ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คดีอาญา*

   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คดีอาญา, -คดีอาญา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีอาญา[N] criminal case, Example: ศาลตัดสินเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในคดีอาญาด้วย, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เป็นความผิดต่อส่วนรวม
สำนักงานคดีอาญา[N] Office of Criminal Litigation

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คดีอาญาน. คดีที่เกี่ยวกับการกระทำที่กฎหมายบัญญัติว่า เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา.
กฎอัยการศึกน. กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนได้ตามความจำเป็น ทั้งให้มีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างที่ประกาศระบุไว้แทนศาลพลเรือน การใช้กฎอัยการศึกจะกระทำได้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล โดยจะให้มีผลบังคับทุกท้องที่หรือบางท้องที่ก็ได้ตามความจำเป็น.
ของกลางสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา.
คดีเรื่องหรือความที่ฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย ซึ่งต้องดำเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาความตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง.
คดีอุทลุมน. คดีที่บุคคลฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้.
ความผิดอันยอมความได้น. ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ในการดำเนินคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องฟ้องหรือร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและเมื่อฟ้องแล้วจะถอนฟ้อง หรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้.
คำให้การน. ถ้อยคำหรือข้อความที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง รับ ภาคเสธ ปฏิเสธ หรือแก้ข้อหาในคดีที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องในคดีอาญา หรือที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีแพ่งหรือในคดีปกครอง.
โจทก์พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
ต้องคดีก. ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือถูกฟ้องเป็นคดีอาญา.
ต้องโทษก. ถูกตัดสินให้ลงโทษในคดีอาญา.
ต้องหาก. ถูกกล่าวหาในคดีอาญา.
ถอนคำฟ้อง, ถอนฟ้องก. ยื่นคำร้องหรือคำบอกกล่าวต่อศาลแสดงความประสงค์ว่าจะไม่ดำเนินคดีที่ยื่นฟ้องไว้อีกต่อไป ในคดีแพ่งและคดีปกครองเรียกว่า ถอนคำฟ้อง ในคดีอาญาเรียกว่า ถอนฟ้อง.
ถ้อยคำสำนวนน. หนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการดำเนินคดีอาญาในศาลนั้น.
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาน. การประชุมของผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาทุกคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนด เช่น การวินิจฉัยปัญหาในคดีตามที่ประธานศาลฎีกาเห็นสมควร หรือการเลือกองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.
ใบแดงแจ้งโทษน. เอกสารที่กรมตำรวจแจ้งผลการตรวจสอบทะเบียนประวัติของบุคคล โดยในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่าบุคคลผู้ถูกตรวจสอบนั้นเคยต้องโทษในคดีอาญามาแล้ว เดิมกรมตำรวจใช้กระดาษสีแดง ปัจจุบันเลิกใช้กระดาษสีแดง .
ประทับฟ้องก. รับฟ้องคดีอาญาไว้พิจารณาต่อไป ในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนและถ้าปรากฏว่าคดีมีมูลแล้ว ศาลจึงจะประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป.
เปรียบเทียบน. การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดค่าปรับผู้กระทำผิดในคดีอาญาที่กฎหมายกำหนดให้เปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับแล้ว คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน.
ฟ้องกลับก. ฟ้องให้โจทก์กลับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาด้วยเรื่องที่โจทก์ฟ้องมาก่อน เช่น ฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จหรือเบิกความเท็จ.
ยอมความก. ตกลงระงับคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวก่อนคดีถึงที่สุด.
ศาลจังหวัดน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่ตั้งประจำในแต่ละจังหวัดหรือในบางอำเภอ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ.
ศาลทหารน. ศาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร เช่น ทหารพลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร.
ศาลเยาวชนและครอบครัวน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและคดีครอบครัว.
ศาลอาญาน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมชั้นต้นอื่น ศาลอาญา มีเขตพื้นที่ตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนอกจากเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี แต่คดีที่อยู่นอกเขตพื้นที่ของศาลอาญา ศาลอาญาอาจใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาได้.
