Search result for

*คงจะ*

(82 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คงจะ, -คงจะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงจะ[AUX] may, See also: might, perhaps, possibly, maybe, Syn. อาจจะ, คง, อาจ, Example: เขาคงจะลาออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้แน่นอน, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกลักษณะของการคาดคะเน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินเล็กกินน้อยก. เบียดบังแม้แต่เงินหรือของเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ถ้าเจ้าหน้าที่ในโครงการไม่กินเล็กกินน้อย โครงการนี้คงจะก้าวหน้าไปไกลแล้ว.
คงเป็นคำบอกลักษณะคาดคะเน เช่น คงจะเป็นเช่นนั้น คงมาแล้ว.
คู่โคน. นาที่ต้องเสียค่านาตามหน้าโฉนดทุก ๆ ปี ผิดกับนาฟางลอย ซึ่งต้องเสียค่านาแต่เฉพาะในปีที่ปลูกข้าว. [“ที่เรียกว่า นาคู่โค เพราะวิธีเก็บหางข้าวนาชนิดนี้นับจำนวนโค (กระบือ) ที่ใช้ทำนาในที่นั้น ๆ ด้วยถือเป็นยุติว่า โคคู่หนึ่งคงจะทำนาในที่เช่นนั้นได้ผลประมาณปีละเท่านั้น เอาเกณฑ์จำนวนโคขึ้นตั้งเป็นอัตราหางข้าวที่จะต้องเสีย เพราะฉะนั้น นาคู่โค ถึงจะทำหรือมิทำจึงต้องเสียหางข้าว” พงศ. ร. ๒].
ดูจะว. คงจะ, น่าจะ, เช่น ดูจะเกินไปละ.
ที่ไหนคำใช้ในข้อความคาดคะเนว่าคงจะไม่เป็นเช่นนั้น เช่นนี้ มีความหมายว่า ไฉน, ฉันใด, อย่างไร, เช่น แล้วว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา (อิเหนา).
รู้ทีก. รู้ชั้นเชิง, รู้เล่ห์เลี่ยม, เช่น มาบ่อย ๆ รู้ทีว่าคงจะประสงค์อะไรอย่างหนึ่ง.
วิตก, วิตก-(วิตกกะ-, วิ-ตก-) ก. เป็นทุกข์, ร้อนใจ, กังวล, เช่น วิตกว่าจะเกิดสงคราม, มักใช้เข้าคู่กับคำกังวล เป็น วิตกกังวล เช่น อย่าวิตกกังวลไปนักเลยพรุ่งนี้สถานการณ์คงจะดีขึ้น.
สำรวยว. ทำกิริยากรีดกรายหยิบหย่ง, เอาแต่แต่งตัว, เช่น ท่าทางสำรวยอย่างนี้ คงจะทำงานหนักไม่ไหว.
สีหน้าน. อารมณ์ที่ปรากฏทางหน้า เช่น วันนี้สีหน้าเขาไม่ดีเลย คงจะโกรธใครมา พอถูกดุก็ทำสีหน้าไม่พอใจ.
เสียกำได้กอบ,เสียกำแล้วได้กอบก. เสียน้อยไปก่อนแล้วจะได้มากในภายหลัง เช่น เสียหนึ่งนิ่งไว้นานไปคงได้สอง เสมือนหนึ่งของท่านหายมีที่ไว้ ข้าพเจ้าคงจะหามาให้ไม่ให้เดือดร้อน ยอมเสียกำไปก่อนนั่นแหละ จึงจะได้กอบ (ม. ร่ายยาว ชูชก).
เสียงตกโดยปริยายหมายถึงคะแนนเสียงต่ำลง เช่น ในพื้นที่นี้เขามีเสียงตกไปมาก สงสัยว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะไม่ได้รับเลือก.
หวังใจ, หวังใจว่าก. คาดว่า (มักใช้ในทางที่ดี) เช่น ข้าพเจ้าหวังใจว่าท่านคงจะประสบความสำเร็จ.
เห็นจะก. คงจะ เช่น เห็นจะจริง, ถ้าใช้ในความปฏิเสธ เป็น ไม่เห็นจะ.
