลังแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
We'll need every thermal detonator in the inventory.เราต้องใช้เชื้อปะทุความร้อน ทั้งหมดที่มีในคลัง Rookies (2008)
Use your own cargo.ใช้คลังสินค้านายสิ Babylon A.D. (2008)
- Sumerian. - This place is the mother lode.ซูเมอเรียน ที่นี่มันคลังสมบัติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I went down to the archives and I started pulling some old files.ผมไปที่คลังข้อมูลและไปค้นข้อมูลเก่าๆมาดูครับ The Dark Knight (2008)
Anyways, there were missiles, and there had to be missile silos.ไงก็ตามถ้ามีจรวดแล้ว ก็ต้องมีคลังเชื้อเพลิง Day of the Dead (2008)
We have to find that silo.เราต้องรีบหาคลังให้เจอ Day of the Dead (2008)
Master protocols for the command and control of our nuclear arsenal.ระเบียบสำหรับสั่งการ และควบคุมนิวเคลียร์จากคลังแสงของเรา 24: Redemption (2008)
What did you do now? Rob an armoury?ลูกทำอะไรเนี่ย ปล้นคลังแสงมาหรือ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
That's inventory control.นั่นคือการควบคุมสินค้าคงคลัง Revolutionary Road (2008)
That's inventory control.นั่นคือการควบคุมสินค้าคงคลัง Revolutionary Road (2008)
Looper, who works in the storerooms, is helping him.ลูปเปอร์ คนทีทำงานในคลัง กำลังช่วยเขา City of Ember (2008)
He's the head of treasury's l.A. Bureau.เค้าเป็นหัวหน้ากระทรวงการคลัง Safe and Sound (2008)
The finance minister's anxiously awaiting your arrival.รัฐมนตรีคลังรอการไปถึงของคุณอย่างตื่นเต้น Safe and Sound (2008)
He's in a room stocked full of guns.เขาอยู่ในคลัง ที่เต็มไปด้วยปืน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
And you've got separate filtration systems for the lab, office, storage and loading.แล้วก็มีระบบกรองอากาศแยกออกมา สำหรับห้องแล็บ สำนักงาน คลังเก็บสินค้า Duplicity (2009)
I got the old bills of sale and order forms out of storage, to try and sort this out.ฉันได้รับยอดรายการขายเก่า และสั่งซื้อในรูปแบบออกจากคลังสินค้า และพยายามที่จะคัดแยกมันออกมา Mandala (2009)
And the Russian stock.และคลังสินค้าปืนรัสเซีย Albification (2009)
- The warehouse burned down, man.- คลังสินค้าถูกเผาจนวอดแล้ว พวก Balm (2009)
He was caught stealing alien technology from our vaults.เขาถูกจับได้ว่าขโมยอุปกรณ์ต่างดาวออกไปจากคลัง Ben 10: Alien Swarm (2009)
If Validus took them from a vault, they should be in the system.ถ้าวาลิดัสเคยเอามันออกไปจากคลัง ระบบต้องมี Ben 10: Alien Swarm (2009)
He took out our weapons depot.มันทำลายคลังอาวุธเราหมดเลย The Hidden Enemy (2009)
Were you able to salvage anything from the weapons depot?มีอะไรที่เจ้าสามารถกู้ออกมาจากคลังอาวุธมั้ย? The Hidden Enemy (2009)
Light of Day Institute Research and Development.การจัดตั้งและการพัฒนาคลังแสง Never Let Me Go (2009)
In the supply manifest?ในคลังเสบียง Air: Part 1 (2009)
Armoury to your left, gym to your right. Research labs are there.คลังแสงอยู่ทางซ้าย แล็บวิจัยอยู่ทางขวา Episode #3.5 (2009)
It was from your husband and his crazy weapon collection.จากสามีของคุณ จากคอเล็กชั่นคลังแสงสุดโปรดของเขา Timebomb (2009)
Well, Mr. McClung, your station didn't hire me because I was yella.คุณแมคคลัง สถานีคุณไม่ได้จ้างฉันเพราะโวยเก่ง Preggers (2009)
- i don't need to.เอาไปเก็บลงคลังเอกสาร The Getaway (2009)
This is DienDriver is a treasure I stole from DaiShocker.ดิเอ็นไดรเวอร์ เป็นสมบัติจากคลังของพวกไดช๊อกเกอร์ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Believing it to be housing weapons.เพราะเชื่อว่าเป็นคลังอาวุธ Pilot (2009)
Ten years ago, in a storehouse of a port city, three juveniles were stabbed to death with a knife.10 ปีก่อน ที่คลังเก็บของในเมืองท่า เด็กวัยรุ่น 3 คนโดนแทงด้วยมีดจนตาย Orutorosu no inu (2009)