ศาลอาญาศึกน. ศาลที่ตั้งขึ้นเมื่อหน่วยทหารหรือเรือรบอยู่ในยุทธบริเวณ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจได้ทุกบทกฎหมายและไม่จำกัดตัวบุคคล.
อัยการองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบด้วยคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครอง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เรียกว่า องค์กรอัยการ, เดิมเรียกว่า กรมอัยการ, ถ้าหมายถึงเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดิน เรียกว่า พนักงานอัยการ หรือ ข้าราชการอัยการ, โบราณเรียกว่า พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือ ยกบัตร.
อาชญากร(อาดยากอน, อาดชะยากอน) น. ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา.
อายุความน. ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้บังคับสิทธิเรียกร้อง บังคับคดี ฟ้องหรือร้องทุกข์ในคดีอาญา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal actions๑. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ดู civil and penal actions]๒. การฟ้องคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentenceคำพิพากษา (ในคดีอาญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stifling a prosecutionการยอมความในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objection to indictmentคำคัดค้านคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actions, civil and penalคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accused, the๑. ผู้ต้องหาในคดีอาญา๒. จำเลยในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint prosecutorโจทก์ร่วม (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, fugitive fromผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice, fugitive fromผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามแดน, ผู้ร้ายข้ามแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail๑. การประกันตัว (ในคดีอาญา)๒. การวางประกันความเสียหาย (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil and penal actionsคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ดู penal actions ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge-sheetคำฟ้องคดีอาญาในศาลแขวง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Courtศาลสูงคดีอาญา (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal jurisdictionอำนาจพิจารณาคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal caseคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterchargeฟ้องแย้ง (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative tort๑. ความรับผิดเพราะการละเมิดของผู้อื่น๒. ความรับผิดทางแพ่งเนื่องจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock๑. คอกจำเลย (ในคดีอาญา)๒. คอกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock briefการว่าความอนาถา, การตั้งทนายแก้ต่างจำเลย (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double jeopardyการห้ามฟ้องซ้ำคดีอาญา (ในความผิดเดียวกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disposition๑. การโอนการครอบครอง, การสละสิทธิ์ (ก. แพ่ง)๒. การชี้ขาดคดีอาญา (เมื่อสิ้นการพิจารณา) (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure to testifyการที่จำเลยไม่ยอมให้การ (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fugitive from justiceผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fugitive from justiceผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามแดน, ผู้ร้ายข้ามแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flee from justiceหลบซ่อนเพื่อให้พ้นจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry a chargeยื่นฟ้อง (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criminal jurisdictionเขตอำนาจศาลคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Judgments, Criminalคำพิพากษาศาลคดีอาญา [TU Subject Heading]
Private prosecutorsโจทก์เอกชนในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Prosecutionการฟ้องคดีอาญา [TU Subject Heading]