เอาไม่อยู่ก. ปกครองไม่ได้, ควบคุมไม่ได้, เช่น เด็กคนนี้ซนมากจนพ่อแม่เอาไม่อยู่, ควบคุมให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ เช่น ม้าตัวนี้พยศมากจนเจ้าของเอาไม่อยู่, เหลือความสามารถที่จะเยียวยาได้ เช่น โรคของเขาอาการหนักมากแพทย์คงจะเอาไม่อยู่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pacific Settlement of International Disputesหมายถึง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี คงจะจำกันได้ว่า ในตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในโลกฝ่ายเสรีซึ่งเป็นผู้ชนะ ต่างมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะหาทางมิให้เกิดสงครามขึ้นอีกในโลก จึงตกลงร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (Charter of the United Nations)ดังนั้น ข้อ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องหาทางระ งังกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และข้อ 33 ของกฎบัตรก็ได้บัญญัติไว้ว่า ?1. ผู้เป็นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดำเนินอยู่ต่อไป น่าจะเป็นอันตรายแก่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจักต้องแสวงหาการแก้ไขโดยการเจรจา ไต่สวน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การหันเข้าอาศัยทบวงการตัวแทน การตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธีประการอื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก 2. เมื่อเห็นว่าจำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจักเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่น ว่านั้น? [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What?ก็คงจะ .. Just Go with It (2011)
That pro must have been teaching you other things than tennis.ครูนั่นคงจะสอนเธออย่างอื่นนอกจากเทนนิส Rebecca (1940)
I was looking for my book. I suppose I've packed it.เอ่อ ฉันกําลังมองหาหนังสืออยู่ เเต่สงสัยคงจะเก็บใส่กระเป๋าไปเเล้ว Rebecca (1940)
I suppose you've been at Manderley for many years, longer than anyone else.ฉันเดาว่าคุณคงจะอยู่ที่แมนเดอเลย์ มานานกว่าคนอื่นๆ Rebecca (1940)
Let's have whatever you think that Mrs. De Winter would have ordered.งั้นก็เอาตามที่คุณนายเดอ วินเทอร์ คงจะเห็นสมควรเถอะค่ะ Rebecca (1940)
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น Rebecca (1940)
Oh. He must have changed a lot, then.งั้นเขาคงจะเปลี่ยนไปมากสินะ Rebecca (1940)
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
Oh, yes, it must have been Ben. Excuse me. He's quite harmless.อ๋อ คงจะเป็นเบน เขาไม่มีพิษมีภัยหรอกครับ Rebecca (1940)
Wasn't it wonderful, darling? Can't we go back there someday?คงจะวิเศษนะคะ ถ้าเราได้กลับไปที่นั่นอีก Rebecca (1940)
Won't our grandchildren be delighted when they see how lovely you were?ลูกหลานเราคงจะยินดีนะ เมื่อได้เห็นว่าคุณเคยสวยแค่ไหน Rebecca (1940)
No, I'm afraid it isn't. It smashed into pieces.ฉันว่าคงจะไม่ได้ มันเเตกเป็นเสี่ยงๆ เลย Rebecca (1940)
If you don't think we are happy, it would be much better if you didn't pretend.แต่ถ้าคุณไม่คิดว่าเรามีความสุข คงจะดีกว่าถ้าคุณไม่ต้องเสเเสร้ง Rebecca (1940)
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง Rebecca (1940)
A little air will do you good.รับอากาศสักหน่อยคงจะดีขึ้น Rebecca (1940)
It'll be so hard on poor Maxim.มันคงจะลําบากใจมากสําหรับเเม็กซิม Rebecca (1940)
I wanted to kill her. It would have been so easy. You remember the precipice?ผมอยากจะฆ่าหล่อนมันคงจะง่ายมากนะ จําหน้าผานั่นได้มั้ย Rebecca (1940)
It wouldn't make for sanity, would it? Living with the devil?มันคงจะดูไม่ปกติใช่มั้ยที่ต้องอยู่กับปิศาจ Rebecca (1940)
Wish you could be spared the publicity of it, but I'm afraid that's impossible.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นข่าว เเต่ผมเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้ Rebecca (1940)
Oh, thank you, Frith, why, I... I'm sure Mr. De Winter will be very happy to hear it.ขอบใจนะฟริธ คุณเดอ วินเทอร์ได้ยินคงจะปลื้มใจ Rebecca (1940)
But I don't think anything will be necessary.แต่ฉันคิดว่าคงจะไม่จําเป็นหรอกนะ Rebecca (1940)
Oh, I'm not gonna bother you with the contents now.ฉันคงจะไม่สาธยายเนื้อหาให้ฟังหรอก เเต่ฉันขอยืนยันได้เลยว่า... Rebecca (1940)
That's why he was afraid to speak. But he was always hanging about. He must have seen this whole thing.มันเลยไม่กล้าพูด แต่มันมักจะป้วนเปี้ยน อยู่แถวนั้น คงจะเห็นเรื่องทั้งหมด Rebecca (1940)
And the bride will be grateful for your fraternal arm, Crawley, in a week or so.เจ้าสาวคงจะยินดีที่คุณอ้าเเขนรับนะครอว์ลี่ย์ Rebecca (1940)