Ninomiya, the guard of the storehouse then, was witness to the crime scene.นิโนะมิยะเป็นผู้ดูแลคลังสินค้า เป็นพยานในเหตุการณ์ฆาตกรรม Orutorosu no inu (2009)
He did, but the department advised, that he and I not have any contact until the investigation into the armory shooting is closed.แต่ทางสำนักงานใหญ่แนะนำ เขากับฉันไม่ควรติดต่อกัน จนกระทั่งการสืบสวนคดี ยิงกันที่คลังสรรพาวุธจะจบ Hostile Takeover (2009)
We're gonna find the stash both get commendations.เรากำลังจะเจอคลังยาเสพติด เราทั้งคู่จะได้รับการยกย่อง Chapter Two 'Ink' (2009)
This is the department's purchases and expenses from the last fiscal year.นี่เป็นแผนกฝ่ายจัดซื้อและค่าใช้จ่ายน่ะ จากฝ่ายการคลังปีที่แล้ว Would I Think of Suicide? (2009)
He is a fanatic. And his supporters follow him unthinkingly, blinded by his charisma.เค้าเป็นคนที่บ้าคลัง คนของเค้าก็ทำตามโดยไม่ยั้งคิด The Witch's Quickening (2009)
"Because he's so not interested."คล้ายกับ กองคลังรักษาเงินไหม G-Force (2009)
Copy, Dragon. We are starting our bomb run.ทราบแล้ว ดรากอน เราจะทิ้งคลังระเบิดเดี๋ยวนี้ Avatar (2009)
Humaniacs III.มนุษยผูบาคลังPlanet 51 (2009)
You're an alien zombie like in Humaniacs II!นายเปนซอมบีของมนุษยตางดาวไปแลว เหมือนใหเรืองมนุษยผูบาคลังPlanet 51 (2009)
And... and my humaniacs poster?และ.. และ ไงกับรูปโปสเตอรมนุษยบาคลังละ Planet 51 (2009)
Be delicate with our treasures.เบาไม้เบามือกับขุมคลังAngels & Demons (2009)
What are we looking for in the archives?ทำไมดูในคลังข้อมูล? Angels & Demons (2009)
- The door is electronic.เบาไม้เบามือกับขุมคลังAngels & Demons (2009)
Oxygen level is very low. - Answer, please.ทำไมดูในคลังข้อมูล? Angels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบริหารการคลัง[n. exp.] (kān børihān kānkhlang) EN: financial administration   
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān khlang phatsadu) EN: warehouse management ; inventory management   
การคลัง[n.] (kānkhlang) EN: finance ; public finance   FR: finances [fpl]
การทำบัญชีของคงคลัง[n. exp.] (kān tham banchī khøng khongkhlang) EN: stocktaking   
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลัง[n.] (khlang) EN: treasury ; finance   FR: trésorerie [f]
คลังข้อมูล[n. exp.] (khlang khømūn) EN: database ; data bank   FR: base de données [f] ; banque de données [f]
คลังน้ำมัน[n. exp.] (khlang nām man) EN: oil depot ; fuel depot   FR: dépôt de carburants [m]
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
คงคลัง[X] (khongkhlang) EN: treasury reserve   
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate   FR: magnat de la finance [m]
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ[n. exp.] (kotmāi kīokap kānngoen kānkhlang khøng rat) EN: public financial law   
กระทรวงการคลัง[org.] (Krasūang Kānkhlang) EN: Ministry of Finance   FR: ministère des Finances [m]
นโยบายการคลัง[n. exp.] (nayōbāi kānkhlang) EN: fiscal policy ; financial policy   FR: politique fiscale [f]
เงินคงคลัง[n. exp.] (ngoen khongkhlang) EN: treasury reserves   
ตั๋วเงินคลัง[n. exp.] (tūa ngoenkhlang) EN: Treasury Bills ; financial negotiable note   

English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armory[N] คลังแสง, See also: สถานที่สำหรับเก็บอาวุธ, Syn. munitions plant, arms factory
arsenal[N] คลังแสงสรรพาวุธ, Syn. arms plant, military warehouse
blood bank[N] ธนาคารเลือด, See also: คลังเลือด
bonds[N] ตั๋วเงินคลัง, See also: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้