Sentences (Criminal procedure)กระบวนการกำหนดโทษคดีอาญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We went back and looked at all the criminal fines that corporations had paid in the decade.เรารื้อดูค่าปรับในคดีอาญาทั้งหมด ที่บรรษัทต้องจ่ายในทศวรรษนั้น The Corporation (2003)
Exxon pled guilty in connection to federal criminal charges with the Valdez spill and paid $125 million in criminal fines.เอ็กซอนมีความผิดในคดีอาญาระดับชาติ กรณีทำน้ำมันรั่วไหลที่เมืองวาลเดซและต้องจ่ายค่าปรับ 125 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)
- The fugitive?- ผู้หลบหนีคดีอาญางั้นเหรอ Mr. Monk and the Blackout (2004)
We especially would like to thank former detective Adrian Monk, who was instrumental in bringing this fugitive to justice.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องขอขอบคุณ อดีตนักสืบคุณเอเดรียน มังก์ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำตัวคนร้ายหลบหนีคดีอาญา เพื่อมาดำเนินคดี Mr. Monk and the Blackout (2004)
Two indictments? That doesn't mean anything.เคยถูกฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ 2 คดีงั้นเหรอ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
The charge is "conspiring to set free a man convicted of crimes against the Crown and Empire and condemned to death, for which the..."ข้อกล่าวหาคือ " สมรู้ร่วมคิดในการปล่อย... ..ผู้ถูกลงโทษในคดีอาญา ต่อต้านราชบัลลังก์ และราชอาณาจักรฯ และได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต ด้วยคำสั่ง... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I'm a criminal court judge, for Christ's sake!ในฐานะผู้พิพากษาคดีอาญา ผมขอบอกว่า Saw III (2006)
- James, you got any misdemeanor A-form?- เจมส์ คุณมีแบบฟอร์มคดีอาญาแบบเอมั้ย It's Alive! (2007)
It's a federal prison.ที่นี่คุกขังนักโทษคดีอาญา It's Alive! (2007)
I called Roger. He suggested a criminal attorney.ผมโทรไปหาโรเจอร์ เขาแนะนำให้โทรไปหาทนายคดีอาญา Mr. Brooks (2007)
Does it involve charging me with a felony?มันเกี่ยวกับการจับผมคดีอาญารึเปล่า? Finding Freebo (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)
If he hits her with it and kills her, that's a criminal case.ถ้าเขาฮิตของเธอกับมันและฆ่าเธอที่เป็นคดีอาญา Revolutionary Road (2008)
I will give you the best criminal defense that money can buy.ฉันจะต่อสู้ให้เป็นคดีอาญาที่ร้ายเเรงน้อยที่สุด และใช้เงินซื้อได้ Better Call Saul (2009)
You want a "criminal" lawyer.แต่คุณต้องการทนายว่าความคดีอาญา Better Call Saul (2009)
You are going to give Badger Mayhew the best legal representation ever.นายจะต้องทำให้แบดเจอร์ เมย์ฮิวส์ รับโทษคดีอาญาน้อยที่สุด Better Call Saul (2009)
He's gonna push to have it tossed and most of the families at the Christian Center don't want to get involved.เขาพยายามไกล่เกลี่ยขอยื่นอุทธรณ์ กับทุกครอบครัว ที่ศูนย์คริสเตียน ไม่ต้องการพัวพันกับคดีอาญา Fa Guan (2009)
We're here to file a criminal complaint.เรามานี้เพื่อแจ้งความ คดีอาญา Polly Wants a Crack at Her (2010)
A criminal complaint?แจ้งความคดีอาญารึ? Polly Wants a Crack at Her (2010)
Sheriff Bon says you've been charged with misdemeanor assault with a firearm about three times.นายอำเภอ บอน บอกว่า คุณเคยถูกจับ ในคดีอาญา ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ ตั้ง 3 ครั้ง The X in the File (2010)
They're saying your criminal enterprises instigated the retaliation.พวกเขาบอกว่าคดีอาญาองค์กรของคุณ ยุแหย่ให้มีการแก้เเค้น Caregiver (2010)
Why would one of your own bounty hunters want to incriminate you?ทำไมนักล่าค่าหัว ของคุณเองคนหนึ่ง ต้องการใส่ร้ายคดีอาญากับคุณล่ะ? The Body and the Bounty (2010)
Watching a murder happen online and doing nothing about it Is a felony.ดูการฆ่าออนไลน์ แล้วไม่ทำอะไรเลยเป็นคดีอาญา The Internet Is Forever (2010)
This is a federal crime.นี่ต้องได้เป็นคดีอาญาแน่ๆ The Big Bang Job (2010)