I'm awfully sorry. I'm afraid I can't help you. I should have remembered the name de Winter.ผมเสียใจด้วยครับ เเต่เกรงว่าผมคงจะช่วยไม่ได้ ผมน่าจะจําชื่อเดอ วินเทอร์ได้ Rebecca (1940)
The lady must have used an assumed name.สุภาพสตรีนั่นคงจะใช้ชื่อปลอม Rebecca (1940)
Well, this clock's wrong. It must be 3:00 or 4:00. Why?นาฬิกาเรือนนี้เดินไม่ตรง เเต่คงจะตี 3 หรือตี 4 เเล้วล่ะทําไมหรือ Rebecca (1940)
Though perhaps she's just a bit more bored:แต่พวกเธอ คงจะเบื่อหน่ายมากกว่าเป็นแน่ Night and Fog (1956)
Say, I hope you're not going out with those nuts, are you?หวังว่าคงจะไม่ออกไป กับพวกบ้านั่นนะ Jaws (1975)
It's probably just a school of mackerel or something, all clumped together.มันคงจะเจอฝูงปลาทูน่ะ คงมากันเป็นฝูงใหญ่ Jaws (1975)
Practically never.คงจะไม่มีวัน Oh, God! (1977)
If I meant "waste," I would have written, "Thou shalt not waste."ถ้าผมหมายถึงการเสียไป ผมคงจะเขียนคัมภีร์ว่า "คนเราไม่ควรจะเสียกันไป" Oh, God! (1977)
And I ought to be real glad when I wake up, too.ผมคงจะดีใจมากถ้าผมตื่นขึ้น Oh, God! (1977)
My radiator must be leaking.หม้อน้ำของผมคงจะรั่วน่ะครับ Oh, God! (1977)
I must have driven through a car wash with my windows open?ผม ๆ ผมคงจะเข้าล้างรถ ตอนเปิดหน้าต่างน่ะ Oh, God! (1977)
-Maybe he's going through a stage.พ่อคงจะเจอกับอะไรเข้า Oh, God! (1977)
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป Oh, God! (1977)
With me, cows were an afterthought.ถ้ามีวัวก็คงจะต้องคิดบ้าง Oh, God! (1977)
If they mean a doomsday, an end-of-the-world thing I'm certainly not going to get into that.ถ้าเขาหมายถึงวันจุดจบ วันที่โลกสลาย ผมมั่นใจว่าคงจะไม่กล่าวถึงเรื่องนั้น Oh, God! (1977)
There'd be a lot of yelling, and I don't need that anymore than you do.คงจะมีการตะโกนต่อว่ามากมาย ผมไม่ต้องการอะไรอย่างนั้น เช่นเดียวกับคุณ Oh, God! (1977)
Someone must have erased it.คงจะมีคนลบออกไป Oh, God! (1977)
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง Oh, God! (1977)
- If I wanted to, I would--ถ้าฉันต้องการ, ฉันคงจะ-- Suspiria (1977)
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์. Suspiria (1977)
The boy must have done something to him first!เด็กคงจะไปทำอะไรมันเข้า ! Suspiria (1977)
I don't know what they mean, but I thought they might be important.ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร, แต่ คิดว่ามันคงจะสำคัญ. Suspiria (1977)
Must've spent some coin.คงจะใช้เวลาบางเหรียญ Mad Max (1979)
I'm gonna miss him.ฉันคงจะคิดถึงเขาแน่ Phantasm (1979)
I think he's got some kind of a problem.คงจะเกิดเรื่องอะไรแน่ Phantasm (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงจะ[v.] (khong ja) EN: may ; might   FR: devrait
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; maybe   FR: probablement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
may[AUX] อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้), See also: อาจ, คงจะ, น่าจะ, Syn. will, shall, might
might[AUX] กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, See also: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ
must[AUX] น่าจะ, See also: คงจะ, ควรจะ, Syn. ought to, should

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
may(เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู)
single-sided diskจานบันทึกหน้าเดียวหมายถึง จานบันทึกที่สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว สมัยปัจจุบัน คงจะหาไม่ได้เพราะเลิกใช้ไปหมดแล้ว
spaghetti codeรหัสสปาเกตตี้หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยไม่มีตรรกะ ไม่มีหลักเกณฑ์ ขาดระเบียบ ไม่มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมโครงสร้าง (คงจะหมายถึงว่า พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i'm afraid not (Sentence ) ฉันคิดว่าไม่เป็นเช่นนั้น, ฉันคิดว่าคงจะไม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวลาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น いつか会える。แปลว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
wohlคงจะเช่นนั้น
in die Schule gehen(phrase) ไปเรียน หรือ ไปโรงเรียน สามารถแปลว่า ไปมหาวิทยาลัยได้ด้วย เช่น 1° a: Wann geht Ihr Sohn in die Schule? = ลูกชายคุณจะเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ครับ b: wahrscheinlich, nächstes Jahr! = อ๋อ ก็คงจะปีหน้านะ, See also: S. zur Schule gehen
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว , See also: S. vermutlich, scheinbar,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top