corpus[N] คลังข้อมูล, See also: การรวบรวมงานเขียนหรือข้อมูลคำ
database[N] ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ, Syn. data bank
depot[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า, Syn. reservoir, stockroom
dump[N] คลังเก็บอาวุธ (ทางทหาร)
finance[N] การคลัง, See also: การเงิน, Syn. banking, money, commercial
financial[ADJ] ทางการเงิน, See also: เกี่ยวกับการเงิน, เกี่ยวกับการคลัง, Syn. fiscal, monetary
godown[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ, Syn. warehouse
in stock[IDM] มีพร้อมในร้าน, See also: มีไว้ในคลังสินค้า
out of stock[IDM] หมดสต็อก, See also: หมดคลังสินค้า
quaestor[N] ขุนคลัง (สมัยโรมันโบราณ)
quaestorial[ADJ] ซึ่งเป็นขุนคลัง (สมัยโรมันโบราณ)
quaestorship[N] การเป็นขุนคลัง (สมัยโรมันโบราณ)
Quartermaster depot[N] คลังพลาธิการ
repository[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, Syn. store, warehouse
stock[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า
stock in trade[N] สินค้าที่ต้องมีในคลังสินค้า
stockpile[VI] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[VT] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[N] คลังสินค้า, See also: คลังอาวุธ, Syn. heap, mass, store
stockpiler[N] ผู้เก็บสะสมของไว้ในคลังสินค้า
store[N] คลังสินค้า, See also: โกดัง, Syn. depository, storeroom, warehouse
storehouse[N] คลังเก็บของ, See also: ที่เก็บของ, โกดัง, Syn. depository, storage, warehouse
Treasuary[N] กองการคลัง
Treasury[N] กรมคลัง
treasury[N] ที่เก็บทรัพย์สมบัติ, See also: คลัง
treasury[N] ท้องพระคลัง
treasury reserves[N] เงินคงคลัง
warehouse[N] โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armory(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
armoury(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot,stock, store,hoard)
bursary(เบอร์'ซะรี) n. ทุนการศึกษา,ฝ่ายคลังของโบสถ์
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
chest(เชสทฺ) n. หีบ,กล่องขนาดใหญ่,ลังขนาดใหญ่,ทรวงอก,หน้าอก,เต้านม,คลัง,เงินทุน,เงินแผ่นดิน,กรมคลัง,กระทรวงการคลัง,สิ่งที่เก็บอยู่ในหีบ
clung(คลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cling
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
data recordระเบียนข้อมูลหมายถึง หน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูล โดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู data field ประกอบ
depot(ดี'โพ) n. สถานีรถไฟ,สถานีรถเมล์,คลังพัสดุ,โกดัง
exchequer(เอคซฺ'เชคเคอะ) n. กระทรวงการคลัง,คลัง,เงินทุน
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
hog-wildadj. ตื่นเต้นเอะอะ,เตลิดเปิดโปง,คลัง
indexed sequential accessวิธีการเข้าถึงลำดับดรรชนีใช้ตัวย่อว่า ISAM (อ่านว่า ไอแซม) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ใช้ในโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล
isam(ไอแซม) ย่อมาจาก indexed sequential access method (แปลว่า วิธีการเข้าถึงลำดับดรรชนี) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ใช้ในโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล
private libraryคลังชุดคำสั่งส่วนตัวหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน program library
privy pursen. ท้องพระคลัง,พระคลังข้างที่
program libraryคลังโปรแกรมหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน private library
qlคิวแอล <คำอ่าน>ย่อมาจาก query language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดามักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
quartermaster depotn. คลังพลาธิการ
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
repertory(เรพ'เพอทอรี) n. = repertoire (ดู) ,รายการละครทั้งหมดที่แสดงประจำ,คลังเก็บสินค้า,คลังแห่งความรู้, See also: repertorial adj.