Now you either go with these gentlemen, or I'll call the cops and file a civil suit against you.ตอนนี้ถ้านายไม่ไปกับคนพวกนี้ ชั้นก็คงต้องเรียกตำรวจและฟ้องร้อง\ คดีอาญากับนาย Shattered Bass (2011)
Four convictions for assault and threats to three different friends.และต้องคดีอาญาเพราะไปทำร้ายร่างกายแฟนสาวสองคน The Mechanic (2011)
Okay, all right, not your average idiot criminal mentality.โอเค นี่ ไม่ใช่ เป็นพวกงี่เง่าที่ก่อคดีอาญาต่างหาก Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Three priors for misdemeanor possession, served one year off a cocaine rap, released on probation last month.ถูกจับสามครั้งในคดีอาญา ติดคุกหนึ่งปี โทษฐานมีโคเคนในครอบครอง ถูกปล่อยออกจากคุกเดือนที่แล้ว อยู่ระหว่างการทำทัณฑ์บน Last Grimm Standing (2012)
Nothing more violent than possession?ไม่มีอะไรร้ายแรงกว่าคดีอาญาเล็กๆน้อยๆรึ? Last Grimm Standing (2012)
See, your disregard for the safety of your charges takes it from a tenant dispute to a criminal action, a fact that I will happily bring to the attention of the district attorney unless repairs are made yesterday.ดูนี่คุณละเลยเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ยกเลิกข้อพิพาทกับผู้เช่า กับการดำเนินคดีอาญา ความจริงนั่น ฉันยินดีที่จะเอาไป All In (2012)
Actually, she needs a criminal defense attorney.อันที่จริงเธอต้องใช้ทนายคดีอาญา With So Little to Be Sure Of (2012)
Detective Stills-- Organized Crime.นักสืบสติลส์-- แผนกคดีอาญา Many Happy Returns (2012)
I explained to them that your sisters are key witnesses in a high-profile prosecution.ฉันอธิบายให้พวกเขาฟังว่า น้องสาวของคุณเป็นพยานสำคัญ ในคดีอาญาที่ดังมาก All In (2012)
I'm with the FBI's Criminal Investigation Division.ผมกับเอฟบีไอ กองคดีอาญาParanoia (2013)
Calvin contacted me because he wanted me to do a story on Aster Corps, primarily focusing on the company's alleged criminal activities-- most recently, the attempted murder of Vikash Nayar, and the illegal detention of Mallory Cane in Pakistan.คาลวิน ติดต่อผม เขาต้องการให้ผมทำข่าวเกี่ยวกับแอสเตอร์ คอร์ป เรื่องความผิดคดีอาญา Perfect Storm (2013)
Effective immediately, with civil and criminal charges pending.มีผลตั้งแต่ตอนนี้ บังคับใช้โดยกฏหมายทั้งคดีเเพ่งเเละคดีอาญา Trojan Horse (2013)
The, uh, girl's mother turned out to be a big-deal... criminal defense lawyer, and... she won't let her talk.เธอเป็นทนายของจำเลยในคดีอาญา และ... เธอไม่ปล่อยให้ลูกเธอพูด เพื่อปกป้องลูกสาวของเธอ The Secrets in the Proposal (2013)
He's doing consecutive life sentences in Iron Heights.เขาเป็นนักโทษกำลังถูกดำเนินคดีอาญา ในคุกไอร่อน ไฮ Broken Dolls (2013)
The man you charged with the crime,มีชายคนที่คุณตั้งข้อหาคดีอาญา The Silver Briefcase (2014)
You heard me. You're still a fugitive.นายได้ยินฉัน นายเป็นผู้หลบหนีคดีอาญา Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
Isaac is the son of criminal defense attorney Amanda Proctor.ไอแซ็คเป็นลูกชายของ ทนายคดีอาญา อแมนด้า พร็อกเตอร์ Maiden Quest (2015)
A criminal defense attorney probably knows what the problem is.ทนายความคดีอาญา น่าจะรู้นะ ว่าปัญหาคืออะไร Maiden Quest (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēnkhadī āyā) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings   
การฟ้องคดีอาญา[n. exp.] (kān føng khadī āyā) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution   
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure   FR: affaire criminelle [f]
พัวพันกับคดีอาญา[v. exp.] (phūaphan kap khadī āyā) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit   
ทนายความในคดีอาญา[n. exp.] (thanāikhwām nai khadī āyā) EN: mouthpiece (inf.)   FR: avocat au criminel [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender

English-Thai: Nontri Dictionary
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top