ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คลอโรฟิล*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คลอโรฟิล, -คลอโรฟิล-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลอโรฟิลล์(n) chlorophyll, Example: คลอโรฟิลล์ช่วยในการกระตุ้นการเจริญและซ่อมแซมส่วนของเนื้อเยื่อในร่างกาย และสร้างเม็ดเลือดแดง, Thai Definition: คลอโรฟิลส์เป็นรงควัตถุสีเขียว ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการสังเคราะห์แสง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอโรฟิลล์(คฺลอ-) น. สารสีเขียว มีปรากฏในพืช ซึ่งสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้นํ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาผลิตคาร์โบไฮเดรตได้.
รา ๒น. ชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ไม่มีคลอโรฟิลล์ ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น ๒ พวก คือ ราเมือก และ ราแท้ แพร่พันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ ขึ้นเบียนหรืออยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protochlorophyllโพรโทคลอโรฟิลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bacteriochlorophyllคลอโรฟิลล์ในแบคทีเรีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chlorophyllคลอโรฟิลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chlorosisภาวะพร่องคลอโรฟิลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chlorophyllคลอโรฟิลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chlorophyllคลอโรฟิลล์ [TU Subject Heading]
Chlorophyllคลอโรฟีย์ลล์, คลอโรฟิลล์, สารสีเขียว [การแพทย์]
Chlorophyll Copper Complexคลอโรฟิลล์คอปเปอร์คอมเปลกซ์, คลอโรฟิลล์คอปเปอร์คอมเพล็กซ์ [การแพทย์]
cyclic electron transferการถ่ายทอดอิเล็กตรอน แบบเป็นวัฏจักร, การถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์โดยมีตัวรับส่งเป็นทอด ๆ แล้วอิเล็กตรอนจะกลับมาสู่โมเลกุลของคลอโรฟีลล์ตามเดิม  ระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั้นจะมีการนำพลังงานไปสร้างสารประกอบ ATP [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
noncyclic electron transferการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร, การถ่ายทอดที่อิเล็กตรอนออกจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์  แล้วจะไม่กลับมายังโมเลกุลของคลอโรฟิลล์อีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
photosynthesisการสังเคราะห์ด้วยแสง, กระบวนการสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิตที่มีคลอดโรฟิลล์  เช่น พืชสีเขียวและโพรทิสต์บางชนิดโดยใช้น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบและมีคลอโรฟิลล์กับพลังงานแสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลที่ได้ก็คือ คาร์โบไฮเดรตและแก๊สออกซิเจน กระบวนการนี้แสดงได้โดยสมการ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chlorophyllคลอโรฟิลล์, สารสีเขียวพบในพืชและโพรทิสต์บางชนิด มีสมบัติในการดูดพลังงานแสง ซึ่งใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bacteriaแบคทีเรีย, สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกหนึ่งมีรูปร่าง 3 แบบ คือ รูปทรงกลม รูปท่อน และรูปเกลียว ภายในเซลล์ไม่มีคลอโรฟิลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
consumerผู้บริโภค, สิ่งมีชีวิตจำพวกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินพืชหรือเนื้อสัตว์ที่มีพลังงานอยู่แล้วเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lamellaลาเมลลา, ชั้นบาง, โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนเป็นชั้น อยู่เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า กรานา อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ ลาเมลลามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คลอโรฟิลล์ โปรตีน ไขมัน และ แคโรทีนอยด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
algaeสาหร่าย, โพรทิสต์พวกหนึ่งอาจมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ มีคลอโรฟิลล์ ไม่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fungi (พหูพจน์), fungusฟังไจ, สิ่งมีชีวิตที่มีทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์ มักมีโครงสร้างเป็นเส้นใยที่เรียกไฮฟา ไม่มีคลอโรฟิลล์ ดำรงชีวิตได้โดยได้รับอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pigmentสี, สารสี, สารมีสีที่ทำให้วัตถุอื่นมีสีได้ ไม่ละลายในตัวทำละลาย แต่สามารถแขวนลอยอยู่ได้  ใช้ทำสีเคลือบผิว ผงสีแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวในการดูดกลืนและสะท้อนแสงสี จึงทำให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ ได้   ในเซลล์พืชหรือสัตว์จะพบสารสีได้  เช่น พบที่คลอโรฟิลล์ เป็นสารสีเขียวซึ่งท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heterotrophic organismสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้, สัตว์ทุกชนิดและโพรทิสต์แบบชนิดที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It looks like you've detected chlorophyll.นี้มีลักษณะเช่นถ้าคุณได้ตรวจ พบ การปรากฏตัวของคลอโรฟิล 2010: The Year We Make Contact (1984)
How can there be chlorophyll?ว่านรกจะมีคลอโรฟิลใด ๆ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, purple chlorophyll is sensitive to red and infrared light.ดี, คลอโรฟิลล์เป็นสีม่วง ไวต่อแสงสีแดงและแสงอินฟาเรด Space (2010)
His body can't process the phytanic acid and chlorophyll.ร่างกายเขาไม่รับ phytanic acid และ คลอโรฟิลด์ Fall from Grace (2011)
When sunlight strikes a green molecule of chlorophyll, it sets in motion a series of chemical reactions, breaking apart water molecules and freeing energetic electrons.เมื่อแสงแดดนัดโมเลกุล สีเขียวของคลอโรฟิล มันตั้งในการเคลื่อน ไหวชุดของปฏิกิริยาเคมี การแตกโมเลกุลของน้ำ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It looks like you've detected chlorophyll.นี้มีลักษณะเช่นถ้าคุณได้ตรวจ พบ การปรากฏตัวของคลอโรฟิล 2010: The Year We Make Contact (1984)
How can there be chlorophyll?ว่านรกจะมีคลอโรฟิลใด ๆ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, purple chlorophyll is sensitive to red and infrared light.ดี, คลอโรฟิลล์เป็นสีม่วง ไวต่อแสงสีแดงและแสงอินฟาเรด Space (2010)
His body can't process the phytanic acid and chlorophyll.ร่างกายเขาไม่รับ phytanic acid และ คลอโรฟิลด์ Fall from Grace (2011)
When sunlight strikes a green molecule of chlorophyll, it sets in motion a series of chemical reactions, breaking apart water molecules and freeing energetic electrons.เมื่อแสงแดดนัดโมเลกุล สีเขียวของคลอโรฟิล มันตั้งในการเคลื่อน ไหวชุดของปฏิกิริยาเคมี การแตกโมเลกุลของน้ำ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chloro-Pref. คลอโรฟิล, คลอโรฟอร์ม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top