repository(รีทอส'ซิทอรี) n. ที่รับ,ที่รองรับ,ที่ใส่,ที่เก็บ,สุสาน,ผู้เป็นที่ไว้วางใจ,คลังสินค้า,โกดัง, Syn. burial place,sepulcher
sqlเอสคิวแอลซีเควลย่อมาจาก structured query language (แปลว่า ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้า,คลังแสง,คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock,stock
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
stowage(สโท'อิจฺ) n. การเก็บ,การเก็บรักษา,การบรรจุ,การใส่,สิ่งที่เก็บใส่,สิ่งที่บรรจุ,ค่าบรรจุ,ค่าคลังสินค้า,ค่าโกดัง,สถานที่บรรจุ
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.
treasury(เทรช'เ?อะรี) n. คลัง,ท้องพระคลัง,กองคลัง,กรมคลัง,ทรัพย์สมบัติ,คลังสมบัติ., See also: treasury กองคลัง,กรมคลัง,กลุ่มวรรณกรรมที่ล้ำค่า, Syn. treasure
treasury noten. ธนบัตรกระทรวงการคลัง (มักเป็นชนิดระยะยาว)
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ
exchequer(n) กระทรวงการคลัง,ท้องพระคลัง,คลัง,เงินทุน
finance(n) การเงิน,การคลัง,เงินทุน
inventory(n) บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า
magazine(n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน
repository(n) โกดัง,คลัง
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
treasury(n) คลัง,ทรัพย์สมบัติ,กองคลัง
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
financiate[ไอเดินเชิท] (vt ) สร้างการเงิน, สร้างการคลัง, สร้างกองทุน
financiation[ไฟเนินเชอะเชิน] (n ) การสร้างการเงิน, การสร้างการคลัง, การสร้างกองทุน
financiative[ไฟเนินเชอะทิฟว] (adj ) ซึ่งสร้างการเงิน, ซึ่งสร้างกองทุน, ซึ่งสร้างการคลัง
financiature[ไฟเนินเชอะเชอะ] (n ) วัตถุการเงิน, วัตถุการคลัง
financiature[ไฟเนินเชอะเชอะ] (n ) วัตถุการเงิน, วัตถุการคลัง
finantist[ไฟเนินทิสทฺ] (n ) บุคคลในระบบการเงิน, บุคคลในระบบการคลัง, บุคคลในระบบกอนทุน
fiscal cliffหน้าผาทางการคลัง (ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายปี 2012 เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 เหตุการณ์ได้แก่ การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการ และการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐฯ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
財務相[ざいむしょう, zaimushou] (n) รัฐมนตรีคลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国庫[こっこ, kokko] (n) คลังของชาติ
財務省[ざいむしょう、saimushou, zaimushou , saimushou] (n ) กระทรวงการคลัง
財務省[ざいむしょう、zaimushou, zaimushou , zaimushou] (n ) กระทรวงการคลัง
地方財政[ちほうザいせい, chihou za isei] (n ) การคลังท้องถิ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Thai: กระทรวงการคลัง English: finance ministry

German-Thai: Longdo Dictionary
Finanzministerium(n) |das| กระทรวงการคลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top